LEYDSE rt fc_ z£ a A". 1820. WOENSDAG PUBLICATIE.. BURGEMEESTEREN DER STAD LEYDEN, t»i) ClH culaire «aofcbrgving vaD den Heer Gouverneur van Zuid-Holland, vao den 27 Mei jl. N°. ontvangen kebbende het navolgende EXTRACT uit HET REGTSTER DER. RESOLU- TIEN VAN DEN DIRECTEUR-GENERAAL DER. DIRECTE BELASTINGEN EN DER POS TERIJEN. fPoensdag, den loden Mei 1820. De DIRECTEUR-GENERAAL der DIRECTE BE LASTINGEN en der POSTERIJEN, ontwaar gewor den zijnde., dat veele Patentpligtigen nalatig zijn om, bij derzelver declaratoir, houdende aanvrage om patent, op te geven al die bijzonderheden betrekkelijk de door Ihen uitgeoefend wordende bedreven als welker aanwij zing, bQ de tweede zinfnede van art. 17 der wet van 31 Mei 1819, wordt gevorderd, en zonder welke te kennenhet hoogst bezwaarlijk is den aanflag in hecregt van patent behoorlijk te bepalen: Heeft goedgevonden en varftaan gelijk dezelve goed vindt en verftaac bij deze,: n A. Vast te Rellen het navolgende: Art. 1. v De Ontvangers der Directe Belastingen zullen zorg dragen geene verklaringen aan te nemen, welke niet be hoorlijk geteekead zijn en 5 teo aanzien van de bij dezelve cpgegeveoe beroepen, niet al de opgaven bevatten waar van de kennis wordt vereischt om, valgens de bepalij- fen der wet, de regten verfchuldigd wegens het door de patentpligtigen aangegevene beroepte regelen. Art. 2. Voor zoo verre de Zetters en Cottroleurs van de Ontvangers mogien hebben overgenomen declaratoiren ■waarbij de voorfchreveite regelen niet zullen zijn in acht genomen, zullen ztjmet afwijking in zoo verre van het bepaalde bi) refolucie van 27 October 1819, Is. R R, Pa£- 9a gehouden zijn, die. declaratoiren aan de Ontvan gers terug te geventen einde d^zen zouden kunnen JZorgen dat bet pntbrekende aan dezelve worde aange vuld ten zij de Cootroleurs en Zetters liever verkozen zelve de patentfchuldigei? daartoe voor zich te ontbie denen aljesten ware zij oordeelen.dat er frauduleufe oogmerken van de zijde der patentpligtigen bettonden, fn er dus geene gronden waren, waarom men, door zoodanige toegeeflijkheld-te bunnen aanzien te bezigen hen zouden behoeden tegen de boete bij art* 37, der wetook wegens onnaaowkeurigc en onvolledige aangiften hepapld. Art. 3. fegeo de zoodanige patentpligtigen, welke weigeren ^ofvapgerjs/J a? a001 1 "Ringed iende" onvoYfec31 "aa tjr{f 1 e te. verbeterenzal onverwijld worden opgemaakt proces verbaal, waarbij de onvolledigheid hunner verklaring wordt geconttateerd, En zal deze refolutie worden gedrukt en eeo genoeg zaam aantal-exemplaren daarvan, onder conducroire mis- five, gezonden aan ieder der Heeren Gouverneurs in de noordelijke provinciën, tot derzelver informatie, en-ter distributie aan verfchillende kollegien van Zetters; terwijl voorts een aantal exemplaren daar van zal wor den gedepecheerd aan de Directeurs der Directe Belasting gen i« dezelfde provinciën, zoo voor zich zelve, als voor de Ontvangers; de Infpecteurs en de Cootroleurs onder hen reforterende refpectivelijk tot informatie e« uarigt zullende voorts ook een exemplaar worden uitr gereikt aan den, Hoofd-Infpecteur der Directe Belastingen* tot deszelfs informatie. n Aan enz, 4 Voor extract conform De Secretaris bij het Departement der Directe Belastingen en der Posterijen. getcekend BENJ. DONKER