LEYDSE A*. 1820. - s s"!| E .S---S 0 £.s a tt>2 r-s s - S WOENSDAG RUSLAND. W^WTTlLNA den 16 September. Zie hier den tekst Vk, f van het ban-vonnis, hetwelk, onlangs dooi de Rabhjjoën tegen de Joodfche fmokkeiaars is uitgefprofeen n De Rabbijnen, de Refters van den Hebreeuwfchen Godsdienst, en de andere geleerden van Wilna, doen, door den gewonen ban, te weten, dat het, te rekenen van beden, aan g-*?n perfooovan eene of andere Kunne Veroorloofd zal zijn, om 10 koopmanfchappen handel te drijven, welke niet (lel lis aan de Tol-kantoren zijn on derzocht. Maar men verbiedt bov-eoal geftrengelflk den handel met ongeregelde koopmanfchappen daar alle de Koopwaren met het zegel ao de Tol-kantoren te lande ea te water moeten zijn voorzien. Niemand zal zich ook eeoige foort van permi fn voor dergtlijken handel mogen doen geven hetzij die handel door den perfooo zeiven of door een derde gedreven wordt. Het is insgelijks verboden, om Zich met deo vervoer van deze verbodene koopmanfchappen te belasten, hetzij men zulks voor zijne eigene rekeningof voor rekening vaa een ander, van welken Godsdienst ook doét. Overigeos wordt aan ieder, eigenaar of Kastelein van eeoen Herberg verboden, om iemand wie he t ook zij bjj hem te laten af lappen met Koopmanfchappen, waar an de regten aan de Tol kantoren niet betaald zijn; zijnde de handel in Koopwa. ten, welke van buitenlands in de Srateo van Zijne Keiz. Maft., la ngs verdachte wegen, ingevoerd worden, vol- ftrekc verboden. Erdelijk is het niemand geoorloofd, ©m makelaar in zodanige Koopmanfchappen te zijnof geld op dezelven te fch;eten of in het land Kleedereo te verknopen rf rood te venten, welke van verbodeoe rtoffeD gemaakt 7$". De zodanige». welke, betgeen God verhoede, dir verbod rangteo overtreden, zullen deo Kerkb n in dt-szelfs grnotfte geftrengheid beloopeo en van de lfraë'irifcbe Gemeente uitgefloten zgoterwijl, Intege^def I 'e zegen des Hemels <»p hem zal rusten, Welke deze Wet getrouwelijk zal nakomen. Tot ile r. genwooroige verklaiiDg is befloren in eene •lgemeerc verga tering, in de Z-ial van den Kakalen om dezelv eene wenige kracht te geveo, hebben wjj die met «nze h od'eek<*r in>'en voorzien, Wiina 1 r 26 Ju lij 1820 PETERSBU C» dm 27 September. Oolangs zijn alhier de vier e'tfte der Grante>zuilen die tot deo opbouw ier Izaacs Reik gebruikt worden, op Vaartuigeo uit/Finland «angebra>>r. Dezelve zijn colosfaal 8 vademen lang en ui' één ftuk; die Kerk x=H met 36 zulke Zuilen ver fierd z&n. D' geheeld opb«uw wor it cftosful. Oode> deo grond, welke met marmer fteeneo bedekt is. worden $a Oven» aangelegd tot verwarming der Kerk gedurende de Winter; de warmte zal door pjjpen onder den grocd overal heen gevoerd warden. l.'Jer der bovengeno-ip Zuilen weegt voor het teger,wnordige dertien duiz*""' ud (elk Pud tegen 40 ponden gerekend} en wor*'*' ese Vv door middel van een Stoommachine De Oppei hof meestert. A„*. rf.mchk.. welk - - - "j.., m eeoenho en ouderen overleden is. heeft in haar Tecrament een'- «-«»• va*> 150 duizend Roeb» 1> Van haare Dalateofchap aan de Opvoedings - gertiebten die onder de befeberming van Hare Majr. de Keizerin Maria Haan, gemaakt De Rflkscaocelier 