A°. IÜ2D LEY0SE V R 1J D A a DUITSCHLAND. WEENEN den eerften Joltf. H. K. H. de Aarts- Hertogin Clementina Prinsfes van Salerno Is federtden 27 der vorige raaaod alhier terug en van heteene oogeoblik tot het andere verwacht men H. H.K.K. M.M. De Vorst van Metter- flfcb zal niet eerder dan tegen 10 Juljj terugkomen. CARLSRUHE den 5 Julij. Het befluit, federt lang door eeoige Israëliten dezer Stad genomen, om bjj de Godsdienst-oeffening de Hoogduitfche taal te gebruiken, is den 23 der vorige maand ten uitvoer gebragt. Op dien dag verzamelde zich alle de leden van de Israëlitifcbe Gemeente tot de inwijding van een nieuw Bedehuis het welk zonder prachtmaar met den meest Godsdienftigen eerbied, heeft plaats gehad. Daags daarna zijnde Sabbat dag hield Doctor Wolff eene op de plegtigbeid toepas* felijke Redevoering. Alhoewel de weinige ruimte van het locaal niet toeliet om* zoo als men wel gewenscht had, alle de opregte vrienden van waarheid en licht uit te nodigen is bet Bedebuis vervuld geweest met toehoorders, ■welke deel genomen hebben in de Godsdienftige gezind heden dier verëen-iging. FRANCFORT den 8 Julfl. Men verneemt uit Weenen van den 30 Juofl dat het gerucht, door onderfcheidene dagbladen verfpreidals of de geldleening, onlangs door de Heeren Parish en Rothfcbild aangenomen, ten bedrage van 20,800,000 tot 30 millioenen moest worden ge- hragt, geheel vao grond is ontbloot. Het is waar, dat aceo van de zjjde der ondernemers in den beginne du voordel heeft gedaan doch de adminiflratie der financiën heeft hetzelve van de band gewezen. Te Weenen heeft zich kort geleden eene nieuwe gees telijke orde gevormd, onder den naam van Rcdemtoristcn Een aantal jonge lieden uit zeer aanzienlijke buizen zijn gelijktijdig in dezelve getreden. De Keizer heeft de oude Kerk van MariaStiegenin de binnen Stad, tot Gods* dienst-oefeniog aan deOrde ingeruimddoch een ordens- buis moet ztJ zich uit eigene middelen aanfehaffen. De onlangs alhier geftorvenzeer liefdadige en hoog in aan zien ftaande, Pater Hofhauec wordt als grondlegger van deze Orde befchouwd. Het onlangs verfpreid gerucht, als of in de aund Augustus in Pruiafen de Conftitutie voor dat Rijk zou worden afgekondigd, fchtynt nu daarop neder te zullen komeodat meoin gezegde maand door geheel de Pruisfifche Monarchie, zal overgaan tot de vorming der Provinciale Staten, van welke alsdan vervolgens eenige Gedeputeerden naar Berlijn gezonden, en aldaar bijeen* komeo zullen, om, in de beraadüagingen over onderwer pen van een algemeen belang, welke men but) zal voor leggen, eene raadgevende (lero te hebben. Onder anderen wil meo, dat de Koning van Pruisfen, die thans in alle takteen van het algemeen beduur aanmerkelijke befparin- gen doet maken, het ftelfel vao befparingen door de afge vaardigden der Provinciale Staten verlangt bekrachtigd te Zienter voorkoming van misnoegen onder de burgerlijke Ambtenaren, welke zich ten allen tijde zoo getrouw be toond hebben. Eene andere reeds ingevoerde bezuinigiog van groot belang is die der Armee, welke voor den flag van jena uit 250,000 man beftond, en thans maar beltast ais 160,000 man. GROOT-BR1TTANNIEN. VERVOLG ran LONDEN den 7 Juljj. Hoezeer de ÏLaaden der Koningin. Brougham en Denmanvoor de balie der Lords geroepen, om ten baren behoeve gehoord te wordenwas aapgezegt dat zij hunne drangreden moesten bepalen tot den vorm vao procedeeren op de Bill* en tot den tijd van dusdanige procedures, heeft zulks dezelve niet belet om eenigzins over de zaak zelve uit te weiden. Indien, zeide de eerstgemeldede Ministers geloofd hadden, dat er de minlte grond