3 4 71 - b ij N N - °- £-S *3 I 3 r, - b Jr-u: n. c d a n o?»£-s r i$ f'ï f» 3 SOOT^F. 5 O {2.TQ re r> a u re 73 us re O O- craG. 3 3 wj re ?tr 3 cr c. 5 sS» S-S.O-" B-" D d «<H°s:^-?42sS."§s-§ CTQ 99 ft u j. M r\ B Sfg-S-SS* IS'a.Sr» °£sif»,,o"«5p »tc.=§.*s<rSrr:? a a a sr a. re re 2 O.B p. 1 re 2 ®*2* a «bo. re o 3 S"<jq n 3 ■-» O J" w «Q re cr <2-* -SSal" g *2 3». FS.*?1!0' &f|"^5S-3 2S- s£l ?S 3 i-S.-g.&a-g°S! i; a n r-.ft o X D r&s s" ;»s-5S S 5 <o o O M o yaj; 7 o CL o n as 5 gïao- -o3g:_»S"-"S.SSl re re re o cl «o 71 re »r b» <j u o - °-3 E«s 2 SSmino'js -u's j.~"S J:»1»» 2» «-« =r ;s* C3 B 2. I» re -5o 7* M r* o TO O ÏTci« 3 o G. rsis s-r&sar0"1-^^ i? -* o ■»-!*' I», TQ W O eaï'a <<4w<Brtor> 55 2 g O 3 2 re 3 3 S*~ ="5 n«B fg CL 5 0*5 re ~*0 re 3 5 «re - a<6->M[src3reartre w- 2*2 ^S'-B^ cLSli 2 re -i re a 7T- 2.~ 2 S ?r»S m n 7a tm m o o cr re S|S" ^4f|I4s'!=|i!'=ls Sb- •.ss£«sfs»*Us8"<3 I30"|Is^II'»LSS 2ft2 ™2= 2aO> CL rert D 3 <«bt2 Z° Kot vn~ o - 2*» j?t»3'20|:a:^Oc:Lrec>reO. B.s ?ifg-H3 8-5°-- 53;aoJ ,- «S t»3 O is - 1 I o*i 5 a* cl CL a> re cr a* CDC <a:- S re n J »c i± B re r- M H ie u ra r- - n a3o a3 l, 5 a: w o.^. re e m> j n ii - no - R 2 o g*o<5* o re öi cr -i 3 -n o",w°",°a*2* re^ W^-'^tJ-MirtfDcrQ-iSreore re S o S -- >S o a 2 ao ff'-'W £;n a <3 "SÏSjS-.^a <|3 B» re?—CFHrtre^rt-ir» rr cr ST iC a o a. ^niK'nBOa'»'! wtnoarowt.are B W a n - re a* rt> 2s>2sa©fMS3- t»d C ®~<^°^*ipj>ren SsSS^s'PaC^H^sss 3~"°S-3^O. °0lah)C20 a f» - re KJ. CB?b>re ^nj^Tr h? s S 5? O B-5 r> r 'c'n«w a.re 2 -5^2-- - S-r,. BK?3 o a ca 2 S B 5.; s a -ajïCoB s"" O ?»I7H U - - - Q. C M g" re 5 i I-»! a u« te n o a- re w PHIS?! S-aï "s s-,^ Jsi-'K r5'- B m "3 •- 3 ga:.,,oa.,,»Ore Ij 2 a r* D-<« ^4 CL -2. q^TO re - 2 Ba-w, wj* re - a s® Sls- P'S-D??Z 5 V* g 2. re^* - 2^ S7"^ S.S £•- j,». S'?*™ cr c 2* c*s r re c S« fl 2 a o Clo - °*V5iE8-. B 2 - SO D 5 Si>»s ÏJ a re P èc vfla den middel* prïjs der Granen in de 12. cia* riïlme districtep op :e maken en ie bepalen overeenkom- ftig de tegenwoordige groanwetren, alsmede tot het on, derzoeken der inbreukenwelke op die wetten mogten plaats grijpen, en omtrent een en ander aan ds Kamer rapport t» doen.** Deze motie gaf tot een nieuw debat aanleiding ten gevolge van hetwelk laatsrgemelde motie mefle met 25I tegen Iö3 Hemmen doorging. Op voorfte! van Lord Castlereagh is de vernieuwing der wet, waar bg de toelating van Vreemdelingen hier te Lande, waar van het getal thans 05000 Hedraagd aan het goedvinden der Ninisterfe wordt onderworpeo, met X49 (temmen tegen 63 toegedaan. in een Dagblad van Nieuw-York van 17 April, wordt gezegt, dat Zaturdag te voren het gerucht te Washington geloopen bad dat de Senaatop het oogenblik dat die zich zou adjournetreneen Boodfchap van den Prefident had ontvangen waar bfl gevoegt was het Tractaat met Sparjen door het Spaansch Gouvernement bekrachtigd. De Senaat heeft zich geadjourneerd zonder eenigerlei be- fluit daar op te nemen. MeD dacht dat dit op den vol genden Maandag het eerfte onderwerp van deszelfs deli- beratien zou z^jn. De Actiën van de Bank zijn 224 