CT - V-' A". XÜ20 LEYDSE MAANDAG 'sGRAVENHAG E den 16 Junü. WIJ WILLEM, bij de gratie GodsKoning der Nederlanden Prins fan Oranje - Nas/au Groot- Hertog fan Luxemburgenz.enz.e»z. Overwegende, dat Ons van tfjd tot tftd verzoeken en voordragten zijn gedaan, ten einde Onze zorgen daar zou- deo henen leiden om aan de lakens en alle andere foor ten van Manufakturen, geheel of gedeeltelijk van wolle izameogeftelden binnen Ons Ryk gereed wordende, meerder vertier te geven, en den bloei van dit belangrijk «lèel van nationale industrie te beftendigen; Overwegende, dar het Ons gefchikt is voorgekomen, Onzen wil en voornemens openbaar te maken om, ter "bereiking van dat oogmerkalles bij te dragen wat in Ons vermogen is, en door Ons voorbeeld het algemeen gebruik der Inlaodfche Manufakturen aan te moedigen en jte bevorderen Overwegende, dat, onder de middelen, die tot het in ftand brengen en handhaven van deze, de binnenlandfche ,vlijt aanmoedigende bedoeling, ftrekken kunnen, in de «erfte plaats, in aanmerking komt, het invoeren van een sationaai teeken of etiquette datmet de ftrikfte voor- Zorg aan het Manufacture gehecht, ter onderkenning dient van deszelfs ontw^jfelbaren binnenlandfchen oor sprong Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenland- Sche Zaken Den Raad van State gehoord; Gelet op de confideratiëo vao Onzen Minister voor het Publieke Onderwijs, de Nationale Nijverheid en de Co- loniën Gezien het Rapport der Staats - Commisfiebenoemd Ons befluit van den 9 April 1818, No. 58; Gezien de nadere confideratiën van Oqzcd Minister voor het Publieke Onderwysde Nationale Nijverheid jeu de Colonicn Den Raad van State nader geboord; Gelet op Het nader Rapport van Onzen laatstgeraelden Minister Hebben befloren en befluiten Art. i, Geene Lakens, Karfaayen Baaïjen, Saaijen, en verdere Manufakturen geheei of gedeeltelijk van Wolle zamengefteldzullen voortaan tot kleeding en verdere behoeften van 'sRijds Marine of Armee, zoo Hier te lan de, als in 'sRjiks Buitenlandfche Coloniën en bezittin gen of van de Militairen en Zeelieden dérwaards gezon den wordende, mogen gebruikt wordeb, dan zoodanige, die van den aanvang af, tot de voltooiing toebinnen 3iet Koningrijk zijn vervaardigd gewordenen waarvan ieder ftuk met een getuigfchrifc van Inlaodfche Fabryka- lie, invoege als hierna gemeld, verkregen, voorzien is. 3Ln zal zulksals eeoe voorwaardebi de aanbeftedingen bedongen cn t*0 -1,11 itvoraeö. Ook zal de Directie der ln- en Uitgaande Regten en Indirecte Belastingen voor zoo verre bare obderhoorigen ivan 'sRy'bs wege gekleed worden, verpligt zyo, daartoe jjeene andere Lakens Karfaaijen, of andere Munufaktu- jen geheel of gedeeltelik van Wolle zamengefteldte ge- bruikeo dan die met het voorgemelde getuigfehrift voor dien zin. ïnsgeliks zullen van Gouvernements - wege naar 'sRfiks "Oost-Indifche bezittingen geené zoodanige Munufaktu- jen verzonden wordendan die met het meergemelde getuigfehrift van binnenlandfche Fabrikatie ziB voorzien. 