;:l u 0 ,fLJ z 1820 LEYDSE m A A N D A G I F N°. 4. COURANT. den 10 j a n u a r ij. •o O 3 U ».¥S-0 -2 O S "3 -n £1S - 2d rt o «1 .C 3J z S O u e -- p r E j IS m E w O a O M 11 at c o 5s - ,- rt i; C c c O :*3 X fj-i 0 ^3 a «m wp S.o 5£v t '.5ï> f Jl 1 -a B - 2 u c •a *0 i_ n T3 X! NOT TAX. OPROEPING V. OEN DIENST DER BUR GE ME ESTER. F hebben ie, Art. 30 1817 No I-, waar'hfi •-'• ■verleend worde,- om e ie Militie, i?ch .et of i iövcren nis ^fiat her' w-iv Kc geheele m - TVpj A T 1 E JWILLIGERS VOOR v !,p. MILITIE. LEYDEN, ge'zien van d 8en Januari) S -a i of. Plaats de vrijheid '-Contingent in de Natiöna- Belijk, ii Vrijwilligers te n aan «ie b-langhebbende ken- '•iie'mdï Register, gedurende de a itaande (except Zon- enFeest- d?geo <-- - rrp dezer Stad-, van 'smorgens-ten- tien Ü'eo rot J'a^s ten één uur, zal openleggen; en n r,»dï iiirsdieo stte ongehuwde perfonen uit, welke op 'e len Ja, v^rjj 1820 bun 192 jaar zijn ingetreden, er hu a 30" no? nier hébben voloragt; ten ware zij reeds io dienst der Nedertaodfche Armeé of Nationale Militie had-len gêiïa?n iD welk geval zij ook tot den ouderdom tan 3.5 jaren worden toegelaten de lengte'hebbende van Vrif Kijnlan'fche Voelen voorzien van derzelver Doop- C'dnl en bewijs van goed gedrag en inwoning van ten minde 15 maanden bionen deze Stad geteekend door d-n Heei der Gebuurte waarin zij woonachtig zijn, om Zich tot den dienst det voornoemde Nationale Militie, Vrijwillig te verbinden én daartoe in voorgemeld Re gister te dóen infchrijven. Zullende aan hun worden Tiiitgereikt een handgeld van DERTIG Guldens, zoodra zij tot den Dienst door den Militie-Raad zjjn goedge keurd. Aldus gedaan en gepubliceerd bij H. H. Burgemeeste- ren der Stad Leyden op den 30en December 1819. J. G. de ME Y, vt. In kennisfe van mij P. A. D P U 1. NOTIFICATIE. RATIONALE M I L I T I E. Ligting van het Jaar 1820. Oproeping tot de Infchrijving. BURGEMEESTEREN DER STAD LEYDEN, gezien hebbende Art. 51 5a, 53,, 56., 57» 60 tot 68, en der Wet. van den 8. Januarij 1817. Brengen bij dezen ter kennisfe van de Ingezetenen de zer Stad, dat de Infchrijving, voor de Ligting der Nationale Militie van dit Jaar gefchieden moet van de zoodanigen welke geboren zijn in het Jaar l8ói'. Dat alle Ingezetenen zonder onderfcheid, welke rede nen tot vrijfte.lling van den dienst zij ook zouden mogen ïrebbeo, en of zij zich tegenwoordig of a/wezend bevin den, verpligt zijn, zich te doen infchrijven; dat Ouders Voogden, of Bloedverwanten in dezen voor hunne Naast- beftaandenof Pupillen, mitsgaders Regenten van Publieke Geftichten voor de onder hun beheer (Handen de be langen moeten behartigen, door de bij de Wet gevorderde «opgave te doen en daar voor verantwoordelijk zijn. Dat onder de Ingezetenen ten dezen ook worden gere kend de Vreemdelingen die den zetel van hun vermo gen of hun verblijf, in het Koningrijk komen vestigen, alzoo zij even als de Inboorlingen verpligt zijn mede te werken tot de Gemeenfchappelijke verdediging van den Staat, welke hun veiligheid eD befchertning verleent. Burgemeesteren roepen dien ten gevolge op, alle de in de termen vallende Ingezetenen, om te compareren op een der vertrekken van het Raadhuis. Op Maandag den 10 Januari1820. Des namiddags ten 3 uren de Bewoners van het.21. Canton. 