L EYDSE cour Ant, «Së« s|;Ö 3 a a- w A". li'io MAANDAG fj) Ac >1V' '0% ib2S«5L«S* N\ DEN 24 J V L tj. i nSE C •sGRAVENHAGE deo 21 July. WIJ WILLEM, bij de Gratie GbdsKoning der NederlandeniV/oj v/zw Oranje-Nas/au Groot hertog yan Luxemburgznz. «ws. ïn ervaring gekomen zijnde, datgelijk in andere vak ken vin beduur zoo ook meer bijzonder in het (luk der Dyken en Wegenaan de werkzaamheden dèr met dat vak belaste beduren en beambten, van' t{Jd tot tijd, door ongepaste regtsvorderingen doordis eh belemmering wordt overgebragt; Gezien de rapporten daaromtrent in der tjjd aan Ons gedaan door het Departement van den Waterdaat eo der Publieke Werken; Gehoord de conftderatieo van Onzen Minister van Juditie; Gelet op art. 2122 der Grondwet, waarbij aan de Staten der Provinciën is opgedragen bet toezigt en gezag over alle hooge- en andere HeemraadfcbappenWateringen, WaterfchappenDijk- en PolderbelTuren en andere der gelijke Kollegien hoe ook genaamd, binnen huane Pro vincie, en waarbij de laatst goedgekeurde reglementen dier Kollegiën worden verklaard den voet van derzelver inrigtingen uir te maken; Gezien art 39 en 40 van het Decreet van deo 18 Oc tober 181Ö. waarbij het beduur der Polders. Dyken en Wegen, zoo als b.tzelve in de toenmalige Hollandfche roer Frankrijk veiëenigde Departementen was ingerigt is in dand gehouden; Gezien de Decreten van den 14 November 1810, en van den 11 January 1811, waarbij de indaodhouding nader is bevestigd; Gezien Oos befluit van den 7 Janaarj) 1817, waarbij Wöuit aanmerking, dat alzoo omtrent de wettige vóortduring der voormelde Djjk- en Polderbeduren der hdoge en andere Heemraadfchappen en hoe ook die Kollegiën verder mogen genaamd zijn. en omrrent de wettige voortduring van derzelver iödeJiiogen en verorde ningen, geen redelijk twijfel bedaan konde mitsgaders tot wegneming van eenige roenmaals gerezen bezwaren hebben bepaald, dat de,'in de Noordelijke Provinciën vao het Rtjif. bellaande Dijk- en Polder-kollegiënde hooge en andere Hnogheemraadfchappen en verdere Kollegiën van dien aard, behoudens hetgeen bi) het negênde hoofdduk der Grondwet is vastgedeld al zoodanig gezag en zooda nig? regtsmagt zouden blijven uitoefenen als aan dezelve bi) hunne voortdurend ih dand gebleven indellingeo, was toegekend, met verbod aan Onze Hoven en Regtbaoken en aan alle andere magtenom dezelve daarin te belem meren of verhinderen, en waarbij Wij tevens aan de bo vengemelde Dijk- en Polder-beduren en verdere foort gelijke Kollegiën de middelen hebben verzekerd tot eene behoorlijke uitvoering der hun opgedi^gene verpligting; Gezien Ons befluit van den 28 September 1816 waai bi) de Gedeputeerde Statten der Provinciën door Ons zj)n gemsgtigd om. tor zoo lange omtrent de kennisnemfnt: van zaken berreff nde de politie der groote Wegen enZ. vëieriebij eeoe algemeene wet zal zijn voorzien dez.lfde werkzaamheden en bemoeijingen uit te oeffenen sis door de voormalige Raden van Prefekture en loten danrfchap zijn waargenomen en uitgevoerd, daaronder begrepen de cognitie over zoodanige civiele zaken, ais door de belanghebbenden bij prorogatie afcn de Raden van Prefektuur of van Intendance reeds wareo of verder aan de Gedeputeerde Staaten mogten worden opgedragen; In aanmerking nemende, dat, alzoo in het algemeen, cn behoudens de