M 03 a - O •- ft S -o t "O re A*. 1820 L E Y D S E M A A N D AG N'. 148. COUR A N T. 'DEN li DËCEMBE1, 3 *0 -C 0 2 O t) *- JO J2 C Q «f ■-* m S £i J; - »u -■ f 6 .S-035.S3* o -o 0 t> Sffca* s C O to U j 5 I g j a S s 11 c u s t! ..a T3 r'* y i- .J '-O B a a H o 1 R W T1 fD fciUSSS 2 i'1"*" .o (*<*->5 i T A L I E N. ILAAN deo 55 November. Een verfche Brief vbd Palermo drukt zich in dezer voegen uit: Wfl behoeven wel niet meer zoo als voor heen te vreezeo van ieder oogeotilik vermoord te worden, maar wij ondervinden nog alle'vle 'tampen eener omwenteling. Sedert half Julij tot het begin van October h'efr.het oproerig Beftuur 150 «luizendoneen verkwistwelke in de Bank waren vor»r rekening vao het Gouvernement, enjoduizend, vodr rekening-va-n particu lieren gedeponeerd, 80 duizend fpruitende uit gedwongen leeniogen, behalven Dog 300 duizend .oncen fchulden.tc ïekenen. In dien tijd heeft deze volk'öke, Stad-niets 'de bianendeelen des Hands bekomen, het ë-ij yoor reke ning der Adminiftratie of voor die van particulieren. Men kan na dit alles gemaklijk een denkbeeld vormen van de ellende, waarin zich. deze Stad bevindt. De Goederen van. alle de PaJermiiagnfche Eig.eoaarsin niet oproerige landen gelegen zijn-door het Gouvernement in beflag genomen hetwelk daarvan de inkomften voor het geheele jaar ontvangen heeft. Verfcheide voormaals rijke familiën beftaan enkel van den verkoop van bet'Zilver- werk en andere goederen welke zij gered hebben. Het grootfte gedeelte van den Adel gaat naar deszelfs Lusthui zen en veelen bunoer zön voornemens in andere ftreken Van [taliën ceoe wgkplaats te zoeken, Het Napolitaaosch Leger van linie, faamgefteld uit 45.COO man. is in vi5r Corpfen verdeeld; waarvan het eerfte. door den Generaal Gibriel Pepd gecommandeerd, "beftemd is om de grenzen te verdedigen het tweede onder <le beveelen van den Generaal Carascoza, moet <je engte van San Gerroano bezetten; het derde, onder Filangieri, zal de beide Abruzzo?s bewaken, en-het vierde, door Jtfilani gecommandeerd, zal deszelfs pofirie neemen in de ■©mmeftreken van Otrante, Brindifi en TareDte. Twee maal honderd duizend man van de Militie, onder het commando van den Oud Generaal Willem Pepé zijn op <ie been om die Troepen te onderftenuen. Vijftig duizend Carbonari hebben zich tot Guerillas Willet» vormen, om den Oorlog op de Spaanfche wijze te voeren. Het Gouvernement klaagd fterk over gebrek nan Artillerie, Wapenen eo Amuiuoifie ten dien opzigte befchuldigd het den gewezen Oostenrjjkfehén Generaal Nugent van onachtzaamheid, als die geen zorg gedragen ■heeft om de militaire Magazfloen en Arfenaleo genoegzaam te voorzien. Het geheele Leger heeft flechts 30,000 ge. weeren, tnaarverwagt er nog 50,coo, welke door Franfche 'Geweermakers moeten geleverd worden en men verzekert zelfs dat reeds een groot gedeelte te Marfeille'is iege- icbeept. De Miliriéo en de Guerillas moeren met Jagt* geweeren gewapend worden en de zulke die er geen kun nen krijgen, zullen zich mfrt Pieken, Zeisfen en vorken voorzien. Zoo de vrWfrde legers tot Napels naderen zullen de troepen en de Mditiën de posten van Avellino, van Nola en van Bagnuoli bezetten. SPA N J EN. MADRID den 36 November. De voorftanders van het Cocftitutioneel Regeering&ftelfel hebben het verlies te betreuren van een hunner achtingwaardigfte fteunzels. De Heer Ifturiz, van Kadix, Lid van het Nationaal Congres