A*. I lino L E Y D S E N°. j6. COURANT. g^f||3sl|isC g 2 s-ë c--,a!:'oa"r "SüS-a® 5?" :Ssss3|: mm- aquiHi MAANDAG FINALE ACTE der te Weenen gehoitdene Mïnifteriill Conferentién tot voltooij'ng en bevestiging der organifatie van het Duitsck Verbond. De SoQvereine Vorfteo en de vrije Steden van Doitsch- )and in aaniherking netlende de verbintenis, welke zij bg de grondlegging van het Duitsch Vei bond hebben aangegaan om hunne veresniging te bevestigen en te volmaken door het geven vaD de noodige óntwiu- kelingen aan de grondbepalingen der federale acte over- ■wegende wijders, dat, ten einde de naauwe banden, die het geheel der Duitfche Staten in een ftelfel van weder- keerige vrede en welwillendheid vereeoigen onoplosbaar te maken, zij niet behoorden te toeven om door geraeeo- fcbappelijke raadplegingen aan de veTpligtiog te voldoen, welke zij zich opgelegd bédden, en aan eene algemeen gevoeld wordende behoefte, hebben, te dien einde, ge- volmagtigden benoemd, als: die, te Weenen in Kabinets - conferentie!» vergaderd, na de uitwisfeling hunner, in goeden en behoorlijken form bevobdenevolmagten de bedoelingen en voordellen huntier refpective Gouvernementen rgpelgk overwogen en gecombineerd hebben, en ten gevolge van dezen arbeid nopens de volgende artgkelen overeengekomen zfjn: Art. I. Het Duitsch Verbond is de federatieve Unie der Sotivereine Vórsten en vrije Steden van Duitschland, «ene Unie, berustende op het publiek regt vaD Europa,, en gevormd tot handhaving van de onafhankelijkheid en onfehendbaarheid der Staten daarin begrepen', alsiftede tot de in- en uitwendige zekerheid van Duitschland in het gemeen. 2. Wat deszelfs inwendige betrekkingen belangt, zoo maakt dit Verbond een ligchaam uit van onderling onaf hankelijke en door vrjjelgk enr wederkeeriglijk vastge- flelde regten en pligten verbondene Staten. Waf deszelfs uitwendige betrekkingen betreft, zoo ftelt zij eene geza- »enlijke; magt daar op een beginfel van ftaatkundige eenheid-gegrond, 3. De uitbreiding ëri grenzen, welk het Verbond aan de uitoefening haren magt heeft voorgefchrevenzijn vermeld'bij de federale acte, die het primitief verdrag en de eerfte grondwet dier verdediging uitmaakt. Daar deze acte het doel des Verbonds aanduidt, bepaalt zij tevens deszelfs regten en verpligtingen. 4. Het regt om het fondaraenteel verdrag, wshieer het doel"doorherzelve geheiligd zulks vordertte ontwik kelen en aa» re vullen bejioorr aan de vereeniging der leden van bet Verbond. Intusfcben zullen de te dien einde te nemen befluiten noch ftrijdig mogen zjjn met de begio» leien der federale acte, nocb zich verwijderen van bet primitieve Caraetcr der Utrie. 5. Het verhoud is onoplosbaar uit hoofde véü hef be- 6. D..r he, Verbond. ttelling, niet dan ds 'Staren bevat, welke ót werkeig* toe behooren, z.l de toeUting v»o een nieuw hd geep plaats mogen hebben, d»n nad.t dezelve eeop.nglOk beftsanbaar word, geoordeeld' met de pl.a,«hebbende be trekkingen en met het algemeen belang der verbondene de gevolmagtigden van DEN 26 JUN IJ. r E o, SX O 3" "'fW Ic "5 n- 'ZZ «j v a., - -C •- o.xt 5 "a> f- 0 -C •C D 11 Staten. 1 De Bondsvergadering door 7- JJC OWll03ye,6.u..1U|SI al de gefedereerde Staten gevormd vertegenwoordigt het Verhond in zijn geheel; zij is bet cooftitutionheei eo altijddurend orgaan ;van deszelfs wil en bedrijf. 