LEYDSE D V. IS20. WOENSDAG I T A L I E N. PALERMO den 27 Augustus. De provifioneele Junta heeft de verfchillende deeleo des beftuurs op de navolgende wijze ingedeeld: Een Commité om de reclamariën binnen het Koniogtijk te ontvangen eeo voor de financiën «en voor de Koninglijke Refidentiêo; een voor her in vrijheid ftellcn der Militairen welke aan de gebeurtenisfen van den 17 July geen deel gehad hebben; eeu voor de Huisgezinnen van de dooden en gekwetften eei voor de correspondentie des Kooingrijks een voor het onderhoud der Gevangenen; een tot onderftand voor de Hrisgeziinen der gevangene Militairen; een voor de vrijwillige gifteo ten behoeve der Huisgezinnen van do ode of gekwetfte perfonen en eindelijk een Commité, belast met het be- ramen der middelen, om een gefchikter locaal voorde krankzinnigen te bekomes. PORTUGAL. LISBON den 6 September. In weerwil van alle ge. juchtenwelke de kwaadwilligheid tracht te verfprei- den zo geniet deze Stad bij voortduring eene volmaakte lust. De gerustftellendfte tijdingen komen ieder oogen- blik uit de aan bet tooneel van de in opftand zijnde naburige Steden. De Generaal Champalimantzich naar Punhete begeven hebbende, is, onder de duizendmslen herhaalde kreet van leve de Koning! leve onze Heer! ontvangen ge worden. De Luitenant-collonel Jofé Pinto Savedra aan •welken het, door fijne intrigues, gelokt was, de ge trouwheid vin dat Corps aan het wankelen te brengen is verpligt geweest de vlugt te nemen. S P A N J E N. MADRID den ia September. Behalven de voorftelliog door den Generaal Riego aan den Koning en de Cortes gedaan, na zijne ongehoorzaamheid aan het bevel van den Oorlogs- Minister heeft hj) den 3 dezer zijne ver- fcbooning nog verder willen doen zienin eenen zeer zonderlingen brief, «ao de Generaals Lopez -Banos en Arco-Aguerrodie bij het Leger zijo van het Eiland San - Fernando (ofLeon) welke van dezen inhoud is „Waarde Medebroeders en Vrienden, ik ben in deze Hoofdftad gekomeo met die gevoelens bezield, waarmede gij doordrongen zijt en altoos handelende volgens de grondbeginzelen welke zij mij voorfchrijvenen waardoor ik medegevoerd werd om de goede zaak te verdedigen. Zie hier hoe ik gehandeld hebbe ik heb tweemaal met den Koning gefproken; in de laatfte bijeenkomst had ik gelegenheid om Hem mijn ge beele hart open te leggen, betrekkelijk het wezenlijke punt* hetwelk mij had doen bcfiuiten om incognito mïjo Hoofdquartier te verlaten. Ik zeide Hem dat bet eenige doel mijner reize was, de rust van het VaJerlanden in het bijzonder die van zijn perfoon en de bevestiging van Zijoen Troon; dat ik door dit middel de odheilen had willen vermijden, welke in de Hoofdftad zoude kunnen veroorzaakt worden, door de ongegronde geruchten die naen in omloop gebragt heeft over onze ongehoorzaam heideo over onze oogmerken, als ftrijdig met de gelukkige herftelling van het Conftitutioneel ftelzel door Z. M. aan genomen een ftelzel waarvan onze roem en toekomftig geluk afhangen. Ik zeide Hem, onder anderen, dat, volgens mijndenkbeeld het bevel, betrekkelijk de ontbin ding van het Leger onftaatkundig was; dat hij het ver trouwen der Opperhoofden en van de Soldaten als ook dat van het Volk te niet gedaan had, door twijfelingen te ver wekken over den rondborftigen gang der uitvoerende roagr. Zoo ik mij niet in dezelfde bewoordingen tegens hem heb uitgedrukt, heb ik hem zulks evenwel duidelijk te kennen gegeven. Nog deed ik hem opmerken, dat ik de verheven post niet waardig