it ft ft r o n. MODELS DE CBRTIFIC AT D'ABSENCB. Nobs Soassignéi Pères de Faisl!le «i„ htblcins de U Commaae de - cenifioBi qoé N, ff,nê k. - 1789 est absent,(iadiquer let msrlfi del'absence, it lie» oil *e troave leConjcrit. l'époque .1 it .qnelle ;il quitté It Com gnoe» et celle k ltqaelle ton retour est prérumé,) et qu'tiosi U lui jopoiiible de te préttoter in tem» fixé pour le tirige. (Solvent lei troll Signatures.) j Ie Septembre iBh. Vii. per naot Milre etc. Lei Conscritt »ont prevenna qoe tontes les pièce» et certificitt dost ill beioin doiveot lent étre delivréi grttaitemeot. flit k 1» Heye, le n Septembre 1811. C. D E 3TAS8ART. SOUS-PREFECTURE it la BAYS. A v I s. t A MM. lei MAIRE8 et eux CONSCR1TS de l'Arrondle- •ement dt la Tfajt. l'Auditeur in Censtil (TEtatSons-Préfét k la Haye. V4 l'Arrêté de M. l'Audlteur no .Cornell d'Etit. Btron de UEnspire, dei Bonchet de it Mcure, rélitlf k It levée des Conscritt de 1809, „ts dftte da S9 Aoüt 18it. Vile» Articles 3,4 et 30, Cbtpltr* 1 et 4, Titte ter de rinstruction .gillie tttr It Contcription; y i frevient MM. let Mtiret et Contcrlt* qne 1» Contingent de PArrondir- uotnt do It Haye, fzé k ass Hommer, ert réptrtl de It mtolère tni- viett! V»,'v i r ART Population. 813d Araei. let Canton- 11834 •me«919a 3 me —7- 11611 gme -1034$ saaa ler Ctnton 13419 ame 1144a Lisle 1 9371 Voorbeurg 7753 Wouhruggt 10355 i- Cantent Jlfbtn La Hay Xatwyk Leidt Contingent. 16 Homme», aa 19 na eo >0 *5 ae 16 18 ri no 14. id. Id. id. id. id. id. Id. id; •a$ Hommei. Total pot» l'Aneadhi. 118183 Ame». lei ópéution» dn Tinge commeaeeront le 16 Septembre prochiin et te iiccèderont dsns l'ordre inivtnt; Le 16 Septembre Iei ia, 3 et 4 Crntoei de It Haye 8 benret da mttin. Le 17 Sept. k Voorbpnrg i t bearet. Le 18 Sept. le Ctnton de Lirse 11 hearer. Le mé me jonr le Ctnton it Kitwyck k 3 benret tprèt midi. Le 19 le Canton de Wonbrqgge k 8 heater. Le mé me jonr le Canton i'Alpheo h 3 hearer. Le ao le* 1act s Cantons de Leyde ,18 hearer. MM. lei Mtirei tont en coniéqnence chargés de donner erdre par éetit k tiicun det Conscritt de lenr commaae de ie rcndre ta Hen de It rcanion- ut jonr et henre preterit*. Le présent tvi» ten pablié et tflcké.k It diligence de MM. te» Mtite* dim nites Ier Commnnni fie l'srrondisiemenc, f.»-.-J-. - - F»it k la Haye, le d Septembre 1811. O* «..I T A ;»v b ti 11 ,s J 1 r 1 s.. CLA1RAQE DE LA VILLB DE LB1DE. MOUS MA1RE DE LA VILLE DE LEIDB tnnoopont, en virta d'nn 1' or ire de Mr.de Préfét da Déptrretnest dci Boaches de It Mense, que I'tdjadicttlee de l'écltlrtge poor cette Vllle depots le 1. Oftobre 1811 inqu'ta 1 Jain |8l], tort lien, tont l'tpprobttlon nlterieate de Monsienr It Préfét «aidlt, le 13 Septembre 1811, dia» It Milsoo Communale; L'Eattepreeenr devrt tnivre dins l'écltlrtge l'ordrepreterit dtos le ahier dei chtrgei: le nombre dei réverbérea monte k 143, dont 1 k deux lètheict I 94 lanternes, dont 5 k denx mèchet. II