'Graaf Romanzow Neef der overledene, baareo univerfeelen Erfgenaam eo deTestamentaire Ex°cuteur hebben die fom ter dispofitie Haret Majefteit gefteld. POOLEN. WARSCHAUW den 3 October. De Zitting van der lijjksdag van den 16 September was zeer onOuitnig maar kort want dezelve duutde flechrs tien mii uten.. Bij d openiDg van derzelve vorderde een Afgevaardigde bei Protocol der vorige zining bet geen de Marfchalk wèi gerde, om dat zulks iets ongewoons wa«. Dit gezegde gaf aanleiding tot eer hevig gediuis. waar bjj het geeo* Zins aan fch«-ldwoorden ontbrak De Mtrfchalk legde daarop zijnen Staf neder en zoo werd de zitting gefloten. Dé Heeren Nov< fi!z< ff. Ozarowski en Tfchernitfcheff, «die ooder de toehooruers id de Tribunes zaten, meogden zich thacs onder de Gedeputeerden, en trachteden hen tot bedaren te hfeogm; d.»cb ie vergeefscb. In den loop van dien dag liet de Keizer aan verfebeide Gedeputeer den weten dat d<* M rfchalk misfehien een weinig re driftig geweest was Z M. wëoschte gaarne de waarheid te horen, mi /fc be i. met matiging werd voorgedragen. In dr zitting der Landboden-Kamer op den a8 Septem ber Is het op der aa 'ier maand iógebragt ontwerp eener aieuwf Ctitnireele G regrs - Ordonnantie met 117 tegen 3 (temmen verworpen en het tot hier toe gebruikelijke xal dus tot de eerstkomende Riksdag kragt van Wet behouden. Gedurende de discusfiën over het voornoemde ontwerp liet zich de H.-er F ltz, Gedeputeerde van Kalisch m «en uitvoerig orderznek van hetzelve in Het artikel der Staatsregeling dat niemant. ten zijgeregr.Ijjk uitgewonnen, kan gearrefleetd worden. Ncmintm captivari permittamus nifiju'c yictum') wordt omver gefloteDer is eeene eigenlijke waai bor g meer voor de perfoonlyke z kcrheid de buiten gewone ftraffeD welke niet ingevoerd moeten worJen hevipdeo zich thans onder de adrainifltative Ordoonan'iën Men zegt, dat de Rijksdag veertien dagen zal verl-ngd worden, en men weet thans met zekerheid, dat Z. M. de Keizer tot het einde dei Vergadering bier bl.jveo zal. Pij eeneUkaze van den 10 (22) September, heeft Z M. deD Keizer de listing van 4 man op de 500 mannelijke Zielen, over de bevolking van het geheele Rijk, bevolen. Het fchijnt dat de Generaal Graaf Araktfcheje w herwaards geroepen :s om zjjo gevoelen over dien maatregel me je te deelen. Morgen zal' hy naar Petersburg terug keeren. Deze geheele listing wo<dt gefchat op 96.COO mio. doch men rekent, dat het Leger daar door r.irt meer dan n{, oco man verfterkt woidt, daai de verm nderiog fedérf Üe laatrte ligtmg rp 40,000 man £00 doof SiékCf ais door tfdaokiog, moet berekend wordcs« N°. 125, COURANT. DEN 13 OCTOBER. S P A N J E ISf. MADRID den 2 October, in de Zitting der Cortes van den 30 September heeft de Commisfle van Financiën d° betaling verzocht der oogeconfolideerde fchultj, {dettt flottante te weten i de achterllalljge fchnld der Schat kist, 900 Millioenen bedragende; ao Millioeneo ter bc- ftrqding der uitgaven van alle Ministers en andere maat regelen in het belang der Bei|mpren. Dit is toegeftsan. De Commisfie van de Cortes, belast,* om rapport uit te brengen over de zaak der zoogenaamde Perfen ofr die Gedeputeerden welke in 1814 een