re re ré» 3 re re re ré. re TL «X- I o. - Os <i> c 2.l*i re 2_ -v. a. s-ïtsSi" n5 -• 2 «EP H jag S 1 S^S^l T> re ^L O. 0 n O -i i. i»' re r -4 ry- Tl ss--js5t-S.ïï-?a?|Ï5SÏ» 3i CTÜ <J. re *S 't "T E- M ■iS??>|g.?sro S s - ^2. a sr^S. - v70 j£ - "7^ ft n pj re 3 2" o re C -, i re 3" r: a o <"a o o 1 o 5' "1 o era o o TfS Öi j» sa M D1" M re J° *3 L,, s -, ft «O»: O.ÜÏ3S -3.» 52 J US rt a* &5 S'3 ari s S.3 s tJ 't 3 B 3 5. CL w N n CT a 3 Q - 2T <3 n c 0*n 7 5 S.S1? 7 ff*** Bore B^-o re re I 5 e S w - Sa2B;- - re c. p-uQ °£|S»I 5.B.» -i so a a^a 3 re °- - D. re x S 2 Oft o B O CL O 3 B re o re **a St a. o- 2 re ~3 3 "re c a re re ~re er B re °-g re O s *3 re n - i .-y go- Êsïgj «•n.- sg «J o. J£to "H. 1» re o re re B H*, re -• ft w re re ft 2 s S-" b a b 2.» ffii? >^0 £>°^L -» ft 5 S-S^.o *%-% re A,_s S3 SS-S ;>«5ft< re-o r re n,cinu2t5"inlJaxoo™»nS Bn2r3^c:--.3a o3"wn3 o'è-,, 2 - 3 °-§ S* S g «a: a to J g/o/S -""a c-S'^ftft 8 9» S W o re re a id c ^sc-v re S- -^ S!:-ftS|=?re?«fïSE.5o gW^on'.nóS'8 2 01 o 3 - 3 re O 3 G." iS-ftg-oSaa^reoS S re "S«Sa'»rt22 2.^0.?! *tïtreürere'* ^0~H ;TreNre_ er 75 reOo re 3 J? ru re q 2 O S o O Ti 2 A< Po Ê5-°S5ÏSK - ÖDd». oüa reOD-c--Bre'* ft-'ftUft'-iUO - J. S-- •-• iQ re B a. B P re03 - M 0 a T re. B» /ft, 3j o-a 5 a SL :r o. m Z 7 ÏÏJS S.S"2 S ft T~ s ft eïj"': s-Kg" qi?Ï 5aSpS5;s|sfoSff3?Sfl aS»--as-s ft -- "53™ 2:5^° q ®3_aS't3B«re-^St0trB"r»" z. ^rtSon'ft,0^ï'*«7ï2.reN a M re. Ova na I a S 5 - I S S' 5 If .- O 0.5; ?ïï7s.- - sfl"3a:s-?"lsi s"Ï»Ü;»* O °»sïï 0**oB20Ef;r-,M-*o3'~s£B,w - '3:v,'!;EV|:5ft,SS,E.ftft5ft5'r re 22D.^S*re( S-OOre I =tN a 'SS? C o; - a re S o. a u_ w ei. re -J B.~»rereMt_,2oOrev Sira' n ",n'°S,Bna'rtO' a®2 b cr&o» s-B-q re o. re oreoc*-*crq.(t>rt** «1 re a cc ocpmijdigbrid ^sr Mijt, Heer der. F»efidewtdar Ik geenzins voornemens ben zqd nitois^eriele wrakeo." De lieer Debkrck amptsbalven Advocaat van 'den Heei van der Straetea heeft het gevoelen van zijnen Ciiëor ontwikkeld, en gezegt, darde onderhavige betïeklpkheid geen den itiinfteo invloed koode ir.aken op het geheiligd ci racter waarmede de Heer Prcfi dent omkleed was .overtuigd dat'hij fo deze zaak niets zal booreo dan de. Rem van zijn geweten. Als toen vatte de Heer Marcq fubftituut v»n den Pro cureur des Ronings het woord op om het Hof de bepa lingen te herïnneren van de Wetten die op dit voorval betrekking hebben, en hg heeft doen opmerken, dat de zinfoede van bet gefchrift regen den Directeur van der Catholijken eerendienst gerigt alhierhet voorname voor werp niet was waar over het Hof uitfpraak had te doen. Hier op begaf het Hof zich in de Kamer van delibera- ticnen na verloop van een uur verkbarde hetzelve overeenkoraftig het door den befchuldigden betoonde ver langen dat er geen grond was om de wraaking door deD Prefident aangeboden in te willigen. De Heer Baron Goubtau den zetel weder ingenomen hebbende, werd de acte van befchuldiging voorgelezen, welke