e»t antri avetti, Mr. Ie Maire Inl fonrnlra da local, ponr lnl tervlr de mtgttin et hl préier* rent ctntion ct retenue let réverbiret et ltnternet requisqui moot rettltnét k It Ville k l'explrrtion do contrtt dim le méme 'étsr mille devrt étre indemniiée pont It moioi vileur par dire det experts: wit 11 tert obligé de ponrvoir k toni le» tntret objeri ei dépenier néces. niter, comme ceron ponr les mêcher, employés, poor tllamcr ct ne'ttoyet tu léverbéres et lc» ltntcrnc» Ac. Ac. L» premiere rnlsc k prlx est flxée I fl. 15870. r. j., oa 33,3*7 ft, pcent., ponr le» ao mol» dé li darée de l'idjudicrtlonet on procéders muite in rsbsls. J Us frtls d'sfflches, de timbre ct tens les Prsix tfidjadlcitlon, soot k li tiirge de l'entreprenenr. Ceux qal désirent des rénftlgoemens nltérlènrtpenvént consulter lé abler de» chsrges, depoté in bnretn de lt Miirie. roos les jour» dspnis hemes dn mstin jasqn'k one henre (le dlmtncijf tenl excepté. n sers presenté jaiqn'tn 11 Septembre inclntivement sa Buretn de Mtlriedes sonmitsions csehetées, dont il suri ddnné lecture le .13 Sep- umbrepoor procéder enrnite k l'idjndicttionqal ie Pen k l'extinction llifMX. leidt, ce 4 Stptcmbre 1811. Lt Malrt turf it D. M. O;- HE LDS V IR R. M'ODEL VAK. HET CER-TTp i:C'A AT, Wy Ondergettcktaden, Vtdrrs via Huisgezirhro en Inwoner» vin de Ge- neeote- vta i;yïrkliten dat N. N. geboren e - d1789tfwezig 1 ('optevnn de tedéoèn v«n zyoe .f»'ezigh:ld, ryp veiblyfplitti, de tydvan •yo vertrekeo wioneer men hern terug verwicbz. Het i$ hem byzevolg oomogtlyk geweeit on de bept.lde tyd by.de trekking tegenwoordig te zyn. tfoügcn de drie Htodtcekeaicgïn. Tc 1Se Tl C.n>. m U.M dm Sepiembir I5II. Gezien door e'ns W.lre enz. 'ip* Bonftrm. zyn dut en boven verwittigd det"alle Stukken en Ccrtlflciten die Zy nodig nebben hon gratis moeten worden afgeleverd.. Geditn ia den HAAG den i September 1811. y geteeiisd J G. VAN S T A 5 S A R T. ONDER.PREFECTURE van DEN j'HAAG. R •rite."békend, dit het Contingent voor epttld op ,825Mtfl, óp de volgende V 'ï- Ata de HH. MA1RES en C0NSCR1TS van bet AtrondllfeniéBC vla den Haag. Dt Auditeur by den SlaatsraüdOnder-Prefect In den Haag. Gezien het Beünlt vtn Myn Heer den Audlieor by.dén St.itsntd, Ryk«. Baron Prefect dtr Monden vin diMttsbetrekkelyk de Llgtlog der Conscritt van 1809 la dttp S9 Anguitns tSri. 30.' K«p. ne'n 4. Titel r^vtp de Generale Inftrpctle be.ttekkelyfc de Confcrlptle. Mokt tin de HH. Mtiret en hti Arrendlsfetnent vtn! den Ht: wyze 1»'verdeelt: v p r d b b Cantont Bevolking. Alphen 8136 zielen Den Haag tile Canton 11834V aie 1019a' -3de 1 116» 1 Katwykgaia - Ley den tfte ———13419 •rr H- ede i.v -•Tgqqa' 3de. -ejdi Lisfe9371 Voorburg t i 77^3 et^rn* X' t N i/ r Contingent. 