Dei {Iff d'uü autre gecrs ïe préptraientk Schcyeuïqgtr?; one trentaioe de jenrei fitles cnnrfliencbyeul-onic, diss one lice préparée 4 eet cffc.t ,4 l'enfïée do "MÉÉ!HM de,; le beso terns ct la slngultriti dt e? speeri J 2 5 s |j?£| fr a S O 1 F912<»ï Z C iikneosele bean terns ct li I?^5 Sö" Shtj 5 SSaB Scle y ivaieot ittiré beaacoup de monde de. U ViUe. Lei 2" S^©553* S^S«2i^ua«» fill** coariient deux k deux; ec des fanfares tn- oa §.5oonciient'chaque fois le déparr des conaarjreóies: uue a_ n. prlx ior?qfts7ï|.^ 'accompajrntly; ce ^igne Wagi- répé:ées c vec \tfthousias- NAPOEtfON LE de prendre part 4 la course. yne.ronijqut dirlgeait cétte marche exprimtnt l'allégiesae U- E" ss.'-a »WN2«ujq Mi*S^SS-l"l® i I Jg a 8" g* ÜL^ 5 Swr m o ajonttDt de nonveaux prix k ccux qui avaieot éjé rempor- 5-f*«§ d tés. Le» réjoutoaaoces et Ie nombrenx concours de fj>*c- ÏM^,8-„s:<5> "J"' öwb»ö"«>-">*' Arrivé tn mlt de cncigneMonoienr le Préjfet fii com- T - 2* 2- g jb„d w meneer eet exe'ïcice, et recompensa lea vainqneurts er S3S3d 4f o f orent dei rafraichisaemens gratia. i Aprëa avoir raiisté ank jeux de Préfet te rendit daoa la plainecü ScheveningueM. le la garde nationale i( tü' E3 5 aJïSji"?^ mêmemétal, et nn convert d'argent«»ient dfla a is (3 2tf5 w2 généroslté de Monsieur le Baron DE STASSARÏ, qui !- S S"S3-» 2,vonInt recompenter le bon eaprit qui a tqnj.onra animé ce A O Lm 28,= ssa !T Hs *2 o-Jtw-» S -Ir9 «rg ga2. S SS| 5 5* a g «B^SZ 3 S ■:;s "*E°3»5®?'b corP» récömmandable d'ailieurs par aa bonne tenue et S 2*^2 S*§2a$ 3json excellente dfsc^lfne. Ces trois prix ftii-ent gagnés o o J g.c3~ tt-S-pw lei oemmóe KlugtRtvclïle et van Leeuwen. 2 o ae5S a «2aa^ w c« 2 B iï t"* n s. 52 po W'2 8" M y «wt h l'Kdtel de lt Préfectnre nn grand dinerod fn« 2 ^5^ S? ff rent loyitées let personxes les plus distinguées de la ville. o HWtjS' O szïïs s Jï w :sü ff gs^" 2*H g.s:la A Ik 0 a o SBgfBS O -t |o o Sf i5* A sept henrei gala an spectacleque 2"-, Préaident et M. de Préfet bonorerent de o1? M. le ptémter |c® présetice Sg la salie étalt brillamment illnminée et les spectateors nom n breux. On donnait lt Callfe it Bagdad et Panurgt- C\ g charmant opera de Grdtry, orné de tont son spectacle, m fit d'antant plus de plaislr que les danseurs Italiens y tjcu> tèrenc encore par nne danse burlesque, parfaitement exé- r-^-— S,g-®"'ée- Cea Arristes terminèrent le spectacle psr nn bal- 2 S 3 H So Jet pantomime, qni métita lei nombrenx appland ssemeas 5 ÏP3 a T o B dn Pnblicet dana leqnel Mllé. Micalltf dansa avec bean- conp de gracei et de légéreté. L'on doit savoir gré 1u Direcenr du Spectacle des efforts qa'il t fait pont ren- -« dre celni de jeudi digne de Is fête dn jouret le félici- ter d'y avoir aussi bicn cénasi. 2s i»s w j 1 O 9 JQ (V 1 Wé QS eï« z'ïSoï,- ",'t5 d - rl JQ B Pendant ee tema nn orchestre nombrenx appcllait k la danse snr la placé dn Rol de Rome, et k neuf ben;es les bourgeois et militaire» rénnls se livrerent k ce plai- air juaqnes bien avaot dans la nnit. L'illuminatlon de la "ville fut généralement belleon distingualt les Hóteis de la Préfectnre, de M. le prémier Président, de M. le A» Maire, alnii que 1'HÖiel de vllle, ob l'on avalt placé n on orcheatre excellent qui iona 'pendant une grand* par- tie de la nnit. B i 5» n B H s- "ES-g.Ss.sSooS-S.BS.o: S S.2 »s S ff8 O'dfïBwOlko'»' a a.» OtffoR» LEIDE le it Aoüt. La féte de S. M. l'Emperenr et Rol celébrée bier dans cette Vllle de la manier* la plas eclatante, Elle fat annonpée de bon matin par le Caril son decTrompeties et des cloches, oe qni a èté re. plmienrs fois. Le clocber de l'Hötel de Vllle et de 1'UnlversIté