LEYDSE N'. 45 C O R A N T, V 'ZZV 0 TO A". i8ao. V a. IJ D A G KENNISGEVING. TAN DE ZITTING DER MILITIE-RAAD. TER BE OOR DEELING EN GOEDKEURING DER PLAATSVERVANGERS ALSMEDE TER REGELING DER NUMMER. VER- WISS EL ING. URGEMEESTEREN DER STAD LEYDEN, vin den Heer Militie - Commlsfaris berigt bekomen hebbende, dat de Derde Zitting van den Militie.Raad ter beoordeeling tn goedkeuring der Plaatsvervangers alsmede ter regeling van hetgeen betrekking heeft tot de Nummer-Vcrwisfcling woor deze Stad zal plaats hebben te GOUDA bij den Heer Milide-Commisfaris als volgt: Voor het aide Militie-Canton lileCanton dezer Stad, Op Saturiag den 15. April aanjlaande dei morgens ten half neger. uren. Voor bet Salie Militie-Canton 2de Canton dezer Stad, Ten zeiven Dagedes morgens ten tien uren. Voor het 23de Militie-Canton 3de Canton dezer Stad Ten zeiven Dage des middags ten twaalf uren. En worden alle I-otelingen in deze Stad welke verlangen Plaatsvervangers lettellen of van Nummers te verwisfelen bij dezen opgeroepen, om zich ter voorfchreven plaatfe, dag en ure te laten vinden zullende zij zich zeiven alle nadeeluit verzuim voortkomende, te wijten hebben. Aldus gedaan en gepubliceerd bij H. H. Burgemeeste. ren der Stad Leyden op den aoen April 1820. J. G. DE ME Y. vt. Ter ordonnantie van dezelve, P. A. DU PUI. DEN 14 APRIL. e •a- a 2 2 2 c. r r m "O 0, «3 z 3 o 4- e» Jc wZ «r->i js n 3 S-'JïS- ssëü S"a:|3 4j?g-g g O tj v u, 5 0 <0 a n a>, «j o 53 JD-Ó JZ W B GROOT-BRITTANNIEN. LONDEN deo 8 April. Heden heeft men berigten van Glasgow van den 5 dezer. De zaken werden aldaar erger; eenige Soldaten, die een Man naar de gevangenis bragten, welke gevat was, terwjjl hij de Proclamatie van den Gou verneur affcheurdewerden bijna door het Volk vermoord, dat den gevangenen wilde bevrijden. De Corporaaldie zich aan het hoofd van deze Wacht bevondt, vermaande let gemeen van zich ftil te gedragen, doch dit niets hel pende, en in levensgevaar gerakendefchoot hij tweemaal op de menigte, maar dit zette hare woede Hechts aan, waarop alle de Soldaten begonnen te vuren en hier door werd eene Vrouw gevaarlek gewond, het geen van beter fevolg was, en de fchrik onder de oproerigen bragt, welke in de grootfte verwarring de vlugt namen. Bij Kilfijt, aan de Rivier Carronheeft eene fchermut- feling plaats gehad tusfehen fo Radicalen en i<>Husfaren, •benevens 9 man der Vrijwilligers van Stirling; na dat er van beide zjjden eenige gewond waren werden de Radicalen uit een gedreven en fommige hunner gegrepen welke caar de gevangenisügebragt ^0n. Elf Leden Vin d- UDgaueamJo U. urn. viüoneel Gouvernement zijn te Glasgow gevat en naar het gasteel van Stirling vervoerd. Men hèeft veel hoop, dat de krachtdadige maatregelen welke genomen worden den voortgang dezer oproerigheden zullen ftuiteo. Te Paisley is nog geen geweld gepleegd, doch het Volk wil niet werken, en belet zulks aan die geenenwelke gaarne aan den arbeid zouden willen blijven. Er zijnveele Militairen in de Stad aangekomen; de ongerustheid onder de gegoede en weldenkende Inwoners echter is zodanig dat bijna alle Wiokels gefloten zjjn en allezaken ftil ftaan. De3 pCts. geconf.zjjn 69; dito gercduc. 