1. Bi den invoer op Java en Madura zullen alleen voor binnen dit Rijk vervaardigd, erkend en als zoodanig inge volge Ons befluit van den 35 April 1819, No. 75, van de betaling der Inkomende Regten ontheven zin de Lakens .Karfaajjen, Baayen, Saayen DuffelsDekens en verdere Manufakturen, geheel of gedeeltelik van Wolle zamen- verteld, dewelke van het voormelde getuigfehrift voor. dien zin. 3. Alle beftuurders of opzigthebbenden over Wees- en Armenhuizen, mitsgaders liefdadige Geftichtendie van 'sRyks wege eenigen vryöom of onderftind genieten; alle beftüurderen en opzigthebbenden over Gevangenisfen Werkhuizen en foortgelyke tot Dwang-arbeid verpligten- de, mogen tot kleeding en behoefte van alle perfonen aan butne zorgen toevertrouwd almede geene andere Lakens, Karfaajjen. Baayen Saaijen, Duffels, Dekens, en welke andere foort van Manufakturen het zir moge, tot welker zameDftelling Wolle wordt gebezigd aankoo- yfendan die het voorfebreven getuigfehrift vaD Inlandfche Pabrykatie bekomen hebben. 4. Ten einde al verder te doen blijken, hoe ernftig Wij den voorfpoed der inlandfche Fabryken begeeren en te vens een voorbeeld tot derzelver bevordering willende geven, 'Zo hebben Wi voorgenomen, dat voor Onzen Perfoon Huis en alle die tot Ons Hof en dienst behoo* ren, geene Lakens of andere, geheel of gedeeltelyk met wolle zamengeftelde Manufakturen zullen gebezigd •worden, dan de zodanigen die raet het voorgemelde ge tuigfehrift van inlandfche fabrykatie zijn voorzien. Jt Even zo nodigen Wij alle hooge Ambtenaren, Magi- ftraatsperfonen Beambten en Officianten zo binnen Ons Koningrijk, als in Onze Colocien en Bezittingen, in an dere werelddeelen fungerende ten ernftigfie uitom van af aan zo voor zich zelve als voor hunne Vrouwen co inwonende Kinderen, mitsgaders vcor hunne Liverei- beoienden en andere onderhoorigeogeene andere dan zodanige inlandfche Lakens en verdere Manufakturen, geheel of gedeeltelijk van wolle zamengefteld, te bezigen. Bevelende Wy voorts allen cn een iegelijk van de inge zetenen van Ons Koningrijk aan om dit heilzaam oogmerk te helpen bevorderen t.k h ri O 2-® 2 0 (V. OÜKANT. I E N 19 JUN Ij. z -n 9 - E Z" S 3 Lande in het r hetzelve in het byzonoer van te volecD, Ons voorbeeld ia dezen V° Ter'ver zekering ven de voordeeleoio de ine voor- 5' 7 artikelen aan de inlandfche Febrijken van wollen ilnffev gegevenen nok veer Je gefcru'.ke.sdal ZQ we- «b. inlandfche Manufacturen bekomen, zal, ter on- reUennins vio binin het R«k v.merdigde Lakene Kaümiereo KarfaaijenaaienSaaijen, Duffels, De kens eD alle andere MaotaktureD, geheel of gedeeltelijk van wolle zamengefleld en nationaal teeken of etiquette worden ingevoerd dat vahunne inlandfche Fabrijkatie ge tuigenis geeft. 6. Dit etiquette zal beian in eenin naam der hierna te melden Halle. of in laatfen waar geene Hallen ziin gecommitteerden tot de Fbryken eigenhandig geteekend getuigfehrift, dat het Maufaktuurwaarop het gehecht is, voor inlandsch gefabrceerd verklaart. Het zal vermelden wat oort van manufaktuur het is, het doorloopend nummer er Halle of van Gecommitteer dende elleir.aat van het :uk en den narm van den Fa brykeur, die het getuigfhrift heeft gevraagd, en zal hetzelve op her voor-end o; voorfte gedeelte van het ftuk, op de meest verzekerdewflze worden vastgemaakt. Bovendien zai op hetelve etiquette, door of van wege het plaatfelyk Beftuur ,geflagen worden het Wapen van het Ryk met het omfcrift: Nederlandsch Manufaktuur en wotdt, ten aanzien an hetzelve, gerefereerd aan bec model N°. 