s 9'VS S S s f 5 Q"3^> S"0-»? <S2>"geq 03 t, ,,-n R - j, „os»- 'S ft g 2>J3 s .^Isa.SïgSsf e*«"DSo«5j»*'a K i r a a M «2 bfxxw. o O G a. a *T cfl,cJ< w v M éH-5oD„«ï°'=Ec'','" n m \J «S w «J «fa. v ïl B O V n g b N M I, W .58 w H bo V 3 1 s 11 o &,«^n 9 nte, 2 S5 ijJfs 5," S? I c°"2S 2 s«ïï« ipslUft2 P ft "5^ -v r -■? rü«.J- gïgjH h'^üsï tï*?";» Sc» 5-gJ s B ÏT, 2 >M OlCïiSSgcci s c o fi S CU"C tl 4> ij i^^StacK^- - H«v ftillillilt ■«.sg^iil-g B M 0 mi w r|" V| 1*Sos|S««ss ü5?*a£.8a8 5g«1 2 5s s S S a 5 -3 B o 6 2 «sjcsï» c c S 2 i SsjE 6*2. o °öS«"s«a .«8-° ij u B H »Q D 5 -J. 2 41 *2 2 g o o l>n Ifi E sisH £«è®sS*&.S§s£& fg-'lp lf.?s»*i!s5i j- a - v. •f a a 60 1 11 a •5 it Zto sa.: ttfc w S 2 8 I"3 u J - w S s S e 2 V ft O «j - 2 u -SS --ïsSflS3ïS - O 2. 8 Ar3 m Si^is'ïf-ssSg .«■Ss "Iss^S"! s»2 la-=8s°-*^i s ii" 2-2"s E s >- «2 ^s^^ulsl-ga^s e i»" s S 5 g,« j? I? u€ O U SJ E 0 u - oS-|w 2 S 0 1 Y V Y g» O °C ft« x SH ft c D M •S *<2 <5 otQ j .--■§|:* suf IJ |t-as.gi^ 6|I|80SS|? «Jï es 0 O 1 h O «1 u 8 S," &«a-S s xi? e "5S«ftj C O ga M 2 3S -ó£5"a s'SröSlfeSwJ Scja-tfi. 8£|-ïes8|g 2 2 - u 7; -a y «illSsfï!* n T3 u H i o pó w -a 1 - -a /S.* V V «- 1 Vu B m B s -a - S - s 6 sa 5 sï as °o 2 H?Wn»,l,s5 >vv «Ta &b w o o4- 3 fi 5 c 8 1 S-a 5» - O Tl J U n. TJ a g ::a ass.ü£i-l;£-|=|a r* - w t; 0 t B X'SS§»8«\=ï"! c*rr2f M s k .-'SÊ''6 -*sï a2B»;ea;Jf »3«c2cm!S S O S. 8 m> M J. BROSSE, G.TOBKAMP LAMMERSA. VAN IERSELeo H.J. HEySTERMAN, Mikelnr*, zo'lcii op Heden Wornsd»(t den S November.' '«avonds ten s auren precieste Amfterda.n ten Huize van J. Deblinger In it Keizers Kroon, inde BilverStiaat, ve-koopen een party extraordinaire pniks puike allerteifte Clasfe onde welbewaarde Roide Bordeaux ■WÏNEN, van verfehillcnde beate Jaarganeen als mede een party welbetya»r'oeRoodeO|lnanfche WÏN, en laarftelvk een yartytle oude weibt waarde Rbyn WYN, rn dit by Ravalioren zoo «li die ftnommerd zyn; lcggendedeRpnde Bordeauxe Wyn gedeelielyk in 'c Pafcbuis it Kraaningop de Baan Grzgt, 'by het Spiegel Pleintje, en de overige Wynen in het Païbuls it Kroon op de Keizers^Gragrby de I-tly Gragt. w GERHARDUS ALT1.US, jOÓAN PIETBR HE BEL, DIRK LyfjT, EERMANNUS ALTIUS en MEIVDt MATTi. STEENHOUWER, Makelaars, zallen op Vrydig den 8 November tSlt des namiddags ten 4nuree, te Amftardtm in ie Witte Zwaan, opden N euwenDykprefentreeen te verkoopenÊenjpxcelleerende piety extra lange enzwaare Rhvnfcbe Greenoen Vonre RONDHOUTEN, waa.'by vao 80, 93 li tób voxt04, 98 k 30 doltn; een groote pany WAGENSCH«>T PÏPHOUT, VATHOUT, Eijtd ROEDEN en KLOSSENdivtrfcfbrtlmeoten DEELEN en SPARREN en andere Hout. waartu meer; leggende in de'Plantagieover de Gefchut Werf.; wtarvio de Notities «au 't Rintooj van ROOS en BQE> "/INK zullen te bekomen eyn. v, v- e5> n»K»i«l«r<S»ai'. M tJ» M mkUelVniNmte «H st .