33 ra £-«>£ ZöfE 3 ET O"3 sSaiïm11 °*Q "5 a N SP 2: w M Plusienrs iettres qu'on repass -M Cadiz de l'srmée bat- tne, confirment ce récit. Lc Conclfo s'écris a ce sajet: „Quel geore'de supnlic; sera destiné "h ce roiaérable 5 o O "f-o;! jj 2" 5. tièrement dans sa trainde lnmieusespectacle assez cu- g.o 5 Srg?' O «S'^fbSoS0-! rieu5£ ponr 'e Publi,c» un ciel ««rein ie peraiettra. Lè jj.tr" elle atteiot en méme terns ea position la plus élevée vers S.sSnSfZle KTnrdet oe s'approcheta pas davantage du Pöle. Elle dèslsrs la constellation de la Grande Ourse pont raverser, pendant le mois d'Octobrecelles du Elle continue, jnsqu'su 16, d'ap- elle sera éloignee alors de six distance dn Soleilou d'envi lleuet Germaniques. C'est done a verra brillec de son plus grind - vw.., o. ,..uo grande splendeur, au dessous de jjo l'étoile Tau d'Hercule. De ik elle recommence b se cou- cher la nnit, et passé, en décllnant, vers le midi, le n 5 5 3 18 prés la petite étoiie g et ensnite le 04 également eg-" prés l'étoile ft de la mérne constellation, tont an pins g 3 o d'un diamèue lnnaire au dessous de ces étoilesen les a o B couvrant de aa queue. Enfin elle paroltta le dernier du trJng mois entre les étoiles ttès voisines nt et xt et le 1 de B K-o Novembre entre celle cl et 0 d'Hercule h une distance jT 055 >4 ^3^>°tai2"0 5:aS: -2« o.P=- f Sliesggslififg 3 52" ffZJjol T aZ_a 2S "sc,5S§«"s'w S-.Js». w «5 r-s-l s-g 5 s I»8S2^2i'2-SO<3 gSs-sSg.- iS^s.»3?5fS3qW> 1^- i-23fl 2-3 5, f» e u WCö p-, o ft n ea O 1 K H-r- 1 g:s.S2B2§|s-s-i- Pifty. g Cn*d 9 3 fl fcp ra_ rt 1 O.. W fl ffs-3^°5sa;-|!gg" r-lflsso £.573 »ö-< 2 o. S *3 kt n- C E 0 te O e3 fs I«m -9 rr-Ö o »T a o ft 0"3 S'-Ch Sla.* 2 2 sa tb SS -O.® «ö5 2*S 3 g 5 2 S'o S 2 Z 2 - a o. S"zSï 1 O - rv JO« O o - i w ff? B pa 0 g de la terre et d'nne grandeur égales encore b peu prés b "0.0 celle on nons la voyoha aujourd'hui. g-»B a ia ft M o 3 Tels sont les phénomines que va presenter b nos re- 3 gard»durant le mois prochaio eet astre b jamais memo- 5 >„2"ble. C'eat aux principes dn grand Newton que la pré- >22 Svoysnce en est düe: et c'e3t en les montrant d'avance an O >4N public qu'on le met en état d'apprécier par les fails le pe® 0.5 veritable mérite de cetjiomme immortel, bien mieux qn'en SEo ddbitan.t b son sujet ces misérables mensonges, qne l'ig- >f°S_norance et la frivoüté oséreut récemment repandre dans Z^ 3 §les jeurnanx. C» r AMSTERDAM le ter Octobre. La certitnde de l'ar- '"^■nÖrivée de LL. MM. II., que depuis longcsms uous avions <«s S Sespéréea fait mettre en mouvement toste eette ville. S"™ Glorieuse du titte de troisième ville de l'Empire que ZP-§-.§ S. M. I. a daigné luiconférer, elle se flatte de prouver "g n qu'elle est digne de cette distinction par les sentimens et la aaison déjb avancée le permettent. Le bitl is ment dit Felix Meritisest arrange ponr y donner nne féte, si S. M. dslgne l'accepter, et déjb les personnes les plus distinguées de la ville sont invitées avec tons les fonctionbsires supérieurs ponr y de triompbe s'élêvent dana les rues B n t- o.» de reconnaissance qni 1'asiment pour sou apguste Son- 3 verain. Tons les préparatifs se font pour rendre le sé- a S, o j°ar de LL. MM. susst brillaut que la aituation de la •w B Ville 8 H 2. n S CL Of m m M W ft - n. ff 3.