wa9 voor eenige bezwaar, in de inleiding van de Bill vermeld zouden zij oiet gewaagt hebben om H. M. 50 duizend pond Steri. aan ie biedenmet bet previlegie om bij een vreemd Hof verblijf te houden, met den rang en waardigheid van «ene Koningin. Na dit gezegde eischte de Bisfcbop van Exeter, dat de ELaaaen zouden buiten (laan en toen dit plaats bad vroeg hij aan de Kamer of de Advocaat al of niet aan de opge kgde bepalingen had voldaan? Lord Holland zeide, dat hjj nimmer een zonderlinger oproeping had gehoord, en oordeelde, dat dePrelaat zelve had behoreD te zeggen, waarin de Advocaat vao de opge- legde bepalingen was afgeweken. Vervolgens hernatn de Heer Brougham zijne (laadplaats aan de balieen beweerde dat, bijaldien de Ministers van de Kroon hadden geloofd, bjj zou niet zeggen eenig wezenlijk gedeelte van de voort- gebragie aanvoeringen, maar eenigerlei gedeelte, hoe onbeduidend ook, zij nimmer dien regel van gedrag zouden gevolgd hebben, welke thans ruchtbaar is; zij zouden aooit hebben bewilligd dat H. M. oügeftoord buiten 'stands kleef, zonder eenigen maatregel van afzettingof fcheiding <Ae waardigheid en de eer van de Kroon bloot (lellende mitsgaders de zedelijkheid der Natie, waar zij verblijf hield. Zij hadden baar een ruim Koninglijk inkomen aan geboden; zij moge leven waar zij verkoos; z$ Hond aan de vreemde Hoven aangekondigd te wordenals wettige en regtmatige Koningin van Engeland, en boveo alles de Ministers van de Kroon, zoudenzelve in het Parlement a-dresfeD aanhaar voordellen. Was het geloof baar dat zij inditalles zouden bewilligd hebben, indien zij een oogeo blik geloof geflagen hadden aan eenig gedeelte van het aangevoerde in de inleiding tot de Bill? Vervolgens verzocht h|J verlof om de Kamer te ver- goekende aandacht te vestigen op den fmertvollen toe- Aard waarin de Koningin geplaatst was. Die toeftand was in de daad hard. Alvorens eenigen dap tegen haar gedaan was,, r alvorens haren tijtel tvas betwist, alvorens zelfs dat *s menfehen gemoed was bewnsr, dat £r iets zou gedaan worden waren er pnderfcheidere maatregelen genomen om haar te brandmerken en te ont beren. Ihdien de zulken, die tót hier toe deze bezig- held hadden voortgezet, in de daad bewust waren va a p A O S C 0 A COURANT. DEN 14 JU L IJ. iT-S-B a N T 4> O O o ET M U K« b. a» a 1 - a o j3 o sla Is'. 4» 5 2 l* „ia O ca <0 u "O u C S a> «««•O JD o Sr i tj N-£-p -O 2A v< 'p TJ I 1 •O ."51 O JZ fe n -a CS r> 0 a> s5*-gü M a s u u O O fl •- Së||| .E .5 U T3 u C O k. v) .■B-® 5 - N O jw. <U fll a'1?®, Slïa-I5£8 H «p s A - O. o: o - p 00 v t a E T jO,; O. ■r-> S X? ïj O i| k o tis 1 B D-S tM 0 Jü <U a> 03 «O •it Oa a a bO U 0 c* O 11 N H- 5SS|£ 5 "g 51 v "ct c m E O SJ s s .2 c «V hfirt bD «S 5 o O «^4 N o S «2 2 :n>_ o- 5 O 3 U U 3 -5^' S O O U' - »o ÏSaiw4' Tl S C M- - 5 ïs t*3 - ;h •¥B s i o& ..S s M a g O 9 ti'C s q N c4 l Ci. t- Ai Si GO. {j #J M a o a" T3 «E 6 5: a -j •- a O o ao S'5 D^»S e 2 2 si'SSszIe 190 C •- W a .Si 5 U«|CU«2 biUu 'IpMi- i tU) O <U T3 TJ P jts» i -tS-*asgasfi -» "O O M O o M fc. •- O a O S. t a o Bo 13 s g, O 11 -a M a I 5® O :c^«*a 0>a SftCïj-R0 ci 'R* 3 •:>-s*s- 2gs"og-s-So"'E "2 2---s s5 «w-S-E! 2 o j o B - T. f a ti 9 -o c .S "43 ii b waaC1*^ - o - D - ^oupcS^S, fêsi3j'i^s=Hs4III :-is| c -n O a. O -1® iT C eN O. «8 2-tfj? S a .«.