en 1 vierde de3pCtt. gereduceerden dito geconlohueerden 69 en achtfte; de Wisfel op Amfterdam is 12 eo 4 en opZigt 12 en 1 op Rotterdam 12 en 5. FRANKRYK. PARIJS dcc 3 Junjj. De bcraadflïgingeh over de nieuwe wet van verkieziog duren onophoudelijk voort in de Ka mer der Afgevaardigden, en beftendig vrij ontftuimig. Gister eindigde de zitting om uren en heden gaan de debatten weder voortwaarin genoegzaam telkens de bij- gebragte drangredenen van Liberalen en Anti'- liberalen herhaald worden. De Advocaat Bonnet is aan den Advocaat Arch^mbault toegevoegd, om Louvel ambtshalven te verdedigenmen heeft Hud alle de (lukken overhandigd, die tot de zaak van den befchuldigden betrekking hebben. Ook heeft men aan Louvel de Itfst der getuigen gegevén die tegen hem gehoord zullen worden, en b(Jna dertig in getal zijn. De dopr dén Procureur - Generaal des„Roip^ogs teg.en Louvel opgemaakte acte van befchuldi^iog Ziet. thans liét licht. Uit dezelve blijktdat h(j in alle de VQrhboren dié hfl heeft ondergaan, (leeds verklaard hééft, cfac hem nimmer noch door den Hertog vaa Berry, noch dour een Prins van zijn doorluchtig geflacht, eenig óngelpk was aangedaan; dat hjj geene beweegreden noch vóorwendfel had om hen eenigen perfoonl^Jken haat toe te dragen dat hö alleen aangedreven was door de overweging van het algemeen belang; dat hij alle de Bourbons als de vijanden van Frankrflkj befchouwde; dat hij zodra hQ na hunne terugkomstde witte vlag had zien waaijen. het voornemen nimmer van hem geweken wai federe 1814; dat hJJ na dien t$d alle gelegenheden ge. zocht had, om het ten uitvoer te brengen, daartoe de Prinsfen op dejagi gevolgd Was, rondöm de Schouwbur gen, Waarin zij zich bevonden, gedwaald had, inde Ker ken, waar z(J hunnen Godsdienst verrigttendoorgedron gen was en dat h^J hen aan den voet des Altaars zoude vermoord hebben ihdien hem de'moed niet had ontbroken eó hij dikwerf niet getwijfeld had of hij .wel dan.kwalijk deed dat h(J in 1814, gedurende .éen oogenblik het plan had, om den Marfchalk de Valifiy Van hét leven te ber'oo- ven. om dar hQ de Bourbons diende, nfiar op de gedach ten was gekomen, dat- deze flechts een.bïjzooder perfoon was eo hij hooger moest treffen dat hjj Moujuur-te Ljjon h,d,-toeViSli!l!^,* iDd'« hB iTLf*' lacamg vin Bomparte; daf^ö het dtifnf'op aêo flêrtog vto BerrjJ bid gemunt, dewjjl op dezèn de vooronmtlc boop van zjjn geflacht rustte, dat hQna deD Hertog vto berri)den Hertog vin Angouléme gedood zoude hebben, nt dezen Monfleur en vervolgers den tfqni'ni; datbjj zich mitfehien diarbt) zoude bepaald hebben dttr het fchcen dat de bootwicht bi'et omtrent geen befluit ge. nomen en niet welbij 2>ch zelve beflist had of hij zjjoen moord niet tot de verdere tikken der KoningliJke familie zoude .uiilirekkenj dat hfl van zijne gevangenis flecbta édn leedwezen gevoelde, namelijk van geen mterdere flagtoffers te kunnen voegen bij dat hetwelk onder zijnen Dolk gevallen was; dat hjj verre wat va.n berouw te heb ben over zijne daaddie hij alt fchoon en dedgdziim aanmerkte, en eindeljjk, dar hfl volharde en zoudeblijveo