is aan eene langdurige en zeer fmertelijke ziekte overle den. Vriend der viijheid tot vervoering toe vertoonde hij zich in de vorige Zitting als een harer vurigfte verdedigers. Hjj torschte gedurende zes jaren, de kete nen der flavetnij met het beproefdfte geduld. Hij laat een aantal vrienden na, ontroostbaar over zija verlies, hetwelk des te grooter is, vermits men zeer veel moeite aal hebben om hem in het Congres te vervangen. Gister avond is de Collooel Almanfa befchuldigd of verdacht van 50CO francs aan eenige misnoegden uitgedeeld te hebben-, alhier ge3rrefteerd. Hij noemt zich Doo Pat 1fee Perez. De Heer BafencourtKamerdienaar des Koniocs, heeft hetzelfde lot óndergaan. Men Cchrijft van Murcia, dat de Bisfchop van die Stad het ontwerp gevormd heeft, om zich in eene Celle af re zondeken, en aldaar fpaarzaam van alle zaken verwij derd televen. Het Kapittel der Hoofdkerk en zijne Groot- Vicarisfen zouden het Bisdom adminiftreeren, Eenige deferteurs van het Regiment van Sagonza, zwer ven rondoïn Burgofa. Éen ter hunner vervolging afge zonden detachementheeft "hén ni eene hevige weder- ftand vernield. Nieuwe detachementen zijn vertrokken ©ro de omftreken verder te zuiveren, en de veiligheid der wegen zodanig re.verzekeren dat dezelve in laügen tijd. Biet meer verontrust zullen worden. De plaatfeJijke Ge. zagvoerders léggen veel ijver aan den dag de Lioietroe- yen zijn geheel welgezind, en de bewonderenswaardige inrigting der Nationale Qarde beloofd ons den gelukkig- lien uitflag. EXTRACT uit eene particulieren BRIEF van MADRID den 38 November. Het geheele Koningrijk geoiet de vol- suaaktfte rust, 'en de beste eensgezindheid beerscht tus- ^cben de Magtë'n federt de opheldering welke na de Terugkomst des. Koniogs tusfehen Z. M zijne Ministers de permanente Commisfie der Cortes heeft plaats gehad. De Gezagvoerders in de Provinciën geven de voldoend- j&e berigten van den publiekcn geest; overal dezelfde ge voelens als in Madrid, met even veei kracht uitgedrukr «n dezelfde orde. Spanje heeft door deszelfs plaatselijke ligging niets te vrezen en zal het werk vao deszelfs wedergeboorte gerust voleinden. De Staatkundige VoIksgeDootfchappeowelke zich al hier en zelfs in alle andere Steden in den avond van den ióden vrijwillig geopend hebben zoodra men de tijdin gen uit de Hoofdftad vernomen had, hebben dealgemeeoe wensch der bevolking verfpreidt, en de Burgers houden Zich met geestdrift en volkomene vrijheid, doch zooder overdrijving of eenige wanorde, bezig met de belangen der publieke za«k. De Aartsbisfchop van Valencia is verbannen en naar Romen ingefcheept; zpo ruim inkomen heeft men beftemd veor de Weduwe van deu onthoofden Vidalen voor dc 2 "3 Dochters van een in dezelfde zaak ge3rrefteerdeo Collooel. die onder de rijn'§,0£eo den geest gaf, zonder de fchuil- plaats van zijne medeftanders te ontdekken die men bem wilde ontrokken. EXTRACT uit een particulieren BRIEF ran IRUN den 28 November. Gfj weet dat ondanks alle de groote redevoeringen onzer Liberalen, over de Jvrijheid der Drukpers mën een Procej tegen den Generaal der 'Capucjjoen aangevangen heeft, om dat bij zijn verfog aan de Cortestej^en de verbeurd verklaring der goede ren van de Geesrelijke Orden heeft doen drukken. Dé Genfuur - Junta van Madrid heeft dit gefchrift betiteld als Oproerig en de Conjfitutie omver werpende: die zaak dieod voor de Regtbank