1 a m 1 Mihi sS 5! C sJ -s-a.' t»o S'g. v 5>v o .a-iS2 8.5 fU&jtfi;!- mi 0 5S v ^3 S«f®S£**<8S5B$ oj s s® s a^-g g=33 <50 e 3 a - 2*SgS~ "sz~ sslal&t^Bgns "So O S S 1 S.H a i u ïlii» SJ •2 Jh S Sl-8 S 3 E.I 'El S« 55 S*l^3 5l -5 - Z V u-°"o a 3 T3 "J -V 2 5 E.2 S"*- a 8~ a v o* - "a S T3 c -C n c -5 «x vh •It w p «0 o «J w u ii s-°-g c.-Ó.SÏ^ "u"S tJ -a .r* .r O O-b uEj 3 .2 .2 s,3H s-a 2 Q ft o 0 caa~gn-2-2 6 S$lfc|s'f g- .Hi c Cm U q r- w -a - e <yv. w J: 2 sfc.^'SsI; tic Cw^ «3 J5 - -2 5 '2'v. 0 g S -w .0 tJ.-s.M B u= -o a.. '.o bC w •w »J S V. O I 32 2|ss p.ss.iii jiau "Rip -£ «3 St- gsgfff uff^I - Jϧ>So 'S •°^-° E 2 I S o - s 5 -S S 5 oa^a'2 *0>» *S Q 35 ■SM Jj2«§7 o S'S^S'S g ifcgëS$ilHs<*££fi3 •§g8l«|tll5S'T^a,g5 w "g g £.-,££ j? '..- j»"5o!l s **5-K gsssg^<«xïf2 B>u5«5^ t? w a Z' g O Stó BÏ^g'g SS 0.5 3 -5 s>oa 2u§ 5^ ms •£sS«"Sm r*\ M m ui »-» T3 w S>-»J - - 3 .«.«v wi" '■,a.- r> - 'z 5 2 u- 0,5 g^o-S^S :g-_ «oaS^sgïS «1 w •g,.S.S g-sjj O ga Bïï:>",°ïï g> o Bb t! m af-5, S5So5-ajs«- fa li 5^:15»S2.£cS "sSS^ëgs°jsgg Cd 5£S5s2~>£S'0ï2 s-3s^1«J3<s3u5& 00 •SsS5 8Sï?!t3„S - égs<«> 'U Ji o s o «c t> C "O y P- 8 M o. c 2 "O 2 ^:'r n i>2 „42 o'fa 2 P'55 3'3 eo S-2 5 o. S -g i.- 5.1 8sS?£a"e-=<i5I.B&S -c S sfa s 2 »s.-R «S-S,^£«i g. 111.1 j b J t O O m t» la Vl if*|.| P sPl I S-J2 2 B fi g 5 Z -o a uk» S «a S 3 SS Ot»| s8 12 0 g 51 v Sf3 8 g s b r 0 B 5 Sgi^gï® 0-=^ ai 's 5>D-sg Cm 6 e w CU O. <Q O u Ss?3 3-s„-S_ •slfi NI al'ltfl Pi? ÜJf -sJlMli •„sri O a:2 f«S *m *0 tl *2 2 s - iP. cu o ta ^o 2 C O q «n 0 200 S-a 2 U U 1 atj 5" U co 00 0 •/O i» «f* gsg. s - o o «f 5-8" S 1> s-" 5êSSgBS o B g 2.S.Ü fc! g »- 2 cu c o a m «o m - o 5 O 2 2 •!a"0 ^■S ,.t'5|'! B »,«ei o S3 v «1 O TJ t> M»°t*'*J 4 if a^4s.«.ü8B.B-|=sC4jS Kr SfVg g g-'g P"K g Bv J. ALLAR.T, Boekbindeliar te Atnfterdjtn ïtl binnen weinige digen worden uitgegeven enilomme verzondèd* -'M af^r,r'-tc DB KEIZER.LYKE SECRETAR IS of Verzameling van Verzoekfcbriffenin ie Franfche en'Holiflndfche Taaien aan den KEIZER-, de KEIZERIN en booge Ambtenaren van Staat; 'en van Btievin'over allerlei onderwerpen des gezél, ligen Levens; met een ónderwys in het Brief[chryven aan en opgave den titels van allerlei booge Ambtenaren van Staat, zynde tevens zeer gefeb+kt,ovt de kennis der Franfcbe Taalmet de meeste kSescbhciite leeren febryven. Uit bet Fransob, naar de vierde Druk.' VR-Y WI LLIGE VERKOO-PING. Ter Ktmere der.Nottrisfen binnen Leyden in het Logement de Zon op.de Bleede Stmt, opSttnrdeg den 28September 1811de«n»midd»gt ten vyfunren preciesvap: No. i. Een geer prope/binnen weinige Jasrennieow gebouwd en in 180» vernieuwd HUIS en ERVE, voorzien vtn drie beneden .Rimerswair van twpe met fraai gtfchilderde Behtnïfels en mzr- mare Schoorfteenen zyn geSrneert, Binntnplagts, Kenken, grooih vïrwu.fde Kelder, diverfe iogeable hoven-Kamera en Vertrekken, zeer ruime Zolders, cn veeie Corctbodiinlten; ftaandeengeleegen op bet Steeofcfanur, over de Groene Brn/'- zynde begrepen onder die Huizen welkS de Twintigjarige Vrydom van Verponding genierên. 