volharden In zijne begrippenmeeningen en ontwerpen zon. der zich ie doren aan het oordeel der menfehen dat verfchil- leod was over diergelijke daden en nog minder tan het oor- D B n H H S^^EDöreB*» c —7 re re "r-S-a- =,a-5-? »»ï;- o™- is >B?pf •«ra? a o o ZQée Majsiii'if U. in Vólkomen wëi- "Srr^ci.rerere'* S 5 2 B ®2 0-5 O S* rt- 2 2-2- oro Ot m n 2 re:v—I -9 7,2 c iT re X Z 3 3 ïü-STot H',r a re re 2* W re a to X, CL o re so re o» re a) o 2 3 a, o 5C a' X S. k1 5 fas s - 5- S-'a dee' van deD Godsdienst, in welken hij niet geloofdeeo dien "S - Ta. hij nooit uitgeoefend had. Nog blijkt uit deze acte dat na ^U.2" het zotgvuldlgfle onderzoek naar zjjne medepligtigen o re waartoe drie maanden bedeed Is. meer danjo comroisfidn j'lï; afgegeven, en meer dan racogetnigeo gehoord Z(Jn gten medepligtige gevonden is. Louvel is dus, behoudens nadere te doene ontdekkiogen, alleen te befchnldigeo en S S 2.Ê-S'S'Ï 2.?S s wordt dan ook bcfehuldigd van, op den 13 February 1.1., ---ün-oi".-;P3— des avondsten 11 uren, een dolkfleek te hebben toegebtagt aan Zijne Koningljjke Hoogheid den Hertog van Berty die daarvan ia overleden, en teveos een itnllaF te hebben bedreven tegen het leven van een der leden van de\Ioning!i)ke Familie, in welke misdaad bij artikel 87 van het lQfftrifljJk wetboek voorzien is. De5 pCts. liaan op 75 fr./foe.; de Bank-Actiënl53S fr. NE DERLANDEN- BRJSDA deo 3 Jnny. Johinm Haneveer, voor eeöife weken alhier gevat, éls verdacht v»o haren yojarigen Vader, A. Haneveervermoord te hebben, is heden, met en benevens haren Man, A. Bastiaanfe, die kort na haar mede in hechtenis genomen was, naar *s Hertogen bosch vervoerd om aldaai eérlang voor het HofvanAafifes Öezer Provincie te legt te (laan. 1 w wS 5» S*© re C s;»» rt S O S2 ■es-?2^ggi»3 VJ 2 S 2 2 2.2 a 3 - 5-b ffjo _5 9. S - S'caS.z 'B CL 73 «o re O O ire -are^-rt,^ s IS Stir's*1 3=5 tT t)3no wo*wo,--re o él' rereo,rereo OoaOiJi»<!3a O. CL •re cr J6 CL re sr 0 S y *i 3 q 2* N <"0repOrea.<B rs^^are.Oga b pj o, d r. k, 5.0 5 gffï - H ?s oq 2 f 2. re o cl re 5 - 10 0>a r> a n - 5.9 0 a Q- 2" -55 tl 3 CLE 3- O -1 «o O O re 8 i 2" o. H re - 522.^3*5 rere-«_,o0 «re —^7 S - o»=:23re - a 3* o g* <J re exorq re «o m v— re m o a, S 3 - *0-2 2 S 5 H.- !rs 'sGRAVENHAÓE dan Juojj. gister avond, omflreeks negen ure, (land, in deze refidentie aangekomen. HedeD heeft de Tweede Kamer der Staten-Generaal zich bezie gehouden met de discusfie over het rappott di*r centrale fectie op het nadere, namens Zijne Majefteir ingezonden ontwerp van Wet, regelende.de famenftelling de raagt en bet regtsgebied der Provinciale Hovea ea Regtbanken. Volgens gemeld rapport hebben zicb alle de AfdeïKa- gen hetzij eenftemmig of bg meerderheid verklaard tegen het inftellen van een HdF iD Iedere Provincie. De redenen, tot (laving van dit gevoelen bjjgebragt, zga s de onmogelijkheid om het benoodigd getal perfonen te vin den gefchikt tot het vervullen van den post van Raadsheer; gelijke onmogelijkheid, om eene balie, dezen naam waar* dig, b(J ieder Hof te hebben; dé zekerheid, dat var- fcheiden Hoven tot