2, bfj het tqenwoordig befluit gevoegd. 7. Op geen Manufakjur geheel of gedeeltelijk ven wolle zamengefleldmg dit getuigfehrift of etiquette gehecht, noch hetzelve met bet Rijks Wapen voorzien worden dan nadat aan en der Hallen of waai geen Hallen zijn, aan GecommitteeiJen voor de Fabryken gebleken i«dat her nationaal Maiufaktuur indedaad van den aan vang af, tot dat het votooid is toe, binnen 'sLands is vervaardigd geworden. 8. Te dien einde moe ieder ftuk, voor hetwelk het nationale teken of etiquete verlangd wordtvan wege de Halle of van Gecommnéerden der Stad of Plaats waar toe de.Fabrykeur behoori, gedurende den tijd dat daaraan op het Getouw gewever wordtgezien en hetzelve ge lood worden, en daarvai een weef-attest worden afgege ven. Hiervan zal ter fedoclde Halle of bij Gecommit teerden óp de registers lanteekening gehouden en, op de herkenning daarvan h:t nationaal getuigfehrift aange hecht worden. 9. Daar echter niet ze den Lakens Karfaaijen en andere Manufakturen geheel of gedeeltelijk met wolle famenge- fteld in eene plaats binnen bet Rijk geweven, en in eene andere plaats voltooid vorden zullen ook zodanige Ma nufakturen na van eene der meermalen bedoelde Hallen of Gecommitteerden, binnen het Rijk gevestigd, van een weef-attest te zyn voorzien geworden, op de herkenning daarvan, bjj eene andere Halle of Gecommitteerden, het nationaal getuigfehrift of etiquette kunnen bekomen. xo. Voor de bovèogeBoemde Manufakturendie by de afkondiging van dit Ons befluit in de Magazijnen der Fabrykeurs op derzelver Getouwen of in andere werk- plaatfen .van bereiding, voor hunne rekening voorhanden JFSfefc .hK^6y1^cti"^fnn?n drie dagen na de bekendmaking van dit befluit, in de plaats zyner woningaan de Regeering dier plaats adres- feeren met fpecifieke opgave dier benaming van het Ma nufaktuur en hëc Magazijn of de Werkplaats, waar ieder ftuk van hetzelve te vioden is, mitsgaders de lengte en breedte van hetzelve, en eene bijgevoegde verklaring van denzelven Fabry keur, onder prtfeotatie van eede, dat alle dezelve Manufakturen, binnen het Rijk, van den eerften aanvaog af, zyn gefabryceerd en bewerkt ge worden. De Regeering der Plaats zalop den dag na het expi- reeren van den voorfchreven termijn aanvangen, om de gedane aangifte te doen verifiërenftuk voor ftuk in het Magazijn van den Fabrykeurop de Weefgetouwen en in dé werkplaatfen ter verdere béreidi->g waar da Manu fakturen te vinden zijn, en deze verificatie ten fpoedigfte doen tep einde brengen. Onder de Magazynen van den Fabrykeur wor^o niet verftaan en begrepen te zjjn de Winkels, waar (J^Banu- faktureti reeds ter verkoop gevonden worden. Byaldien de Magazijoen van den Fabrykeur, die de aangifte doetde Weefgetouwen of de Bereidings-plaatfen niet gevonden worden in de Plaats zijoer woning of het resfort van dien, zal de Regeering dier Plaats de Lysten der aangegevene Manufakturen zenden aan de Regeermgen der Plaatfen, waaronder deZelve behooren mee verzoek, de verificatie in loco te doen verrigten en derzelver be vinding ten fpoedigfte op té geven. Aan ieder (tuk der afgewerkte Manufakturen in het MagazQn van den Fabrykeur voorhanden zijndezai, van wege het Plaatfelyk Beftuur binnen acht dagen na de verificatie, wordeo gehecht het getuigfehrift waarvan het model by dit befluit is gevoegd onder N°. 