0^> Dingsdag den II Janyartj 1820. Des namiddags ten 3 urende Bewoners van het 22. Canton. En op Woensdagden 12 Ja nu ar ij 1820. Des namiddags ten 3 uren de Bewoners van het 23- Canton Vermanende Burgemeesteren wel expresfelijk de beiang- hebbenden, zich, door getrouwelijk op te komen, vrij te waven tegen de gevolgen welke nalatigheid in dezen onvermijdelijk zal na zich flepen de boven opgegeven tijdsbepaling io het oog te houden, en bij de infchrijving zich te voorzien van hunne Doop-Cedulals mede fchrif- telijk op te geven hunne Woonplaats en het Wijk en Nummer hunner Huizenten einde hierdoor voor te komen de onaangenaamheden, welke voor de ingefchrevenen vol gen moeten uit eene verkeerde fpelling van den naam, of een abuis io de opgave der Woonplaats waardoor dik wijls de ingefchrevenen te vergeefs worden gezocht bij oproepingen welke voor huD wezenlijk belang gedaan worden. Zullende er van heden af, ter Secretary geva ceerd worden ter afgifte der Doop - Cedulleo voor die genen, welke binnen deze Stad zijn geboren, des morgens van 10 tot i uren. Aldus gedaan en gepubliceerd bij H. H. Burgemeesteren der Stad Leyden, op den 3en Januarij 1820. J. G. DE M E Y, vt. Ter ordonnantie van dezelve, P. A. DU PUI. BEKENDMAKING. Burgemeesteren der stadleyden, ontvan gen hebbende eene Refolucie van de Ed. Gr. Achlb. Heercn Gedeputeerde Staten vao Zuid-Holland van den g8 December 1819, daarbij inzendende een affchrift van Zijner Majesteits Bef]uit- van den ie Augustus 11. litta.2". houdende, dat er in dit loopende jaar binnen de Stad gent eene algemeene Tcntoonjlelling van voortbrengfelen der rationale nijverheid zal plaats hebben, en tevens de premien bepalende, welke aan de genen, die deze onder scheiding verdieneo zullen worden toegekend met uit- noodigiog om daaromirenc de noodige bekendmaking te doen. Brergen mitsdien bij dezen, ter keDais van een ieder die zulks zoude mogen aangaan; 1 Dat, volgens het voorfchreven modélter Secretary dezer Stad Registers zulleD worden geöpcod voor de FabrikantenWerkbazen en Uitvinders, die verkiezen zuilen zich tut de inzending der voortbrengfelen hunner nijverheid voor de aanftaande Tentoonftelüng te verbin den en dat er gelijke Registers zullen geöpend worden op de Bureaux vac het Provinciaal Gouvernement voor de^ genen die geoen die vei kieken mogten aldaar iti te fcnrijveiiwordende de opening vao 2lle dez.e Registers bepaald op den 10 Januarij aaortaande. 2®. Dat de Fa'brijkantenWerkbazen enz., des verkie. zende :terr Secretary dezer Stad zullen kuunen kennis nemen, van welgemeld Zijner Maj.efteits beflniten de nadere bij opgemelde Refolutie van.Hup Ed. Gr. Achcb. mede gedeelde verordeningen dezer Tentoonfiellingterwijl dezelve bi) dezen worden aangefpoord het hunne toe te breDgenom door inzending van voorwerpen hunner nijverheid, deze ccrfic algemeene teDtoonftelliDg te helpen verfraaijen tot deD bloei en luister van het Fabriekwe zen daar door krachtdadig mede te werken en hunne eigene eer te bevorderen, door naar de uitgeloofde prij zen te'dingen. Wordende wijders te kennen gegeven, dat geene der ip te zenden voorwerpen aangenomen kunnen worden zonder voorzien te zijn van een Certificaat van oorfprong het welk door de Plaatfelijke Regering kosteloos zal woiy den afgegeven, en dat, indien het,eenmaal, zelfs na den uitgeloofden eerprijs roogt blijken dat zoodanig Certi ficaat voor een buitenlandsch yoortbrengfel afgegeven ware, de eer der uitlooving zal vervallen dóór openlijke advertentie daar van en dat hij die het zeWe mogt over gelegd hebben in het vervolg van alle andere mededin ging zai worden uitgefloten. 