werkeloosheid gedoemd zullen dfa door gebrek aan zakende bijzondere gemakkelijkheid der communicatien tusfehen verfcheiden Provinciën vaa het Koningrijk waarvan men nogtans de Provincie Luxemburg behoort uittezonderen welke een afzonder- ljjk Hof vereischt; het belang van de Schatkist, dewelke eene wijze fpiarzaamheid vordert; eindelijk, de onaaü- neembaarheid vaa het beginfel, op hptweik alléén hee inftellen van zulk een groot aaatal Hoven gegrond fchijot te zijn, dat, nameljjk, vafi al de criminele eb.coryecuo«» nele zaken'bij de Provinciale Hoven te brengen. Behalve de onderfchciden aanmerkingen op verfchil* lendr artijkels der bovengenoemde Concept-wet, door de refpectieve Afdeelingen gemaakt bevat dit rapport nog de algemeene aanmerking, behelzende, dat alle de Afdeelingen de» wensch hebben geüit dat de openbare beraadflagiog over dit ontwerp van wet uitgefteld bleef tot de volgende zitting der Staten-Generaal, te meer daar het vierde ontwerp, verelscht. ora de organifatie der regterl^ke raagt volledig te maken nog is ontbre kende. Nog eene andere reden kwam daarenboven in aan merking, dat niets in werking kan gebragt worddn zon* der eene tranfitoire wet, om den loop der zaken te Tege- leo in afwachting van de Wetboeken. Verfcheiden Leden fpraken achtervolgelijk over deze wet, en meest allen verklaarden zich tegen dezelve, eii na dat Zijne Excellentie de Minister van Juftitie de ge maakte bedenkingen had getracht te wederleggen, weri' de discusfie gefloten en met eene meerderheid van 80 te gen 8 ftemmen de Concept-wet verworpen, waarna de Vergadering tot aaoftaanden Donderdag werd geadjon.r* neerd. De Asfifes in de Provincie Holland, Zuiderkwartier» voor bet derde vierendeeljaars van den jare 1820, zullen, overeenkomftig het Bevelfchrift van Zjjne Excellentie deo Minister van Juftitie geopend worden binnen deze Stad op Maandag den 3 Juljj eerstkomende, des morgens te 10 uren, onder voorzitting van den Heer Uit.Daniel Jacob Heeneman. De uitfehrijving van Zjjne Excellentie deo Directeur- Generaal voor de zaken van den Roomfch Catholjjkeu Eeredienatter viering van een algemeenen Dank- en Be dedag op den 18 JunQ aanftaande ea vervolgens Jairlgks» is van den volgenden inhoud: Brusfel dêo «3 Mey. Heeft menten alle tijdende verjaring van groote gebeurtenisfen door feesten gevierd eo door plegtiehedcd verheerlijkt, hoe vele redenen moeten dan de volken van Europa in het algemeen en de Nederlanders in het bijzonder, niet hebben, om de roemwaardige overwin ning van Waterloo op eene plegtige wijze te gedenken r J-.-"*IJ rust en nrAo a9 veel infpanning vao krachten, met zo veel heldenmoed, <le zege is behaald 1 Dereoniz.echelijke ilrjjd loth w.ari» Rij het bloedvin uwenJdoorluchtiReo unvoefer Zngt ftroo*- men, werd door u, Nederlanders, niet ondernomen'^ om d.srdoor «Heen eenige tijdeljjlce winsten te hejsgen niitr om het dierblirile wat temmd in den Staat kati Bezitten, om zijne vrijheid en onafhankelijkheid, die a geheel ontweldigd waren, ie herwinnen u weder tot den gang van eeo zelfftandig volk te verheffen en u allen ls broeders, onder het Schild vso den Nederlandfchea Letuwte bereenigen. 