16 Man. ld. aa ,59 S3 co 10 U5 aa Ï6 18 »S ao id. ld. id. id. id. id. id. id. Id. id. fToubrugge.tr10355 .3 .t.. il- 1 111 .1 Totaal voor bet Arrant 118183* 'Zielen aaj Mas. - Dé Loting ztl beginnen'dep 15'September ttuiitandeen znllepde ie de volgende órde pUlts hebben: - Dep ïS September der morgern ten 8 noren, het 1, s, 3 en 4de Canton ic den Haag. Den r7 Septembe» ten 8 nutéh 'déi'nii»ritens te Voorburg. - - Den 18 September tèn ,8 naren der morgens te Lisfe, «n ten 3 naren nsde- middig te Katviyk. y. Den 19 des morgens tén'8 naren té Woubrtigge. Dezelfde ^dré het Cmton vsn Alpben ^ey, naren. •;Den to Sept. der morgen» ten 8 naren, bet 1e en 3 Crnton te Leyden. •De Heéren Mtires zyn derhtlven gelast Tchtftelyke ordret te geven aan eiken Cddscrit bonner Gemeenteom zich op de verzamelplaati ter bepaalde dag en nbr' tb bevinden. De Hecrén Mtires van «llë de Gemeenten in dit Artóndirfement zyn 'gelast dit betlgt te doen aanplskken eo pablicereb. Gedltn in den Htsgdén 6 September ilig'j' Cgeteckengy H. DE; GES TAS, VERLICHTING DER STAD X'EIDïN. VE/L? MAIRE DER STAD LEIDENals dairtoe van wegen Mijn, Keer dea- vv Preféft 'van het Departement der^inonden van de Mits gelisr, maken' den i3 September t8ii-, ten-'Raidhnize aihler. De Aannemer zal gebonden zijn 'óp re volgen de orde'ba wijze !o het bedek voorgefchreven. Met (éul der reverberes bedreigt^343, wsarvajs 1 met a 'pitteneq. 94 lantaarnen, -wurvtn 6 met twéé pitten. Den 'gegtdigdea wordt ook bekend gemtskt. dst'Mijo Héér de Malie aan den aannemer tene pints tot magazijn ten jjcbrnlke asl geven, onder behoorlijke cautie, en te- rnghouding van eeo gedeelte yan'den bedongen prijs, air mede ter tóen zal igc'veo de noodige reverberes en iintisrnenwelke bij _bet eiindigen V70 het coturaéfc aan dé Had zullen moeten w'orden téjng gegeven indenzetfddn ft jat, ;of bij vermiRdering van derzelver wéarde zsl zij Worden fchadeleó» geSeld Wolgens befiisfing van deskundlgba. Voor bef overige ?al de^aannemer ver- pligt zijn te voorzien in de verdere beboefteti.en' onkorten, tli yan katoen* 'voor de pitten,' de werklieden tot het trafieken en feboonhondeo der revèf- bereslastaarnen ent. -' 1 - t! i. De hoc - in - bepaGq '1 ?CDe wk^tenrvln bekendtfarkiilg van zegels en aHé'iaders 'regteavöléode op deze aknntmldg.-kombnteó'raite. vtn déotanpfemez'. De geen e welkfcMdereffiUchting mogten begeren, kosnbn dezelve vinden in hef heftbk,-voorliggende op bet Bnreau van de-Mtirje., alte dt|en Van 10 not t Sre dps morgens de ztfadag alleen pltgesóndefi ]r' Tot den 11 September zullen ten bureau vsn de Mtire worden gnjgetomen de litfchr-ijyingt briefjes ffiitt£geerchetteerd en gallen dezflve geopend worden op deu 13 September, om vervolgen» tot db giinning ovéj te gaan, welke zd gefchiedea by "het "ürrbïwdeo san.db kaars.' Ltidtif, Ajp, 4- September 1811. 