3°. Dat de al'dus van een bedrijs van nationale oorfprong voorziene voorwerpen fuccesfivelijk, docfi uiterljjjt voor den 5e Mei aanftaande, op welkeo dag de bovengemelde Registers zullen worden gefloten, voorzien van een Ex tract dier Registers door de belanghebbende zorgvuldig ingepaktvraphtvrij aan H. Ij. Gedeputeerde Staten van Zuid- Hollandin ysGrayenhage zullen béhooren inge zonden te wojden. Ë-n 4°. Dat de transport kosten vallende op de verzending dè'r vodrwefpen naar de Hoofdplaats der Provincie aan dezelve zullen worden terug gegeven ten welk'én einde het noodig zal zijn, dat de opgave daar van tzx Secret ar ij alhierdoor hen gefchiedeom in tijd en wijle, mee bijvoeging der deswegans op te maken declaraties 10 triplo daar van opgave aan H. H. Gedeputeerde Staten voornoemd te kunnen doen en dat na den afloop der tentoonfielling die voorwerpen aan dezelve kosteloos zullen worden terug bezorgd. AlJus gedaan en gepubliceerd bij H. H. Burgemeesteren der Stad Leyden, op den 8 Januarij 1820. J. G. de M E Y, Prejident. Ter Ordonnantie van dezelve P. A. DU PUI. - g T> at-ü a 'S - p cr <- i fc E a O o ut: u a> 5 55=1 -a U a a - ^5 k i S<Ü'° 2 D 04.0 ai a u J Z - o -c 1 E T.-= i O Cl - »r O or .On aj ti "O -S? c •O u B.iï S "O «-• "--O 1J n 13 ti -G e a> «J m -3 ^5 t> .rn - ZJ cw i -O a c a» c a o 4» !t? o o -a fi J= -o 4= •n Ei - xi -2. .-a 2-si JU X: *T <u S S j ê*Q 3 Cl ■2-» .5 'zj i-'S- I-a 3» 1 -Ci xr r* .i-4 OJ. -c cü a» w J= -c «-* a> a E ■1 s O t> 1 <u N n v I IJ s X lü Od c VI >5 C - f. s c l 2 - 5 l c V c Cv r B o J. c -J - n M r1" -S w C <u J" -c; C -c 'I -2" Q I OJ - 2-2 cd 5 fc?po bü N a> or -SE c -a P ia p 'OJ rf" -2 dj w V, O *0 'tO 2^ - i - ftg"- R "O 0 -j y c n sr «J X t» T3 -o .5* U rt -P s r a r 5 «i 9 - - X m x: - £-• n up° c T. 3 SJ "3 - c' a Z B w aj *«3 - 3 Z. I C t. 1 c Q dj 3 C tr -e Ci) o --if CL. t> O— - a jg E br. go =c 5 c OJ Ci O u S ry l> o2'-S =fr .2 C O Ti. 2 S P A N J EN. MADRID den 20 December* Het Ministerie van Gratie en Justitie heeft aan Z. Exc. den Prefldent van den Raad van Castilie een Kooinklg k Decreet medegedeeld gedag- teekend den 8 dezer en tot de j.ongfte nog altoos in. zo veel geheimzinnigheid gewikkelde bevelen aan de Pro vinciale militie betrekkelijk. In.dit zeer lange (luk komt d& volgende zinfnede voor; De vreedzame inwoners der Provinciën zijn door verbazing en fchrik aangegrepen geworden toen zij eens- klaps zulke geweldige maatregelen zagen nemen die onverwachte en buitengewone rampen fchenen aan te kondigen. De falfarisfen hebben te gelijker tijd ran-gbe- vorderingen onder de militairen uitgedeeld, ten einde jaloezij en misnoegen tevens te verwekken, onder de Troepen een geest van weerfpannigheid in te voeren de openbare iust te ftooren en eene algemeene verwarring te veroorzaken in het Koningrijk, dat na zo veele fchok- ken flechrs haakte om rust te genieten, onder het