A0. 1820 LEYDSE N*. 7. COURANT. gfj'-d! it'ïsllo'2 ïjsSTSÏS'S-- 3!| s 0 c t. ?s: f MAANDAG ■NOTIFICATIE. £oT OPROEPING VAN VR1 [WILLIGEPS VOOR DEN DIENST DER NATIONALE MILITIE. BURCEMEESTÈREN DER STAD LEYDEN, gezien hebbende Art. 3a der Wer van den 8?n jaouarij l8i7 No. twaarbjj aan elke Stad of Plaats de vrijheid Verleend wordt, om derzelver Contingent in de Natiöna- 3e Militie, geheel of gedeeltelijk, in Vrijwilligers te JevereD geven bij dezen aan de belanghebbende ken- ïisdat het daartoe befterade Register, gedurende de f»eheele maand Januari} aanftaande (except Zon- en Feest- dagen) ter Secretarij dezer Stad, van 'smorgens ten tien liren tot 'smiddags ten één nor, zal openleggen; en ïoodigen mitsdien alle ongehuwde perfonen uit, welke cp den len Januari; 1820 hun 19e j3ar zijn ingetreden, cc hun 30e nog niet hebben volbragt; ten ware zij reeds in dienst der Nederlandfche Armeê of Nationale Militie hadden gedaan iti welk geval zjj ook tot den ouderdom van 35 jaren worden toegelaten; de lengte hebbeDde van Vijf Rjjnlandfche Voeten voorzien van d#rzelver Doop- Cedul en bewjjs van goed gedrag en inwoning van ten minde 15 maanden binnen deze Stad, geteekend door den Heer der Gebuurte waarin zij woonachrig zijn om zich, tot den dienst der voornoemde Nationale Militie, vrijwillig te verbinden, en daartoe in voorgemeld Re. gister te doen infchrijveo. Zullende aan hun worden Uitgereikt een handgeld van DERTIG Guldens, zoodra zij tot den Dienst door den Militie-Raad zjjn goedge keurd. Aldus gedaan en gepubliceerd bri H. H. Burgemeeste. ren der Stad Leydenop den 3oen December 1819. J. G. de M E Y, vt. In keoDisfe van mij j P. A. d u P U I. A A ff e Ingezetenen der. Stad Leydin. TTet kan niemant uwer onbekend zijn dat deFondfen, •"■"■bij de Armbezorgers der ondeifcheidene gefufcfiiiëerde gezindheden befterod tot onderfteuning der Armen zelfs met toereikende zijn om derzelver lot genoegzaam te ver. zachten; En wie uwer gevoeld dan niet, dat bij dezen ïanhondendeo ftrengen Winter de meefte dier Armen, van dekfel beroofd onvoorzien van het toodige voedfel en brandftoffen, een ellendig leven lijden en gevaar loo pen ora van ko*de en gebrek om te komen. Het is uit befef daarvan dat Burgemeefterenaan wiet* het Oppertoezigt over de verzorging der Armen is toe- "Vertrouwd, van oordeel zijnde dat behalve de gewone Winter Collectensf er eene buitengewone maatregel tot gemoetkoming dier ongelukkigenzonder uitftelmoet Worden daargefteld; Hebben befloten dat op Dingsdag den 18 dezer 'sMorgens ten 10 uren door de Leden der Regering, vergezeld van Leeraars, Ouderlingen, Diake nen en Armbezorgers, van de orderfcheidene Godsdiens tige gezindheden wier Armen directiën uit Stads Kas zijn gefubfidiè'erdlangs de Huizen der Ingezetenen eenen omgang zal worden gedaan, tot inzameling van Liefde giften, ten einde daaruit gedurende dezen zoo geftrengen "Winter aan de zoo groote menigte Armen buitengewone bedeelingen in Brandftoffen en Levensmiddelen te doen, cn alzoo zoo veel mogelijk voor te komen dat dezelve geen verder gebrek lijden, of daar door omkomen. Stadgenootendit nieuwe offer zal U niet meer dan vorige