CÜRTIUS Brengen zulks bij dezen ter kennis van de Ingezetenen dezer Stad, ten einde zich dien overeenkomstig te ge dragen. -■■■{■■ Al'lqs gedar-n en gepubliceerd bijH- H. Burgemeesteren der Stad Leydeo op den 1. Jany 1820. J? G. D e M E Y i vt. Ter Ordonnantie van dezelve P. A. du- P UI. tEYPEN dèn eerflen Jüoö. Heden heeft de Raad dezer Stad wederom verkozen, in plaats van den Heer Perrus CunaeusLid van de Staten vad Holland, van wege deze Stad zitting hebbendeen die volgens gedane loting als zodanig moest aftreden de Heer Petrus Cunaeus en rot deszelfs Plaatsvervanger de Heet Mr. Piet er van Cateren. N°. 68. 3 cr. Z -q 'O O COURANT. DEN 7 J U N IJ. t-J - e "3 £.5 s "O M c. f* <-■2. 2 O c O „-O «f ra N V. 5 3 o.-o 3 S S Z O bo -O c •c fa 5 J 00 i? O !H§ §- 2-I"0» C öc a 2 r- 'Z ?.f> PL 'a u SPA N I E N. MADRID den 23 Meij. Sedert den 20 dezer is het Garnifoen. hetwelk in de Cafernen verbiijf bad moeten houden, uit dat verband ontflagen en alle bekommering étr brave Burgers over de rust der Hoofdftad is ver- éweenen, door de ftrenge maatregelen tegen verfcheide X,eden van de Club Lorenzini genomen, zullende Terror Couder en Garrovoor de Regtbank gebragt worden; het voornaair.tte punt der befchuldiging tegen ben inge- hragt, is, dat zzich van den naam des Volks bediend hebben, zonder d*«r toe gemagtigd^ te zjjn", dewijl de ldunicip8liteit alleen het Volk vertegenwoordigt. Men zegt, dat nog verfcheidcn andere Leden der Club gevat Zijn. als hebbende een vertoog aari den Koning gezonden, «Ier door zoo veel lieden geteekend was. dat deze hand- tcckeniogen alleen vQf vellen papier befloegenen het welk zeer revolutionaire uitdrukkingen bevatte. Ieder «en heeft deze w^jze maatregelen met vermaak gezien, en «an de meerderheid ües Volks gelegenheid gegeven om deizelfs verknochtheid rsq do conftirutivBcie orde, ca T3 O a k O *3 ■S bfi.T? T ^r- c e •X v O "O c 00-— v 2 h *o - Ui -o ts T3 a^r.3 o W S J= O O feo aan den perfoon deö,Konings te doen blijken. Reedtrin den avond van deq iplen, vereenigden.de deputation van alle de Corpfen welke het Garnifoen uitmakenziqh onder hunne refpecrive Gollonels en begaven zich naaf het Paleis om dpo Koning de hulde van bunoe onveran derlijke getrouwheid aan te bieden. Deze herooningen van de trouw der Militairen hebben ontzag verwekt b^j-de valfche Patriotten welke de vfjjheid als een voordeel beichouwen zonder eenigepligt, als een beneficie zooder ruiling. De aanftaande Vergadering der Cortez zal weldra een paal ttellen aan de overdrevene bedoelingen van eenige demagogen. Eergister hebben de verkiezin gen moeten gefchieden in de onderfebeideoe Provinciën tot die Vergadering. Van Saragosfa wordt gemeld, dat het Regjment van Q-o Asturie aldaar den isden dezer is binnen gekomen, ea de rust herfteld heeft. De Aarts-Bisfchop is in vrijheid herfteldmaar men heeft zijn Hofmeester, Don Juan Anfon gearrefteerd alsmede zijn Secretaris, Don Domingo Garcia Ibanez, en den Groot-Sacriftein van het Aarts- Bisdom r, metzegt men nog wel zestig anderen. Een groot aantal Nonnen hebben zich aangegeven als flagtöffers van hunqe onervarenheid, van hunne jonkheid, en van de vooröordeelen huDner Ouders zeggende, dat zij door een laat berouw en eene -onmatige wanhoop de overhaasting van hare geloften boeteo. De