L E YD S E Nva. COURANT. s ft 4 Is^ls f v >- - ra t—1 r* x —.4* 8, ft» a» k. o» ts k. - ta I820 WOENSDAG PUBLICATIE. BURGEMEESTEREN DER STAD LEYDEN geven hij dezen kennis aan de Burgers en Ingezetenen derzelve Sta J datuit eene nominatie van drie Leden vin den Stedeljjken Raad ingediend ingevolge het Reglement Voor de Regering dezer Stad, gearrefteerd bQ Befluit van Z. M. deö Ronitig van den 5 November. 1815 N*. 5?, ter vervulling der opengevallen Burgemeestersplaats door de eetVbne aftreding van den Heer Mr. Je aN Gtsberto de M e y bij Befluit van Zjjoe Majesteit den Koning, van.iden 14. December 1819, N°.' 57» bij vernieuwing tot Burgemeester dezer Stad is benoemd. De Heer Mi. JEAN GYSBERTO de MEY, welke op heden, in die functie, plegug is geïnRalleerd. En gelasten Burgemeesteren elk en een iegelijk, den gemelden Heer in deszelfs qualiteit te erkenoen en te eerbiedigen. AMus gedaan en gepubliceerd bij H II BurgemeestereD der Stad Legden; o'p den 3 Januarij i3ao. G. A. M. van BOMMEL lo ps. Ter Ordonnantie van dezelve P. A. DU PUI. sir DEN 5 JANUARIJ. -«• a» OJ f. <n i/1 NOS M K= S 5 c .C? Cd NOTIFICATIE. Jf ATI I E O N J L E M 1 L l T Ligting van het Jaar 1820. Oproeping tot de Iofchrijving. Burgemeester en der stad leyden, gezien hebbende Art. 51 5a, 53 56, 57* tot ^8 en l66 der V/et van den 8. Januarij I817. Brengen bi), dezen ter kennisfe van de Ingezetenen de zer Stad dat de Ir,fchrijving voor de Ligring der Nationale Militie van dit Jaar gefchieden moet van de zoodanigen welke geboren z|jfi rn het Jaar 1801. Dat alle Ingezetenen zooder onderfcheid welke rede nen tot vrijfleliing van den dienst zij ook zouden mogen hebben, én of zij zich tegenwoordig of afwezend bevin den, verpligt zijn, zich te doen infchrijven dar Ouders, Voogden, of Bloedverwanten in dezen voor hunne Naast- beftaandenof Pupillen, mitsgaders Regenten vao Publieke Ceflichten voor de onder hun beheer damden., de be langen moeten behartigen door de bij de Wet gevorderde qpgave te doen eö daar voor verantwoordelijk zijn. Dat onder de Ingezetenen ten dezen ook worden gere kend de Vreemdelingen, die deo zetel van hun vermo gen, of hun verblijf, in het Koniogrjjk komen vestigen, ulzoo zij even als de Inboorlingen verpligt zijn mede te werken tot de Geroeenfchappelgke verdediging van alen Staat, welke him veiligheid en befcherming verleent. Burgemeesteren roepen dien ten gevolge op alle de In de termen vallende Ingezetenen, om te compareren op «en der vertrekken van het Raadhuis. Op Maandag, dtn 10 Januarij 1820 Des namiddags ren 3 uren de Bi wo. e»; -an bp; 21. Canton. Op bingsdagdin li Januarij 1820 pes namiddags re 3 urende Btwon - s v jü n t aa. Canton. En op Woensdagden .12 Januarij 1820 Des namiddag; ter 3 uren deBew..pers an het 23 Canton Vermanende Burgemeesteren wel expresfelgk de beiang hebbenden, zich. door getrouwelijk op te komen, vrij te waren regen de gevolgen welke ralatigheid in dezen onvermijdelijk zal na zich flepeode boven opgegeven tijdsbepaling in het oog te houden en bij de iofchrijving Zich te voorzien van hunne Doop-Cedulals mede fchrif telck op te geven hunne Woonplaats en het Wijk eo Nummer hunner Huizenten einde hierdoor voor te komen de onaangenaamheden, welke voor de irgefchrevenen vol gen moeten uit eene verkeerde fpelling van den naam of een abuis in de opgave