m LEYDSE A". 1820 N°. 24. ct u. w O' V R. IJ D A G 0 0 ST - I N. D I E N. BATAVIA den. £6 Jung 1319. Extract uit ten Briff, gejchrevtn van Rijswijk bij die S'tad. DeBataviafche Nieuwspapieren beginnen vol te wordgn met de gefchillen die tusfchen het Neder* landsch etT Engelsch Gouvernement alhier zgn ontftaan met verwondering vernam ik, inde afgelopen •week, uit eenen Rotterdamfche Courant, dat zich de JavaDen zo gaarne aan het Nederlandsch Gouvernement wilden onttrekken, en ik moet daaromtrent de tegenwer ping van den Sc|irgver van deze particuliere Brief ten volle onderfteunen. Immers bevindt zich deze Colonie in de bloegendfte: welvaart, en worden alom de vruchten onzer wijze en zachte Regeering ondervonden. Wel is vair, d2t er eenige onlusten zgn ODtftaan doch hoedanig beginnen en hoe fpoedig e.iodigeD die; een dweepzuchtige Javaan werpt zich tot ep.n hoofd op, verzamelt: eeoige aanhangers, en zij dwingen afcfdan de vreedzame inwoners bun voornemeo te onderfteunen, doph dit is kort van duur, .terwijl alle, Javanen 2elve een afkeer en vrees voor dergelijke rustveijftoorders hebben en hunne hoofden io^anig bewijzen-» aan ons Gouvernement te zijn geatta cheerd dat niet de minfte twijfel doet geboren wor- den,, omtrent het vertrouwen dat men in dezelve ftelt; wasT Z^n thans de oproermakers va* iMolukko's Cheri- bon enz. immers komen zelve hunne hoofden aan het Gouvernement zic-h onderwerpen, fmeken om vergiffenis,die bun niet geweigerd wordt en leveren de wapeneD waar ine de 25 tegen ops wilden ftrgden, in onze handen otfer, «overtuigddat de Regeering in alle hare handelingen iiets zo zeer dan hunne welvaart behartigt. De Javanen worden ook met alle zachtmoedigheid behandeld elke beleeöiging die hun wordt aangedaan al gefchiedt dit door een Europeaan of niet wordt naar billijkheid ge- ilraft, terwijl alle dwang ten eënemale uitgeroeid- eb de flavenhaodel ten ftreogfte verboden is en voor de.uitoe. feping van dit laatfte* ten naauwfte-wordt gewaakt-; in jfeén' WQpVdzij ondervinden eene vaderlijke-zorg in ónze Regeering; gaarne wil ik echter., gelovendat dit. ónze naburen kwelt, die raogelgk zonder partijdigheid ge sproken, onze welvaart benijden. De Britten beroemen 3ich over de talrijke bevolking van<-Java onder hun rbe- jftuurenz. het iware moeite gefpaard zodanige punten op te halen, daar ik mij verzekerd houdedat deColanre nimmer in een ivolkrgker 'fin bloejjender ftaat kan zijn jgewaest dan tegenwoordig hetgeen nog dagelijks meer en xneer toeneemt* Ook prótefteëfen dé EDgelfchée tegen de bezitneming van Palémbapg doöt het Nederlandfche Gouvernement, doch maken "geen gewag van het regt der Nederlanders, dat tegen hunne handelingen Tufrn zo veel-konde prorefteerenmet ter zijde fteliiflg' van ons Tegt op Palèmbang, waarin het mg Diet past om als een bemiddelaar te fpreken. heeft immers de Luit. Gcmverneur -te Bencooleo, Sir Thomas Stamfoft Raffles, niet alleen geweigerd de Refidentie