LEYDSE N% 74. COURANT. s I z d -s »i 311 s o j A°. 1120 :c? - - ft ft ft bevond WOEKJDAfi GROOT-BRITTANNIEN. ON DEN den 16 Jung. Op hat eergisteren door den Kooing gehouden levé werden aan Zijne Majeftéit verfcheidtn vreemde Ministers f. voorgefteld onder wélken zich de nieutve Am- basfadeur van Spanje, de Hertog de Frias die aan Hoogstdenzclven zijne Geloofsbrieven overhandigde. Een groot aantal hoogc Ambtenaren en andere Lieden van aanzien hadden de eer hunne opwach ting b0 Zijne Majefteit te maken. Heden de dag zijnde tot welken de aanvang van hei onderzoek der Papieren omtrent de Koningin bij de Kamer der Gemeenten was uitgefteld doeg Lord Castle- reagh een nieuw uitftel voor tot aanilaanden Maandag. Hij hield zich overtuigd dat de Kamer van hem geene mededeeling ten aanzien der hangende onderhandeling ver wachten zou doch dit kon hij verzekeren dat men op geen rieuw uitftel der zaak, Da Maandag zou aandringen. Mee deze verzekering dat niets den voortgang op nieuw vertragen zou, vereecigde zich ook de Heer Brougham, de zaakbezorger der Koningin, Dochtans onder de beper kende bijvoeging: niets het geen in den gewonen loop der zaken voorkomt De onderhandelingen zelve worden ïhans met de uiterfte geheimhouding voortgezet. De fchuld van Groot - Brittannie bedraagt thans een Capitaal van ruim 1257 millioenen ponden Sterling. Voor den dienst dor Renten en de Amortïfatie-kas worden jaarlijks vereischt 49 592.152 ponden. Van de fondfen der Amortifatie - kas worde echter federt eenige jaren een zeer aanmerkelijk gedeelte voor de overige behoeften des Rijks gebruikt. Eergister is in een'Gemeente Raad der Stad Londen anet jo8 tegen 26 fteramen tot een Adres vaD rouwbeklag en van gelukwenfehing aan de Koningin, befloten. Ten ^zelfden einde was «ene bijeenkomst der ftenigereetigden van Westmucfter gevraagd, doch de Groot-Baljuw beeft verklaard, daartoe geeoen dag te zullen vast ftellen, zo laog de zaak bjj het Parlement uitgefteld bleef. Op den eerfteD dezer is er e.-ne te faam vergaderde bijeenkomst van de Roomsch - Catholijkeo van Ierland ge houden te Dublin, met het bekende oogmerk om bij het Parlement een Request in te leveren, tot intrekking van de nog overige beperkingen welke dat ligchaatu drukken, énder voorzitting van Sir Edward Bellew. De Heer 0*Gorman, bragt de verfcboonïng in, wegens bet afwezen van Lord Fingal, die in Wales was opgebou^ den door een toeval aan zijnen Schoonzoon bejegend. paar na gaf de Voorzitter het onderwerp op, van de bijeenkomst, en verzocht dat elk Heer, die genegen mogt zijn om zijne gevoelens uit te brongen, met onzijdigheid moet worden geboord; en de Sprekers, eat zij zich al leenlijk wilden becalen t.\t-HA-hun uoor tei flraaene zaak- co qiaur in niets buiten de ftofFe te mengen hetwe:k d.; .zaak van de Cathu'iJke vrjjfteUiog konde benadeelen. De Heer 0*Gorm.n bragt ter kennis van de Vergadering, dat hi) van Lord Finaal eon Brief had ontvangen behel zende, dat dezelve het Adres der CaihoJjjken van Ierland aan Zijne Majtfteit had ingeleverd die hetzelve allerguns tigst had aa ogenomen;; waar op eene daokbetuigmg werd voorgefteld en goedgekeuid aan zijn Lordfchap voor deszelfs ftandvastige pogingen in de zaak van den Carbo- Igken vrijdom als mede dankbetuiging aan tien Heer O'Gorman voor de voorbeeldige wijze op welke hij de pligten van Secretaris der Catholgkec vervuld. Als toen werd door den Heer O'Connell het volgend "befluit voorgefteld Dat het het ontwijfelbaar regt, zo wel als een eerfte pligtvan den mensch is, om