3 en deze aanhechting niet mogen gefchieden aan ftukken, na de aangifte der Fabrykeurs in de Magazijnen gebragt. De Lysten der voornoemde Manufakturen van de re- fpective Fabrijkeurs in de Plaats of het Resfort wonende, op de Weefgetouwen en ïd de werkplaatfen ter bereiding gevonden zynde, zullen aaa het Beftuur der Halle of aan Gecommitteerden tot de Fabryken gezonden worden zodra die zullen zijn ingefteld om dezelve te doen opne men looden op derzelver Registers te doen noteeren het Weef-attest daarvan te doen afgeven, en daarmede verder te handelenzo als in dit befluit ter bekoming vao het teeken of etiquette van inlandfche Fabrikatie, is voorgefchreven. 11. Geen Lakens, Karfaaijen, of andere Manufakturen, geheel of gedeeltelik uit wolle zamengefteld, van buiten 's Landshetzy geheel afgewerkt, of witen geheel pf gedeeltelijk onbereid ipgevni'n) i»'' 11 ,rnrionaal hrr lV'illiyfrrPT^ verkrygen, offchoon dezelve ook "bier te Lande eenigerlei bewerking hebben ondergaan, of voltooid geworden zyn. 12. In alle Steden en Plaatfen van het Ryk. waar Fa- brikeD van ftoffeouit wolle zamengefteld, gevuoden worden en waar de Plaatfeiyke Regeering het voor de belangen der Fabryken nodig oordeelt zal door dezelve eene Halle worden opgerigt, om te ontvangen de verzoc- Hoi fervo'g cp de Kant ran deze 'Bladz.\ w -c k T3 7 P „StS-Sx U S c Z S '■ot'S s;eï3 O e «I rW ,1 'n o o N u - t, 3 s si. W._D N a 13 T3 a-, ^5 iu - 151 «j r? t- T. s 'Ü- '5 -84, £0 S - btv." ,2 o k. .S a t -1 .2 c 2^-52® -5 -o *0 3 D-I .5. ij fc. SS o. a J s s O O te o 1 S =1 - „JU 3.- r. CA 65E;Ï:"; - 0 - o_ C .O 'ij U 'O O c: to a a ba a 3 O D f M c f iJ X O- u <u tn J3 a rf ssj-^sls II o p u C S jtyÜ O S tj'r* a 5 0 »- •5 w .S 0 8 W a - w a Cï ae-H ös"13 2 i w-a et a o O r> s a o X-> •- -> ^7 <u „T3 2*5 al 0 O ft O 5 - kj w a.' 1 J .2 o -o - g s u .2 o <u -a «•oï O u - U - to a» o c fc. tt' yo£ o do c :c? .S a 5 «- -a u O c 51 ptfNC S - •a u n "O ca a S 6 - eq o a> .ai 2 PJ j Q O aj 5 3 bJ "O T3 13 w a> f" v e: 1=111- - a -a - 6 S 2 oP^^S°^£tS :<u w a o W o - x 0 2 'üBc0«r5.S«NBNMQ^ga°2 o-S n x: H, - 0 2 *3 o o o «i 2 S a •O '3 S 73 N 3 u w a .S 5 O f on 71 n ta 2 - a 'ï:E,S -'«•«Cc (J aj N u <u 6t~ O OJ n4 ->* O a g 2 f o 0 a» •v T? o 2 -ta u. T: o zL o rj k fa N X) Q> O - u-a n o n a *- o fa r 2 6^ .B o 3 C o-ï-a 2 O 73 93 «cm g 2 C Xj; 6 n ,EP.. .5 e; S s 13 u 'J U U- <u co -a 2 5 -5 s s .2 •a 4^ Z w 6 U o> e -o -n c s-SflgsïssSo'KS r I Es g a'"5"Z3oSJS-5S«-»SoJ> O -a - °o®u7«iHu ajD4Jw'J r,"> ÏC4 1} "d ba 5! 0 - 5 N Q 2 Vi o S •M-0'=-a2?*'a Sa -JS r 5 5 2 .2? O o^' te a txcK 1 u - mu a. a u 3- E u v> a ze •O j- aj <u 5 c y tl 3 po - -.7 4J a J= S o c ObOC ^S1^- - 0 a 3 -2 .«So - -n 'ój v u te 0 w o""0 5 S D XI CU 2 0 - X5 a a -a y. -a g S s o B PoCJKNuO,0wa o; k 5 "O «W-* o e 0 Br- 7 s? 0 =1 g "5, Oj «J H iu y co g «S.5 -a a o wa» J! M I O o w -"N«. s-Ë S5j?ïSï? gS .-3- «I E S «J „v 2 .it k a IE* c'o S a k 1 k S C a - rt' Z-- 61 'Zo 7. a 3 3te ^4^,^ a x. te - -

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1820 | | pagina 1