Padang aan het Nederl. Gouver nement over te geven, maar Zich ooTT'veföörlóöfd e'en inbreuk te maken op de goede verftandboudingdie wij vertrouwen dat tusfchen bet Nederlandsch en Groot Brit- tan-nisch Gouvernement be'ftaatmet het grondgebied des Lampoongsons wettig eigendom, te fchenden, door aldaar eene militaire bezetting te leggen niettegenftaande wij reeds bezit van deze Provinciën hadden genomen zo als dezelve almede beeft getoond door een aanval te 4oen op ons grondgebied, ,te Lipga- Riouw. De Ne- derlandfche Regeering heeft alle deze handelingen met geduld afgezien eo zich daarover beklaagd bij hetBritsch öpperbeftuur iD BeDgalen, waarvan dan ook het ,gevoig is geweest de oyergifte vaB.Pj_d.ang aan het Nederlandsch Gouvernement, en de ontruiming der Engelfchen van Palèmbang en de Lampoongs, terwgi men alhier betzelfde omtrent de landing op Linga-Riouw. te gemoet ziet. Immers blijkt bet uit dit een en ander dat de pritfche Gouverneur-Generaal, Lord Hastings zelf dekaqdelingeo van den Luitenant Gouverneur van Bencooleo Sir Raffles-, afkeurde, en wat hiervan ook nog moge zijn, ik durl gerustelgk zeggen dat de Nederlaodfche Regeering ten duidelijkfte heeft getoond, niet ten doel te hebben om Zich buiten hare grenzen, voor zo-verre dit het grond gebied hunner naburen tekent, te willen begeven, waar toe ik alleen tot bewijs zal aanvoeren de handelingen door het Nederlandsch Gouvernement gehouden ten tijde dat de Nederlandfche Refident op Timor zich zoude veroorloofd hebben h?t Porcugefche grondgebied te fcheo- den. Zodra waren niet de klagten van den Portugefchen Kapitein-Generaal op Timor ontvangen of Commisfarislën Generaal beraamden dadelijk' de nodige maatregelen om geen inbreuk op de goede verftandhouding tusfchen het Nederlandsch en Portugeesch beftuur te maken, omlloe- gen bij die gelegenheid den Nederlandfchen Refident op Timor, en zonden dadelijk een Commisfaris derwaarts, nm den ftaat van zaken aldaar op zich te nemen en te herftellenj en alhoewel zich dit gefchil naderhand in een ander daglicht heeft voorgefteld werd het echter toch klaarblijkelijk uit den aard der behandeling dezer zaak, hoe sfkeerig o.os Gouvernement is om een inbreuk op de regten hunner naburen te maken, en hieruit zoude ik dan ook onbefqhroomd durven afleiden dat de bezitne n.ing van Palèmbang door ons Gouvernement niet zonder wettige aanfpraak is gefchied; te meer, daar zelve het protesteeren van den Luitenant-Gouverneur Ralliesdoor den Britfch.en Gouverneur - Generaal in Bengalen, is afgekeurd geworden. Dan alle deze gefchillen daargela ten het is genoeg, Nederlandsch Oost-lndië is in de yolmaaktfte rust, bloeit alom, hare welvaart neemt da. gelijks tóe hare rijke Koffij- en Specerij - teelt en in h£t geheel baar Landbouw wordt door het Gouvernement ap het hracbtigfte aangemoedigd en haar handel ftrekc zich »l meer en meer uit. Hare vlaggen vertoooen zich thans ook wederom op de Westkust van