der Woonplaats, waardoor dik wijls de iogefebrevenen te vergeefs worden gezocht bij oproepingen welke voor hun wezeolijk belang gedaan worden. Zullende er van heden af. ter Secretary geva ceerd wordpn ter afgifte der Doop - Cedullen voor die genen, welke binnen deze Stad zijn geboren, des morgens van 10 tot I uren. Aldus gedaan en gepubliceerd bij H. H Burgemeesteren der Stad Leyden, op den 3eo January 1820. Ter ordonnantie van dezelve, P. A. DU PUI RUSLAND. PETERSBURG den 10 December. De Baron Frans Bertheitn Kamerheer in Bejjerfchen Aienst, is op zijn verzoek in Rusfifchen dienst aangenomen. Hij is tot Staatsraad benoemd en met eene Jaarwedde van 2500 Roe bels bij het Minifterie van den eeredienst en publiek Onderwijs gevoegd. Van Borgo in Nieuw Finland wordt in dato 22 November het volgende gemeld: Heden deed de onlangs benoemde en gewijden Blsfcbop Cygneeus in onze over - oude Hoofd kerk, zijne eerfle plegrige Bisfchoppelijke werkzaamhe den, in tegenwoordigheid vao veel.- duizeode Stad- en Landbewoners, en onder asfifler.tie van alle de Copfiflo- fialc en een menigte andere Priesters terwijl hij op uit. drukkelgk bevel van onzengeêe-. biedigdec Keizer vol gens het voorfchrift der Zweedi'che Kerk-orde de her- waards gezonden Doctor Igoatius Feézler rot Super-Inten dant, of hetgeen volgens onze Kerk-orde een en hetzelfde is tot Bisfchop voor Saratow en voor het naburige Gouvernement plegrfg inzegende. Het Bisfchoppelijk Kru s voor de inwijding heeft de algemeen bemiode Mo narch en Godzalige btfehermet der Euaneelifche Kerk vooruit aan onzen Bisfchop gezonden. Deze deed de bevestigit gs - redevoering in de Hoogduitfche taal. met de meeste waardigheid cd GoJsoienftige zalving; de aan- J'pjaab aaó den ingewijden roerde alle toehoorders Dit nigielijk uur* zal voor ons ocvergetelijk blijven 1 De Heer D®. Feszier is de beroemde en bekende Hisrone- ichrjjver der M ngaren; zijn ConfiftertaalDiftrict bevat in deo onttrek 5323 Wirstea. S P A N J E N. MADRID dën 13'December, Bij Kooinglijk Edict vdö den 2 dezer beeft Z. M. het daafftellen van een nietlw Lijfftraffeljjk Wetboek bevolen zie hier.de beweegrede nen tot her nemen van dién maarregel Art., I. De oudheid onzer 'Wetten Vaq welke fóttimigé voor de eeuwen, waarin, zij daargefteld Werden, toepas- felijk kunnen geweest zijn, maar met de be.fchaviog en de tegenwoordige zeden niet meer in verband kunnen gebragt worden, en waar door de toepasfing onuitvoerlijk is geworden. 2 Het gebrek van rangfehikkihg van fommige misda- deo van welke de Wetten zwijgenen waarvan de maatftaf aan de wijsheid der Regters en. der Getegrsho* ven wordt overgelaten, het geen de deur) tot het wille keurige opent, en onberekenbare onheilen te weeg brengt. 3. De volftrekte confiscatie der Goederen; het over- orengen der fchande op de Kinderen, wegens de misda den hunner Ouders het geen niet anders te weeg brengt dan de Familiën voor altoos ongelukkig te maken; in één woordandere g'ebfekeowelke io onze wetgeving gevonden worden ep die de Koning door de ou geno- tnehe maatregelen wil doen veYdwjjnèn. D U i T S C H L A N D. HANOVER den a^Decemb^ Gister hjeeft de plegtige opening. va> de algemeene Vergadering der Staten door Z. K. H. dép Hertog vao Cambridge, als Gouverneur- Generaal en Gevolipagtigde.van Z' K H. den Prins-Regent plaats