N. S - 5 73 1 •- o O 30 3 'a - A" li- 20. L EYD SE V R. IJ D A O v« i 108. Cu "O CODR ANT, DÈN 3 SEPXEMBËR. C 3 a - -3 -J 5 <l> ■a T3 C w t L I F^LORENCEN den 15 Augustus. Wij hebben de belangrijk? tjJJiog ontvangen, dat de Keizer van Oostenrijk geeoe cier re Napels voorgevallene veranderingen erkehr. Het Weecer Kabinet hoüJt het daar voor, dat, toen de Oostenrijkfche Legers Koning Ferdinand weder op zijnen Troon plaatften die Souverein de verbindcenis heeft aangegaan, van gee nerlei verandering in de Conrtitutie van dat Land rè zullen maken, zonder goedkeuring van Oostenrijk en dat boven dien in den ftaat van dwang waarin de jongde gebeur tenisfen hem geplaatst hebben, elke van zjjnent wege uitgevaardigde acte niet verpligtend is. Ten gevolge van dien trekken 40.000 Oostenrijkers naar Napels; 40,000 blijven in de Caotoonementcn bij Ferrara ter befchikking der Italiaanfche Vorsten welke byilaod zullen vragen, of, zonder zulks te vragen dien benoodicd mogten hebben, eindelijk zal een derde Corps vao 40,000 Man een referve - Leger uitmaken, welks cantonnementen zich ïd bet Italiaanfche Oostenrijk zullen uitftrekken. ROMEN den 18 Augustus. De Prins de Cimitile, benoemd tot buitengewoon Gezant en Gevolmagtigd Mi uister van den Koning der Beide-Sicilicoaao het Hof van Londen laatstleden Zondag alhier aangekomen heeft, na eenige uren rust genomen te hebben, zjjne reis vérder voortgezet, duitschiLand. WËENEN den 27 Augustus. Laatstleden Maandag heeft de Keizer en Hunne Keizerl. Hoogh. de Aartshertogen, èene groote manoeuvre bijgewoond, door de divifien Grenadiers welke ons garoifoen uitmaken, uitgevoerd. D -' Keizerin heeft met de Hertogin van Parma en de Aarts hertogin Henrietta daar bij ook tegenwoordig geweest. Den Prins van Lichtenftein isnaar men verneemt opgedragen, om zich dadelijk naar Warfchau te begeven, ten einde aldaar, bij zijne aankomst, Keizer Alexander namens onzen Monarch, te complimenteeren. en tot de bijwoning van het Camp te Pesth uit te noodigen. Men 'wacht ormiddelijk na de aankomst des Rusfifcheo Keizers te Warfchau, eenen Courier van hem, roet depêches. Öot moet tegen het einde dezer maand hier aankomen de Rusfifche Minister Graaf Capo d'Istriaom met onzen Minister Prins van Metternich te confereeren. Men meld van Pesth. dat Keizer Alexander, gedurende zijn verblijf in die Stad, het Lusthuis van Mevrouw de Frinfes Grasfalkoritz nabij Pesth, zal bewoonen Ons Hof is door den Engelfchen Amhasfadeur Lord Stewart, officieel verwittigd van de nabij zijode komst des Hertoes vaD Cambridge, joogfte Broeder van Z. Britt. M3j en Gouverneur-Generaal van het Koningrijk Hanover. Men verzekert, dat de reis van Z.K.1I. betrekking heeft op de dadelijke medewerking van Engeland, tgt de maat regelen welke voor de herftelling der rust in Italienzullen genomen worden: bi) zal waarfchijnlijk belast zijn om de groote conferentien bjj te woonen waarvan voortdurend gefprokeo wordt, en waarin den tegenwoordigen ftaat van Europa erriftigljjk in overweging moet genomen worden. Men verzekertdat die Herrog eerige weken alhier zal doorbrengen, en ook de eer zal genieten HH MM. naar het Camp van Pesth te vergezellen. Men zegt, dat de Hertog van Gallo, alhier van Napels zal aankomen zoodra hij de verzekering heeft door onzen Keizer aangenomen te worden hetwelk nog zeer raad- leiachtig is. Ir. den Oostcnrijkfchcn Opmerkerwordt een brief van Napels medegedeeld, waarin gezegt wordt: Even als gewoonlijk