Borneo, alwaar op daartoe' gedane aanzoeken door de lnlandfche Vorttcn drie Etablisfementen j namelijk: te Ponturvak, SamBas en Manpawa zijn gevestiCfV, ^eo het Nederlandsch gezag wordt alom 03'ar wensch geëerbiedigd; worden WQ daarin gedwarsboomd, dit belemmert weinig-4$-*lgeraeeue wel vaart onzer bezittingen. COURANT. DEN 25 FEBRUAU. IJ. T3 -O CJ no <u o o 41 O-» »- T3 -0 H :0 B •y tssSSfii IT 3 g - «j - Q a a *-* no O 00 c cic's a t»C be c c O CJ ■- ïLc CJ rs Q O j) o n O S .5 O a .S3 5" ,xi "n S:;ÏSÏ»o_ -2 -n s s V, g-§sg« O SJ W u -A 4, g CJ C B.® O. <3 "3 'J a-U 2 o S S s a o c. S'S'S'H-S S N O -3 O E O *2 O g üJ a S»r o a o c ri 0 fci O PS. Ik heb gedacht, een verhaal, zo als hier'hoven, ul. niet onaangenaam Zoude zijn daar ik weet, gijlieden ook ware Vaderlanders zijl, die rijkelijk deel neemt in de welvaart ven ons Land en in bet genoegen van onzen geëerbisdigden Koningdie reden heeft om over Hoogst- deszelfs vertegenwoordigers athier, voldaan te zijn, S P A N J E N. KADIX den eerften Februarij. De Generaal der Roning- ljjke Troepen Don Manuel Frey.rebeeft twee Proclama tion" uitgevaardigd-, die heden in ons'Dagblad ftaan. Een •derzc-lve aan deOp'ftandelingen geadresfeerdis van dezen inhoud Uitgeweken Soldaten te Sr. Fernando toen her Spaan- fche Volk de regten van hunne gefchondene vrijheid wilde terug roepen, wist her edelmoedige pogingen in te fpannen ter affchudding van het juk der dwinglandij. Het flaagde ten koste van de heldhaftigfte opofferingen, om -zgnen Koning op den Troon te herftëilen het eenige voor* werp van eene zo bloedige worftelingen vernieuwde hem tevens-het verbond'van zijne trouw eo'van zijne gehoor zaamheid. Zijo ru&tig en beftendig caracter heeft het zelve die voordéelen waardig gemaaktdie ni'emant immer ftraffeioos zal aanranden-/ 'l)e Wetrco en dé' Zeden 'hunner Voorouderen fcheenen. voor hetzelve genoegzaam achting waardig en verkieslijke^ dan de nieuwe inftellingën. De Monarchale Re'gèering^1 beftuurd door het rêgéerend Stam huis is de band welke de Spanjaarden in maatfchappQ vexeenigd en het is eene. ijlhoofdigheid om veranderin gen in deszelfs wetgevend fteizel te wiMen invoeren waa'r tégen ten anderenzicb de meèrderheid der wenfehen verzet. Onlusten to verwekken is •noodlortigeUiitwerkzeis te VeV- oorzaken* De tampfpoeden door het Moederland geleden hebben het niet ireêrgeflagen/ Het is bedroefd zich door .eigen.Kinderen gekwetsr te zien.'*' Neemt het imgedachte-, verraste en verdoolde Solda ten; hg die U vergiffenis aanbied van eene misdaad;, welke ga dóór overUlrmg-begaan he'bt, wil U'niet bedriegen. En g&, Officieren ,fl die oovoorzigtigltjk eenikè' oproerige hoofden gevolg.t zijtweer, dat de-g&edèrtierenbeid de's Konings eene edelmoedige hand naar uitftrekt; He bë- "loof U -in zijnen /naam de vergiffenis- en andefe'welda- :denwelke uwe onderwerping" ovef U zal uitlokken. Vliegt allen naar mgn Camp, waar men U vergeving', in .plgatS vaó bloedftorting toebereid.