'vEu' No' ÉenexrriordinSir vermtkelyke welbepooteen merexqnife Vrnchibome.il geplatte SPEELTUIN, Moesrery en Perfijtkenkasmetdesztlfl zeeriogeable eo binnen weinige Jaaren gebouwde Huizinge vcot$ie» van dlveife Kameis en Verdikken gjoote Keuken, Zolderen vneleCotnraoJlteitengeieegen aan de Vliet ,V>by de ET.alyeSlniaondef den'A'mba'gte van'Soeterwóude breeder byB.lletten gefpec ficeert. lunrtjldcls li nadere informatie te bekoktea by dea Keizerlyken Notaris VAN KL1NKEBBER© DüZY te Leyüen voornocgt. f, 1 ZO s 55 - -a s - *-1» ais 5 «As rfSr c" g-ZS-W^S «M •- O t~>j H S 8 o 2 2 -• 6 SsTHfi sa,<"":ï te i*I M$ -ö S S s 'ia^ïlPP 2 io a "5 «2S -1 -'B S'-« S a 2 5 J-rti Z 2 2 S'S vn§ESg»S ::£5*S,-,'2 'S:8S!#PSS»&*8' «Sif* ■•'"'"'S'CjIsaB» ho-t'sEïi y ha c„ï C,S Ss,»s~ «zS:|-ïï5|ÖISÏ-2|^ **S-ïi*fSS*?fëJ3&5i Ml ffi qj u - a» S|Ü5 Jt s; g - "mÈH £«S| 8«^-| •PU -gllïüpp^. eSR::SfiSSi?ï« asa«.: VHS^a *Tfi®SS» o fl S »q e O r' r" 2 li v; 0 5 S O; i'.4 h-J; 4'j. f :- 1 5 2E"C.1 vt 1 ■s 3 O N a 0 M s. fa O «J £6 s o z O K «B e» *1 vyf PaaidenBoomgaard Moes-Tuiti (taande en gelegen aan.de Rivier de Vecbt, aan de Nieuwer Sinligetekend No. 30. En N». 3. Een P.rceel extra weltoeremaakt WEI-LAND verdeeld in diverfe Kampen groot drie Morgen driehonderd Roedenvoctftoots, agtfcr betPerceel No. t. Breeder,by Biljetten omfebreven, en te zien des Woensdag» en Zaturdagsvoormiddag» van 11 tot tiuren mits yertonende eea briefje door een der gemelde M'keiaars ondertekend. De Bewyzen van Eigendom en Veil-Conditiën zullen vier dagen Voor, en op den Verkoopdag dca voermiddagste zien zyn ten Kantore .vaq dqn'Notaris Mr. J. SANDERSON! te Loenen. - - NICOLAUS MONTAUBAN VAN SWYNDREGT-, WILLEM VAN DAMy.sD. Ztr.enHUBERTUS MONTAUBAN VAN SW,YNDREGT, Mikelairi te Rotterdam zullen op'Oingidag den 17 September 1811dei namiddag» tenyier uoren precies ,.jn het Logement het Zwynsboofdpubliek vcvtooptnêen extra wel'bezeild BOM-SCHIP:, genaamd L'ESPE- RANCElaatst gevoerd door Kaptein Jeroen Vlieland, latfg over Steven 41 voetenwydbuiten zyn Berghouten t9voctqp kol in het Rnim vinden onderkant van bet UOt tot op zyn vaste Hnidtï voeten 4ti,vimen, alle Amftcrdaafchc voetenmëttl detzelfs Rondhoutltiinde en loopend Wind AnkersTouwen Zeilen en vertlere Scheeps -Genedfcbappec zco.als de zelve thans is leggende in de Leuvr HavenWeatzydeby dt Nieuw Steeg: br«tdet"voIgrtt den Invents rit, Itutat ouderiigtiog by-bovengemelde Mtlselaari. 0 -

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1811 | | pagina 4