Dagblad- fchrijver voegt er bij dat de regtvaarc^igheid de Gods dienst ep de .publieke welvoeglijkheden verëifcben dat de' welddad vah vvereldlijk - verklaring, aan de Munniken toegéllaan ook tót de Nonnen uitgebreid worde, en hy ziet geenerlei rede om zich te verzetten tegen het aanne men van dat middelhet welk het publipk belang e;i de niënschlievejidheid ibroëpen. Ook fteld voor. om uit de Kerken én Kloqster alle de Schilderyen te doen ver dwijnen welke de ftrafoeffvpingsn veitoonen aan de Jooden, door de Inquifitie veroordeeld. Drie-eD-festig Hanael-Kaptóren le.MaUga hebben den 29 April Dadrukjyke vertöogen ingeleverd bij hei Confulaat tegen de uitgeftrekcheid en de érgef.nis van deo fluikhaodel met vreemde koopgoederen iveike in 'd;e Stidt plaats heeft: Zy hebben verzocht dat ex i^aatregelen piogten genomen wordenom die onwettige jrafiek te. 4uen ,ÖRj houden, welke te gelijk dén handel eq de manufacturen des Lands en de publieke fchatkist bederft. Pater Santander, voormaals Bisfchpp van SaragosTa, welke federt den jongften Oorlog naaf Frankrijk was ge weken om hetvolgen der party yan Jofeph is nabij St. Andero zijn' geboorteland yermoqrdwerwaards hij zich begevea had, ingevolge de vrijheid aan de uitwijke lingen toegeftaan. Z W E E D E N. -^STOCKHOLM .den ü3 MeJJ. Z. R-^i^^KroonpjinSj is van die ODpasfelijkhcid* ui.»ruju, doch dezelve heeft eeneloomheid achter gelaten, waardoor Z. K. H. genoodzaakt wordt zijn Kamer te houden. Z. M. de Koning was voornemens om op hedenzijnde de Geboortedag vaoHare Majesteit de Koningin een groot Diner te gevenhec welk echter wegeos de onpasfeljjk- heid van Z. K. H. de Kroöoprins is uitgeftald. In de Pastorij Ronga op SchooneDhad den a6 der vofige maand een der droevigfte ongelukken plaats. De Inwoners werde^ te middernacht door een brand opge wekt die reeds zo ver door.gèdrongen was dat men alleen op de redding van het leven kon denken doch die red ding werd door de woedende vlammen aan vier inwooners van het Huis belet. De Koninglyke Hof-Prediker Schitten benevens twee Dochters van den Predikant Roos en een Dienstmaagd uit het Huis verloren het leven in de vlam men. De, Hof-Prediker werd een offer van zijnen ijver, óm de kostbaarheden der Kerk re willen redden, welke zich in zijne bewaring bevonden, doch allen te gelijk met zijn geheel vermogen een prooi der vlammen werdeD. ^ijne Vrouw baande zich een weg door de vernielende „yjammeo heen* maar werd zodanig aan het geheele Tgchaam b,efcha,digd,„dat zij dr,ic dagen daar na ook het leven verloor. De Predikant Roos,,was eeoige dagen, te voren aangekomen oir. zyne Sc hoon-Ouders te bezoeken. DÜIT SC HLAN D- BERLYN den 30 Mejj. Z. M. de Koning zal overmor gen otver Spargard Colberg en Schwinemuode naar Straal- fond verPye-kkeno.m aldaar; en op het Eiland Rii-?