8. Re' Gevolmagtigden tot de Bondsvergadering zijn individueel afhankelijk van hunne refpectieve Souvereineo -en nopens de getrouwe uitvoering hunner inftructiën. gelijk in het algemeen nopens de uitoefening hunner func- tièa «Heen jegens dezelve verantwoordelijk. 9..De Bondsvergadering vervult hare pligten en oefent -.i«rdB7enhaar aangewezen nart: mag 1 t, zo bij de bepalingen der Bonds-acte, als bij de, overeen- komftig die actelatex Ivastgeftelde Grondwetteoen bjj ontftentenis dier Wetten, door het doel des Verbonds zo .als het in de Boöds-acte wordt uitgedrukt. 10 De algemeene wil des Bnndgenootfchaps wordt verklaard door de befluiteD der Bondsvergadering, met de wettige formaliteiten genomenen zal voor wettig en verbindend gehouden worden alle befluit, hetwelk binnen 1 O1. dv palen van d« bevoegdheid der Bondsvergaderingna voorafgaande raadplegingbij vrije (lemming genomen 7-1 ro. hetzfj in biijvenden Rtad (raad van zeventienen) bct7.il in algemeene vergadering, overee-nkomillg het geen deswege donr de bepaliogen der Grondwetten geregeld is. fSHCHe wvwa- r - .p 11. Over het algemeen worden de befluiten, tot het beftuur der geroeenfchappelijke Boodszaken betrekkelijk in den Raad van zevendennen enbij volftrekte meerderheid vao Hemmen genomen alle gevallen waarin a'gemeene piofelen toegepast; moeten Deze form zal plaats hebben in reeds vastgeftelde be- of bevorens nangenomeoe «J U O J 4, 5 "3 -.5 n c 0 X? y - w a o i c I N Z - a O 41 3 P v- 3 0 B O IC - ft. •O W O <U n c «y ■- C üV Q k O o ie w J? >- E u <u fltJ-tï 1 a ia 4> f c'Z c 00 •tl r 1) u •a CJ bi w i) s?!e 0 4» In zaken van dezen aard zal nimmer een af Joeod beïluit mogen vallen dan nadat de Deden die zich regen de meen in g der meerderheid verzetten dë gronden van hun nen weeriiard medegedeeld hebben en die gronden be hoorlijk onde»zocht en overwogen zijn. 14. Voor zo ver, in het bijzooder, de organieke inftel- lingco betreft zullen nier alleen de voorafgaande vraag of men zich in de gegevene •mflandigheden daarmede behoort bezig te bonden, maar ook de grondflagen en hoofdbepalingen der daartoe voorgeflagene ontwerpen in algemeene vergadering en bg eenparigheid' van llemmeo vastgelheld moeren worden. Is her befluit ten voordeele van het ontwerp, alsdan komt de beraadflaging over de_ bijzonderheden der uitvoering *ao den biijvenden Raid, die alle de daartie betrekkelijke vragen bij meerderheid van it-em men beflisfen zal, en. zulks dienstig oordee- lende, uit zynen boezem eene Commisfie zal benoemen, belast om de uitëenloopende meeningen overeen te bren gen daarbij zo veel mogeltfk aan de belangen en bedoe lingen van elk afzonderlijk Gouvernement voldoende. 15. In de gevallen die de belangen van bijzondere perfonen Jura SingulorumbetrelFen en die niet de verbondene Staten* als Leden van het Bondgenootfchap maar in derzelver hoedanigheid ran onafhankelijke Staten aangaan, kan geen verbindend Sefluif genomen worden zonder de vrije, toeftemmicg der daarbij bijzonder belang hebbende. Het zelfde heeft plaatswanneer bijzondere leveringen of bedragen niet oider de aan alleo gemeece verpligtingen vervat, van eenigLid des Bondgenootfihaps gevorderd mogten worden. 