l'Hótel Riollhd et autres Bktlmens publics ónt été pavoiséa. Les prièrrs et serious de gricet solemnelles out en lieü dsns les Eglises des differens cultes, anx quelleles Auto rités JudicisiresCivilcs, Militiires, les Officier» de l» Garde Nationale«insi que la Garde d-Hponeur de Si M. "Empereur et Boi ont sssiité dans I'Egllie St. Pierre; Us 'y sont rend» en cortége. A_noe henre s*e«t tenu 4 la Place NJPOLÊON nne gran- Garde Nationale et oje 'a ö«rde d'Hon- 'est attiré oe jpur, comme k tontes les régards d'nn cbacunpar aa belle tenne. S 3 SS. Après qnoi ces Measieura ont 'ecooduit par deux ï'-pq'S Officiers k l'Hótel de Ville de la méme mintkré, qu'il S.S g 2—S öo-g-S-^Slea Officiers" et a fait de» voeux analognes k la féte dn S o - - Ir 2, o"5 i°ur» ceqnl a été répété par tons let assiatahs par lt tri 11 313 13 5 S- S S de Vivt VEmttrt a, &2g&95 Anri" I§3"5 ?3"Sin jr S"S étaient venna. e-a clttq bcurea le jeo do Mlt de Cocagne. a en Hen avec o soccfir et a fournl un amusement agréabie an public qui y SirISóos.-sxjjis ivo-ki*1' en grand noptbre. S'„g,;5'Ss'»?"S'-2:Eï Le jonr s'eat terminé par une illumination générale des i rejouisaaocea, -aecom cette féte qnt s'esc a>« o 2° r25l-s-;s.5 I 3 3 gó; -BtogrfS^ I" "SaenS !S.g5.g s- - - J 5 tt»S 5<2sSi-ïS|-g:.fc2" ff R/2 2 5f |s IS Is.?®! s#Sg-:^rs|^lfe ««r? S»a7B.3ooSoS '.TeSajbeyeuingeo wierden Peeateo vah éets amiet :o aingeregt ;Vqu twaalf uuren nam het Wedlopen om een Zilver Hoof-jfieriei meiGonde Heabeo enPatrlfpelden,eeo unv,„»; hetrelve gefchledde door een dertigtal jonge Dochtersep eeo Bssn. die daar toe by den ingang van bet Dorp in ge. féedbeid gebragt was. Eene zeer groote menïgcé assfehou- wers was daar. by tegenwoordig; het fcb'oone Weêr en het zonderlinge van dit fchouwfpe) hadden veel Volks nlt da Stad daarheen gelokt. De jenge Dochters tienen twee san ttqae, en het Trompéttengefch'nl kondigde telkeos her-vertrek dct mededingflerg pan. Eene dertelveo bad juist den Prys ge, wonnen, toen Myo Heer de Prefrft raetd-^ Stoeg, diébcsa verzélde, aepkwam; dïze wcaVdigé M»aifitaat wlerd Ion;, vangen-t>«der*bet met geestdrift herbaeld gejuich van LEVE DEN KEIZER! LEVE NAPOLEON DE GROOTE EN DE WELBEMINDE I N« gedurende eenige oogeabiikken dit Spel bygewoond te hebben, (lelde pv zelve saodejouré Dochter, dje over de suéérea gezegevierd had, den Prys tarhsndy en begaf zicb nkar bét-tZceftrand, verzeid van alle de gcene, die a»a de aldstr pftats hebbende vreegde deel hidden komeD urmen. Militair Muziek dirigeerce dézen togt, eu drukte de algemeene voldoening air. "Tot de Coctfine.mast genaderd.zynue, deed Myu Heer de PrefeA deze oefening beginnen, en begiftigde de over. winnaars met nienwe Pryzen. De vrengde-bedryven énde talryke toeleop van atnfchonwera bielden den gsnfchen dig te Schevcuicgen aan, en wierden be floten door Landfee». ten, waar df jonge Dochters, die in het lopen gewedyverd haddengratis vetfriafingen ontvingen. Ns de yermsken van Scbevepingen bygewoond te hebbes, begaf zich. Myo Heer ds pre/eét naar het Veid, waar de Nationale Garde byeen gekomen was, oasiir den Scbyf te fcbleten de Pryzep daarop geibeldbeftonden in een zilver Horologic mat zilveren Kettigr, een Tabaksdoos van bet. zelfde metaal en ten zilver Cbwvett: men was dezelve ver. fcbnldjgd tan de cdelmoedirheiid van Mya Heer de Barou VAN S TAS SART, die. dua den goeden geest wilde belo nen, welke djt Corps, dat daarenboven door deszelft goe. de bonding eu voortrcffelyke krygstnebt zoo tanbevclings- wasrdig is, altyd bezield heeft. De Bnrgers Klugt, Rt- vtillt en van Leturen hadden het geluk deze drie PryZen te winnen. Et ijj