den Heer van der Straèten in Raat van betichting verkbard. van, door middel Van een gedrukt gefchrift, waarvan hij Schr$ver en Uirdeeler is 'j getracht te hebben om mistrouwen en crëenigheid te zaagen tusfehen de inwooners van het Koningrijk. Ooderfcheidece zicfneden in de acté van befchuldigipg op eene afzonderlijke vVgze aangednid gaven aan de zgde van den Advocaat Deburck grond om het Hof re doen opmerken, dat het belang van z^nen Cliënt zoude vor deren dat er eece voorlezing van het werk in zijn ge heel werd gedaan ten ware de leden van den Hove daar van de leezing hadden genomen, zlcb ten ,dien opzichte gedragende aan hunne verklaring. Hier op gaf de Prefident ten antwoord, dat vermits de leden van het Hof federt eenigen tijd elk er een Exemplaar van gebad hadden zij het rijpelijk hadden overdacht. Vervolgens beeft men de getuigen geroepen die zestien in getal zijn, van welke men er eenige heeft gehoord. Om half twee uren werd de Zitting opgehevenen tot den volgenden ochteod om 9 uren uitgefield. Men ge- looft dat ile Zitting niet voor Woensdag publiek zal zijn, zullende-lis dan de debatten beginnen. Gister heeft de Sociëteit de volmaakte Eendragteen Feest gegeven aan haren Prefidemden Advocaat Dtfrenne een der ondertekenaars van de CoDfukatie voor den Heer van der Straaten. De Leden kwamen bijeen in het Hdtcl van Engelandop een banquet, hetwelk tot des avonds ten elf ure duurde De Vergadering welke talrijk was heeft alle de vergenoeging uitgedrukt, welke zö onder vond van haren Prefident weder aan 't hoofd der Sociëteit CHet vervolg op de Kant van deze Bladz 1 Getrouwd J. G.' VA IV DER. WILLIGE Stads Med. et Jrt. Qhfl Doctorte ft^kerk M. D'A V O I N E S C H 1 M. LEYDEN 12 April iP,2«_>. 1 H?den overleed alhier io den ouderdom via^juea en elf maanden. Vrouwe HENDRIK A SCHOUT*; NS hartelijk geliefde Echtgenoote - an P. 6RHLENBUHC, G. Z. Med, Doet SCHIEDAM den 11 April 1P20. 1231U KONINGLIJKE NEDER.LANDSCHE LOTERIJ, ZESDE CLASS E. 6lfie Ljjst, N°. 2638, en 10353, ieder een ptqs vata 1000 j 13172 eene premie van f icco; 31223 een prijs van ao.eao, ea 17687 eene premie van f 1000. f>2fte Geene. ösfie N°. 9762. en 1009, ieder 1000. Ó4fie 27953 eeDe premie van f 1500, I4)i4 een prijs van ƒ30,000; I5770, e«na. premie van 1500, en 57.299, eeo prijs van iooo. Getrouwd, te CHANTILLY, den 6 April 1820, A. C. V E R U Lvan Amflerdam E N H. V. E. DE CARRION NISAS. PR Ij S - COURANT der. Amflerdam den 12 April Holland, Werxeiyjce Schuld. Rest, Uitgeflelde dito. Kacs- Billetten Schuldbek. Sijndicaat iRe Serie. Dito van dito ade F'ankrJJk Tiers Cocsolidés Dito dito in Parijs Reconnaissances Rusland, bij ïlript en Como. Icfchr^ving op *t Grootb. Pruisfa», Negotiatie in Londen Decern Neg. in Hamb. ifte Ligt. ditp dito 2de Spanje, 1807. Coupons Oostenrijk Óbl. bij Goll en Ccmp. dito Certificaten Neg. 1815 Metalliek Dito Ditoré Dito Bank - Actiën Italieo, Moete di MiUno Napels Certificaten —re—dito dito in Napels. Deenfche Tollen en Kroon - Deensch Afiat. Comp Deenen te Hamburg E F F E C T E N. 1 20 2j pCt. 44I 44Ï a 45$ =3* S.98.