was welke mij door het generaal Com mandement van Galliciën toevertrouwd was en (fat die benoeming de jaloerschheid der dappere Militairen zonde verwekken, die ik te vervangen zou hebben, en bijzon derlijk die van het politiek Opperhoofd de Heer Agar), die aan hun fpits de goede orde in die belangrijke Provincie in zeer hagchelijke oogenblikken beeft weten te handha ven dat zijne gevoelens voor het conftitutioneel ftelfel en zijne gehechtheid aan de Koninglijke familie, niet ia twijfel kon getrokken worden. Bij de gefprekken voegde ik nog andere krachtiger redenen, namelijk, dat het Volk «m het Leger van geheel AndalufiÖn mijn verblijf in dat land en rnjj aan het hoofd der Troepen verlangde. Z. M. had de goedheid van mij met deelneming aan te horen en mfl door de vleiJendfte bewoordingen, het goed denkbeeld te bewijzen, hetwelk hi) van de edelheid mij- ner gevoelens had opgevatdaar bij voegende datoffchoon hij niets aan de gegevens ordres veraideren wilde, mijne ongehoorzaamheid hem niet had mishaagd.** lk heb ook een lang onderhoud gehad met de Minis ters waarin ik dezelfde taal voerde als in mijne vertoo- gen aan Z. M. ik heb mij veroorloofd hun te verwijten, dat zij in een tegenöverftaanden zin van de denkwijze der INatie en van het Leger werkten; ik zeide hun dat mijne bedoelingen en die mijner Soldaten niets anders waren «lan bet belang vah mijn Vaderland vooral liet ik mij fterk uit over de noodzakelijkheid om het Leger van San Fernandote behouden, onder de benamiog van Obfervatie Leger; at een ons van de Provincie van Seviliën zou commandeeren de anderdie van Kadix en dat ik het Zee- commandement zou hebben, dat zich uitzeven Battaillons zou kunnen ramendeHen." „Ik zal U Diets zeggen van het onthaal, hetwelk ik in de Hoofdftad genoten hébal mijn eerzucht bepaald zich tot de verdediging van mijn Vaderlanden vaü mijnen Conftitutionelen Koning. Op de hoogte der gisting, w3ar in zich de gemoederen bevinden, zal ik, werktuig vtn de uitvoerende en wetgevende Magt, geen ftap doen, die oiet ten doel beefthet eenige oogmerk hetwelk ik rajj federt den eerften Junfl heb voorgefteld, zoo als gfl gezien hebt) van te ftervenindien bet vereischr wordt, voor de geheiligde zaak van onze nieuwe Conftitutioneele inrigtingen het geluk najjnar Medeburgers dat van mjjoe Wapenbroeders, als ook dat van geheel Spanje, hsngt daar vio if.** get.) Raiaöl Rikco* N*. 11.6, COU R NT. DEN ar SEPTEMBER. Thaos, onderrusfebeh geniet deze Hoofdftad dé besté rust De geftrenge maatregelen door het Gouvernement in de zask van dien Generaal genomen hebben de gemoe, deren, niet alleen hier, m3ar ook op het geheele Schier- Eiland gerust gJfteld en de Hoofden der CorpJen, welke de Koninglijke Garde het Garniloeo en Militie der Nationale Garde famenftellen hebben aan Z. M. den Koning een Adres geprefenteerd waarin zjj de verzekeiin- gen van biiDoe getrouwheid vernieuwen. Onder anderen zeggen zij daarin: Wij hadden niet gedacht, dat het Dodig zou zijn geweest de verzekering onzer gevoelens te hernieuwen, maar wij hebben met fmart gezien, dat de ongelukkige gebeurtenisfen dezer jonestverlopene dagen de publiekedeokwijze konden doen wankelen. De publieke Militaire magt ziet zich in de gebiedende verpligting des- zelfs vast befluit te doen kennen ,om zich voor de rust van den Stut en voor de zekerheid der publieke Overheden op te offeren. Belast met de befcherming van hetgeen de Natie het dierbaarfte heeft, zullen wft niet gedogen, dat-, wie het ook zij daar aan durve raken, zonder dat wij derzelver ftraf eifcheD. Het nationale Leger zal altijd deszelfs borst aanbieden om den kwaadwilligen onder de oogen te zien.