16. Wanneer de bezittingen van een der oppermagtige Huizen van Duitschland, bij opvolging tot een ander dier Huizen overgaan, ftaat het au bet ligchaam des BoD'd- geoootfehaps om te bepalen ,;of de nieuwe bezitler de regten. aan die bezittingen verknocht, in de algemeene vergadering genieten moet* afgezien ïd den bovenden Raad geen Lid des Bondgsnootfchaps meer dan eene Item kan voeren. 17. D.» Bondsvergadering is geroepen om den geest der Bonds-acte ongefchonden te iewaren, door overeenkom- ftig het doei des verbonds uifpraak te doeu omtrent de twtJfelingenwelke de eene f andere bepaling dier acte mogt doen ontRaanen om .dxzelver juiste toepasüng te verzekeren in alle de gevalfn waarin bet nodig mogt worden die uit te leggen. i 18. De, ongefchondene bandiaving der rust in den boe zem des Bondgenootfcjiaps 00e der hoofdbedoelingen van dat Verbond zijnde, zal deBoadsvergadeiingzoo dik wijls de innerlijke rust deaDnfcfcbeo Ligchaams op eeoi. gerhande wjjjzè bedreigd of geft<ord wierd de verëischte befluiten nemen om „haar te bkouden of te herflelleo ^^ich daarbij gedragende naar de bepalingen inde volgende artikelen vervat. r dadtiyKTleaen te vreézen zïfJtAfar: drerKcltyk plaats gehad •hebbenzal de Bondsvergadering voorlopige maatregelen .nemen, om alle pnderneraipg .flikkende om door gewei g ,dadige middelen 7«ch regtte verfchaflfeo te voorkomen o ,of te fliuiten; bo^en alles zal zQ voor de jhandhaving van den Staat van bezit waken. £°.c oo. Wanneer de Bondsvergadering in het geval komt om, op verlangen vaneen lid des Bondgenootfcbapsy dien pligt te vervullen, en dat de Sraat van bezit twijfelachtig mogt zijnwordt zÖ bijzonderlijK gemagtigd om een der verboodene Gouvernementen, io de nabnurfchap y^a het betwiste gtoodgebied gepiaa^stuit te;Bodigen omtfu.mtnier en zonder uitfteL door deszelfs oppetfle Geregtshof4e daadzaak vao het liatfte wettige bezit te doen oafporen als ook de omilandUbedendie aanleiding, tot het beklag gegeven hebben bl^vende het der Bondsvergadering voor behouden, om door alle de middelen, die in zulk een geval ter harcr befchikking gefteld zijn, der tlitvoeriog der uitfpraak, door gezegd Geregtshof gedaan, te verze keren, bijaldien de Staat, tegen welke zij gerigt.is. zRh - -J 3 E 8 - O O c O f; f* bx 1- -O li „r, C- ;<J n»®> •- "Q .ir «- ij üj a ill ■- a J-2- £CJ. cis -T-gS ge-gï ■V3 O - o^e u w jZ "O "O 4J CQ O 5, a> i» c. a. 0 a.a«2 S fai u »- S v 0 «L J* 2 J c mi c 2**2 o 5 s - M ;s» «:=>o - BC- 'W-S-Q.". C u tui» t 5 «3 11 gi O-.-- .a-.H-l-2 y bi i) 2 L - -n a o o y D 71 c: c o -o - o c \Z J£ O o 5* o f* •n U ja p M «j hrZZ P L- C z S <U OO o^-S ©O br 4J 4. fJ Sr «9 boa .5 .«2 O O e s 2 <U WO— M fe 3 c, 5 - S u 5 owuB-Jao^ s 3 5 2 s >*5.5 a J W Q£ rt rr O» u "o eq w b. vjc -n r* tl a c m c mu S «J Ji h. "-O 1> 0> 13 U hr XI 2i"0 QX ai Z-- O- C - 2 aj U, N B 5 B-> 5.^ C3 P 8.5's.— a. aji fl al 1 ic 0 kuïoS: O «;j JZ tx U wS«- - 1 I O o"Q-«- -T3 s'S SJ-0'! T3 "O «.-O -o v. QD rt a 4» - t3 a toegepast mucicu u» D Wfttcn of Befluiten ten uitvoer gelegd moeten worden xVzal algemeen gevolgd worden ten a.nzteu «Her voor C ren v«n raadplegingdie bij de Bond. - volgende regl. ntenaen d.trv.n niet jl1!era„eoeB ,a. Pc Bondsvergadering vormt zien -Al pWrJmders dan in de gevallen, uudtukte^ï ïonoS-aj' "Qgj^gsvetklaring «r«e B oveI het aan- ""bond' gehandeld, moet worden o Bon(jgeD0otfchap. %erbonU B nieuw Ptd wrifel over de •nemen van bijzonder geval f de Raad .Voren behoort te worden zo fprro die gekozen 3.2.2?