be. fchermend fchild van een weldadig Gouvernement-. En offchoon natuurlijk onder iedere talrijke maatfehappi) eenige vijanden der beftaande orde gevonden worden zo is het echter maar al te waar dat de zeden der jongfle Europifche revolutie zulk eene menigie dier mis- dadigen verwekt hebben dat een exemplaar geneesmiddel onvermijdejijk noodzakelijk wordt. Op dat nu'sKonings waardige onderdanen mogen weten, dat alle die ergerlijke orders die hen ontrust hebben valsch zijn op dat zij in rust leven en zich mogen verlaten op de waakzaam heid en vlyt van betGouvernementwelker flrengheld aan geheel de wereld een voorbeeld leveren wil van heil zame ftrafheid tegen hen, die de rust van den Staat ver- ftooren, zo nodig ik u uit om dit berigt onder alle de burgerlijke en krijgsmagten des Rijks te doen rond gaan, en om mij, tot narigt aan Z. M. kennis te geven van alle de maatregeien en uitwerkfelen welke de uitvoering van den opperden wil des Monarchs zal te weeg brengen." Tevens moet ook het ligchaam der Spaanfche Strafwet ten verbeterd worden; de Koning wil er een, dat beter, menfchelijker en duidelijker zij. Doch daartoe zou men met de verbetering van het g'eheele ftelfel van regt6oefe- ning beginnen moeten. Ër is verder hier geen nieuws. De befmetting heeft geheel opgehouden. Men fpreek.c op nieuw van de groöte expeditie. ZWITSERLAND. LAUSANNE den 29 December. De Confereotiën den 20 dezer te Lucern geöpend, tusfehen de Cantons welke deel genomen hebben, aaD de Capitulatie van het Regi ment Auf der Maur in de Nederlanden zijn daags daarna geëindigd. Die Cantons zijn Lucern Uri Schweitz Opper- en Neder UnterwaldZug, SolotburoAppen- zeil, en Tesiin. Het eerstgenoemde Canton heeft bij die CoDferentiëo voordellen gedaan overeenkomftig de eer der Natie, de regten van de Capitulatie, cd de geiield. heid van het Regiment, en welke (trekken tot de hapd. having d^r Capitulatie. De CaDtons moesten esneo patti- {liet vervolg op de kavf van deze Blad* J •33 s35*2~'tT d «- f®'~* re? - 2- - JS oc irL 4J e it - x 9,-2 C j? 4» 0 c» O - T3 - q" J= *na a qj •O N -3 N a "ïa - Qi Lk. L- o O 3 2 - Jïa a - o e: c bj ■o «J D C 1) >- 5 C 3 _c ;c?x: 41 5- Sr» - CJ -3 0 S s >er(jj-c. 0c> w. 41 ac j O w A -O "O n -o 2 n u u u c e, &c ï3 rt: C ■rs. P- o Z Z: x ,J x:x O - M ej C C 3'- 'S I; e o ego». OJ t or* s: M ut o a 3 s - S f5I,3: N o S c ®- s 50 S S a> - o c 5' O 3 3 O WT". - - o 5 i'I^ O 2u P rt C O4 r S ex a -2- a w f- B CL c 'J i) i Ct B CA C CD.^3-OPOC—?. 1' "s 'Ti c '5 p SI u "J C -tS «I fl 1 JZ .3- 'o C O 6 i ws «'O U X 'ze 0,O I c ^3 3 i- «5 I S w O ci 41 O d •a •- c c O O C-3 n c c o a 41 gj ;r-i-C W a ^•3 N U S w B x: dl c 0> «J en O'— o -oJ c 1 O O N .Z 'tó *- 0 C -'f 5 5 N o iOïM O 4> C I eé f] o "3 'z t cX c o O .2 m >"OJ<! M U U 1. I C M-' u i S S -ra - u SI" k p - C3 o 1 <3 I E - c n C3.IL f' 1 4» o 5. x; o 3 --■OU w C> T3 V C q •O O 3 D Z-13 r- Z D V dl •o -O 1 O c s 0£ - s. r- o s to C- ^«5 t; n o C3 w CJ CJ c 2 k. U G «o 5 2 O 5 - el« E13-2 15= Eo-ï:=5 -S 0 f O u u 2L- a O -c> 'r; - w -■£ c S.!"Ö S B- K Xc' C a «i c -u o i_/ .x y CU >.5«1 »o« e£5x><ucS o 2 e.5 <u C G r- :c? cj - p N a 63 :2 s - '■,V S SJ 01 eua O -O» I-ëj? - G o2 O o -> "O

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1820 | | pagina 1