$ I suf - - 94$ 9># 74$ 68$ 1 - 82$ a Sj* 92$ 3 93$ 47$ 3 43 815 s 70$ 3 68$ 70^ 5$ - 29$ 395 IO$ ICf 6 5 54$ 36 4 44$ 44* 2$ 34$ 34$ -71$ 3 7= 35$ 3 35$ 1 14 a 14$ 3718 3 7a» 58$ 3 58$ 69$ 70 69$ i 69$ 73 3 ?3ï 89 3 89$ 78$ 3 ?9 5 <3 8<« w Ci. O B re- re CL «re w re r - -• -f r-l 3 >o~ S?" 5'2.K=ft o- n s£< 5 2. s - o r - S" Q, r> B B B, »=r =TP i fJ re B u> re o O re re* re 3 *5 3 re o n =r E O.S ft 58 sï cm —"O s 5 O. O B re a Vl O 2 W re re W O Si e M 0 fc."0 O S* S4 03 Z. re ffi° V —re 5- ft C 3* n m ?5 2|SS ft SiE ;"~5' - 1 -$«• S - 2 - 3" z 5 O - - re Q ■a*>c 'res cr< Z H srK s S s o re' B "re b cr B35S»«' 3 5 «o *r re O •O w o sll'S S=f O. re CL cr -1 er re re bob re o-f-. S c re re re rj-jQ O. O B X O. a. - N re u> a OM. B 5 wr •in JO«-ré«a f c O" cr er 2 «v, D. O n i^j n ro w re re a; re" Si w 2 0- 5 0 re cn -» re 3 B Zï r 0 B e» tJ re a 0 0 1 r? O. - a N ti. re .T 01 va 2 b 2- PT f# O N c-sr 2 b re ra i ax ft 3 2-s ïï3®? s 7 a r |s 3 £<f2 S a ft „fc-reN re M. o* re re 0 <EÜ - o -, o a "ra js rr o 3 i O" ^re<PNC. O CTQ re B B w - 3 O O 2 S" 0 K n H re* CC re o.' 3 21 re 3 re - c C* 2. o to iz. n, re fft tw 2 1 're re re re C B re- z. re -• re 3 5 9: :s f a 5 O 3 O az a Zrr - cr re cl. NO - 2.c: o t, B m re - r -o 0 5.3-?£3 3- lts 2. re C re to w re 3 a 3S- g CL o s w 3 - - 0 B B 3 £3j c TO $3 3 O 2* re CTQ 3 cj re S-^Sg S s-s a-rea.s|Mow. ci. B or S"s i -.rc I I re re- 3 1 n O o o to 3- a er re n O. 3 PT re ro .«rn Mre^re! T g 2 cr I O 2 - 3 Q- i - 're 5" 3 TOre" W 3 ^"r. r 7 5T 3 2 9 s 33 re Pré De Begunftigtrs der BROUWERIJ DE ROQ DEN EENHOORNte Ley den worden door dezen verzocht geeo geloof te geven aan zeker verfpreid gerucht, als of in gemelde Brouwerij geen e Bieren meer zouden te bekomen zijn hetzelve is ten eenenmale valsch en uit bronnen geboren 4 die wangunst en eigenbelang kenmerken. De Ondergeteekenden beveelen zich op nieuw aa$ hunne BegunRigers hen verzekerende van eene goede ea prompte Bediening. W. DORREPAAL en ZOON. De Ondergeteekenden hebben de eer miWdeZen hunne Vrienden en geëerde BegunRigers te berigten dat is het vervolg niet meer zooj als federt veele jaren zal gereisd worden voor de van ouds gerenomm.erde STOELEN-FABRIEK geëxerceert wordende onder de Fjrnja van Gerret de Zwager en Zoonen; verzoekende dierhalve, wanneer men {TEKENINGEN van Stoelen C.apapds enz., naar den laatReo froaak benodigd mogt hebben, zich in perfoon of met Brieven te adresfeereo, ten Huize van de Ondergereëkenden binnen de Stad Lcyden op de OudevestWijk VI, No. 290. lbt ots tv aen ir Apm ro*o. £j k. K fi T DE ZWAGER EN ZOONEN. J» WESSELING en H. WESSELINGMakelaarszullen op Maandag den 17 April 1820, 's namiddags ten hal£ 3 uren, te AmRerdam in de IVitte Zwaanop den Nieuwendïjk prefenteeren te verkoopen Een extra mootje nieuw aangekomene partij Vuren en Greenen. Noordfche, Nerva Rigafche, Hamburger en Dantziger Balken Juffers» Twaalf-Ellens Colters, Wgburger Deelen een mooi partijtje frisfebe Nerva Sparren en andere HOUTWAREN» liggende in de Oude Schans, op de Schuiten en op de Wal. V P. POSTHUMUS, Y. PORTIELJE, G. J. JARMAN J.'C. POORTERMANS, J.