zijnen God te dieuen volgens de infpraak van zijn geweten." Dit voorftel werd onderfteund door den Heer McDonnell. Hem was, federt hij in de Vergadering kwam, gevraagd, «if er niet bereids een Request aanwezig, en talrijk gete kend was? waar op hij amwoordde van ja; maai dat het Request, waar op men zitrfpeelde, was vervaardigd voor ten vorig ParlemeDten voor eene verfchillende magt. Het Request, hetw Ik thans der Vergadering zou worden voorgelezen was ingerigt om ingeleverd te worden aan ten nieuwParlement en aan eenen nieuwen Koning, en was derhaiven voor het tegenwoordig tijdftip aoodzaakigk ge worden. Hij kon niet anders dan de beste gevolgen vooruit Zien van de vroegere vooringenomenheid Zijner Majefteit egens Ierlaad, en het was oDmogelgkdat ae Voedfterling van den grooten Foxde beft'-ndige medgezel vaa Grey met JIJoïra voor Gids en Sheridan voor Vriend iets anders d m gunitig kan denken over de Catholijkeo van Ierland. Na de opnoemiog der veelvuldige deugden van wijlen den Hertog vsn Kenten een loflpraak uitgebragt te he^ben^jyq--- deD Hertog vau Susfex over welke hij -ten opzigte van de_vei^W>J*cren Kooinglijk:. H.nog had "5A5Pvernernc-n veiledigde de Hees WDounell zich. om de Vcrgaiieriog te doen zien, dat je zaak van dón Catholijkeo vrijdom grond gewonneo had, door de oanhou eiecde discusfien in het Parlement; dat de vooroordeelen «Ier Proteftanten in de beide Landen genoegzaam wegge ruimd waren; dat de groote Familie» io Engeland en Ierland overtuigd waren geworden van de vreedzame hou ding der Catholijken; dat de Catholijke Sraatendommen op het vaste Land hunne Proteftaotfche Onderdanen hadden vrij gefteld eo bij befloot mer het ui'drnkken van zijne overtuiging dat de dag niet verre af was, dat alle. hunne verwachtingen tot daadlijhherd zouoóh gebr*gt worden door eene volkomene vrij (telling vaD de Ierfehe Roomsch- Catholijken. Het befluir voorgefteld en doorgegaan ijjode, ftond de Heer Nich. Mahon op, ter. einde het tweede befluit voor te (teilen. Hij prees ten hoogften het gedrag van Lord Fiogal, cn beweerde dat de C*rh»jlgken van Ier land, veel beter verdienden gehandeld te wordendan de voortduring dier kluisters, welke hen boeiden en knel den. Hij vertrouwde, dat er een einde zou gefield'wor; den aaD alle onderfebeidingee welke de Catbolgken eeo nfznnderlijk ligchaam maakten; en dat de Staar fpoedig bit voordeel zal genieten van derzelver onverdeelde veer- DEN it J U N IJ. 'O 5 - CU 3 a a tj a T '"i> s -1 i iP-: G w C - c O J2 o'Je ï-S •u q- ej r; e I "O at C ts o .5 «J Z 2: a> - o. •- n S a c krachten. Het tweede voordel was van dezen iohoiid j, Dat het ftaatkundig gedrag der Catholijken van Ifcfi isnd eenvormiglijk pligtmatig en vredelievend was geweest, en herhaalde keeren eene goedkeurende getut- genis had bekomen vaode drieSraaten van het Parlement." Her volgend befluit werd voorgefteld door deD Heer Randald McDonnelldie vrij fcherp uitvoer over de Cor poratie van Dublin, door het Cathölijk request vooruit te loopen met derzelver ftelzelmatige tegenkanting. Zjj moge genoemd worden Corporatie van Dublin; dat was anders een hoogklinkende naam maar wat waren zij Menfchen van geen gewigtvaD geen aanbelang en welker handelingen het voorwerp waren van feberts en lageben. Hij maakte eokelgewag van derzelver tusfehenkomst om in te Hemmen in de belachlijkheid die zij zich zelfs op den hals ge haald hadden. Het voorgefteld en goedgekeurd befluit luidde dus Dat de Catholijken van Ierland io volle evenredigheid bijdragen in de onderfteuning