en de Generaal der Capucynen heefc eene voortreffelijke Memorie in heflieht doen komen, welke in het dagblad de Unirerfal gepliatst is, en waar van eenige zinfoede hier volgèn:" Men befchuldigd mij, van de Conftitutie te hebben willen omverwerpen maar heeft de Conftitutie niet ver klaard, dat de Catholijke Godsdienst de eenige geöor- loofde in het Koniogrijk zal zijo? De regteD vao den Catholijken Godsdienst aldus partij trekkende vao onze Conftitutie, heb ik gemeent, dat meo.het oogmerk niet konde hebben vao eenige wet te maken die ftrijdig was met het beftaaa van dien Godsdienst; want toch de regel- volgende orden, zön eene wezenlijke inftelling voor het Catholijkendom. Ik heb dus overeenkomftig den geest der Conftitutie gehandeld, door de Cortes te waarfchu- wen dat de Wet, welke die orden vernietigd, ftrijdig is met het Artikel, hetwelk de regten van den Godsdienst bekrachtigd. Onder het gezigtspunt .der burgerlijke Wetten, heeft mijn gedrag niets verleidelijks. Het Nuera Ktcopilacion Burgerlijk Wetboek) 19 in kracht gebleven, door een Decreet der Cortes 'van Kadix.; dit Wetboek beveeld de Artikelen van her Concilie vaoTrente te befchouwen als Wetten van den Staat, betrekkelijk de Geestelijke Orden deze Artikels verbieden alle burgerlijke Overheid de Kloosters af te fchaffen, of de Geestelijke Corporatiën te ontbindeo zonder voorafgaande bewilliging van de Geestelijke Overheid. Dus is het Decreetdat de Gees telijke Orden affchafc, zonder de medewerking der Kerk, even ftrijdig raet de beftaande burgerlijke Wetten als meÉ den geest der Conftitutie,'* DUITSCHLAND. WE ENEN den a3 November. Laatstleden Vrijdag avond is Lord Stewart, Ambasfadeur van Engeland Bij ons Hof, van Troppau alhier aangekomen. Daar hij door Sir Robert Gordon vervingen is, denkt men, dat hij niet derwaards zal terogkeeren. Herbevestigd zich van elders dat Hunne Mijsfteiten de Keizers van Oostenrijk en Rus land-in 10 of ra dagen alhier Zülfen aankomen, als ook alle Ministers en Gevolmagtigdeo van het Congres^ Z. K. H. de Kroonptina van Pruisfentnoeat van den 34 op den 35 Troppau verlaten om naar Berlijn terug te keeren- De Graaf van Bernftorff en de Baron van Krufe. mark blijven te Troppau en zullen den verderen loop van het Congres volgen. Vrijdag avond zijn eea RusGsch en eeo Oostenrijksch Courier alhier doorgekomen, die naar Italien moeten. Men meent dat zij belast waren met het overbrengen eener raededeeling der te Troppau vergaderde Cabioetten. TROPPAU den 38 November. Na dateenen fchijnbaren ftilftand io de ODderhandeliogen geheerscht heeft befpeurd men weder eene nieuwe werkzaamheid onder de Minis ters. Het is beüotendat de Monarchen eo Ministers naar Weenen vertrekken, maar men verzekerd, dat zij aldaar flechts toe den 20 December vertoeven, en dan verder Zuidwaards gaan zullen. Den 5 December vertrekt de Vorst van Hardenberg naar Weenen den ?den Z. M. de Keizer van Oostenrijk, oomiddelijk daar Da de Vorst van Metternich en nog later de Keizer van Rusland en zijne Ministers. Het publiek zegt, dat het Congres den 30ften onder zekere omftandigheden naar Laijbach wordt verplaatst, maar daar over weet men nog niets naders. WURZBURG den aDecember DeGraaf Pozzo di Borgo Gevolmagtigd Minister van Rusland aan het Franfche Hof is gister door deze Stad gepasfeerd naar Troppau gaande. FRANCFORT den 4 December. Eergister is de Heer vod