68 en 1 achtfte. F R A N K R Y K. PARIJS den 9 April. De Hertog van Gaëtavoormalig Minister van Financiën, benoemd tot Gouverneur van de $aok van Frankrijk, in. plaats van den Heer Lafitte leeft gister in die hoedanigheid een bijzonder gehoor bij den Koning gehad. Tot nog toe zyn de deliberatiën over de Concept-wet, letreklyk de achterftallige rekeningen bij de Kamer der Afgevaardigden niet afgelopen. Men heeft gister wel be gonnen met de discusöën te openen over de artijkelen dier wet, maar de zitting was meest doorgebragt met hec rap port te hooren, van onderfcheidene petitiën, waarvan een was ingeleverd door de bloedverwanten van fti perfoonen ten ge volge der noodlottige gebeurenisfen te Grenoble in Mey 1816 ter dood veröordeeld en die zich beklagen dat de Staatsraad had kunnen goedvinden, op een reeds door hen vroeger ingediende klagt tegen den Generaal Donadieu deo PrefectGraaf de MontJivault en anderen in November 1816 te beflisfendat er geeD reden was om de aangeklaag den te vervolgen. Zich thans over dat befluit beklagende, beroepen zij zich op den duidelijken letter vap het charter bepaiende dat niemant aan zijnen natuurlijken Regter kan onttrokken worden en zij beweeren dat de bewuste 21 perfoolien veroordeeld zijn by eenen volgens hen, on wettig icgeftelden Krijgsraaddie met overhaasting en ligtziDrigheid te werk is gegaan verzoekende derhalven lerziening van het befluit van den Staatsraad. Ter gelijker tijd werd ook rapport uitgebragtop een Request van den Generaal Donadieu zelvezijnde een der voornaarafte bcfchuldigden die zich de befchul- digers vereenigendciusgeljjks verzoekt om aan bun ver langen te voldoen, trachtende evenwel te doen zien dat hot verwyt van wreedheid geenzins op hem moer komen, maar op eenen toenmaligen Minister; want dat, zo men zijnen raad had gevolgd, hec geheele oproer voorgeko men bad kunnen worden dat hij vetvolgens ook eenige der ■veroordeelden had willen behouden, maar een bevel met de Telegraaf had bakomen, om hen op ftaanden voet te Cicv fierven om die redenen betuigd by even zo fterk ?»ls zijne befchuldigers tot zijne zuivering een nieuw on derzoek der zaak te verlangen. De rapporteur van de Comraisfte tot dé Petitiën, oor deelde dit nieuw onderzoek voegzaam en dat ten dien einde de gezamenlijke verZoekfchriften behoorden geft'eld •e worden, in handen van deo Prefidec-t van den raad der Ministers en in die van deD Minister van Juftitie. Veilcheiöe Spiekers lieten zich ten aanzien dezer zaak uit, over de gebeurenisfen van Gretioble, eii de een al fterker dao den ander maar Hemden daar 10 overeen fchooa uit verfchilleode inzigten dar de Kamer volgens de voordragt vao'hare Commisfie behoorde te befluiten zo ais dan ook eindelijk plaats bad. ZAKEN VAN SPANJE N. De Cardinaal de Bourbon, voormaals Prefident van het Regentfebap, ten tijde der Cortes, en thans Voorzitter van de provifioneele Regeerings - Junta heeft eenen her derlijken Brief uitgevaardigd die in eenen zeer innemen- den ft ijl gefchreven is. Ook heeft de Eerwaardige Vader Cijrillo Alameda, Generaal van de Orde der Franciscanen of der Cordeliers insgelijks de volgende rondgaande aani fchryving uitgevaardigd. Zeer Eerwaarde Pater Provinciaalenz. enz." „Darde Heilige Geest uwe Eerwaardigheid bijfta. eo „met Zyne Goddelijke gaven pverftelpe." Niets is van zo veel aanbelang voor het goed geruchte der Godsdienftige inftellingen dan het gehoorzamen aan de geftelde Magten bet eerbiedigen van de Wetten het medewerken tot de handhaving van de Orde, en het voorbeeld te geveo van eerbied en toetreding, tot de grondbeginfels van bet Gouvernement. Bemiddelaar door