in omwentelingen gebeurt, ziet men bereids, naar mate het werk voorrgaat vele ver- wachtiogen verdwijnen, en vele ontwerpen teleur ftellen. Dagelijks neemt het aantal bedrogénen toe; geeD der om wentelaars is met zQn aandeel te vreden; de prfls van verfebeide waaren van eerfte behoeften zijn gerezen het welk de lagere Clasfe des volks misnoegen geeft. De kleine grondbezitterseisfehen overluid de vermindering der belasting bekend onder den naam van fondaria ■waarvan dc voorgewende zwaarte een der voornaamrte voor» wetdzels geweest is van de jongde omwenteling maar welke onde.r het tegenwoordig beftuur als billijk en nood zaaklek wordt befebouwd. Ieder een vervolgt maar zijn eigen doelwiten verliest nooit zijoe belangen uit het oog. De Militairen en het overfchot der leden van het Gou- vernement van Mnrat maken eene partij uit welke de Caibonari en de Jacobijnen tegen zich heeft. Het Gou vernement, fchoon daarin een groot getal is der geenen die onder Murat dienden weiffeld tusfehen de twee partijen, durft zich in de armen van de een» of de andere niet werpen, en zou zich van beiden willen be dienen om zijn doel te bereiken." Bijaldien het in zulke ernstige gebeurtenisfen vrij eene grappige ztfde op te ligten,, zou de volgende daad zaak voor welker echtheid ik inftaagewisfelijk van dien aart zijn. Voor eenige dagen begaven zich de Napoli- taaofche Studenten, in grooten getale aaar 'sKonings pileis, en. in de overtuiging dat het verfchil vao rang en kundigheden tusfehen hen en hunne Profeoforen ttrijaig was met de denkbeelden van gelijkheid hebber ziï gevorderd, dat mei in deze verlichte eeuw die onder fch.idiogen affchafte, en dat men hen op ftaandea voet alle te gcJQk tot Doctoren bevorderde." GR O OT -BRITT ANN IE N. VERVOLG van LONDEN deo eerfteD September. Zie hier den voornaainften inhoud van het getuigenis door de dertiende getuige Lotiife Dumont afgeiegcin de zaak der Koningin, van welke zij ee«rfte Kamenier W3Sen he-.vvelk genoegzaam liep over het geheele tijdvak der reizen van de Prinfes van Wales, en beichreef hoe overal de Kamers der Prinfes en van Bergami met elkander* gevneenfehap gehad hadden zoodat de twee perfonen zich des Dachts achter een gecneer/fcbappelyk flot bevon den. Nergens echter aaö deD vasten wal liepen de (laap- vertrekken onmiddeljjk in elkander; fomwjjleh was de Kamer van d'e Gravin Gbij en enkele malen die van Dumont zelve tusfehen beide. Deze laatUs offiftandigheld nogtans deed haar ooggetuige zjjn van het geval, toen cle Prinfes, roet haar kusfen .onder den arm hitBergami's kamer, door het tusfehen-vertrek fiaar haar eigCne flasp- kawer ging. Dit was. in den ochtend, op een uur, wanneer, volgens Duinonts opgave de Prinfes moest onderftellen dat zij met de overige Bedienden beneden aan het ontbijt zat. Zij verhaalde de verandering, met Auftin's flaapplaats voorgevallen de reden door de Prinfes daarvan' opgegeven was dat Aurtin te grciot werd, om in haarvertrek te flapfco. Eens had zij Bergami in zijn hemd een corridor of bovengaog zien opkomea die naar de fliapkamer der Prinfes leidde; van fchrik was zij (Dumont) iveggeviügt. De beide perfonen gin gen menigmaal gearmd, ontbeten te zamen, en nimmer was Bergami gewooneven als de overige Bedienden aan de deur der Prinfes te kloppen alvorens hij binnen ging. Zij noemde de kleding in welke de Prinfes mee Bergami het Bal ïd den Schouwburg van San Carlos te Napels bezocht had, en waarin zij door fomraige Maskers