van dit Koningrijk, en in vergelding van zodanige dienften zij degelijk geregtigd waren om gelijke regten te vorderen met Zfloer Majesteiss „^overige Onderdanen." Na dat dit befluit was doorgegaan werd het naastvol- ge.nd io rang voorgefteld door den Heer Coppioger. Bg deze gelegenheid zeide.de Heer Coppinger niet te kunnen nalaten in aanmerking te nemen, die flavernij welke de Catholijken van Ierland nog drukte en vernederde. Het was te vergreis te ontkennen dat zij eeo verguisd ras waren daar zij opregteljjk vreemdelingen konden genoemd worden in bun geboorteland. Het was te vergeefs voor hunoe vijanden te beweeren dat de Catholijkeo regt had den om vergenoegd te zjjo met de inwilligingen-, hun in den jare 1793 toegeftaan dat zijn zij niet, en zij behoo- ren Diet vergenoegd te zijn met zulke beuzelachtige gun- ften gunften koD hij dezelve niet noemen, maar billijke regten. Hg ontkende het Seftann van dien vrijdom, wel ke aangevoerd werd de i-?m van Eogelfchen te zijn, terwijl hij zelve en zijn LJtidgenooten beroofd zijn van voorregten tot hun geboorre regt behoorende Wanneer bij zijn oog lLt gaan rondom het vaste land van Europa, ep in allerleije ftteeken de Catbolijke Monarchen vrijdom en ftaatkundige voorregten zag verleenen aan hünne Pfo- teftantfche Onderdanen wanneer bij Proteftants Honga- rijën, Catholijk Begeren en laatst vaa Catholijk Span- jen vrijdom zag geven aan alle klasfen hoe kon bij dan den palmtak v*n vrijgevigheid aan Engeland toereiken Eeuwen *'an uitfluiting en vervolging, hebben de Ierfehe CatbolijkeD onverdiend geleden; en hi) belijdt vrijelijk dat, met de befchouwitjg dac.r hem gemaakt, van het te genwoordig aanzien van zaken hg thans weinig te ver wachten had van de edelmoedigheid of regtvaardigheid der Britfche wetgeving. - Wanneer hij de wijze naar» dacht «p welke hun laaifte verzoekfehnft bg het Parle ment behandeld was hetwelk het met verachting ver wierp, zelfs niet eens waardig achtte om in Commitié over deszelfs verdieoften te oordeelen beleedt hij dat hg niets te bopm had van den uitllag van hun tegenwoor dig aanzoek. Wanneer ook hg naardacht de wijze op welke hunne geëerbiedigde prelaten in de Kamer der Lords waren gehooDd gewordsn over welke eeD vuil pas kwil was uitgefprokendoor eenperfoon, die totdehoog- fte waardigheid van het Pairfchap was verhevendoor het ftroomen van Catholijk bloed was hg te meer ge- neigt om eene verdere voortduring van hunne vernedering te gémoet te zion hg meende den Hertog van Wel lington, luid en aanhoudend gejouw en afkeuring Hij zou zgu gc-moed uitlpreken, feboon hij betreurde, dat de grootfte krggsheld van den tgd het voorwerp van berisping bevonden werd. Deze perfoon had eveneens gel'proken als of de Ierfehe Natie een verov-rd land was. Deze hedendaagfche Advocaat van onverdraagzaamheid deze hedeodaagfche voorvechter van Oranjemannen. Sir Edward Bellew (Voorzitter} ftond toen op. midden tn een groot tumult en geraas, en zodra het hem gelukte om gehoord te worden', merkte lig a»o dat hg een harde phgt had te vervullen. Ufl verklaarde den fpreker buiten orde te zijn en verzocht hem zQne aanmerkingen te oepalen tot het voorwerp waartoe men bijeengekomen was dat eene tegenftrgdige handelwgze hunne zaak flechis konde benadeelen. Hij kon niet zien wat het gedrag van den Hertog van Wellington te maken had met het onder werp hunner handelingen. De Heer Coppinger ging voort. Hfl zou denPrefident eerbiedigen; doch hij dacht niet te min, dat het billS^ was het ftaatkundig gedrag van den