-ö o~-G2J2^L'!H«to•b05, ?i o S - 0?5sJa' N>«21 o> M T; >7 fi o«# a w w ^5 U U 1, Tl 11 (J r—4 N J.2 8 - «-S *MTJ >3^ M «J u tl •503 Sv7w -ji «u.s=7«?r het volle geWigr vsn getuigenis indien zij dasróp daat maakten indien zij wisten dat die in het einde moest opleiden toe overtuiging van verfchriklijke fchuld hadden zij nog gelukkiglijk uitgevonden dat de bitterde brandmerking de laagfte vergüiztng die over tuiging zelfs moest voor uit ïoopen. Hoe onüitfpreeklijk drenger was het lot van de Koningin Hoe oneindig on- regtvaardiger de behandelingwelke zij had ondergaan federt gebleken is dat zelfs de eerde gedaqe dap om haar een opregt enonzfldig regtsgeding te verzekeren, bedond in baar vooraf te vonnisfenof liever om over den vorni van vonnis heen te loopenzoo als men ovër de getuige nis heen geloopen bad, cn eene draf op te leggen welke nimmer uicgefproken was, voortfprqiteode niet uit eene teregtdeiliog welke nooit had plaats gehad, en dit alles, met het oogmerk, misfehien om haar daarna een bedaard en onbenadeeld gehoor te verzekeren. Hier over klaagd de Koningin, welke bevorens niet klagen kon om dat z|j nooit voor alsrnu heeft geweten, dat zij te regc gedeld dood te worden. Na de Heer Brougham zijn betoog geëindigd had, vatte de tweede Raadsman der Koningin, de Heer Denman, het woord op, eo betoogde, dat dit böd Bill was van afzetting en huwljjks-fcheiding zonder tusfehenkomst van een Jury, of vonnis van een geestelijk Hof; hij be hoefde de Kamer niet te berïaneren dat in een geval tusfehen twee onderdanen deze heilzaine vorm niet kon ontweken worden. In het geval van den Koning kon wel is waar zodanige wijze niet aangenomen worden maar hem was niet bewustdat die tegenwerping op den Prins van Wales te pas kwamzelfs bandelende in hoe danigheid van Prins-Regent; en in de Bill was de be. zwaringdat het wangedrag van de Koningin zes jaren had geduurd. Hij bad derhalven regt om te vermoeden dat tot maar onlangs geen genoegzamen grond had be- ftaanof dat de gewoonen loop gevolge zou zyn geworden. Zou er evenwel uit volgendat elk ding aangezien moest worden, als toegedaan in deozelfdea weg, als of de gewoone vormen ftiptelijk in acht geno men waren? In tegendeel, indien de wflze van verwea- ring bi) tusfehenkomst van een Jury verzorgtontzegt wierd, zou uit deze premisfen fchiJnen te volgen dat thans geene fcheiding kan verkregen worden. Het Ko- oinglijk caracter van de beide partijenwordt alhier ter ztfde gelegt, en uit aanmerking in welke opzigten het huwlijks- contract is gêfchonden geworden, en de gevol gen welke daar uit behooren voort te vloeden, zou het gepast zijn voor de Kamers om naauwkeuriglijk te onder zoeken hoedanig het gedrag van de beide betrokkene verheven perfonen is geweest. Het zou hare pligt zijn te onderzoeken, of de Vrouw geen reden tot klagen had of er eenige omftaodigheid van weder-befcbuldiging kon aangevoerd worden en of de verlating en verftootiog van de Vrouw bijaldien dit baar al niet zuiverde van zedelijke fcbuldten min den baren man zijn hulpmiddel niet benam. In alles wat bij thans voordroeg ftond bij geen oogenblik in *t begrip, dat bet mogelijk ware, dat H. M. fcbuldig was geweest aan de vuile bezwaren tegen haar ingebragt; maar, ingevalle de Kamer voor eenigen tijd door fom- mige eerloze getuigen, overreedt moge zijn dat er eene fchaduw van waarheid io gelegen was zelfs toegedaan Zijn de uit hoofde van bewijsredendat eene graad van misdadigheid aan deze befchuldigiogen vast was -welke niets dan de grootde helfche boosaartigbeid had kunnen uitdenken dan nog kon zij in daat zijn, door de om- daodigheden van weder-befchuldiging, waarop geziofpeeld is zich zelf voldoende tegen de werking van deze Bill te verdedigen. Was het dan te veel dat er gevraagd werd, dat geen oogenblik nodeloos uitdel mogt plaats grijpen ten einde de Koningin hare befchuldigers mogt weten de getuigen zien