Narischkin, Groot-Kamerheer van Z. M, deo Keizer van Rusland en Canceller van alle de RusGfcbe Orden, alhier aangekomen. GROOT-BRITTANNIEN. LONDEN den 5 December. De Koniog ^heeft Vrijdag eene audiëntie aan den Heer Canning verleend. Thans begint men ook overal adresfen aan den Koning te ftemmen eo in de London Gazette van Zaturdag vind men er reeds die in van Carlislevan Weijmouth, vao Marlbouroughvan Colchester, van Longborough van LQmington, van Withbij en van Yarmouth, allen met de vurigfte betuigingen van verkleefdheid aan de Confti tutie., eo trouw aan Z M. Dagelijks brengt de post nieuwe berigten mede van dieoijvc*. eo binneo weinig weken zal er geen Stad of Corporatie zijn ,fcin het Rijk, welke niet zal opkomen om in naam derzelver trouwhartige inwoners hunne zucht te betuigen ter handhaviag van den Troon tegen binoenlandfche vflanden. Van Cambridge Ichrijft men in dato 30 November het volgende: Laatstleden Vrijdag heefc de Senaat, in volle vergaderingeen adres aan den Koning geftemd bevattende de betuiging van derzelver gevoelens van ge trouwheid en toegenegenheid aan zijn perfooo eo aan de Conftitutie." In een brief van Norwich vaD den December leest men onder andere het volgende: Ik kaü U met het grootfte vermaak zeggen dat de Hertog van York door deze Stad is gepasfeerd, om.zich naar Lord Saffield te Gua- loo Huil te begeven. Eenige radicalen wilden de kreet van iere de Koningin aanheffen, maar hunne ftemmen werden aoor de opregte toejuichingen des volks verftikt. Otóze corporatie heeft gister een adres aao den Koning ftrrolg op de Kant ran deze Stad*.} u B c -ó o - - 6 O-O - c .0 w .K r «u .-ojai-t! o. r ~o -3 k «UUrtüU?,,!.»! J3 «e 5,55 Bt 5' &>6 -"S w 5"° - - •3$*!» s «- B f% CUD r- r sa J°«8 w a _4O33P,bo- -T -- 2 - - tC? o •- tO"c,-ccJ2 »'S x,h" o S S .•ta5«a D U V) ig s cuZo 2-= s-S - o i: as a a «j Cu, Cd *i5-?5as5S5s o I o o -5 3- y S3 o.S •S "a a Z 5» -b S w b 5° >®'=a&ofl 6 «mS 55 V a - r'a o «J u S - o u 11 a u "O -- T* -- o V g o« 1 4» Ij w m, a bt-o 2 ~V— M dj 1,1 4> «J o i BO - r 1. r jj tTi a - D 5 S - - - o Si 5c Si w S g -3 B j: Z o pc MO o» a §laÏHJ,5a5is*iÏB H g S o 00 w 33 o «'S IS; t: 9 o.s -SQ'^ a o - co •ow>®?wS5>o*QlS :«5 8.S ss=5'ST-!^|st: IsE»sl:5.= -=s sls.sQsSG* ■S Stiufl 3 O* o-* o 5-s '5 .5 s X? O V V W <U T3 Ji - ,5Sos>«^-DS'q *i v 6 >-*a o RO r^; aj s? g -s z oJ£ l •rs^ï-'SSa r" «•aJ: -o o t, V -3 o o a z z> "05^ -a-!ifi£«'?rS*2o2E_ n C M O 12^'" 5 Mk-0 o M c ff JJ - e 'o «JE^ .5 o 0 N O O M M fl 3 «Ü-- uö U S«= O— 8J w O -C X» •r* 41 b 0 13 0 13 •go *^oQ~ 2 o «u* '^z r*s «-S .5os»-a n z: «j u a Nwf S "5o 5 o .-ï f 0 =0 n - 0 B Q t m O 2 >- a -o-0 .2 a -a o O UNS, O t- cj O. *J J? o o "3 a "Z - a o og o u-I -a S S g e a o 's k O a "Tjrv-i-3i.aDrt^0a T3 a £0 B S N-a-D M B 4» T3 «1T3 2 go-S i eo 2 o ,r" tJ .5 -o o sütSï B -a S g - 3 Q 2 =g=a£i°"s c Se -- D. E U o 4> - d a -o ^r «e S 0 o 2 HMïS"8 ■oa 0:«>->0eË ■p^Nfg ftSgx 5 O aQo u 2 w fi •- O 4JST<ü S D^0<=U-MDoBtï-OÏÏ ^O»-=ï3 0 t> J4 A U r O B Q B o o '5 na 4> m J2 o c u n o T3 -1- v fc. a o re 4> U O OH (j p w 5 2,» oSS0Ëgtw33-0«1.S„»'J3 - •5-*S5°S~ MD m tm J2 O SI® N re ft» Q* re -r "5 E £,-0 S 0 0 5 - «U'S ■- 1». o M Ji B£ >- O °"S i"üb««'b20 s.8 "2 G Jc 4J -3 j;s ïa? re 4» Cd A3 ts O.ÏÏ g 4» 5 £'o* j*-0 a u. a> u a S n s .2 O ÏÏO »iS( 1 t» j* m B x: o Z c

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1820 | | pagina 1