Herro" ton aan de verfoeijing v" and blo"t ra 11,. - -JV" Ministerie was blind voor de riet R^Jk, door het fteizei van uitfluiting, waar bij hetten aanzien der Catholijken bleef volharden en hoe zeer daar tegen veel aangevoerd was, kon h|J aan den bewerker van dien affchutvelijkcn maatregel (Lor.l Castlereagh) geen her tninfle geJoof van vrijgevigheid toe- tfaao. Hii die in ifaat bevonden werd om den vrijdom van zjjo land te verruilen, verdiende den minden eerbied niet van eenig gedeelte van zjjne Landgenooten en hij vreesde dar dezulken, die mer het Ministerie aanfpanden, geen vertrouwen konden inboezemen. Hij had hooren zeggen, dat de gevoelens van oozen tegenwoordigen Sou- vetein ongundig waren voor de Catbolgke vrijdelling; hij kon echter aan zodanig voorgeven geen geloof flaan, daar de ganlcbe houding van zijn leven, als Prins van Wales, met zodanige onderdelling ftrijdig was. De ver deeldheden welke in de weinige laaide Jaren ongelukkig, lijk onder het Catholijk ligchaam plaats hadden _wtf£fl in de daad een groot jammererde^B^bben bTden van tien jare 181a konden««twcritiDs ucuucu vj- geest van George den Vietden. Hier trad de Voorzitter wederom tusfehen beiden, en verzocht dat er geen vreemde zaken mogren voortgebragt worden. Het deed hem leed, dat hij deo fpreker zo dik. wgl> meest ftoorenmaar bg vond zich verpligt otfl hem te herinneren dat hg niet ftrikt in ae orde was. De Heer Coppinger befloot met te verkhren, dat ver mits hti 20 dikwerf was geftoord gcWorden, hfl de ver- C#er vervolg op de Kan* fun dt.ee Bfïidz.j - S c cuï* o.!; o o h o i s- ai .5 «S-S j: m p a o tic c <L> 3 5 Z o w Cu w o a c tic s a ■- .t H -4=^5 O 1- - B*S üöS "O -o CJ O -5 tz n t 2 J a. a S 1 c <u jz u f F - -r tL iff 5 J T3 <U "J n i n «j a e K 4» Et* 5 Sü a o O z -2 a 3 i. o c u w u ■- C y c c Jj O JZ rt 3> a tu J- 2"2"5 - CC n eo w u 3 o C3 II -3 c 15 *- a. il 0 o o - JU '2SS.2"° V o t ht M t :n»T j ac.« a d rt rl a -a 1 11 W I 'je js - a z* a "J ■- ~a jz m *-> a a 1 e 2 S4 5 1 0 -/ O T3 .0 a 2 c *5 ■U ox. bfi ÖC «s w a 3 8 '5= 5' O M .j :r> «d o - a -§ s s m n 1— 5-2 o 5 Jj je aè a ■°5:« - S r «o °.2 C T3 o «o a z 0 o- "2 a ^3 jhl a Ci m n 0 Z, -2?-°' 3 je w 2 -o a "Ój O n c 0 Ojj oP JO a a a cö o v t a"°- o g :c? o ft fs -e - f ca O Q - dj tn w - Oft o r 5ïï-, C? DJ «J -c "3 a -C ra i Q M '"C* s ft R s: fc- Q 'S* ft n 'C? J ■~z:s s- o c i g£-£-S o. ór j 1.2 f 5 „-a >00 o -0 MN tl uj 1 dj <u ."^,.2 1 CL ,i O i i V wi" o C «i d o W O .S3.S-Ï -a n P JS O -o M ö- w T?{S O o O Sa O s> fl, 0.2 2.2° 3 0 -H p 7. - m - o a :c? <u - jea>~ 2 v o c. O o S|San|si-?^5*4»:?">5 D.J= n- C v a qo <0 '2 o JD DJ <u M a ■55 a.(j Üa. M ^5 JS B O 1- "o O 2 "2 O w J S 0 - a ra 2 1 o >- s -g <u 0 e 1 3. O -o "2 ra - S u. 2 -j? ai -o -O J. vTI-Cj 1 !5-JS,B»fi5SQ|s0 S v'Z tS f-H o 0 5 S X jL ~3 - o N D - Q c O - Cl- Tl M O N O a O 5 TJ Q TO 4> V ,)C O .5s®e U z <u] <u Q -2f -c S^s S c f ft U DJ -jr^» DJ. - - d 5.2"S «;n?«iaZ - -TT 03 "O 5* rü5 aoU c"o 2 C M.2 o-a l_",'3tltji.ti,{j'3- 0 £2f5=s ■=V'";sï>o5B5; ë-ï.o^-3?s-s E v "S.osïïj! «JiSaE JaE» •O JB :c? 3 a O n a Sc" JZ CA C3 pas J3 DJ DJ I- w- 65. 2 O- ra NJ M Ma 8.2 N - 4, •S te 5 w x 0 .0,2 G Jf 'Vi. DJ DJ C O c O Je: ft 3x? a I- 3 N a C <Oéj03»0" N DJ M QD C 1_ a m C a J- r> o a ro ui—1 DJ -ra ttj S W -o a O TJ W I- 5 "a S u fc t-rÜ J O N erg i 3 3 - 5 w q",oa> cu uc o 2 Sï ?."t! Z M W 4> 2 CS f -r- tf-K U a> P* 5 2 :t7 w r rt -e g 5'j iEja at! dj -3 ft c s> tl r ft

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1820 | | pagina 1