Ó3 - - a ----- asslster. Des atcs oü on peut présu- mer que LL. MM. II. et RR. passeroht. La garde d'bouneur qui avail perdu plusieurs de ses membres solt psr leur décès on leur nomination b dea placee qui exi gent lenr résidence en d'antres lieuxest oompletée: les habitans qui sont encore b leurt campagnes s'empressent de retourner en ville pour faire les honneurs de leurs maisons aux personnes distinguéea de la suite de LL. MM. qui ponrraient être logéi chez eux. Une foule d'étrangers afflne de tont cotés ponr joulr du spectacle le plus gloripnx et le plus toucbsntqui se soit jamais offert ïnx yeux des HoUandaisla présence du plus grand dés Monarqaes. o 3 S-two n" >r pp n ft g" o- V DE MAIRE DER STAD LEIDEN herinnert, aan alle Boekdrukkers dat de Wet gebieddat de Tljtela van de Werken welke bij hun worden uitgegeven moeten aan H.0^0" 3"; Ï2" «-""S wijzen, fannne namen en het jaar waarin het gedrnkt Is, g E-k jr 2.^ B 3 «-"SSB benevens de naam van den Auteur, en van de plaats alwaar n 0 0 S -i?ixi,,c3"'<=^.sobet Werk gedrukt is, en vermaant Btin om in het vervolg Tg S g o 5.2- »®3 g 3 g£ S S nauwkeurig deze vier vcreischten te "bervullen. «S°3;2Ss-sjïaa!! o* o. Leiden, den 30 September i8u. SSs^li-SiSffS5^^3^^© D. M. G. HEL DEWIER. 3 S" p o «aïo a a S go e-. 2?»»'5->sïr» S w" S"&5 s 3™ S1- ft B 0 2 P a 3 S 3 5 p"™3®0*».0?? a3 El azï-1 a ^1 v Heden overleed, in den ouderdom van ruim zeven. .2 Wa« en - zestig Jaarenna eene ziekte van Hechts weinige dagen 3^?gS0»®22SS O tnynen hartelyk geliefden Echtgenoot, den Wei-Eerwaarden "5 T E 2- >Ï2? o. ~n z Hooggeleerden Heer ROELOFF VAN STAPHORSTin 1O"S>5B»Bs;;!"VC1 "«Sffsl-sS1- r^S.25 ^5 5 2.8 2«SS.Sr' ffSS-o Vcrfcóelde Stievea ts Kadix uit het geüagen Leger ont- vsngenbevestigen dir verhaal. De Concifo roept hier over air: Welk foort van ftrif zal dien eiendeiing (den Generaal Qnadra) befchoorcn zynvoor al het bloed, door zyne tout geilort? zal hy die misdaad niet boeten met zyn eerg loos aanweezen door deo wreedilen dood te eindigen f" De 5 per Cent waren gister 8o en 80; de Bank-ActiSa liga en 50. JUTPHAAS den 28 September. Den 2. der atnftatnde Maind ftsat de Komeet, gelyk wy reeds hebben aangekon digd, naby de Ster /Eia aan het uiteinde van den Haart der Groote Beerwelke zy op cenen afftand van Üegts twee. maal de middellyn der Maan voorby gaanéu dus geheel met hsar licht-nevel bedekken zal: eens ongemeen fraaije vertooning voor het Publiekindien een heldere Incht de. zelve begunstigen moge. Daar bereikt zy tevens haren boogilen ftand aan onzen Noordelyken Hemel, en zal den Pool met nider bykomea. Zy verlaat als dan het gefternte der Groote Beer, en Zal, gedurende de mta'nd Oélober, dat van Boötes en van Hertules doorloopen. Middeler. wyl nadert zytot den 16.nog geftadlg de Aardeals wanneer zy op eenen afftand van zes vyfde deelen van dien der Zonof van omtrent 25 millioenen Duitfche my- lcn van ons vcrwyderd is. Het is dus om dien tyd darmen haar in haten prootften glans eu luister zal zien fchitteren, onder de Ster Tau van Herkulea. Van daar begint zy dea nachts weder onder'te gaan, en gaat al verder Zuidwaards ajf den 18. de kleine Stergen vervolgens den 24. de Ster ft beide op den zeer geringen afftsnd van ten hoogften eene Maant-middellyn onder voorby, dezelve met hiaren ftaart bedekkende. Eindelyk zal zy op den lsatftcn dagderMaand tnsfehen de zeer naby elkander (taande Sterren ntexs xten dea z November tasfehen deze laatfte en 0 van Herkules verfchy* nenop cenen afftand van de Aardeen van eenegrootte nog omtrent gelyk aan die welke wy thans tan haar] befpeuren. Zodanig zyn de verfchynfelenwelke dit voor immer gedenkwaardig Hemellicht, gedurende de volgende Maand, aan onze blikken zal vertoonen. Het ia aan de grondbe. glnfels van den grooten Newton dat men er de voorkennis van verfehuldigd is; en door dit vooruit