kosten; de heilige infpraak van pligt geweten en erkentenis aan God dat Wij in ruimer omftandigheden geplaatst, in dit ongelukkig lot onzer Mede - Meofcheo jBiec deelenzal tot regelmaat Uwer giften (trekken, en de God der Barmhartigheid zal in uwe Huizen wonen met zynen Zegen voor het goede dat gij aan Uwe Nood lijdende Natuurgenoten mogt gedaan l ebben. Aldus gedaao bQ H. H. Burgemeesteren der Stad Leyden, op den !5<eo Januari; 1820. J. G. DE M E y. In keonisfe van mij P. A. du PUI. NOORD -AMERICA. WASHINGTON den 8 Decembei. De Heer Monroë. Prefident der Vereenigde Staaten, heeft gister aan bet Congres de gewone Openings - boodfch'ap ingezonden, waarbij bij die Vergadering geluk wenseht datdoor den fp'oed der werkzaamheden dezelve dit jaar gedurende hare werkzaamheden haie zitting kan houden. Vervolgens iietuigd de Prefident met leedwezen te moeten berigcen. dat de Pestziektens ve'ele onzer voornaamfte Steden hebben getroffen; dat eene ongewone droogte de westelijke Staaten veel hebben doen lijden dat het gevolg daar van een cntfteltenis in het crediet is geweesten dat deze ver drietige gefteldheid van meer of min invloed in elk der- xelve geweest is. Zich echter gelukkig achtende met te bunnen verzekeren, dat de ftaat van gezondheid ten vollen gcrustftellend is in alle Steden; dat het provenu der in- lioraften van het jaar, fchoornnindeT groot dan gewoonlijk, evenwel genoegzaam is voor de binoenlandfche kosten, en dat het discrediet van het Bankpapier gevóeligfijk verminderd is door de Vaderlandsliefde der Burgers. Vervolgens geeft de Prefident een omftaudig veiftigvan den ftaat van zakeninzonderheid ren aanzien van het ver- fchil over de Florida's en beveeld het Congres ten fterkften aan om de uitvoerende magt in ftaat te Hellen van het grond gebied te bezetten, ingevolge den ftiptén inhoud van het Tractaatf, dat door hec Gouvernement 'der Vereenigde Staaten is geratificeerd, eD het welk, zo- als de Prefident net veel fchijn van waarheid vermeent door Spanje ook had behoren bekrachtigd te worden. TVrzelver rgd raadt bij aan, dat elke wet,- die het Congres zoude kunnen maken tot uitvoering van cfe voorwaarden van het Tractaat, eventueel mogt zijn en dat de werking daarvan moge ongefebore worden op de verantwoordelijkheid1 van de «itvoereode teneinde tan Spanje wede* eene nieuwe ÜBN 17 JANÜAR IJt gelegenheid te verfchaffén oth die uitleggingen eb Ophel deringen te vragen uf te geven, welke het nddig zoude oordeelen; doch dat die wederzijdfche inlichtingen zich niet langer zullen mogen uitftrekken dan de zitting van het Congies. Bg gelegenheid van deze zaak zegt de Heer Monroë: Het moet genoegen geven, te vernemen, dat het Spaanfche Gouvernement door geeoe aDdere Europefchë Mogendheid onderfteünd is in het gedrag, dat hetzelve goedgevonden heeft te houden maar dat integendeel Frankrijk en Engeland ten dezen opzigte noch hunne meeniDg noch hunne verlangens hebben verborgen gehou den zo voor de Vereenigde Staaten als voor Spanje, en dat die gevoelens ondubbelzinnig ten voordeele der ratifi catie geweest zfin. Ook heeft men reden te gelovendat de gevoelens van het Keizerlijke Rusfifcbe Gouvernement hier mede inftemmen en insgelijks aan het Hof van Ma drid bekend gemaakt zijn.