** Dit Adres is ondertekend door de Hertogen van Grana, van Egar, van Castro - Terrero den Prins van Angloria, de Marquis van Castel -Dorriusen door verfcheide Officieren. Z. M. heeft door den Minister van Oorlog op ditAdré» eene allervlejjendfte dankbetuiging doen geven. Door de Coramiifie, gelast met bet onderzoek van den financiëelen toeftand van Spanjeo, en vid de middelen om in de jaarlijkfche behoeften te voorzien is des wegens eeo rapport bjj de Cortes uitgebragt, waar in gezegd wordt: „Het budget van uitgave, bedroeg, zodanig als het door het Ministerie was voórgefteld, 660 mill. Realen. De Commisfie heeft begrepen, dat, met in achtneming van alle mogelijke bezuinigingen zo wel op de admini. ftratie als anderzins en inzonderheid door het affchaffen van eene menigte penfioeoen welke in de laatftejzes jaren aan verfchillende perfonen zijn verleend, hetzelve behoort te worden gebragt op 532 millioenen en alzo verminderd met 128 millioeneo. De Commisfie ftelt wijders voor om de thans beftaande belastiogen in wezen te laten, met influiting van de Directe Belastingen doch dezelve zeer aanmerkelijk te verminderen ten einde de contribnabelen te verligten. Door dezen maatregel zal in het loopend financieel jaar, van JulQ 1820 tot Julij 1821, een aan» meikelijk deficit ontftaan om het welk te dekken de Commisfie eene geldleening voordraagt van 200 millioen Realen (50 mill. Franken.) Zij geeft in deze oogenblik ken de voorkeur aan eene geldleening boven eene dade lijke verhooging van belasting; om dat dit laatfte onder werp, te haastig behandeld drukkend kan worden voor de volksmenigte, en men tyd behoort te hebben, ten einde te overwegen welke belastingen als bét meest doelmatig behoren te worden aangemerkt.** Vervolgens field de Commisfie eenige grondflagèn voor t.r regeling van de inkomften voor het volgend Fioaociëel- jiar, en is van oordeel, dat de bovengemelde geldleening van 200 millioeoeo Realen de laatfte zal zyo, welke Spaejen zal behoeven te doen. DUITSCHLAND. WEENEN den 13 September. Als aanftokers en be vorderaars van de Onlusten, die in Napels al meer en meer de overhand krijgen, wordeh de Murattisten opge geven. Men begint alles voor des Koniogs perfoon te vreezen. Er zou zich weder eene nieuwe Secre gevormd hebben welke over de Carbonarien die insgelijks met het Gouvernement in tegenftand is de overhand gekregen had. Den7 dezer zijn Hunne Majefteiten de Keizer en Keizerin in volmaakten welftaod te Ofen aangekomen. Van Conftantinopolen verneemt men dat de Conferentiën tusfehen de J?orte en den Rusch-Keizerlijken Minister eiD- delyk den ?den der voorledene maand begonnen zijn over de uit het Tractaat van Bucharest voortgefproten gefchillen. BREGENTZ den 12 September, De 1 en 4.1e Batail- loos Jagers van den Keizer, die, bij hün vertrek uit Tijroi, zich naar Brescia moesten begeven, hebben bevel ontvangen om tot Pavia voort te rukken. Zij zijn te Kufftein vervangen door twee Compagnieën van het Re- gement Groothertog van Baden en te Infpruck door het 3de Battalllon Jagers. Vier Compagnieën van hst tweede Bataillon van dat Corps zijn hier, en twee te Trente. Men merkt op, dat alle de Corpfen welke naen naar Italië zendt, zoo wel als de Generaals die ze commandeeren, gediend hebben in den «orlog tegen Murat. FRANCFORT