aan het Publiek te verkondigen, fielt men hetzelve in (iaat om door daad. zaaken de ware verdienden van dien onfterfelyken Man te beoordeelen veel beter dan door die ellendige onwaarhe den, welke de onkunde en beuzelachtigheid onlangs om trent hem in de Dagbladen durfden verfpreiden. AMSTERDAM den 1 Oftober. De zekerheid via de aan- komst vah HH. KK. EK. MM., waarop wy lang gehoopt hadden heeft deze ganfche Stad in beweging gebragt. Grootsch op den titel van derde Stad van betRyk, welken Z. K. K. M. haar wel heeft willen verleencnvlélt zy zich, te bewyzen, dat zy deze onderfeheiding waardig is, door het gevoel van erkentelykheiddat dezelve voor hare Door. luchtige Sonverelnen bezielt. Al de toebereidfele worden gemaakt, om het verblyf van HH. MM. zoo fchitterend to maakenals de toeftand der Stad benevens het reeds gevor derd jaargety zulks toelaten. Het Gebónw genaamd Felix Meritis is ingerigt tot het geven van een Feeatindien Z. M. hetzelve goedgunftiglyk gelieft aan te nemen; zynde reeds de notabeltte Lieden der Stad benevens alle de vont. naamfte Beambten genoodigd, hetzelve by te woonen. Zo- ge-Boogen verheffen zich op de Straaten, alwaar men veil moeden kandat HH. KK. KK. MM. zullen piifeetcn. De Garde d'honnetir, die verfcheiden barer Leden had ver loren, zoo door Sterfgeval als door benoeming tot Posten welke hunne refidentie op andere plaatfen vordert, is vol tallig gemaakt: de Ingezetenen, wélke zich nog op hnnnë Bnltenpliitfcn bevindenfpoeden zich naar de Stad terne ie keerenom de honneurs vso hunne Hnizen wtar te ne men jegens de perfonen van onderfchèiding van HH. MM. Gevolg,welke by henmogten gelogeerd zyn. Eene. menigte Vreemdelingen vloeit van alle kanten zamen om het roem ruchtigs! en aandotntlykst fcbouwfpélhetwelkzlcb'mmer aan de oógeu der Hollanders vertoond, heeft, de tegenwoor digheid van den gfoptften der Monarphen, ,te genieten. leven Hoogltetaar in de Oostcrfcbc Talen en rustend frt' dikxnt iy de Gemeente van Maastricht. STADFLIET by Ltyderdorf 25 September 1811 M. A. M, L A F O N T, Wed. R. VAN STAPHORST. Heden morgen, kwart voor vier unren, verloste dom Gods goedheid, zeer voorfpoedig vsn eene. welgefchapeoc DOCHTER, H. S. A. LIPPERT, geliefde Huisvrouw van P. O O S T E R B A A N. LEYDEN 30 van Herfstmaand ijtn. NB. Dit is dienende tot Communicatie >zoo binnen* als bniten de Stad. Ss i R< 5 gi," tB3 s ér»!")' B=3 o - 2 :;3, «Sr' -SP pyg^zBsH-ggo a B tcto?13 n.£Ha? r-a-o s-k, n - sHS. Ssg.Nb!'*.3! «io ES fc- S^togaiST- s«2 ofi IET»3 s&?ii o-FS* B CfQ O* 5.* O «'a o a-a JÜ3s.t>2° "5 BB» 15»?' - tn a nw-a o 2 <»'S «>ro- 0 -"3 O p.O-3 ZPS MfcS* tukirili-t 'a* Sï^sO <8 0 51 - 5-2 JNE S-2 P.2 <3 C Zr~ 5^ 1 KW V" V T* o n tr1 CLwr .©»j£ se 2 2a 2 5 m S. s. .•öSlE=.ftr5. r *?-- De Ondergeteekendeontwaar getoorden zynde dat fommige zicb niet ontzien laaterlyk 'te verfpreidendat zynen e.T- o - o Eoedel zoude verteerd zyn en zich veroorloven zyne by zich in Huis zynde Kinderen met feheiden en lasteren te bezwal- - S j kenwiarfcbuwd dezelvedat hyindien meu daar mede voortgastdusdanige Lasteraars in Rechten zal vervolgen. -O.B ff O gv. LEÏDEN den 1 October 1811. I Z A K R Y K Mr. Broodhakkerop de Hooi Gragt. Alle die recht hebben en hetzelve begeeten te behouden op GRAFSTBDEN in de Kerk te Léy.derdorp, worden verzogthun aandeel in de kosten van de gedane verbogingen vernieuwing van eenige Zarken jn gemelde Kerk te voldoen, voor, of ultterlyk op den eerften December 1811ten Hnize van de Koster J. ZWAAN, wonende op het Kerkhof, te Léyderdorp voornt. Zullende de Graffudtn der