uitgefloten werd als zeer lelijk gedrogtelijk doch zij be- fchreef die Diet nader dan dat het een rode mantel was. Zij had eens, achter het flot. hetwelk de vertrekken van Bergami en de Prinfes vaa die des overigen gezins affloot, deuren horen roegaan. Van Genua had de Prinfes zich verwijderdomdat er te veel Engelfchen waren. Dumont had eens gezien dat de Prinfes Bergami kustre een andermaal, dat hij haar om het lijf hield, en had gehoord, dat zij hem mon coturmon ami en mon che valier noemde. Voor het overige bevestigde haar getui genis hetgeen in de acte van befchuldiging wegens bet roepen van Bergami's Dochter otn haar Mama, en de daaruit afgelegde gevolgtrekking omtrent de afwezigheid van deze gezegd is Zij fprak ook omftandig wegens de in Siciliën gemaakte afbeeldingen vïo de Prinfes en van Bergami. In.de gedaante eeoer Magdalena gefchildêrd had eerstgemeldc den boezem zooverre bloot, als Dames dien in Itaatfii kleeden dragen. Behalve van de overige reeds bekende voorvallen op de zeereis uit Azia naar Italiën voorgevallen verhaalde zjjdat de Prinfes eens gezegd had, zelve zekere hemden te willen makén welke Bergami nodig had. Menigmaal had zij getuige Bergami's zwart zij dene morgen-das en ook eens zijne kamermuilen ia de flaapkamer der Priufes gevonden. De Prinfes en hij droegen twee volkomen gelijke roorie mutfen of petten, ook droeg de Prinfes zijne oorringen en die van zin kind ViCtorine te gelijkertijd indeooren. De getuige kwam in eenige bijzonderheden omtrent de onbehoorlijkhedendie ie la Barona hadden plaats gehad, en van welke zij zeidedat Bergami een oraftandig ver haal aan de Prinfes was komen doen De Prinfes bad eens een Pantalon aangetrokkén en Bergami haar voor komen in denzelven geprezen. Zij meldde hoe de Prinsfes de oefening van den Protestaotfchen Godsdienst had laten varen, en hoe zij eeos, in eene Kerk te Genua, nevens Bergami op de knieën gevallen wasook had zij haar hooren zeggen dat zij Misfen zou doen lezen voor de ziel van Bergami's Vader. Te Milaan had de Prinfes zich, volgens bare eigene verklariog, io hetCasfino doen voordellenmaar was er gedeballotteerd geworden. - De eerfte ondervraging vaD deze getuige had meer dan eene geheele zitting geduurd zijnde in die van den 30 Augustus begonnen en eersr met het einde der volgende afgeloopen. Heden is de cross-ex^minatie door den Heer Williams gefchied die wel inzonderheid de getuige tot erkentenis poogde te brengen, dat zij, gedurende eenig verbigf, hetwelk, zij in Engelandgehouden heeft, den naam van Gravin Colombier had aangenomen; zij zeide, dat haar die titel wel gegeven., doch nimmer door haar aangematigd was. Gedurende de Zeereis herinnerde zij zich» dat een te Tunis aan boord genomen Harpeuaar in of omfireeks de Eetkamer fliep. Zij zelve had haar ver trekje dat in den gemeenen doorgang uitkwam des nachts aimmer verlat&nbehalve eens toen zij den nacht onder de Tent-op dek had doorgebragt- Zij was het, die op zekeren nacht, »o Tyrol, met haar bed de Kamer der Prinfes had moeten verlaten, toen Bergami'van Infpruck terug kwiili; doch zij her'inDert zich niet, dat de Priasfes zich van haar digtgefloten rijdkleed, waarin z|j was ga3n liggen ontdaan hebbe. Zjj is uit den dienst der Priosfes oniflageo geworden omdat zij iets gezegd had dat zij naderhand erkennen moest valsch te zijn, en dat ook in d? da3d niet waar was. Zij geloofde nimmer gezegd te nebben dat zij geen geld in den dienst der Prinsfes had