ên al her merkwaardige te bezigtigen en zal waarlchijftlijk den 13 Junij weder herwaards lerug keeren. Z. M. heeft de Luitenant - Generaal en Commandant en Chef te Maagdenburg, von Horn, tot commandeerend Generaal van het zevende Leger-corps benoemd. De func tion van zijnen post te Maagdenburg, zullen 4®^ dcn Generaal-Majoor von Löbenthal waargenomen worden. In onze Nachrichten leest men het volgende artikel Er groeit in de omftreken van Qijitp., .in Spaapsch America, eene plant, welke bij dejnwoners aldaar Chi nininba heet, De wortel dezer plant wordt in poeders toegedient, en verdrijft onfeilbaar de afgaande koorRep. De Spaanfche Kruidkundige, Doctor Jofeph Pavorver klaart deze plant voor eene nieuwe foort, ep heqft de zelve dep naam van unamlca febrifuga gegeven. Hij heeft vaq den wortel aan de Koninglyke Academie der Geneeskunde te Madrid eene hoeveelheid beZofgd, om de Geneeskracht daarvan te beproeven. Deze isbij alle de daarmede gedane proefnemingen, werkdadig ge ftaafd. De lijder neemt viermaal daags eene dofn van één fcmpel tot een half dragma. en in korten tijd is de koorts verdwenen, zonder dat inen voor derzelver terug keer behoeft te vreezen. Zelfs koortfecwaarop het maanden lang voortgezette, gebruik der beste Kira geeU invlped oefende, hebben de unamica niet kunnen weder- ftaan. NEUREMBERG den ad Mejj. In onze Courant vto heden vindt men het volgende artikel Oolaog» Is Profesfor List, Geiuagcigde van de veree- C Uit vervolg c.p dt Kuril van deze Blad*.} -3 «JCJtd 'na o E -J c - ft £-3 W "S l-s - (D O o» 2 N s Q 4> u S Mu 2 O -3 "3 - n M o ■o-a n w CJ -C a C.J1 '0 a q w M SïSoSoSO >-S 2 5 S t i* a tfoSS .""g S S 1 2 SJ; £j"2 «"2 Si ï-sl? JS -2 41 «a <U u - Q ra O -A '.SÏTÏ'B s S Al a 3 e,^ S ^*3 g'CL* V t HO U-O Jé "O o X> S a u 1 O B g S 1 «13 :»c-o *- <11 w H. •o OXIÖ a IË - •- T.-i «■a o S Mg w c 5 S o 0 c o «j - p.U -S>SësSïïS^.2»5 k '3 M fi'XT q u o o 5 - OO OO A'S .O-Siu«»5"»f fr p r o, o 5^ .S-ï:»SÏ. »s S - ;CS|.S4>?Ï- -=SS<SS|1'5i^_. "Us» bxi a HJ HJ 06a 3 Si «u 2i -o e» g WJ a '5 fi 0 S.-3 O M- !°S -s' <7 .-■ss •o <u a> co -w - D. a p o Ms Mu .^4=1 g.5» s-Stj.2-o ;;Cüüo,">n m 2. |S5S -S sëisS"*i|!Il v o m e Mt. B o "2 4> o .2 o. o O 'gs S -a (y a> o o "Z 0 Wi a 2? a a> o w txo fr Cu. <u .2 .0 g p C.2 ië«|SS -a Ir ö3ii r>8 si .0 <u HJ a o N Mi 9J W X. M ril n f "o .5 6-a 2 (U <9 O ê'g J fi *3 0-3 a a m'5 S g- 0 c 2>*- «j 5 "C O HO 23 4) ar. o*x» 2 3 w 2 B, 2 Q - 3 -o -3 Bu s fis, E U? 5 s MjJd Q S«3 2 2 O B o O -5 W - •3 Al Al B t) 13 <U -a a <U <2 O U O O fQ CC o c e 4. c w a> oj. XS TJ '«c T. •- -a iU 0 O 5 - 0 n (J CO •3 ;5 0 »- ^.2 Cl O T3 o X Z---0 40 o tf,o m Cü c C 01 <U c -a Ne 1 k04 o 2- o 2r s H"£ Cl --e O fer t p o vi2 -?ss ."lil a >1 5;o;,»S M 2 <u 2 O wi-rt 'Z o 4» <4 "O .5» S Sr - o 2 '-•p h«2 .5 cst ca tl u oj J.5 2 £-5 ■gS.së"0-0 2 e.2 S S - o-S O. 2 S" •s BLiïSKS™' E- o O QfJ 'O ;Q E tl c w .-47 Cl 3- C ll V Ci O *3 3 M cr 5?.4J c X- G 03 fc; °.2 n e 5 «- «4» O- Cl Cl 47 - *3 76C- P 2 0 C O o C C -3 -er Süo O Cl o I 5- S-- H - t O e T? at CJ. £ja.u - 0 a .2 "3 u P üp. O 3 fctf NI t, ai o w N Q -O 5 2. aai - y .«*■0 5 r. S C «D P S 01 Q U w 5 O a .sis; Cl 4» J2 "p 3 .5 '5 df- S3 5 e f s^'ï-g O 3 2 O 6_ B <d <u -c o 3 a °-5; o o P' S O J» -r ÜS s ê-s|'s -eSï 3 a a. o S^S c -o SJ <u L«-8 o 5 a 5|ü^« W O s C O'^iï a 3' <5-^. -I» P M - j 'E 2? cc"Z a o-i>* w o. fa "3- 2 §1-1, cI s s Cl 4.1 Z cTS' a C V 4/ J= g.tË.^S 3 a B e o <u -o c r a. S c 2 5 Jf. - S? i 3* - s Z. 3 -O B O M O a oj «1 c J p df-a - c' a o o 2 1/ ho -O £3 e> c.-e O «1 fj - in w CJ Cl, ,is|=; - a p. - e -S 25 SL vil 3 Cl ra o .O X2 Cl a a C*- 2 o ■S e«o C) 2 o JJ .2-.-0.J4 -5 W O :s» .2 'Sï Sc-S-S I O O c S O 3 P t)7 5 2 v*» 2

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1820 | | pagina 1