-SaS"-"ï *oa tl i; M ■o 2 S-g-o S 5 O tu a 00 tab 5 -S? .2 af to <jj T3 t3 O P.-3 M u 5 o a a '«''«w £J '3 0 ra u «*- r- o -a o c M Ua Ja v S» o - -o p - «r - c o- CR 4> z. - e 13 5 o u o e *- a 3 a,? «J Xa ca 'S-i! J=> niet ytjÖlw>lTigrlÖ'zaanVe denzéiven daartoe gqdane aanmaning X ïg.» ;5^|£.£"-Sw=>i§- 3§2*--ë*Zsl ,z'L-,7v^wï,S''v"'5i:èa.- 0 o 2. N- p JJ - o e *a 3 - -a T -C X? o i t «- .P •- -_?•« ««.rjieSi; «i"... ac "C onderwerpt. ai. Bq alle gefchiflenkrachtens de Bonds-acte asn. de Bondsvergadering ondarworpeu -zal die Vergadering io de eerfte plaats den weg_ya.n minzaam vergelijk beproe ven, dqoT, raiddel eeoer Commisfie welke zij daarmede bela&ten zaL Kan de zaak op. deze wiiz?v. n^et verëlfend worden, zal de Bondsvergadering de beflechtjng derzelve bij aastregale (of fcheidsrcgteriqke) uitfpraak bewerkea vo"'"« S daarbij voor zo verre men niet aodexs overeengekomen - c-^ 2 is) de regeleo in acht nemende tot de auftiegale regtsbe- voegdheid bij befluit, van den 16 Jung 1817 voorgefchre ven, als ookde bgzondere voorfchriften welke zij mee en nevens deze Acte ontvangen zal. 22. Waaoeer, overeenkoraftig gezegd befluit* het op perst Geregtshof van eeneo der Boodftaten gekozen is i om tot auftregaai Geregtshof te dienenbehoort aan het zelve de leiding van bet proces en de beflisfiog der zaak ia alle derzelver hopfd- en bekomende puntea zonder toe kunnen *2:2 ïlr V c SvB'jMOwï E z. tj «IJ ox Q S in.ÖS -9 «u wina o 3 S o c-° e-x c eOfc-rrSttiSliS h u o* "SC^Ï-csO'o S -a S x> j* J3 -a a Q S C r&> Oi H 0 ■".•S-SÏ5 O if'5, 2 - ■gï --5"° c 5 r «at - 4» a a Z. c 2 p 5 - i t* u - - - t O ci a "O c O JZ J 2 o O 4> 2 S.-3 Q W -OM <t» 4> XJ o.o- RB gezag ken p o 4' V S t»e ïjd - 75 u B- - Z" c A - =-3« S -% e «i?li 1 «41 b. f u wT a v ■O narden op g in zinti.- - des Röks fubfidiair aangenomen vxxax melijk dezelve toepasfelijk bevonden zullen wc genwoordige betrekkingen der Bonds-Staten. n® ïn'fteïiïog der aoftregale regtfpraak in het Ver- 5 j- -/.pHb hü Familie-vér- Z ~z a -a w «."ievcnue»"^^„'e veredeling v.fioiten oer,.a»Rcu,i n.emm de vraag te beflisfen. De vorderen eene m»er- W ftemmen k» (ue iv6 24 De ïnflelling der aniircs-.w ,^r.f bond, maakt geene inbreuk op de reeds bij Familie-yur- dragen of andere vroegere overeenkomfteo i>ogeftelde a uit re- a"° «o en altoos „gal. liet den Bonds-Staten oevai hetzij m fi 72 fiTJo a d z v - -3 P O ra "2 ra o id van twe>.e 13. Geen btflüit bij plaats hebben in de volgende gevallenri Tót tflDneaicg van nieuwe Grondwetten t)f wjjzi- "inu der beftaande; 20. Tot organieke infteiimgeniew 1 t?a* naa^ wsig=v-..-- i.voenn* van «ken recttlreeki compr.imiafen overeen te komen. I Z5. De handhaving der orde en r de Gouverneipenxsn dragen 01 iuu<-... gale Jurisdictiën; en altoos „gsinet uCa vrqftaan om hetzg wegens een bijzonder gevalhetzfj i wegers alle de gefcbillen, die tusfehen hen oat^ain m.jg- wsigevallen omtrent b^zpodere aujlragen o a ou 2 of uojbefteznèei vev'c jls Wonetn.nfl v.n een T.t z.'ken Vin Gotlstiienst taande; 2-. ruv middelen tot uitvoering van xakeo regcitrccr.a rker^de ^cel des Verbonds in verband ftaandeI 25 Ue oauu...- jannemin^ yan een nieuw Lid ia het Verbond; 1 Ja,i -W - I U»t vervolg s? neipênien de y2'3 v de Boo(ls-Stat?u Ondertusfeb-U d'.ze

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1820 | | pagina 1