génen dit hier in nalatig mogten zyn., gerekend worden als afgedaan ten behoeven van de Kerk. o. HERMAN DE WIT, Keizerlyk Notaris in de Stad den Haag ais last en orde hebbende van zyne Principalen is'van 3 *3 w "teeningein de Herberg genaamd het Huis den Deil, (taande en gelegen onder Wasfenasrop HedenWoensdag.den o 2*S w tweeden Oftoberdes avonds ten zeven unrenaldaar san de Hoogst- afmeinende finaal te verkoopen 3 3 Een hegte fterke en wel doortimmerde HUISMANS WOONING ttntimADUIN RUSTmctdeszelfs SchuurBergen, £3«5 3 o ArbeidersHuisje en verdere Getimmerten als mede metdeannexe WEI- HOOI-enTEEL LANDEN, te gamen groot ofte B a o verongeldendé vopr ten-en- twintig Mergen vierhonderd négen-en-dertig Roeden allerbest wel toegemaakt Wei-Hooi- 5 3 en Teel Landen alles (taande en gelegen aan de Veenzydeondér WasfenaarLetter W.12tle Bon Nummers 17 23 en 24 2 3 W tn het HuisNumero 242.; zynde belast met een groot eFeenfagt, aankomendeden Heeren vanWasftnaargroot ééne Gul- g- den elf Stuivers en sgt Penningen 's Jasrsvoarts nog meteen Offialaankomende da Kerke tot Wasfentargroot ééne Gulden b* 0 en ,ie0 Stuiverseindelyk nog met een Erfpagtaankomende bet Kapittel ten Hooge Landenbinnen Leydengroot ééne 5 Gulden en tien Sralveri 's Jasrs. Doende in de Verponding 's Jiara f 10318. n 2«n party sllerbestiqel toegemaakt WEI-ofHOOI LAND, geleegen aan de Veenzydeonder Wasfentar voornoemdLe»- g dsp^terW., 1 ide Bon in l£., groot of verongeldende voor twee Mergen. Doende 's Jtirs In de Verponding fS-, rr. o 2 Een party allerbest en wel toegemaakt WEI- of HOOI LAND, geleegen aan de Veenzyde, onder Watfenaar voornoemd 3,2 o. p 1 ide Bon Nnmcro 18.groot ofte verongeldende voor tvite Mtrgpn drie Hond en dertig Rotden. Doende in de Verponding Sa" 'ajsars/li: 18, en zynde belast meceen Vétnpagtaankomende de Domeinen van Wasfenasrgroot 's Jasrs ijStpivérs. En nogeen party ailerbesten zeer goed toegemaakt WEI-of HOOI LAND, groot of verongeldende voor vier Mergen drie Hond, geleegen In de Veenzydfcfae Polder, onderWasfenaarvoornoemd, Doende in de Verponding 's Jasrs ƒ151.2, Alle welke voorfz. Perceelen te zamen zyn verhuurd aan Fitter Alkemade, ila deWoonihgeo verder Getimmerte (be- balven het Arbeiders-Huisje tot ultimo Aprilagttien-honderd-vyftien, en de Landen tot Kers mis agrtien. bonderden veer tien, met nog vyf Jaaren optie's Jaara voor defomme van ƒ76 2: to; moetende het Molengeldten mittften tot ƒ30's J>. rs nog daarenboven door den Hoarder, worden voldaanen voorts op zoodanige verdere Conditiën als in de Hunr-Cedu'<!en In hetbreedeftaatomfchreeven. De vooifz. Perceelen zullen te zamen in ééne Koop, opgeveildenafgcflagen worden. De Wo ningen en verdere Getimmerten!zyn voor de Gegadigdens te zien; lemant eenige nadere onderrigtiug deswegen» be- geereude, adresfeere zig aan de Keizerlyke Notarisfen JOHANNIS ANTHGNIUS VAN .BERGEN, te Wasfenasr, ea HERMAN DE WIT, woonendein dt Stad dtoHaag; by welke laatstgemelde de Conditiën van Verkoop,en de Bewyzen van Eigendom «e zien en te leezen zyn. j HAAK fit COMP.Boekverkoopera te Leyden, znilen op Donderdag den 10 Oftober sanfisandén.an volgende dagenverkoopen eene nette geconditioneerde Verzameling BOBKENin onderfcheide Taaien e* Wetenfcbappen waar onder veele voorname Werken voorkomen: nagelaten door wyicn do Wel-Edelen Henen W. d. H. R. en RYE EYKEN. De Catalogus ia by bovengen, en alom te bekomen. s Ut LoyJen bv ik V^TaNTHONY d« KLOPPEX t» ZOON op i* Strest. O o W 1*0 s' 3 2 P- o *Oa Has Wo Sas a w

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1811 | | pagina 2