derzelver eerloosheid bewijzen en bare eigene zuiverheid daardellen Wat betreft de wijze van procedeeren, het was Harer Majefteits welbehagen dat Haar Advocaat als" onvermijde lijk bleef (laan op eene lijst van de getuigen tegen haar; dat was in de daad zo klaar noodzaaklijkdat bij Diets koramerlijker kon begrijpen dan dat iemantwelke over haar in regtsgeding mogt komen te zitten een oogenblik zou kunneo twiJffelenover de gepastheid daar van. Er was getwjjffsld geworden of deze zaak geen hoog verraad was, en indien het zulks geweest ware, zou 's Lands wet een regt tot de lijst van getuigen aan de befchuldigde geven; en zou dieru, om dat de Procedures welltedoor beuzelachtige en meerendeels kundige verfchilleo afge zonderd waren, worden onthouden? In de daad in elke zaak, waar in een Groot-Jury tusfehen komtworden de namen der getuigen gewoonlijk op de ruggezflde van - w de Bill opgegeven, en volle gelegenheid verfebafe, lang 5 jg "w voor de teregtdeiliog van aanklagr hunner caracters of - beginfels. Zou de Kamer van raeening zijn met zulke vreeslijke bezwarenover het hoofd hangende van d« Koningin van Engeland te zeggen dat hare zaak het eenig uitgezonderd geval was - dar een regt aan den ge- g meenden onderdaan toegedaan, aan haar ontzegt moest worden? Dan zou het den Advocaaten der Koningin voe gen, om wèl te overwegen of het hunne pligt niet zou zijn, niet alleen om voor hare ongelukkige KoninglQke o B Cliente flechts aan de wereld hare verdedigiog over te laten, maar hare befchuldigers weike haar dus ten fpijte der befchermingen vin de Wet, en de voorfchriften van algemeene regtvaardigheidover te geven aan de veront waardiging en de wraak van bet nagedacht. Bi) haren eisch om een lijst van getuigenverwacht H. M. dat het overige van deze zwaarwigtige Proceda* res, geen doorflaaad contrast mee den gewonen lonp der wet zal opleveren. Van de tijden van Hendrik VIII. tot op dit oogeoblik, kan er geen voorbeeld werden aa.nge. Sp.j i troffen om tot gids te dienen voor een Parlemeots-beiluit dit was de eerde poging van het foort,- federt de regee. ring van den willekeurigen Souvecein op welken hij ge ziofpeeld bad. In den tusfehentijd hadden de zachte be ginfels van de Engeifóbe wet, welke den zwikken be-_ fchermd tegen de wrevelige «r&ak van den fferkeu IS*' frrolp t,p d* rm iixt. j - a 5 2 &J3 J- - a "—- O - 2 Cj.2*2'u«Ja H (U U «pi 3J?•e -Suj -3ss3 6 >-o - 2*- -a-^o'9w"a'ao>5o "•253 - 2 o <u 'Sa -ca» S»; o u a Jz «!tJ o. - X? u 9 I^:3ïïox.S:;ÏS=1:.- ela-soïSs Ï:SS;.?--S.ss cS-s=.=-°..sS-°S2 3lSS - -S 1 <u oj a Q - <u w a oi-a Q O 5 B n* ijV u i t. O g w l 5-3 SS"3 ~<cj m •- J-. a ïW u jj - .jj extJ M a *2 Je 0 "2 a O ".2 S Z c S.5"® "N-oij >- "uHoc a-a -S-2 y ja a>0»_4i -Tl t> C at «a-ac«n3M4,.c>«0oao 'SSÏ62 SE'^.2^ J s B S - "^"«uS0 G»>*> o.2 °:ca 6 2 3^ w xs o a*a MG ja -2 ja xi o a M ja •- o 5 - g «1 u £6 <U <U <U JS 3 M t* j N a fct <u S '3 o 5 g 2 M w W) i o o a 9 o .ai||ï •a 2 a .R iS O ca p5"D N 25 .3 'C •o B O Ktlj k 2 t» tj a <u tt t>D «2 S w >3 p 2 Ai X? B. 6 J 2 i r 1 3*V'° g.B eo a A ■O -9 p fl* u o "2 st 2 JS «j u S M tj a ra S g-Hj i r; m u t": sj-'i '~^ll- 1 o o -o o Ui Q c. ^3 -2P c. -3 Ui a «v T3 (U -- C a 4> N 4» TJ T3 - TJ a 6» ■S txc TJ c(3 G 7" O O Tj •O V *0 g 0 -a M JU ■e s I-'=I P. V ^3 O 5 B O «MT3 u o 2 a jz o «J o *y a <9 -ra a 2 k 1» 2 t 9 -p 3 bO N Ui J3 s--° u - 2 k o -c t O ai u o S m w a ■o a» U. Oi i> a wc a Z 3 w -5 V, O a a ai 1 ■u p O a> a> -•2 5 <3 3 8 s U N ö-3-S a .2 eo of "O c- 4> 5 a> - - 2 - A* 2 0 f" 0 p ;4 xi o

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1820 | | pagina 1