uitzonderingen, die, uit krachte van bijzondere bepalingen, mogten kunnen plaats grijpen, al hetgeen betreft het (luk der DQken en Wegen volgens de beftaaode verördeniDgen is verbleven aan bijzondere Kollegiën of aan de adminiftratieve magten en dat het daaromtrent te voeren toezigt en gezag, ingevolge het negerde hoofdftnk der Grondwet, behalve aan het alge meen beduur van den Waterdaatin bet bijzonder aan de Staaten der Provinciën is opgedragen, zonder dat daaromtrent, en inzonderheid omtreot de adminiftratieve maatregelen der met dat vak belaste bedaren of beambten aan den gewonen regter eeolge bevoegdheid is toegekend; Overwegende, dat de aan de Dijk- en Polderbeduren en verdere Kollegien van dien aard opgedragen bemoeiin gen geheel haar doel zouden roisfea en dat alle waar borg die daaiin voor de behartiging der belangen van Onze Ingezetenen, ïd dit Zoo aangelegen opzigt, behoord te worden gevonden geheel zoude verloren gaan wan neer dc gang der adminilfratie onder eènig voorwendt' i boe ook genaamd konde worden tegengewerkt en be lemmerd door procedures, waario de befturen of beamp- ttc zouden worden gewikkeld, en waardoor deze zouden kannen worden terug gehouden van het doen van zooda voze voorzieningen, als in oogenblikken van dringend gevaar en onaaDgezien het verzuim van dadelijke maat regelen. bet verderf van geheele landftreken zoude kunnen ga zich flepen mogten gevorderd worden; Overwegende, dat het alzoo is van de grootfte aange legenheid. om te zorgen, dat behoorlijk worden nage leefd de regelen én beginfelen, welke bij de Grondwet van dit Rijk zyn vastgefteld omtrent hst toezigt over den Waterdaat, de Wegen en Bruggen daar onder begre pen, zonder onderfcheid of de kosten daar van worden Betaald uit 'sLanas-Kas of op eene atidere wijze worden gevonden, en dat net worde verijdeld de, bij Art 221 dier Grondwet, aan de Provinciale Staten opgedragen Zórg voor het behoorlijk maken en ooderhoudeo der al daar vermelde Werken; Willende eindelijk behoorlyk verzekeren de uitvoering der, door Ons, op dit ftuk, in overeenftemming met de bepalingen der Grondwet, geooraen befluiten mitsgaders der vroeger daar omtrent geëmaneerde en tot dus Verre ii werking gebleven verördeningen Den Raad van Staate gehoord; Hebben befloten cn befluiten: Art. 1. Tot zoo ladge daaromtrent anders zal zijn be paald zullen Onze hier boven vermelde befluiten van dei. aéfltn September l8i£ en van den7den Januari) 1817. zoo en in dier voege als dezelve in de premisfen vandic Ófis tegenwoordig befluit zijn geëXtendeerdmitsgaders de vroegere op het ftuk vart den Wfirtrfttfarde Dijken, Brnggen. Wegen enz., geëmaneerde bepalingen, voor zio verre die niet uitdrukkelijk afgefebaftof door latere Verordeningen vervangen zijnrtiptelifk worden nage leefd en zal daar op door Onze Hoven en Regtbanken naauwkeurigachr worden gegeven zullende de Gouverneurs eo de Gedeputeerde Staten der Proviocien op derzelver naauwkeurige id achtneming tfmieo en daaraan de hand houden. 