adres hebben ge- teekead, teneinde het CoDftitutioneel beheer om verre te werpen, heeft bij meerderheid van ftemmen begrepen dat men, welke redenen er ook inogien beftaan om de zelve te regt te doen ftelleo wegeos dit misdrijf, echter in aanmerking behoorde te nemeo dat de meeste door bedrog, overling en bedreigiog rot dien ftap waren over gehaald; dat men kwalök zoude doen van, door geftreti- ge maatregelen, die bartstogtenwelke thans in rust zijn weder in beweging te breogen en dat men alzoo die Gedeputeerden behoorde vrij te ftellen van alle Reg- terljjke vervolging met uitzondering alleen van deo Marquis de Mataiorida welkeo meo voor deo ontwer per houdt. De Commisfie wil alleen dè genoemde Ge deputeerden vooreerst beroofd hebben van het regt, om kiezer of vertegenwoordiger te kunnen zflo. De Veigaderiog beraadflaagt fteeds over het ontwerp weger9 de vrijheid van de drukpers. Zij heeftonder andere, onder de ftrafbare misbruiken gefteld: het be kend maken van leerftelfels, ftrekkende om dea heer- fchendeo Godsdienst vai den Staat aan re randenhet uitgeven van zedelooie werken; het uitgeven van ge- fchriften ftrekkende om bijzondere perfooeo te boooen, in hun buisfelijk gedrag te beöordeelenof dezelve in buone eer of goeden naam aan te tasten- Van Murcia wordr gemeld, dat, den 2(5 der jl. maand aldaar eene heete Kooria van eeneo zeer verdachten aard heérschte. Men fchreef dezelve toe aan de ftilftaande watereD, waarvan hetaflopeneeoè wezenlijke weldaad voor de gezondheid en voor den akkerbouw zijn zou. De Oog<t is, te Malaga, zeer overvloedig geweest; een groot aantal vreemde Schepen zijn aldaar aangeko men om de vruchten des Lands in te laden; reeds zijn er 37 van dezelve ooder zei) gegaan en oog go bljjveo et *gen om hunne ladingen 10 te nemed. dUITSCHLAND. WEENEN den 5 October. Gister is Het veijtarfeeit 'es Keizirs, naar gewoonte zonder uitwendigeo luister, r alleen door bedrijven van weldadigheid, gevierd. Z. K. H. de Hertog van Cambridge, die het Kamp vin Ppsib heeft bezigtigd it eergistêr van Offen alhier terng g komen. I- het jongst uirgegeveti Nummer van de Oóflenrijkfchc opmerker leest men het volgende: „Volgens volkomen zekere tijdingen, ia de opftand des Pacha s van Jarina geheel gedempt. Die rebelna achtereenvolgende, do-r nederlagen eo door de deferde zijner Troepen, alle de Provii.cien verloren re hebben Jie he» onderworpen waren geweest, leverde eindelQk an de Torkfche Armde fl<g op 4 mijlen afftands van janioa. De ftitflag daar van was Zoo ongelukkig voor hem dat ■<Üne Hoofdftad den 31 Aognstüs in handen dér Zegépra- nde Turkfche Troepeo viel. Ali-Pacha retireerde zich me* 400 M3n io het Kafteelwaar bij van alle kaoten Jd- efl .teozal genoodzaakt z*Jn om zich over te geven of zich in de lucht te doen fpringen. Volgen» een ge rucht, dat echter nog bevestiging vereischr, zou bij de lajrfte paitfj reeds gekozen hebben." Deze onverwachte aftocpi eener onderneming, waar van Europa zich geheel andere uitkomfteo lebeen voor re ftelleo, berfteld de Porte in het bezit van een groot aantal Provinciënover weike zijfedert veele jaren niet meer dan eene fchadnw vao gezag had.