onzen Apostolifchen dienst, tusfehen God en de meDfchen moeten onze Gebeden aanhoudend zijn, en onze aanro§pingen geen ander voorwerp hebben dan dat van den heiligen Vreede te bewaren aan welken men allen voorfpoed verfchuldigd is." In zo verre gelasten wy U Eerwaardige Vader om aan alle Geestelijken, onzeKinderen en onderhoorigen, te beveelen, dat ztj noch in bunoe redevoeringen, noch in de zo openbare als bijzondere raadgevingen en on- derwyziogen misbruik maken van hunnen dienst, maar dat zy dien bezigen, zo als de Apostel zulks,voorfchrijfc om de ondeugd te verbeteren en de deugd te doen beminnen." Klooster van St Fraociscus te Madrid den 13 Maart l8ao." Men weet dat het ongelukkig fneuvelen van den Heer d'Aeevedoin de Corunna, aldaar zeer betreurd is. De Junta van die Stad heeft den 23 Maart bij een Decreet verklaarddat Don Felix Alvares Acevedobij het Vader land wel verdiend heeften gelast, dat, de eerfte mar- telaar zynde van de Spaanfche vrijheid, in de werkelyke worfteling van deze Provincie tegen de dwingelandij zQn naam zal worden ingevoegt in den Almanack, on« der dagtekening van den 9 Maart, als de dag van zijn overlijden ten einde aan het nageflacht eene eeuwige herdenking over te dragen; dat de geheele Provincie en het Leger gedurende drie dagan den rouw dragen; dat zQne lijkftatie gedaan worde met alle de eerbewijzingen aan zyne drie hoedanigheden verfchnldigd van Lid der ff hooge Regeerings-Junta van algemeenen Commandant van het Legeren van uitmuntenden Bjxr£er." xennaicn einde zullen bevelen worden gegeven, dat gelyken dienst gefchiedé, in de voornaamfte Kerken der zes andere Steden der Provincie, eo in alle Wapen- plaatfenmet dezelfde eerbewijzingengd gelast de „Junta eindelek, dat het Lijk V3n Don d'Acevedo „met alle raogeljjke ftatie begraven, en overgebragt zal worden, in deze Stad, en in dezelve voor hem een gedenkteken zal worden opgerigtals aan den dengd- zaamften en yverigften Verdediger des Vaderlands." Den 25 Maart heeft de Minister van Oorlog het volgend Konioglyk decreet aan alle Militaire Gezachhebbers toe gezonden De Koning heeft, volgens de beftendige grondbegiri- feleo welke hem befturen en die hij zich voorgefteld heeft, met het oogmerk om de daarftelling van de orde en eendragt te beftendigen en in overeenkomst met zijn decreet van den 8 dezer maand, gevoeglijk geoordeeld te gelasten, gezamenlijk met de proviftoneele Regeeriogs- Juota, dat alle de perfonen betrokken in de procedures aangelegt geweest tegen denMarfchalk de Camp Don Fran cisco Espoz-y - Mina den Marfchalk de Camp Don juan Dias Porlier den Luitenant - Generaal Don Louis Lascy, den Oorlogs-Commisfaris Don Vinceot Richard en den Marfchalk de Camp D.onMariano Renovalez in die, welke in 1817 en 1818 te Valentia zyn aangelegt; in die welke betrekiykzyn tot de gebeurenisfen, dieop der 8 JulQ 1819 bjj het Overzeefche Expeditie-leger plaats hadden, en andere van dien aart, terug zouden fceeren in het genot van hunne eer en ia de uicöeffening van hunne posten.