den 21 September. Men meldt uitWee. nen dat Vorst Metternich zich niet naar het Camp van Pesth begeeften men maakte daar uit op dat geene der vreemde Ministers de Refidentie zoude verlaten. Men meende in Weenen, dat alle de Ambasfadeurs welke door de nieuwe Napohttanfche Regeriug werden afgezon den hetzelfde onthaal zouden genieten als de Hertog de Gallo te wetendat geen hunner in die hoedanigheid door de overige Mogendheden zoude worden erkend. De voorhoede van de Oostenrijkfche Troepen, welke door Tijroi Daar ltalien marcheeren beftaande uit twee Battaillons Jagers, is Milaan gepasfeerd, en naar Pavia in aantogt. De toerustingen in bet Oostenrijkfche duren fteeds vooft, en in de Atienalen beerscht de grootfte werkzaam heid* Thans zjjo ook Mineurs, Piooniers en-eeu ontzag, lijke trein Belegerings - gefchut naar Italiën vertrokken en men fprak van het in de wapenen roepen van een getlelte der Landweer ten eiude de naar Italiën uitgetrokken Troepen te vervangen. Men vraagt zich afwaartoe zulke verbazende Krijgstoerustingen dienen moeten want de herovering van Napels alleen indien daartoe befloten wordt, fchijnt zulk eene verbazende ontwikkeling vati krachten niet te vorderen. In Beïjeren zijn mec-e de Ver* (el vervolg op de Kant van déze Blad*.) ■sürss=e: e-s&? - m *•- e S .5 si-2 „fi s •s 5 s t> 0 Q 3 if -2 u 52 3 r t- O U TJ w C "2 t ,a tr a* N 'Z 2 2Jsïs 00 S Sr - «wj-u-sSj - s«.2 r— a u* ~a dj w "O o$B^£2 - i: n o a ac «J h 5! -u cj a 110 2 a. - "jöSD S S 5ïï _.g. SS; dj itawui n S c E a C Q. o -O ïg c fJ o JO at M n "C t, fe CJ p *2 W S - - a> II a w r o O T3 u. k SS 3 58 O g JC C •- txc O C U c aj C fc» hc aS.2J& 5 .2 .2.1 2 :r?co 01 -a e N .a o x: -X c a •o—" O v 3 M e»— E él> ®«3* x> flQ O- tfc u o S M r J - P 0 r P5O e a a b a> nJ cl f* hj O.J= V3 T. w a -o -a <u U 4J X S e-D e dj X! CU C i 9 B U 13 O - s - - &a! .s»S 9 N O «5 - u tj a u - O t;s O M D w zr w z. o 5 E -- i 08 - B. ■H g - 3 S I - Gïïfl - s 2 0 a M O 3 X! a K O T, -a o öi)—dJ ra -a u. .S. CJ M a> dj J3 ba o a 0 w !l S 51.2 o Si JJ o t> o 5 a T3 «J a B O V OJ - .2® - S Q P c O 'dJ -U Jl! II O «J 'ZL rc?x! 0» o M C X3 at» - c -g C n 0 g - M CJ ra TS u u Z J a"o S ra -s 5'E j Aü 0 - - -5 o u o c - -o :C7 a „AN f O M« Qu S? a S I a 9 8J ^5 fJJ 3 E- U u Ï.X hjo'O o 2 o S 0 w s .2? a 0 00 o es0 3 :d V. m E 5- S Ja o. u o -U o "2 "o 3 S'o Na S ïif •2._ 0 0 n k o s P B O 'J c - M 5"° S- «E '2o C» N 5 2 eu o .2 2 Sis T3 o a 2? 0 e 3 S?S-2 -a S ftj at 23 C 3 h texj JU tA bt c a x E '«SS I O v C W ÏJ -a 2 c' «3 a c S - dJ -o "o 1 UN Ctd D-O a 2 -- S -o a x e a N b-C y "a ■S-r-O a I'S Sj o «-• o - o w 1 5 o"0 o a JS -V Q - a t s, .So sT _c u» -xa Mdi-2 3 O bi cUe-o S a o <u c 0 ë-X-Ï 1 S - 2 1 u w B w n 8| -ES Sx~-S 5 -5-0 5 I 5 B O JJ M t3 dj 2eq Cu 00 w «J cl dJ -o 5; 04 x c 25 w o 00. 2 oï* 5 5 «a m «J dJ i> c "3 -F.73 2 bfi w o 2 a k S «a t/1 C a a w <u CQ, O <U a 'SS» CJ. u C o""-* a .2 «u -a '5 w P o 0 O s - 1 ?S«"= b. r} 'Z n <u c a, o w euo ca c a o o n B B «T3 s '3 p o - E J, cj *J Cu o a w o «J 2 -o -o si»=1° C <U w WC O if. ocjr -5»0® |<«B" E - "O o a 3 ec h Ji Sf 3 - - bi a> ,E|gses|'I-s is 5Sï8ëSi-s'3 5-S 'Z* o -3 2 X 5 o g m s - B2 a ..2 o .2 o -s 3 o 5 cq CJ •*- b. w y O W n tJ T3 C a n: 72 o Cti v c a q cS.®"— ra P CJ W -c w 5 -u CJ TJ •3 S a 51 D tl r- - - 5-1 5^S«I»SS ïii-s=s-5 3 3 2 So =4 1 ë.8 D -ö™ UJ 3 u w E n 13 'O- S o»0o><'4«^OJ«:O ^5

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1820 | | pagina 1