|a 5, NetOiOMfl* rt m «t - 4 - «m - w» OfV} o- tb. CO CO M §0 fc L w w u ai J fci ti a! J J W .^C6ü53öüc)Cüü; üü'Söfiüöü'ü- Z Q. ftftfl-Oiftf O, d - Cu Os O, p. fte Pi tx PtPkPkP. p 0.4 MM HM -M hm Bn,«uiir ^„j wsyiiflifliflvjaiove tv c5 c 3 m ,v fl *K Ój90. O O no co co oei O w -C» <H v Cl O - l' U U J* I ïi#tf S£2Je et I b v A." a"2 "S ït|ss-S -I iïsëfcd ."c^o 0£ó:A:g'sSSoi-«8:rÜ I o S e o B J ®©i2'V^ Q.0 ü,c 1 n o w o tet> S,?rfyKc PïUyliUO l m dïêSs •v^kév W eis!ë im ei - -z<s& 5 o B S O*! ja "o i w W 3 s» 0 cs: ïtSO» oislLS'it O WC 3 X C 06 ns o» E« IS'SN go po o tr E m c S Jo 'R«-5»S*S W Sg 0 s 2 NS >d t P- Sr M «o Od 'S3 Sa«g «J'Oo<C M iïz 0 J - ^"5lo £3 td Q^edS cd »«fê0 - X» O tg -Üe E(J> Mv o E T .2 w 6 >J£-C "tla,-; 5^»I c,'S'S" B af E 5lë a ->3 g »s s S s f >.<r- Co US S-* rr O im - tr a »ao gl^T s.iHs^sS-b!! 5 c' Ilif M V *1 w C C •sg^s n-a v. P ;fio* w o o -■ - I1ls"§M«-5oï5 •8 S u - 5 5 I C V c e« 10 ^iiiifs fu 'U T" o •-* 0 jj .2 g 42 U C-" r. «i rr w T% - X J .2, 2 *-> u y _cC j?».. g G 3 "is: C c 5 .«J *5f a s^iSsilissïati! =S:5ScP2iï45S5a:s5 fsBs s| >15 se® s si ey v o e JM -s i S SS-SQS-pSia 5 2cg f- 3™ S2>?a? 8 ï<£o£, t v K 0 - i- - TïM^co^a c u f'S a «jh° - r »vo a llptmi? S"|rn fll» 2l1ii!ci f-s's-èj »-.ici,be£o;?ctl5:-s'c«s^ «("•£,- V .IScJ s -ÏS'ï s?>-| 2« Sn-. -cdi r Ss^nelr 5 C tS •m «1 dü Z O -c N 'M ad v V 9 J 'M - i« o Z O X Z •e 11 5 S n *J >-«£e P?«8Ï n S S 4» !T^ 0 hg V w F<|g SSoi t' g 'S. p 5 Sï-^SfSc: gai C j," so 2 c.3 8'i 2 t! S2 S - '-ée jc<W|f« Papieren ooo'er zich mogtan beb- A en welke iets t* vorderen bebben van, verfcbnldlgd ryo aan, of Gelden of Papieren onder zich uiogtan bcb- b- ben, concerneeren.de den Boedel en Nclasteofcbap van wyieu den Hrer FRANS VAN S¥IfK1AAf»- !,>ts' fe" woond hebbende te Alphen doch onlaogs ovetleeden binoeo de Sitd Leydenworden vcrzogt tfasr Vao opr'vr. of betaillnga te doen voor of niterlyk op den is Dectmber i8n, ten Kantore van .Mr. P. BUBREChTof J. B. VAN GENTRclzeiryke Nótülsfen te'Leydan (voornoemd.' V UIT DR HAND TE KOOP een ongemeen fürifant WINKEL.HUIS. zeer gefcbikt tot «Jlerbapdb Neerlngen ftaande m.bet bert gedeelte der 8rad Leyden aan den NitnWeu Ryn of Boter Markt, zyndrde van outis gercno* .meerde KORKBAKKERy, genaamd 'T NIEUWE BUUiütSwaar in die Affaire omtrent edn Reatv is gt'txu. ceerd ep als nog wordt gccontioueerdals mede ie Kofy-, Theeen .KruiitniersNerirroe. Tc ftyrage by d'ea Eigenaar ln hetzelve Huis; P-et J. POSTHUMUS H. N' DE WILDE H-OGELWIGHT Junior B. t. VAN LANGEN', G. f)F. BAR B.'. f)SO%' J. VERÈttÊÊ Oudé ken Keurige rcrceiyocuL-ax*en.tai'S tupca L#ywateo laftrumenttiBallerlei importtme,Meubilaire Goederen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1811 | | pagina 2