2. Bij aldien de Dijk- en Polder Beduren of andere dergelijke Kollegien, ofte ook eenige andere Admlniftra- tieve Autoriteiten, in zaken vao Civiel? Admioiftrarie mogten vermeeneo van ten onregte door regtsmiddelen te worden belemmerd, zal het aan dezelve vrijftaao niet alleen om dezen vermeenden grond van def-nfife aaa den Regter voor te drageh, en daarop eene incompetentie van denzelven te. fuftinereo of tot afwijzing der gedane vorderingen te concluderen; maar ook om, zulks nood zakelijk of geraden oordeeleode Ons desWege met een gemotiveerd, en van voldoende bewijzen voorzien adres, te adiëeren ten einde door Ons zoodanige voorziening worde gedaanals naar bevind van zaken mogt geöor- deeld warden, te behooreo. Ooze Ministers van Juftitie, van Binnenlandfche Zaken en Waterftaat, zijn belast met de uitvoering van öec tegenwoordig befluit, hetwelk In het Staatsblad zal ge. plaatst worden Gegeven op het Loo, den löen Juljj de9 jaar* 1810 het zevende van Onz? Regering. Get eekend') WILLEM. Van wege den Koning. QGeteekend) J. G. de Mey van Streefkerk. BEKENDMAKING. Het Hoog Geregtshof in *s Gralveohage Gezien het requifltoir van den Heer Procureur - Geneff al betrekkelijk het daarftellen der Kamer, voot dewelke de zaken gedurende de vakantie van deo 29ften Julij tot den 3often September dezes Jaars 1820, zuilen wor den gehragt; Gezien de artikelen 40, 41 4243 en 44 van her Decreet van den 3often Maart 1808, en de artikelen 29, 30 en 32 van het decreet van deo 6 leo July 1810; Heeft, na voorgaande deliberatie, goedgevonden te be palen, zoo als bepaald wordt hij deze, dat de Kamer der vakantie, in dit jaar, beurtelings zal worden gepre- fideerd door de Heeren en Mrs. Alexander Wilhelmus Jo Jephus Joannes yan Hugenpoth en Jan Lodewijk Furjon beiden P'efidenten 10 hetzelve Hof; en voorts beftaan uit Je Heeren en Mrs. Hendrik van-der BurghSteven Jan WentholtJean Confiantin yan AlderwereldSiebert Cliristiaan van Romondt JGerrit Jacob George Bacot Simron Pierre van Swindcn Jacob Arnold Clignett eo Abraham Christiaan de Hertoghe HuberRadeo in bo- engeroeiü Hoog Geregtskof; Dat deze Kamer hare texégtziningen zal houden twee maal jter week en wel Maandag deo 31. July Dingsdag den I.-Augustus Vrijdag denu. Augustus^ Ziturdag den 12. dito, M wasdag den 14. dito, Dingsdag den 15- dito, Vrjjdag den 25. dito, Zaturdag den 26. dito, Maandag dec 28. dito, Dingsdag den 29. dito. Vrijdag den 8. September, Zaturdag deo 9. dito. Maandag den 11. dito, Dingsdag den 12. dito. Vrijdag den 22. dito, Zaturdag deo 23. dito, Maandag den 25. dito en Dingsdag den 26. dito. Zullende de eerde civiele Kamer, na de vakantie, hare zittingen weder beginnen op Maandag jden tweeden Oc tober en de derde civiele Kamer, op Donderdag den vijfden dito eerstkomende. En zal een affchrift dezer aan den Procureur-Generaal worden ter hand gefield ten einde hieraan de noodige publiciteit te geven. Gedaan, in algemeene Vergadering van het Hoog-Ge regtshof voornoemd, den 8. Juli) 1820. Gezien door mij Procureur-Ge- Bij abfentïe van den Heer raalbij bovengemeldcn Hove Eerften Prefident: A. W. Philipse. Van Hügbnpoth Prefident In kennisfe van mjjfungerenden Eerden Griffier J. II. Speirman. S P A N J E N. MADRID den 10 Juljj. Gister avond is de Vergadering Jer algemeene Cönè« van Soanjen geopend. TeD 10 uren vertrok de Koning uit het Paleis en verfcheen om 11 uren m die Vergadering, welke ook werd bygewoood door de geheele Koningljjke familie, het geheele diplomatieke Ligchaam de Ministers, de Staatsraden, de Generaals van de Land- eo Zeemagc, en alle de Regtbanken der Hoofdfltd. De