n ilM$l z 3 5 fc s f ilS-S.g^-2 i «a»<gs ,q 8 C M ►—«^3 c"|s a§ *7 0 te JJ a j-°^ S -•* w it- '«■'S i«2 S-J a so 'ia J3 C .OÜ^Ö s ïfd w o »- a» u -« 2*215 5 ™.*fca fl5SsN^^s 38%sp:f^4 ^3^-g^gs< •a 0.*° tx'i 5»; a,£ed c^H -1& m -a a j! 5 X "S •u te «4J 0 w ij F N bx Cd 1 o »- it 6 *B1I "2 |s Sf-'S f .5 2 T- ^|x|! J-s'SSfcitsf? a ~f s®4 8 -s a -- Isgs©Ba.®e -S -s8n èi®sis9|ls Ö«-T«®^ g.[ K w N, O O Q £*£=■85 O ».C - o J1 W -O Q t> 5 s 2 s s 5 ;C«S Wa JJN "K -a **M 5 <4 S> z: -Soveeg.u if <9 °<32 - «ois» •n >r T. hi 1 J-5 5 Pe 2 O *2 «"255 ^•Iu«s0-aMS> 1 9 a^J? ,y>« - -- ^£0 03 os VST3 \o 'J - S rJf; ;i«2 «I'S a s •S& „.p-r^-gs D °^"E1 wS"2 »5p„ "S-o - «NS ~=S?5S-S -SJ -* .0 S ""S* o s is|s:ms3-5? !l||p s s5 Bs8 w v •O J3 tJ - S fl >-5 «SS «•s« *Ss Sg< c o,u 0 e jj - 2Z« «HO s«o -Sn •K O u p tlC e v -a q fJ K .c -«sr «£2 O tü .Z J5>*° >o &HU Swo a. a *o a w a .«tvf S S C« i SB o 2 oi a 4U -JZD n - K k I.7g.-ë - a w w c - fe.%. ,E SSl'|s-s^ S'rsl%3« o «I -■a oi n c -' I I NIh 5 c-o «ïr w V 9 N 8"-ëll N S o a Si g o, O O. a "fifs-os -T - o o W a p, v i3 „■S «8 s - 2 a ot.4 - a .J 5 £«0"^ w a a 3 v S: s D 5 SB ti K E 0 E S D.5; b, O o 0 c flft 4) ""-SoiU J a «£°"S B t JiifUl a-o^ £oS O o'oïS.JS»» O &o|5 oÜ-f! ?a^« fc 0 V 5tJ_*a S BM.u 1 S «>«4J gf «""e&gS^-gSi-sa 5Ssb- •Siïlfïai«L Eea extra welhetcild GALJAS-SCHIP, genaamd Z)S RENtGHElD f gevoerd Kapt. Matblas Bans Clauftnii in het Jas r 1805 ok aw uitgehaald, lang ovpr Steven 64 voet, wyd no voet 4 dniinhoi 10'voet: AUei breeder "by den Ioveutaxii omiVbreven cn nader onderrigt by de bovcogcnocmde Makelaarsen by PETRÜS SCHEPPER.* Hedeo M«ddag dci) 23 December *8 avooda ten $.nareo zullca de Makelaars J. T^TI- A^HoWNrj.yANBEMhre^ verkoopea s_ No. I. Eeo kt^ible hp|ttterk en proper betinnnerd KOOPMANS - HyiS ,fTUJN TUINHUIS en EH.VB bp u -pe Helft lo ceo begi ft«rk en wtl JlStnbunne ERVEN, is de Oe'de iv'uvuuuuuvwivvtti,! iUUEUDUC ERVEJn de AmfteiKcrk Straat w jiMw ilerkeSTAL KOETSHUlSeoER VE.benevens vier K.mer. boven betKoetshSiiopde Pt.feetder Cr'egT", w^jtadt Prin.fen Gr«(*t cn Pisfterder Dwtri Street, gncckevi No. dssj. Zn No. 5. Een begtfterken weldoortiBHserdPAKHUIS cdERVE gepsimd BERG£N, ot> de Repenbnrget Origtovertje pitntecla, getekend No. <75^.breeder by Blfj'tteo omfehreevenHeden te zien voormid- d«g vin111 tot n ooren mit» vCttoaiiende«en Briefje door eender voornoemdeMikelm,ondenetkCDd. DeBewyzen vin £c'£."/krto'SS^eönsS^ T, *",ow vw d"N0W!l'm: yAN Wf jDecember, gullendè Mikcltiri G. W. VAN OPHOVEN, A. J. BROES en H. DE VALK. te fjeeren LogementverknopenEen extrt kapitileeo byzonder langcnaim gelegen HOF3T2EDÏ, teatamd RTSSEL, met desxelfa begte fterke en binnen weinig Jaaren geheel vernieuwde Heeren-Hnizinge, agCkinee ge- mei'zeideCoepelKoetshuis, ^tlllinge voor vier Paarden, TnlomanaWoning; ChlsctfekeTintgcêxtendeerd. Btoelje- fyen, en verdere Getimmertena, in de Enfellche' fntaak aangelegde Boomgaarden, SlingerbosfckenEcgelfcbe Partita met hoogten! en laagteniMoeatnln, en Verdete Bepotinge en Bcplantinge,'allea (taande eo- gelegen by elkmdèten op Stad: Grond, aan deBniten Cingeltuafeben de Leydfebcen Raam Poorten, en van agteres uitkomende aan hetSlyppad zynde get. Y. en M. G.n. No. 57. V. 176, cndcHuiainge V.176. an V.nvy: breder byBilletten. PeBewyzan vin Eigendom-en Veil-Conditiën zyn te zien ten Kantore van den Notaitii Mr. B.A. VAN HOUTEN, dpde Cingel, br de Onde LeJWn Straat, Heden Maandag den dgDecamber, zuilen de Makelaara P. BOSCH i j. PALMBOOM Junior en Nt VAN SOOMEREN, tê Amfteidiro in 't Oudezyda Haerën Logement, verknopenNo. t. Een KOOPMANS -HUÏS en ERVE op je Keizere Gi»ptover bet Molen Pad; No.a. Beu HUIS en ERVE, in de Vyzel StraatN. Z. ..tuifebth de Keizera Gtagt en Keik Straat; en Nq. 3. Een WINKEL-HUIS waarin een ITynhuls gedaan wordtop da jooda Bree Straaj, op de hoek van d» Maico» Steeg: breeder by Billetten. De Bcwyzeo van Eigendom en Veil-Conditiën zyn te zien ten Kantor, vad den Notatie t. OLZATIE: nader snderrigtlng by gemalde Makelaati. ,s C. VAP NqORLÉ VAN If ALLMakelaarzal op Motgen, Dingadag den 24 December,'1 avondeten balf 5 Borente Amfterdam lit 4e Brakke Grond', verkoopeoBan piny fyne en fnpra fyne^fiatrl. gebl. Ovetzeefcbe en andere witte LINNENS. LAKENS CASIMIR. DOKKENBONTEN, KOU|SBN cn andere Goederen »ett.i btanWar volgen» «otltin.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1811 | | pagina 2