-H. TISSEL, A. KRAMP J. WEIJERMAN Jr. en P. W. F. ROÖS Makelaars zullen op Dingsdag den 18 ApriJ 1820, en volgende dagen, te AmRerdam voor hét Huis van de Overledene, op de Heerengragt, nabij de HeerenRraat, door den Notaris P. LYN- DRAIJER, doen verkoopen: Een Tour fijne Paarlen en fierljjke Juweelen beste ZakrHorologiën Kerkboek, Hand» rottingen en verdere Sortimenten met goud Monteerfelmodieus gefytfoeneerd zoo gepolijst ais wit Zilverwerk, beste Platedwerken wel geconferveerde Inftrumenten en andere Kostbaarheden en Konstwerken, zeer oude Saxifcbe-en'indero Tafel, en Tbee-Serviefen en verdere fraaie Porceleinen Beeld-, Lak-en Glaswerk, eeo .zeec fchaone partij fupr* LijnwadeD magnifique gevulde Bedden en Matrasfen, fupra Bedden- en deftig Behanfelgoed fijne Vloertapijten en Kleeden heldere Spiegels, geflepen Kamerkroon en Ornamenten, exquife Meubelen, Vorstelijk Kabtnetftuk vaneen ongemeen groot en prachrig Raand Horologie. met een exquis Orgelwerk doo x H. Bohiner k AmRerdam, dito Muficaal ftaand Horologie door Colombie a Haarlem zeer fchoon luidend Kabinet-Orgeldoor P. Onderhorst a AmRerdam Piaoo-forte door de Gebroeders Meijerfraai Konstkabioet je met Hoorns en Schelpen en verdere magnifique en zeer deftige INBOEDEL. Ook zullen gemelde Makelaars, invoege en ter plaatfe als boven, doep verkoopen Êen veel beroemd en extra fraai Kabinet uitvoerige Schilderden, door de voorcaamRe Hollandfche Franfcheen andere voo.rtrèjF Igke Meesters, aller- konRigst als Schilderij-zilver geëtReKonstRukken op glas io lijsten met glazen Prenten losfe gebondene Prentwerken en Teekeningen, voortreffelijke Atlas met Kaarten en Plaren in fijne couleuren door Blaauw 'hét voorname Konstwerk van Sepp een wel geconditioneerde Collectie Boekeu en andere pretienfe GÓEDERENalles 'alleenlijk nagelaten bij wijlen den Heere BAREND KOOY breeder volgens CatalogusfeD, a twee Stuivers voor tjeo Armen} bij bovengen. Makelaars te bekomen, en ZaturJag en Maandae vóór de Verkoopdagen, vooreen ieder te zen. NICOLAUS MONTAUBAN van SWYNDREGT, en HUBERTUS MÖNTAUBAN van 'sWYNDREGT„ Maleelaars te Rotterdam als last en order hebbende van hunne Meesters zijn voornemens na gedane .aangif -ingevolge de Wet, op Dingsdag den 25 April 18*0, des namiddags ten vier uren in het Logement genaamd het Badhuis onderdo Boompties, publiek te veilen en aan den meest daar voor biedende (zonder afjlttgte verkoopeo Een puik puike partij van 149 Balen HOPPE, alle van het Gewas 1817; liggende in Entrepot, en zulks hij Kavelingen van vier Balen t ffecs-, De voorfchreve Hoppe zullen daags vóór en