overgelegd, doch zij wilde daarop niet zweren. Vroeger dan een jaar Da dat zij door de Prinsfes ontflagen was, had baar niemand t^t leveren van getuigenis aangezoent. Zeer veel moeijeiijkheid verwekte de getuige den Heer Williams ter zake van zekeren brief, van weiken hij wilde weten of het fchrift van hare hand was doch welken hij haar flechts voor een gedeelte vertoondezij ein digde, na veel weigeren, met te zeggen, dat zij niet geloofde dat het haar fchrift was. Vervolgens vroeg de Heer Williams haar, of zij niet in bewoordingen van den uitbandigften lof over de Priosfes aan hare Zuster gefchreven had, ea of zij niet dergelfikè loftuitingen op- geteekend had in zeker\dagfeoekdoor haar gehouden. De getuige, die inmiddels eenigen tijd de Zaal verlaten had, amwoordde, dat het mogelfjk was, dat zij zodanig over H K. H. gefchreven had. ten tgde toen zij nog eene goede meening van haar koesterde, maar dat zij hierom trent niets met zekerheid kon zeggen; dat zij bet zich niet herinnerde.. De Procuienr-Generaal bragc tegen dit laatst gedeelte van het onderzoek bedenkingen in, en de ge;aadpleegde Regters antwoordden dat als getuigenis niet aangemerkt kona'en worden verklaringen, door eeu getuige gegeven ten aanzien van een papier, dat zjj niét geheel'gezien had. Te Edimbürg heefr men brieven ontvangen van een peifoun .die tot de Noordpools - expeditie behoort, en welke van January gedagteekend zijr.terwijl deRci.zigei s Qk'iu vervolg op de Kant van deze Siadz.y Z jjj JM -3 v <a *-a o. «i'J a J t u c a.' „•s >-.= Q 5 w o V c a - ca .c es c, - bw "C .2 -o 5 -t3 -1 1 0 w a - C Sr. 7 J 2 J. aj f. s: J2 u w aj _c p r: s* O 'O a» „^an-3 0 OO xr C O U 2 c "O 03 ■bc a »- CJ g "-"2 •S r. - u T- o a -§1 - U u C "-L C a ■gi t gai s-o 5- •5 5 c£ S «2- i S e o ÏS?! Vi 0--0J s-Ss, GJ Q I «SS! a t. w - ss co» o "5 ïq 3 oC*r:n? r! o U - O n cj 3 c e o 1 o O <u O I -n T3 r - if 5i r. b O. - O» c -5 er tO "O a o n, a, ■- u r* n B c O a i- v o c i* 4 Ta at a' - 5 - -C a L' w a» I Si rl cl 'R* r *3 «ïaïS e S o?® sie J a E a S .g, CO S 5 6 s 3"s e o - e 4> uj 13. 'Z *a M :c? a t) w 4> io» O 4> w v T3 - (iB 3 u °«)0 o 2 - - O o - f 5 c T3 oa C \r -a wS5g-0>„aö D-» O Q J t «Q a X" 3 o O 3 O w 1 -3 CT 1 S E 5. 1 O «hJ OJ3 -O ZJ N O S - O I sa jÈ v 15 o .z 1 O ei t id r a c-c o o "g M v. CUJ G o B ui <U J2 CJ 05 CU w i'ï'st E --S--- Ci -r? 11 GJ O CJ Oj j' 3 G a> 3 •3 U *3 té 5 0> 'a, PO '5* ea 5 u 5 ci a -a P x2 a S'S Z >eï IA 5l.ïï s.® a s j; O 11 Èi V "0 5 5 ►ja g M - 5 O wn N ir - o 2 Z "S R OC r Tr. P a .2 c CJ Ta a O 4» N -ï 1 £-5 IU C Dte - o s' <u c a aZ o <u-Z TJ=a v O 7 K o S S c3 Qj g o ^5 eu— j a -2 'C oi j. D n t D wVJ Q 3 Oi k* p S -o -Q C 'C u ss i iRJIil 8 q s o n u 5? J V "•np'O V CU •o x> CO c CC G a> ,T? O p» a2 a-O P3 W 5 - a a g g - a h n <J 'J U LC G r>.T5 5 25 o a M L u S t' 1X4 x; '3 G Q O E as g - oof® PG'3« 3 O C iu z r- - 3 «<j G jj Q feu iC?— Ui fr - C SJ U - Sï 4i Z. -9 x? O T3 4* A 9. O CJ •^CUSB .%SS T3 "O Ci ;j "3 O 0J 6 p-g o - Ui»"3 -"'3G<Sc:ai2o7'0t2S 2> ogu 3 o o i-"3 o s- E o 2 3 ui aj M o ra - o, W S s 13 O- c s iSseTS 5^ >S 25^2^ >- ca o n £P5T,'i<g's|ïS^|'tirs£s^.5 -<-sas-.s«j,££8' - N 2: c cu G n 1 Oi -s c CA Vg w-5 5 S u 5 X B *S C- oj Oi "r,-a t o a. CU Oi g-C3«--0^2fa «a„«iQ .'4 o 3ïi0A.|?»^S^ <•-- a G XS O 9 a S- 6 S I "3 l i G v- 4i U' CI I i >JS a o> 3 o -n b O 3 c »- "n't exv> c a «s i can|tsM(JwF

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1820 | | pagina 1