*' Ten opzichte van den Burger-Oorlog tUsfchen Spanjen en deszelfs Coloniënberigt de Prefident, dat men dé grooitte zorg gedragen heeft om de ftipte onzijdigheid in acht te nemen 5 dat de Americaaofche Havens voor de beide partijen en op dezelfde conditiën altoos openee. ftaao hebben; dat echter de Krijgskans zich baarblijklijk ten voordeele der Colouiën heeft veiklaard; dat Buenos- Afirez hare vrijheid verdedigd, federt 1810, gelijk ook Chili, en de Oevers van de Rivier la Plats. Venezuela houdt zich (taande in het ander gedeelte van het vasté Land. De afitand zegt de Prefident der Coloniëo van het Moedeilandde groote vermeerdering harer be- volking, de vermogens die zij zich hebben aatigefchaft alles voorfpeld de moeilijkheden die Spanjen hebben zal om dezelve te onderwerpen. Voorts oordeeld hij het van het grootfte belang, de fcheoding van onzijdigheid voor te komen; dat geenerlêi Haven moet open ftaan om onze Wetten te ontduiken; dat niets moet geduld worden, het geen het belang en de eer van de Natie kan coropromit- teeren, en dat éene herziening onzer Wetten ten- dien opzichte aan het Congres zal worden voorgefteld; dat ook die Vergadering te beflisfen zal hebben, of bet niet gevoeglijk zou zijnom bij eene Wet de Havens op de Kust aan te wijzen waar in vreemde OoilogfCbepen en de Kapers kunnen toegelaten worden; dat de regelmatig heid van den handel, en de beteugeling van veels mis bruiken zeer fterk voor dusdanig ontwerp pleiten. Wijders geeft de Prefident te kennen dat men tot bet tjjdftip genaderd is waar op de onderhandeling ftaat aange vangen te worden ter vernieuwing van het handel-verdrag tusfehen Engeland en de Vereenigde Staaten en hg ver meent dat er alle reden is om te gelooveo dat de ver- fchillen wegens de grensbepalingen op het vaste Land van het NoordcJjjk America in der minne zuilen verëffend worden. Nog zegt de Prefident, dar, io weerwil der rampen van den tijd en de geldelgke beflomttteringen de ontvangften der Schatkist tot ismillioenen Dollars gefteigerd zijn; dat wjj alle onze loopende Gouvernements-fchülden hebben voldaan, daaronder begrepen de intereafen en afiosfiogen op dit tgdftip betaalbaarbedragende 18 millioenen en 2C0 dnizend Dollars. Voorts een overzigt gevende van de Manufacturen en huislgke belangen verzekerd hg het grootfte beltDg te hechten aan de vordering der aanmoediging, en aan de verbetering der nationale Fabrieken. Hét aangenomen llelzel nopens de Vegtingweiken verklaard hjj volledig te zgoen dat alles befchikc is aan den Mezicaanfchen Goifen in de Baai van Chefapeak, en dat alle verdere werkzaamheden fterk voortgaan; dat er groote vorderin gen In den Scheepsbouwkunst gemaakt zijn; dat men eene menigte materialen vérzameld heeften alles hopen doet dat ons Zee-wezen eerlang op den geduchten voet zal zijn bij de Wet bepaald; dat ter befcherming van den handel Americaanfehe Vlooten geplaatst zijn in de Milddelandfche de At.lantifche, de ftilleZeeen den Indi- fchen Oceaan. Wij zullen, zegt de Prefident met oplet tendheid waken, dat de