'v j* {Je Maire vporaoemd,. D. M. G.. HELDE WIER. E van F T N ANTI E N. M I N I 8 fe R,t De SttttsitadIntendant •gts&aal der Finaótlba en der Keizerlyke Schat- lilt ia Holland, brengt ter kebala-van het Publiek, dit, ten gevolge dar be. vttltn, welke by hem zyn pntvengen onmifidelyk onder, deazelf» epzigt twéen vertaald en nitgegeeybn alle zodanige Werken, ale tot voorfchrlft eu onéleldiog kannen dienen atu de Ingezetenen dezer Departementenop heb •itóreude rydftip der invoering ven de finantlëele Wetten v*n het RVk. in iffchaflog der afttiEele Belastingen. - Men zaTbet Publiek hy nitflaiting tsnbiedep, de Sehrifrcuwélke m» de omdelykfte en dc.tlmrtigfte wyze doen kennen de thtn, beftaande Wétten. e» de ieftruétle voor de Ambtenaaren.' Het Ti andboef. der Contribuabtlenof eirtatneling van Wetten, Decreten tn InflruBiln takende de direBe Con Marien (of befebréevto Middelen) door deu Heer Dulautens, welke de- dagen onder de goedkeuring van Z. E. den Minlatst van Fiuacrfenen is in ëer licht verfcheeaenis airbeds onderbinden. Eet pnbliek «af In dett arakoódlgiog opmerken het verlengenom tóf voor ma alle zwarighedenvan eene groote hervorming oóaffc^eideiyk uit den te mimen, en haar te beveiligen tegen nntteiooze nltgiven', dqor dea- ttlf» aandacht te Vestigen, op het geen siléén belangtyk la in dit'vak te ken- «a, waarvan de kens vaak moeijelykvalt, by gebrek aan ondervindfng. De' Dltacmnt der 'Goayernementa.Dtukkety zal belait worden met dc vcrien- en bat debiet aan de Beckveikoopit». Des 14 Angoitaa 1811. G O «ES,. De Sctjfttsra'td Ridder van het RykOfficier v*o het^eftoen Vfi^EerIflteo- dtiK» Genera*! dfer Fintntlén en v*t» de Keizerlyke Schiet in Höllindbe- tigt zyoe Ltndgeneoten dit cerstdatgs by dfc Cffr^c»Yontfeötea der Gouyer- oementr-DrnkkCry vobr den pfys v*ttÓrit GuUcni ztl te bekomen bet thtnt ftfgedrbkt Rapport van algtMuni'Copnisïït m ttgïlingicn uitdezK. ling van ü$n onderband voor dt Noodlydshdtd-i door den JPattrsiioód in dtn ja art 1809, aan gefield bybcjlvit Vaq*Zïêftdtn Zoning van Holland, yan den odtn ftbrteary desz&lvtnrjaars i uitgtbragt aap 2- E» dttiHttrt Minuter van binntnlandfchi Zaken lentvtns iéHilvtr rtktnin verantwoording met dt daartoe behoor end t Eylagtn, yBstt beltngrykfc Stokkenwclkeü.gc zamcnlyk meer dan ^(^iblftdzydett drftks htiflftah Verdienen cen^' plants in iedere verzaineliftg v*n gewigtige fjadcak^chriften tct ae gcfchicdeiu3 c*sz^r linden beuckk^Hr hebbénde. Zy ge vsn tot aelfs de klei* fte by zonder aedea op van hS^epIkhet welk van dc te fcanieti gebrtgte. nMd*d!ge.V/drtgea dfer logc'setenea en van den toegefttnen oad«fi»l»nd oit gRyks'SóMisJst is ge^ rniakt gcworjJrD, door derzelver «rde^sn n«auwkeurl3heiatot het óodobbeldzinrnigAA bewys 5 niet klleèn v*n gpwitóp'i moeijelyKS ca.sorg;- volle vande- t»»1t fwelke de Leden der voópdo^geÉtèw Couj!Biriie 9 .hfttf S*oretiiTU;.'cn:^rh«;fsii»f^r bgcTeVcna ftUe dié verdere minfebenvrienden 0 welke tot de Uitdeeiing oodcfftaudeb zytr nèfkcJftam geweest* even bê- JjCWITffljfy w-r-tw-w r{Dg des Gouvernement» eo de crbcntelytisid hU|»èr Lsndgfaccren. Amètfdtm d*n 08 Angofti»* 18 n. Jd* Staatiraad, Intendant-Gtntra£\% r- G G R X:,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1811 | | pagina 3