** Ongelukkiglijk hebben die procedures in der tyd het leven gekost aan de meeste perfonen welke bQ het bovenftaande decreetgenoerat worden, die als famenzweererseen fchan- delyken dood hebbea ondergaan; zijnde het den Generaal Espoz-v-Mina nog gelukt om in tyds te vlugten. Voorts heeft de Koning, om alle aanleiding tot wan trouwen uit den weg te nemen den Kapitein-Generaal van Galli-ciën den Heer Agar bevel gezondendat de Armée welke aldaar onder de beveelen van den Generaal San Roman bijeen getrokken is, dadelyk zalontbonden worden dat de Militie naar hare woningen terug zal keeren en dat de geregelde Troepen onder het bevel van den Kapitein- Geceraal eo de conftitutioneele Overheid zullen worden gelleld. Het was tot deze Armée dat de Generaal Poi behoorde welke zich in den beginne tegen dé Confti- tutloneelen verzetteen Acevedo deed fneuveleni Ten einde zich ingeval van nood, tegen deze Troepen te kunnen te weer (lellenhad de conftitutioneele Overheid van Galliciën en Asturiën bevolen een provinciaal Leger van 18 a 20,000 man op de grenzen te vormen. Men vleit zichalzoo, dat, zodra *s Ko'niogs befluit aldaar bekend zal zijn, deze Militaire maatregelen zullen ophouden. Z. M. heeft Brevetten van Marfchalk de Camp uitge* vaardigd voor de CoIonelsQuiroga Arco-Aguëro eo Riègo, welke het eerst den opftantl op het Eiland Léon hebben aangevangen. Te Kadix hëbhen den 18 Maart de Manfchap en Officieren van het Esquader den Eed afgelegd aan de Conltifutis het geen den 20, door de Troepen en de overige AuturU teilen is nagevolgd terwijl den 24 bepaald is als je C Uei vcrv;i$ op d» Sar.r v*r> £U*,'&e) e c .2 ~G "c r JU* l JJ u '55 j 5S n 5 o oJ 1 2> o a» i «- o>- a> o 0 tj a 5 01 - S 9 0 Z S.- e-ö a a o -O' 1 Z -d a si S -2 ze g- a'n u u Q. 2 2 -TS v S -a .„"S A a w •2 0 S 1 b k o p H :°-a S K 2 fe TH 5 fe w z. r* <L» S* >n •mi, 32 o oJa r; sxi - .U U 2 O 0 O n 5 a*a O>5J S 3^2 3 •- O o N 5 O 0 a> txD n E a fe :c? •- ém 1 <u a> <u S S- m 3 «{gSS-SW- Z zi 4-a o r- ti o y jr u o - "O N N S >"U C u ei 01 «5 o v o at c a - sï« H e» a< .2 -n a> co O, - h. e ci p 2 2 6 -Q sr. 13 CO CQ Oi» Ï«üï!l Q o d <L> ga< er-a - «1 «u a v- 3 euj C. ha O «J c tt> o "3 eij O °0 r-w s 33 - z "O tr ai u •la 5 Q g öj öZ "a-g «jS S cpJ: u *aja ■O - k, U k A c <u M w-Oxjfe „O OJ -o s 2 w a dr -0 -o <l» s?-» <r O tj a O B 3 W E S C S £- «K 5 0 S S, ss^s- s.slë CU O K <2 b <s tn <U S<è- -O W a -E *bl J w en vi £2 0 w D i: i: Bé -?a 5 5 2 .2 2 -'«5 fee» gÜNN» Z a -T3 S ü^- O a o o aS S Z 'S 0 o "O -■'S G «w <X3i .2 5 u S -99 g.?iJ .S -s 3 Qo°ÏS (9 V 41 U t> T3 X* ia"« a o y JJu ai 0 p Qtj o S.° E S M- - s 3 e-o t ït»>ï 6-b ool»s>^o6_; i. o;s _a"a o o'j n M S g ai 2 S S o n Sif ■SS4fSO,;ï.ï - 3 a a O o -"Du a W! «J "T3 «l 5 G T3 - aj r o S a i=.2,o o 0 s,| SS-S 0.5: heg-S s 2 2 4>DOJI)a c w oüij 3 .2 - - a S o o> a -z O -a 3 0 c o M-o .cc g V M Jé O -ö w-J b. a> o xi s .-o 1* "jz - 3 -2 0 5,3 1 tu' <LI i wa «o - ts c 2> 66 2 D" c b - a - co N 2 r ww *3 «L- n -e w a a o W M c Kt 2 a w w es 1, MO SB^ï ai-e' O-i -xJ u «■V u G~ >"5 2 S WüJ: W WO*, b C 4, s O Nt>-a «>d cc o CWUU, TJ O O M O 1 i: - B-C"" >55.2 u TJ Z C g «Si" 1- a- ss w w a t« a -o m w> o cj «- Tï en 5> 5= a a in a 2 a g B "O' -I s W o -3 N 2 a «1 P.X3 W U2 TO O c c a at ^3 w c a S a E e Sf O c aj W "<5 cea .2 t* o bfl a to W ej bS to 5! i s 0 "J - TO 9 w c *2 a 5 TO'S O to -. 2 o a» 2 5-g '•S-ë t- OJ .TO JD t- xd a w w O w ftp r* o- *T3 1 H W w"3 o 3 - w j" o J- M *3 o 2 «- £i \Dhï -ie a «2„«*W"3'*^C5C'U to oa^3aa)a»w -> O n ;„-3oo= .a c o 1 'S .2 <y o S -o 2 o2 =c-^s a ■u53 - lis*5 - at at tl öJ o 'PiS 41 a, U '3 J D c O ,e« 2 ,JS - P W -2, 4> 2 a '-C "a "3 2 PT; gr:Q'S-t5-- «N t K V) u C;t? w H ac w o 4 JS r i: f

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1820 | | pagina 1