gehad. Des'^voordemiddags ten io uren begaf zich Z. K H. vergezeld van de Staats- eo Cabinets-Mi- listers in plegtigen optogt naar de Slotkerk, alwaar men den Godsdienst, begon met het zingen der. 3 eerfte Verzen van het Gezang; Dankt nu allen Goden na bet verrigten an een toepasfel^kG^bed door den Hof-Prediker den- delven weder fl Vot met 'het zingen v»p het versGoa eri leader O'zi/^rijs i daarna begaf zich Z. K* H naar zijn Paleis terug èn de Afgevaardigden gingen naar de Verga ^érkamer. Ten half twaalf uur kwam Z. K. H. onder bet gebulder van hetG'efcbut en met de bij die gelegen heid ^ébruikelijken Stoet in de Vergaderzaal en opende de Vergadering ipét eene plegtige Aanfpraak in tegen* Woordigheid van éene menigte aanfehouwers. 'Zij.fl|é Öoorl. de Keizerl. Ruafifche Generaal en Chef Graaf van BeniiigfepIjèeft hier, bÖ gelegenheid der geboorteverjaring voan Zgnen Monarch den Keizer van Rusland, een pridhtfg Baf gegeven. Het Graaflijk Hótel >as fraai verlicht, en den naam van Alexander I. blonk daarin bijzonder uit. H K. H. de Hertogin van Cambridge opende mét den Generaal en de Hertog met de Gravin het Bi! met.een Poolfchen* dans FRA NCFORT den 30 December. Ten bewijze hoe zeèr men op Haïti (St Domingo), moeite aanwendt om de'Correspondentiën uit re breiueo blijkt uit den vol gen den Brief, door den Graaf van Limonade aan den Heer Pfeilfchifrer Uitgever onzer St-tds Couraatgezonden: Koniworijk Haïti. In het Paleis van Sai.s Souci den 25 Julij 1819, in het 16de jaar der Qnafhanglijkkeid. De Graaf van Limonade, Mioi.-ter van buitenlandfche Z ken en Staats-Secreraris Medelid van de KoningiQke School-Commisfie van Haïti enz» enz., aan den Heer Dr. Pfeilfchifrerte Öffeobach bjj Francfoitaan den Main. M ij isr Heer.! Uwen w.ensch om met mijo Vaderland in onmiddeljjke verbintenis te komen, moet mij, daar gij een Schrijver en Vriend der menschbeid zijt, hoogst verblijdend en aangenaam zjjo en de gurftige gedachten, welke gij vao mijnen doorluchtigen Souverein en zjjoe wflze Regeeriiig koefterd en de wensch welke gfj in Uwe gefchriften voor de Welvaart en het Geluk mijner Medeburgers hebt aan den dag gelegd geeft U eene regtmatige aanfpraak op mijne dankbaarheid. Ook ik gevoel hoe noodzakeijjk het is, dat mén mijoen doorlochtigeo Souverein en het Haïti- febe Volk nader leere kennen, in een Land, alwaar men zich algemeen als verèerders der Geregtigheid en verde digers van de regteo der natuur betoond, die ïn den Menfcbenftara waartoe wij behoren zoo lang mishandeld zijn geworden. De Duitlchers zfjn, zoo als wij, deflagt- offers der onderdrukking geweest; zij hebben, zoo als wij, na hun lijden, hunne onderdrukkers verjaagd, en zich tot hunne vroegere waarde verheven. Deze betrek kingen hebben te veel overeenkomst, dan dat dezelve niet hg beide Volken wederzgdfche Hoogachting zoude verwekken. De Handel - verbintenisfen welke de Duit- fche Kooplieden en Fabrikeurs met ons trachten aan te binden, zullen dien band, zoo ik hope, nog vaster knoo. pen. Mgn verheven Monarch, wiens Edele en Hoog hartige bedoelingen flechts ftrekken om Kunften en Wetenfchappen in dit Land algemeen te maken vertoond zich fleeds als de doorluchtige Befchermer van alles wat groot rs, en zgn Volk tot den rang der befchaafde Volkea der Aarde kan verheffen. Dien- ten gevolge heb ik ook de Eer om U eenige door