**^ FRANCFORT den ia October, Io Zwitferfche Dag- bladen leest men het volgende: Men verzekert dat de tüsfchen Oostenrijk en Begeren gefloten nieuwe Conventie van beide ziJdeo bekrjchttgd is doch zal dezelve eerst na dep afloop van het nieuwe minis- teriëel Coogres io werking gefteld worden; AGar intus- fchen Zotiden de SO.COO man Beijerfchen op deD voet van Oorlog gebragt worden en waarfchijnlijk nog voor bet begin van dén Winter naar fcaliën opbreken." GROOT-BRITTANNIBN. LONDF.N den 13 October. Dingsdag avond ora 5 «re, heeft ide Koning eeD geheimen Raad op Carlton- Houfe geboudeo, b^j welke gelegenheid Lord Manners en Sir George OufeleiJ als Leden van denzélve zijn gtïnft^lleerd en ingeleid. TëveDS heeft Lord Strangford van Z- M. affcHeid geoomeij als ftaaode op zijn vertrek naar Coo- fiantinopoleoin hoedanigheid van Ambasfadeur. Gister heeft de Koning den Prins Gustaaf, Zoon vin den gewezen Koning van Zweden, met deszelfs 'gevolg jo particuliere Audiëntie ontvaogeu. De Koningin beèfi laatstleden Woensdag omtrent 30 Airesfen ontvangen, van onderfcheide Steden en Dorpen, welke overgebragt zijn met een trein van wel 200 Rijtui gen Wijders heeft Hare M3jt. een Adres ontvangeo van het vereentgd Genootfchap van Werk- eo Ambachtslie den, beftaande. zo zij zeggen,-uit 25000 Perfoonen als mede een Adres vao de gezamenlijke Boekdrukkers, meesterlijk op wit Satijn gedrukt en prachtig verfierd. Het antwoord daarop door H. M. gegeven is zeer aan- merklijk als waarin onder anderen word gezegt De Drukpers is het eenigë, her welk de vrienden der vrijheid is overgebleven; zoodra wij dezelve verliezen hebben wij alles verloren; zij is de beste waarborg tegen dé aanrandingen van dwingelandij eu geweld. De kracht •ier waarheid is onwederftaenbasr de Drukpers geeft de zelve vleugelen, en dóet meer voor haar in eenen dag das redevoeringen gedurende eene geheele eeuw. ..Wat C ÜH vemlg f/ 4* Ként van 4ea« £ladè.y n o •■oS-ofi ■=-a*^£sSr-"ags-e«-s sgs2ss-i::!,-c'2Es=I^5 •SSO-S££.£0»:;,'2=-?a-oog e Om u. «i 6 (j g «li «-<-'<? BOQ ba J be>0( a ucSjB a o «o e- va m a, w .2: v« w oe ca .c Q o issi; --S vïi "o qj S to >vcoM-5x> -H l "2 «^3 1 .-essS- o a:o« Jv o UW O 4> ON M rf o O 7 (I -«C B-| a _(S g £S Si.-oSS'S'S >ï»H la -o o S ÈN U.o. -■ - -o es 3 a Z. a - c u r o j. M O O =M|. •a"3 o ja ■2 Q, l> o o >0 JÜ-OW a-o s ^-s "O 0 &S O O Si® •B«.S -S w ir J 0 S.2W> ?«üo .Sfs 2 w b. 1 s* o 2-5Q o O It Q N '„00 5 a *z: y S 2 J3 u s v-o O V - 04 S 2'° e13 2 s1; o- - - -a^2f-ot!«20os" o .1 2 T! J ^3^ *5 SM0-* 1 o u a 0 1 l»!13 s-s i o .e t Ou C b n 9j u T3 Si O S o 06 a> -hls V .i-, P?-St bftfl «1 u u .sr ij a a c* te 0 s g «o **2 25 O. O li b. <u m U V -O =455 q b. a a o> :o cq w w M "O -O A It _rt s-o -s s ï-sf s - a "8 •5 =^51 s5. S.iaÏSS>3 o b - a-a oS «0««Cgg5 o JZ -a p J3 5a O v '5 1 - «.•*- - 1 ;u-00'-uBt3 JrE vs •- - - Q K 5 s"Sg'S°SSfl &'i s" S B-° I uSP (j Q. b| 2 2S S •■C 2 c w 5 c n - r o S-o i m -o 11 T3 b'S o0 o S B "2 col'a?:o^3*'-acö m— 08 .o0efflM3 o y>i& o iifc.2. ^<*2 e e v •tj 5 2 ÖB •j- 5 e« 5 23= 5-5 gö I - - «b-otfcc» "tJWpaCü ■Ocoe^üO— «V 5 jj* S K si "t® O I 5-2 0 >-4gC "T* "T?

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1820 | | pagina 1