*' c v1r:r.* Hoofdquartier te -Xëres de" la' Frontèra;; den 29 JanuarQ 1820C CgeteekendM a n el F it e yr Ipte tweede Proclamade luidt'aldus Ingezetenen' der Stad Kadi*, uwe GetróUwbeid en .uw#.Standvastigheid hebben Udënbgha^rti van énverwhi' neJijkcn verworven, toen gfl voor het oog van geheel E»ropa-de magt>van Bonaparte hebt ontzenuwt. - In uwen .kleinen omtrek hebt gij de eer van deh Spaanfchon naam wüten te bewaren, toen geheel liet Schier - Eiland aan neepen vreemden Monarch--telf dffdergenragfen'ondorwor- "pên was; gg hebt'de zwakke en weiflfelende hoóp 'obder- febraagt in de grootmoedige harren-, welke de-verleiding wisten te wederftaan, en gij hebt de dapperen aangemoe digd, die in de Provinciën* verfpreid eenen onfterflöken roem voor onze wapenen verworven hebb'eb. Spaufen zal in het gedenkftuit der Gefc-hiedenis dé erkèntènis v^rwér* ven, en aan de vetftceeuwen overdragen dié het aan U van deszelfs. vrijheid verfchutdigd is; het zal met ver bazing den nagalm van uwen* naam:, tot aan de einden der -aarde doen wedergalmen." Doqr de keuze van onzen Doorluchten Soüvcrein, tot den post verheven van Opperhoofd der* heldhaftige Verdedi gers van het Vad'erlandVdié'in'wanhopige ordftattdighftden, blijken van rustigheid én trouw gëgëveA hébben zou ik een oogenblik kuönèn twijffelen aan uwe ftandvastigh'eid om getrouw te blijven aan den Koning, aan de uitvoering mijner bevelen aan de zaak welke gijzult omhelzen én van den tegeeftand aan dé mfsdatHgè' verleidingen der opftandëlingen Kan men denken dat Radix in alle lijden gewapend om Spacjen tegen de vreemde vijanden te ver. "óédigen Welke het van den Zeekanc zochten te verwel- digen, hare poorten openzet voor eene ópföerfge factie? Het minfte vetmoeden waar dé gerrngfte der büfgëreh grond toe zoude geven zou uwen ouden roem doen taanen. Het edele van uwe Vaderlandlievende gevoelens Is dè waar borg van deze ondernemingen cfe waakzaamheid van uwen Gouverneurvermeerdérd m$n verfróuwen." M Ik zal de getrouwe getuige zijn, van het ftaarkundig gedrag van allen, en de onzijdige Befchermer om van oDzen Souverein de belooningen aan eeD iegelgk verfohul- d'igdy te erlangen, zbhder cfaf het ^ionelops gedrag van eenige loskdp^eb'/^elké'de^tfbHeke-rust hebben willen ftooren, het kenmerk" Vin onfeëtróu'wheid'-niilokke over hen welke- zich die beloonib^en Zirlleu waardig maken-; en de handhaving in uwe'H"aaVdftëdë^ van de vreedzame orde der famenleving',- zal voof U 'eenen nieuwen roem zijn." Hoofdquartier te Xeres de la Frontera, den 29 Januarij 182O4" geteekendmanuel F r e y r e. Z W E E D E N. STOCKHOLM den 8 Februarij. Thans is bet'alhier officiëel bekenddat er in .dezen Zomer, tusfchen den 2. en 24. Julg een -lost-Leg'er in het Veld van de Lidu- gards-Garclenabij deze Refidentie zal bgeen komen. Behalven de ons Garnifocn uitmakende Troepen zullen de in den omtrek liggende Regimenten, te fameo: bijna 4QC0 Man, zich derwaarts