Slavenhandel ftrengelijk verboden werde. Het beflag is uitgefproken tegen elk Schip onder onze vlag, hetwelk de deswegens uitgevaardigde Ordon nantiën mogt overtreden. De Prefident befluit zijne boodfehap mét den lof der nagedachtenis van den Commodore Per rijwiens dood hg als een nationale ramp befebouwd. RUSLAND. PETERSBURG dea 25 December. Gister is het feest der geboorte - verjaring van Z. M. den Keizer, zo wel in de refideotie als in het geheele Rijk door gebeden in alle Kerken, gevierd, en de (opregte daok uit de'harteo van alle getrouwe onderdanen klom tot den Almagtigen op voor de weldaad dat Hg de dagen van den alöm be- minden Keizer reeds twee-en veertig jaren door zgne albefturende magt bewaaid en befchermd beeft; als ook de hartgrondige bede ora verder toe welzgn der meosch- heid over dit dierbaar hoofd genadig te waken. De Ge neraliteitde Staf- en Opper - Officieren van de Garde van het Leger en van de Vlootde hooge civile Staats beambten, de Ministers, Senateursde Hof-Dignitarisfen eohet diplomatiek Ligchaam wenschten Zgbe Maj. geluk. Des avonds was aan het Hof Bol paré en de Stad was op ;her pragtigst verlicht. Zijne Keizerl. Hoogheid, de Grootvorst Conftantftn neemt heden z^ne terugreize van bier naar Warfchau aanv DEENEMARKEN, KOPENHAGEN den 4 Januarij. De Staats - Cotfrané van heden bevat het rapport van deti Commandant van het Eiland St. Thomas over de reeds bekende verwoes tingen welke de orkaan van deo qï en 22 September aldaar beeft aangerrgt. De fchade welke de Plancagiën daardoor geleden hebben, wordt op 400,000 &ij ksdaal- dei s West-Indisch CouraDt begrooten die aan het Fort p de Battergëo Werven en Koninglgke Gebouwenop 15.000 Spaanlche Daalders. De Commandant had eyenf na den orkaan den Uitvoer vati Levensmiddelen verboden,, QHit vemfg op dt kont tan ctxe Blad* a> <ir u E 2 H 0 3 o'S m Cco ma-1* D 5t 1, -a. x: o^ca—ja w tj fl T3 v o u Ü- 2 i— 5 O 5 a - O;.2 t* a S S X ■5S'ï5!;i S - s c w s a S 3. O v Xi CU .c u O „=1 .«1» s &-- 2 •o i 25 s-o o'*'=S -"«-5.5 U ^-a, - C 6 5 -= -£ O ■2-° S S:5 S - S»- T5 <l> -0 Z SÊ-clijj «.ssSuT: f- O - J V V O otf 3-c jjtd flG ^*0 *aa2 J.»- u - cv o a BWO Bi bó ai O «a o O 3 <u O Q, M-o a O I O 9J 1 a> o 2f;c? e'ü H w o 5 M .5 Q a jo w ...fe "H c w aJ 0\ v O rf 3 -1 1 O k «DO OM «r. e r- uV on - a B 0 n» w 3 .2 °- £.2 O c? cn o *2 i N s C ,i rf "S 0 «- 01 O "S ex M - "V U V - 73 S cf v® T3 -r 5 S hï Q S 3 3 ■jr. o 5 2 r. w -3 cx, eo r x 9J 5 <W V) u •o Z a ut) c a a <u U O :2 Suuv ss-s 2 5 aaï 2 i Cd a-S' C to Cu >- Öv*! 1 «o s "cSs?! ê'i j* J c 2 S o ï- o b"o I u T3 -C 3 5" -gSvjs ~i S Ji 5 - - 5 £L L E StJd '5* w tË o 5 - 0 ■c 0 2 «i ai o -o v a C ta M m •- ffi g s? 0 X a t 5 s eS «i r <u O «r j= o Q c« "c J5 W 3 qj B J <U Cl 2 O «t». rj M a t> B c w «1 1) "Tl O "O h-t „u-v S E 'V? - 43 2 0 w 'js w f .2 0 3 t •n «I .0 w, r- a> Ca C o-3 V O to o. w o S5>S°q.SE|„ •SÏJ.J»- ito 2'".£w« 3 5^3® C U O. :l£=-5s!=g|i f 5 O O O O C O. o> h V bof „■2 2- y c 0 c S3 0 z 0 Q w 3 «^U y- 66 C z. 0 a <u c £Q S w cn o; T- T" a> E 5 Oi J= WiO ËT3 Ot S3 ë-2 •0 cS p- 0 2

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1820 | | pagina 1