op den dag der Veiling door eeo ieder kunoen worden bezigtigd. ter plaatfe daar dezelve zijn liggende. Die gading hebben ora te kopen, komen ten dage, plaatfe en ure voornoemd, horende Conditiën en Voorwaarden lezen, en nader onderrigting begeerende, fpreeke de bovengemelde Makelaars. OOIRKONDEN uit de GEDENKSCHRIFTEN van het STRAFREGT uit die der ME N SC HEL IJK E MISSTAPPEN, door J B. C HRI STÈ MEIJER Ziet heden bij den Boekhandelaar J C van RESTEREN, 11 Amflerdam het licht- Mn zie de gunRige beöordeeling van het vorige Werk diens Vaderlandfch^n Schrijvers getiteldBelangrijke Taf er eelen uit deGefchiedenis der Lijf {Iraf» felijke Regtspleging in meestal onzeRccenfeerenaeG?fchriften. Daar hetzelve ook voor andere Landen v:n hst hoogst belang is, heeft de Uitgever beide de2e Werken ter Vertaling in de Franfche en Hoogduirfche Talen doen aankondigen De prijs van gezegd Werk is f 3. Van de Belangrijke Taferetlen zijn nog zeer weinig Exemplaren te bekomen. KEUR van nuttige en aangename MENGELINGEN, Jaargang voor 1819 Ziet heden bij den Boekhandelaar J. C. van KESTEREN, te Jmflerdam compleet het licht. Van dit Gefchrift, waarvan om de twee Maasden een Stukje van de Pers komt, en door verfcheideoheid van Inhoud en belangrijkheid vao Uittrekfels, eenig in zijn foort is, is bg den Uitgever etn Inhoud der twee compleet t Jaargangen gratis te bekomen. De Prijs van elk Stukje is twaalf Stuiters en van eiken Jaargang die met gegraveerde Tijfel en Vignet isverfierd: drie Guldens twaalf Stuivers. Van de Jaargang voor 1818, zijn nog eenige weinige Exemplaren voorhanden. De Weduwe J. ALLART en COMP. Boekverkopers in^s Grave-hagczullen 7,00 fpoedig eene zeer naauwkeurige bewerking zulks toelaat, in het licht geven: Een Alphabetiseh Woordenboek der SYNONIMA, of geljjk beteekencoëft woorden der Nederduitfche TaalzamengeReld door de Heeren WEILANDLANDRÉ en eenige andere Nederduitfche Taalgeleerden. D? Uitgevers gclooven hunne Landgenoten van den arbeid dezer, iD het vak der Nederduitfche Taai roet roem bekende Schiijveren te mogen verzekeren, dat dezelve aan de behoeften van dit fchaars bewerkte cn echter Zoo noodzakelijke gedeelte onzer Taal. met de meest mogelijke volkomenheidzal beantwoorden. De Erve j. THIERRY en c. MENSING p.n ZOON, Boekverkoopers in *s Hage geven uit en hebbert alom \'erzonden NAAMREGISTER DER PREDIK ANTEN zoo van de Nederduitfche-als Walfche en Engelfche Kerken, met derzclver Standplaatfen gelegen in het Koningrijk der Nederlanden enz. Mitsgaders eeo NAAMREGISTER der Cumoren en Profesforen van de drie vermaarde Scholen, de twee Athenaeums en der Iliasrre Schooien; alsmede der Rectoren, Conrectoren en Praeceptoren van dc Laijjnfche Scholen in het gemelde Koningrijk der Nederlandenenz, Verandert voor dit Jaar 1820: a 18 Stuivers. Te Leiden bij de Wed ANTHONY be KLOPPER fn 200N, op de Breedeltraat.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1820 | | pagina 2