begeven, V001 het ov.erige zal de geheele zogenoemde ingedeelde Armée de Natio nale Regimenten), gedurende veertien dagenv.AR*. ha>e Wapehplaatfen, ter verrigting der exercitiën, b^ëenkomen. De Cpnitjöiff^risfenwe-lk.e Zr M. naar de NoordelgUe Pro vincie van het Koningrijk gezonden had, om te informeren naar de. plaatfen alwaar eene Scheurzieke Secte> bertaat faamgelleld uitf de Boeren van eenige .Parochiën'-, voo-r- natp^lijk u-it dia vaa Lulco-en Skelesftio hebben 330 Utt vétvolg op de Ka^t tan iw SÜ&dz d G. a - -^3 B M Ëip O cj -v «..CC fï" m 5 - D. w tn 0 u ta «J ■S o ï's.-s- s.^o-5 •rj c3 CJ -v -O "J a o *- <3 c 0 C C - Q .ïi ia E dj q, ;-3-S:|Sl.S«5; - O O m rus n 0 w u co-a-o c g-a .tui I'S o. Z> tx 5 -o CU eo Eo» 5 £- .5 v bo E*„ü eo a> i: «j >- ti-ui!.- w o -rO c 5= a V *c "O 'O S J3 - O - 02 2 S U .5 a a (u cx cj_ g;3-3-S-S.MZ I g =-° a a: jb 5^o - - -u Q- CJ F5-N- o °"5 5 o -£ - fa 5 - - s g s-s ■■g S O "-■£ ex-c -C--S OJ-ïcxj.P :0 -P -a -•"* bo s-° z, |'T c S O 'SjS 1 g - C O n a u u2 c p q *0 n 0j-a-oj QJ Ci-o J3 ex eo nE»SS 2 -tl-= a ^=:S-2Ü §'T s|5 eo o o 0 L t) D M w iz v I c o - 3 cdo— w -a-S- B 5 «o fa 2-5 "Sfe - >-0 co - - bx rt «td a «J CJ S 2 0 U o O „S ig y '5 g g -~z o s P n SS o a> cj éi of i O O fco T3 CJ. ox f s S b. fg •g C> E-° - O <-» p u> J OJ p 3 M Q p CJ j ^5 g -S'S* 2 - er .2 o Z c. C- - *- J O s A O-K 2C PTJR» -ui - JC J3 n ??-S c,|a; A X! O fe 2 0 P g Z* 0 u is a Z -a» C o fï o O - B<!.. - - a a - - ra 1 e. u a - e-.t; ^4*3» a 3 o '3 m a -» -a t- <u- <u - «fco-o"3 -r* c i Q K CJ CJ 3 .h 2 «'T?3 tlü g -,p aq £.-Q H ra*o 3 -a ■U'-a-S' 3 c •O'S 2 !ör"> A rtvx r' g;3o w a br cj, cx" -c ju n a c-> 'a .2 *S<^P*° O s. - "s S o S o '-A 16Zz*es°"S-s5iij 5 s« ■■5. >s S3, s 1 a a 'Ma V.OJ co - A' S1-®;». g Ë.2 E -.-0'ö"o 5 -a- J-ar 0" :-|"g s s> «r - 5> Pi.2 -a.— cj to oj'-o f t. o a' C| .1 ai'^-p-a Ü-ü-O t*. c -3- o a t- - *-*■ c nj ex- d c- -p qj fli o o q o o p4 cj 11 3'o <u"t3- 'o -o o p o aj -k. j? _«j ^3 3* c o t. jj Q ,.p w> CJ Cj'i- H -S *2 <u CJ ÏJ 0 wc-2 -g *0 w "bcj co «j -c gr 'a *3 -0 m •g £=2o g 'ij CJ TO S Sllg-ë CJ O r*--*" 'T-' oi f -O 1 JjTJ y.B .1-4^ n -paix) cj .oa -o n -*3 .-o r TU *-" 'o - ro -CJ -E -«=-'5 53 A-O hr, .S o p jj jj -o 7,.oTfA. n <U S3 CJ -y ja bo n. ;t? CJ fe- -a ps> .S o p •V-'Ü, cj -o rP S r, -C-o .O s o -P: :2, u - cj "S -a iP'CJ .'CJ--^.^ «s a 2. g o «•- S e-üvpJfï-'ifcï o-^'S.A *2 2 o -o r 2 rcr> - -CJ «J -CJ '4-. - .2 '2 S-7Ï -5 r=-$ S *»ï8,5i -J .CÏÏ.O - *5 S •S'§ï-s~-S «f* u!2-jö" o- w>£j CJ x: 1 a c CJ Vu «J -S3 .- - S«_r ,_.aj •o ^ij o •- ej -^j 4^.*!,-p s-g;-o€^atsrs) c ex aj "f? c - °- ■2 o s|5|"S CuO jS Ö'2 S.o c Q CJ -i a s.C t_. C cj O Tï Cy a -o o n - a -a o S U n m o 6*J O. S- a P w hn CJ c 73-3J X» kj M «-<• J? ta O w «i ai'' P. Q -- »- IJ-O CJ r- F u_ a -Ss s~ .Sï-a-O?- xz - 4, c cj A'fi T - - w g Q S '5 c a o -- J u M K. N 5 sisw: 2 -2 -a ^4

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1820 | | pagina 1