Haïriaanen vervaardigde ge fchrifteneenige.Regeerings - Acien enz. over te maken. I'k zal in het vervolg U onze Couranten overzenden, wanneer dezelve uitkomen en met U deze Corresponden tie onderhouden zoo dikwgls het m^jne beroe-ps- bezig heden toelaten. Met de aitftekeodfte Hoogachting, heb ik de Eer te zgn Uw gehoorzaame Dienaar, Graaf von LIMONADE. Volgens de berigten van een Reiziger, zon Sand dé Moordenaar van Kotzebuereeds langer dan een maand geheel bewusteloos ter nederleggen, en geene vroegere Vrienden meer kenneD. Volgens brieven van Stockholm, is Z. K. H. de Kroon prins onlangs reeds weder van Upfal terug gekomen, en heeft zijne Onderwijzers aldaar met goude Doozen vereerd. FRANKRYK. PARIJS den 31 December Gister heeft de Kamer dsf Afgevaardigde eene publieke Zitting gehouden zo tef CHet vervolg sp Je Kant van deze Blad*.*} a O 2-? 2 v-S S pS'S S33 S Son tüt. aj 3 B«JTia'^cOj3 .®g*C O O öJCcj— c« o t> -a 19 S -Q 5 c - -c v c a an 2 a s CO eo o W K.2J c ».s O rcx: 1 PD I- Cl Ck a» co c OB 5 S-S °f s 2 S a o 5» e - f O B O 2 C.io No"5 M - 5 1 O s? a» J= O •—•urn O PJ z. 0) y P 5 3 a 0» 1,2,-a a» v *r do - •»-> -a os «>0» 9J l.£- Ov> m <U -O 5 «s1- ■a u u O O aS4,(Un0,8H E T3 T3 .E -a T3 XI X P 1 U r (I I UO u D 5 5 S - c B ■0 z o 7, S w O U x R O OC O c O X *- r a» a» Z a> g x s|i"S g 2 - G a S 'T *- o 7^ o a» x rt 511 M - F -o 5 2-Ï - 5 2 I g i S a .?Is£s 2» 1» 2 S ?.-■=» s 2 c P3 X X O 5^3 z o i 1 - 3 co n - ra »- ft» 1 U OI gs r- 5^ il> CS -53 ft» o a p ft» n a» o a -TJ N S^-a M <u w 9 3 "S S T3 oiDfc> o Oü," «e o -- *2«r 2 u a D g* t. I O <u 6_£ o a ft» rt^OoftJoi ra ft» c-r üï-* 2 id E - 1 u 5 5 n X 3 O -X3 "O J3 w o 233 o :t3» u 00 ft» N M M ra _M a (L, tu t kCO» N S s - Si-SB" "a;» 5 - ra X 5 3 5 - 2 o a ra 3 U4 w 2 x - .25 J- S Er 2 a a c "iG1' S oï|^ SS-»5« s"ra O5 S.2 S g £.S a? 2^ btPft O - sQ O E a at) «a^iQMiiuouHió 1 pc 'mm *- ÖC 3aB«* CJOX q, ft» o X 1» -H x a X Cft a=? S -c Jo 3 St ft» - :ca 3 5* U ra -ö ft» -3 ik - ,1 0» -d S u'b 'pj o ca C -Ö X c ,u "O B K Q C a o 1» e> Si-a 0fcft» 'O O C n •- ft* 15 -rt a> ::uïo:ï a«l.- s •2-»< ^4Mi355:s:2*!i* <u X ft» a, C 0^ -u P| <u n J- 4» r— ^2 -rn o ft» 4--2s-aa?a*J2ft»_c5t«^4>5T--- - c Ci ft» -a «J - ra 2* m "ïï>o-S«üata 0».-ra.ï r r. 1 j - e 0 ft» ft» B X j u> *o bJt "Zj ft* 2 s - - s g.g-:s s - °':ÏB j g - m w 4* 2t- W°*-O n-S »- a» C 'ft» al .ft» -O 3 1 2 l lis -S «I's S-gü-JS OCQ.Ji ,j> X O OfiO-JJrac. 1* - 01 ft» OU ft|.l-UIU>9C»"u- a M bn o "O "d o X -c -a a '•35 52 o - x - 'a* S - «ft'Ci'a 3 X2.J ra -w sr ra» d ft*43 2-s •3 c -o x - r H bfi tuc'2 TJ a i' ij a - o» es - ï-oj» bo ft» i^£3^5x 1 ra T3 k. B U kj 3 ft» ft» B a- O G. ft< onnets b afl J .°«a-a T? ro S S - - S.- 3 S -S^s_-S5 tui o X 73 M w (*- 'ft»Oi— '-ffcft'ft, s_-,3» 5 ïl .O 9 r. „"O 0» o £4 tco W a» iJ X k. 1» ft» O "O p"JjT3d'T11 llffl 3 a* 4» O N ra ij ra.-3 ra ft> 1» a E o» aN„, °_-* ra ft* x :C?-2 "3 01 o .2 ra i j .11 o M a - N ca 2.2. «a 730 -5 a>5 0 .E S '2 - ei - o - :;z5's*w 1 a fti 73 - "i5 tJ ~2ft»o c ft» rT 2». -s - ös^ftJtJ 0 3-C B c -S N-5 h." 5 2 - Ou«-ft*fl ft» ft* il 'a 73 o j u ft» ft» 73 O - o «J X 5 2v?«*oo >o'o?ft*^e UofraSNÜ«*f!« B t» «»i C ra ft» X ft» Vi - 4» j: o£ k- Q 73 M» ,0 a 5 5* S M w 3 ïi JO-:» y f O n s jv. o U p O V

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1820 | | pagina 1