'GjJ hebt dit booge- doel in volle mate bereikten uwe godsdienstige gezindheid brengt u vso zelf tot het bertf uwer pligten, om, voor tlle zegeningen, die u dasrdoor ten deel zijn geworden, offers van d.nkbasrheid isd Hem op te dragen, die het lot der menfehen beiluurt en alle» tot hun best doet keeren. Z M., onze geliefde Koning, de opwellingen uws gevoels op prijs (lellende heeft dan ook, hjj befluit van den i8don dezer. N°. u. Hoogst, deszelfs verlsogen ie kennen te gegeven om de herinne* ring san dien dag, bi) voortduring, op dezelfde Gods. dienstige wijze, sis zulks, federt de vestiging van bet Rijk der Nederlanden beeft plaats gegrepen door een* plegtigen Dank- en Bedendag den 18 Juot) ainilaanden. te doen vieren. Gij allen zult u gewisseljjk ten boogde verheugen, dat de wenfehen van onzen dierbaren Vorst hierin zoo geheel met de uwe overeenflemmengij zult zekerlijk geene aanmaning behoeven, om nwe dankbe tuigingen tot den Almsgtigen op te zenden, voor het ge. Ink, hetgeen u die zegepraal heeft asngebragt. Verheft C vervolg op it ktv' vat itze Blade 134de KONINGLIJKE NEDERLANDSHE LOTERIJ. i b z s t 1 klasst. Ide Lijst, N*. 12748, eene premie van looo; 372iï„ en 13760, ieder een prjjs van 1030. *de 37116 f 1500. V Heden nagt beviel van eene DOCHTER, CORNELIA VAN NUEBORGH, geliefde Echtgenoste van P. E. de KLOPPER, Med. Doet. AMSTERDAM den 5de Juni) 1820. CL, 1 re 3 re <as->?| Een farfoeoljjk HEER, genegen i^jfiide om op een der aangenaamfte Standen binnen de Stad Leyden, in eeo befloten Huis, 6^ ordentelijke borger ^Lieden of twee ongemeublleerde KAMERS te Huureo, het zij ia of buiten de' Kost; adresfeerc zich bjj den Boekverkoper van THOIR. te Leyden voornoemt, J.WESSELING en H. WESSELING, Makelaars, zullen op Vrjjdag den 9 Juoij des namiddags ten half^uren, te Amfterdam, in de Witte Zwaanop den Nieuwend^jk, prefenteeren te verkoopen Een nieuw aangekomene partjf extra moojje Dennen, Vure Rondhouten en Greenen diverfë foorten Deelen en andere HOUTWAARENleggende als btf Notitie wordt aangewezen, die aan het Kantoor van BONTEKONING en AUKES te bekomen zön. v GERARD MAURITZ, O J. van WAGENINGEN, E. BOONEN, J. BOONEN PIETLR van VOLKOM e« NICOLA AS van MEETEREN BROUWER, Makelaars te Dordrecht, als last hebbende vaa hunne Meesters z jjn voornemens op Vrijdag den 16 JunQ 1820, des namiddags ten drie uren precies, in het Venduhuis de Gouden Molen* in het openbaar te veilen en verkoopen: 4000 Grijue en Vuré Coperwjjkfche en Holmftrandfche Balken, 13 duims voets en ondervoets van 18 tot 30 voet11 Memelfche Masten; voorts een partij Juffers van ï8 tot 40 voet, T*raal$> Elleos, Kolters, Eiken Stolpen, Coperwükfche Deelenen andere HOUTWAAREN meer. Welke voorichrerft Houtwaar en twee dagen vóór de Verkoping genommert zullen li-ggen de Balken in in de Lootzen en Erve van J. Vritftndorp en Zoenen. 'c Maarteutgat, ea het overig Te Leiden bij de Wed ANTHONY »f KLOPPER k.n ZOON. op de Breedeflr»»:.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1820 | | pagina 2