Koning op ziinen Troon plaats genomen hebbende (fond de Prefident op met twee Secretarisfenom Z. M. den eed naar het voorfebrift der Conftitutie aftenemeo, waarna dePrefideot eenetreflijke aaufpraak deed aan Z. M- in welke hj) de droeve berinneringen fchetfte welke de terugkonmdes Koninga vooraf gingen als mede de dienflen door de Vaderen des Vaderlands, door de berftelling der aloude Conftitutie aan de Monarchie bewezen, en ligteljjk de kunftenarljen óverftappende diegebecigd waren gewor den, en waarmede men geflaagd was om des Konings Gods dienst te verrasfen ten einde deTroon niet gevestigd werde op den grobdflag eeoer grondwet, het werk der wijsheid, de uitdrukking der regtvaerdigheid en de erffenrs der ver- lopéne eeuwen; zich geluk wenfehende met eindelijk den fchoneo dag te zien aanlichten, waarop Spaojen altijd aan ZÖDe Koningen getrouw, vreedzaam het genot zal finaken van den prijs der bloedige opöfferingen door eene Natie gedaan, welke zich hafer doorluchtige Voorouder ca waardig toond. Hier op antwoordde de Koning: Ik ontvang met genoegen de gevoelens vatr liefde erv CU'.i "rrvolj cf» dé'Kant van dez' Klad*.') W z E- H C3 I H O O d >TJ bi. a ci 2 N o-a5 - -X7 ■a S -c Q "C qj ÜJ ji o m u - ,-f o E"S d- sc-o c SL a S2 O w o té g 5 - v -3 ts - O 33 a a o v lcy c v c-'^o C W V— o uO W >- w N a -n N o- V - 2- 6 O c - O O - c 5; Co vt o - L. '5 o o 2 "o a C rr?0* „.Sn m c O o *- c O Cd 5ï oH O B i 3 J, 3 Q .-g 5 em*— "a a w 'w e •3 S K o hC TJ .2 -2 2i S ft u 5'5-S "S£ -0 0 aj ai. a c -a <u o 9 -J 'ix n TV— c. 95 5 Ss.i: "'-I-v S S 2 o/ a - 3 Ji - a> - o Z 00 ïS|^ a N o ■O OU C. a JZ 1, o y E -o '5 3 O U D Cl BC CC 3 - -c O O va J£ w v v a o S •O r- O r- 3 h n "3 <U «w °"0°a js di T) - U 04»-Q2 E.ss C' c *2 •o n ur w S 5: O <5 a> -O O Ui S O O N3 •0 'S -a sSe"' ra .j c K B dj u O OM "Z di, o. -O -O N O at ■o a a :C7 ÖO. -a "O m o o -c e; a ;p 0 J2 5 a I O S-o E a Eó-C w |«.s.;»^s5r1. 5,^s-Sfe-Sg'S-5££5: XJ 2 G ax: B£ O 5 -a f S m O - CW P o"? ^;^Lö°S>^00! di C u ■g - r 4j.Ec »i «i JX 1 5® "2 <u P i> o v .2 O u o ,.U c n mm, a OÏÜB T3 S 2 -N S e -1 S BS-SJ-g-ï o> O o rv r D O a> 3 Si a 0 c a o •r o o -,-=S ?5g sJCi»:Su- u at«- 3 (j D 3 3-ga «2 ccv :nï -= «i a Tc j g .--■S .S S.2f."N®" 0 - X X o-S S o o o o-a— y u-ax o g-S s 2 2 5 0 - .VS- »-.•s tt «2 - ao ïf-o o «TJ o a w c a 55-3 3 =S-ï - --s a n» aj n - dj - b .2® -j p. o j"-a x? 3^2 c/2 0-0 c o e Do o o u-- o a o' *a *^3 o a - ja "-S Ha5-5.fi3 O i O bij JD m 0,a> Q. 3 b£ c - s'" o -ë Z c r o <a u - a dj - w O -o c .dj u -O J D 2 U dl S O 0^5^ O Jd Ci di w p B Z 5 w 3 - o Cl O >-3 3- J* O c P 3 "«J -t - sr* -s0 s S«5 o SS1! 5 5 g s O a 1» a S :o o o MO - -C 2 o -a o 2 "p o a, o a j- T3 O c 1 u *-i a> G bC O TT O- s o -a M ■a 2 --S-3 0 i fi 2 »a c o *- o o c w W> O !;p Ct' O a w e - Cl M 0 E M N C u N a M M Cl 3 T3 o o ao r> o r o- o o ni^ 2, u - o l it <- -o O e* 3 S JJ O O- ;- JZ Cl I "S s0 SS-s.» S a s o .u f- o Cl 2i o 5s 4* a S u - ta -a al ■TVszïs £.2 S g 5 s g 5 0 o O S e S s - g g o ai u 3 u C; o -O j a e~ m E .5 '-5 v p o c c a •O d) dl W O a> 5sa h! 0 - 5:c J o 5 CS c» di rv a ct 41 *o P5 r- 0 5 3 f c"3 O "<jj °Z 5» M Ss- O !-ëS|s - TJ OL' .2 g «-0 Stj=13 - 0 - .S "5 M 'Ei S a 4* us 5

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1820 | | pagina 1