vervolgeu» op het Hdtel der Prefeftore een groot DmeYgeweest, wastop de aanzienlykö* Pcrfonen der Stsd genoodigd waren. Te zeven uuren was er Gala op den Schouwburg, die: mer.de tegenwoordigheid van Myn Heer den eerden-Prefi. dékt én vaa Myn Heer de Prefect vi -tcd wierdt; de Zaal was iulsterryk verlichten de Aanfuhouwers waren tslryk. Men vèrtoonde dit Ka tlf van Bagdad en Panurgt. Deze f asije Opera van Óre/ryi, vin ürt noodige v»rfierd, gif geen minder vermaak dan de ltaliianfche Danferi, die door een wel uitgevoersea Klacht, dans aan het gébetl veel fcbócabeid hyzetr- den. Deze Acteurs befloten den Bebouw» hurt' dooreen Ballet pantomime, die de talryke toejuich bi- gen csn hetPnbliek verdiende, en waarin Mejoffr.Micalltf :oec veel bevalligheid en qlngbejd danste. Men nioef den Dlrectent van d.n Scboowbcrg dank weten vodi- de -pogin gen die by aapgeweuti beeft om zich vid eene aan het feest- waarüge uit-oering-te verzekeren, en hem gelnk wtnfehen vso zö wel geflaagd te zyn. Oniler wyl wierdt qien door. èen tslryk Orchestop de plaat» des Konlngi van Rome tot den. dans geroepen, en vtn ne. gep nureo tot voor in den nacnt brsgten zo Bnrgers sis Mi- litairen een geruimen tyd in dit vermsak door. De Illumi natie der Stad was over het algemeen leer feboon; bovenal hebben uitgemunt de Hóteis der Prefecture vtn Myn Heer den Eerden Prefldent, van den Heer Maire, en het Stad- hui;alwaar men een uitmuntend Orcbetc geplaatst bid, dat gedurende een groot gedeelte van de nacht de zameigé- vloeide njcnigte zeer veraangenaamde. LEIÖEN den 16 Augustus. De Geboortedag wan Z. M. den Keizer en Koning it gister tlbicr op het lnisterrybst ge. vierd: Dit Feest wierdt reeds's morgens vroeg aangekondigd dóór Eet Rlókkenfpel, het. fteeken der tromptt vin den toren van het Raadhuis,-en ber lniden der Klokken, het geen dien dag Verfcheiden malen herhaald Is. De vitg wapperde,van dén Toren vin het Ktsdbnishet AcademieGebouwhet Ryalsudshuls en ander* pnblieke gebouwen. Dé plegtigè Dtnk-en Bedeftonden zyn in de Kerken der onderfcheitUne Gemeenten gehouden, en in de St. Pieters terk bygewoond door de Regteflyke.Bnrgerlyke- en Mi- tittire Aotoriteitepgelyk ook door de Officieren van do Gewapende Bdrgermigt en bet Corps Garde d'honoenr.zich slle in pjegtöitigen optogt derwaards hebbende begeven. Ten één unr is 'er op het Plein NAPOLEON eene groote "trade gehouden .door de Gewapende Bntgermagt en de Girde d'tirinnfur; dit Corps heeft heden, zoo als by £lle andere Feeeten, uit hoofde van des zelfs fchoone bonding, een ieder; aandicht getrokken. Myo Heer de Ma->e dezer Stad en de Heeren Adjnn&cfl vargezeld met den Griffier, hebben de Parade bygewoond, es, na voor de linie van de Corpfen te zyn gepasfeerd, eeff Myn Heer de Maire zich io het midden van de H. H. Officieren geplaatst, nn aldaar weafchen, toepasfelyk op net Feest, "uitgefprokenbet geen door de Omftanders met geroep van Itve it Ktixcr is herhstld. Dsarnt zyn de gemelde Heeren door twee H, H. Officie- reo wéder ntar het Raadhuis terug gebragt, op dezelfde >/yz», als zy gekomen waren. Ten vyf ut* beeft het fpel der Cocagne.mtat met yeet fucces plaats gehadec aan bet Publiek, 't welk aldaar In groote menigte was famea gevloeid, een aangenaam ver maak verfchaft. De dag H geëindigd door eene algemeene Illnminatie, WandelingenDanfenvergezeld van eene gulle vrolyk- neid, en andere Verhangingen. De feboone avond beeft dit Feest begunstigd'r welk in le beate oide is afgelopen. AMSTERDAM den *17 Augintns Itt 1 BitaaffthV RcRriptièn. Vrvw. Negetistle 1707. N"t. Sqbnldbr. Lbsrestcn. - lnichryv. op 'tGrootb. Certlfictten Nstioiale Lestesten dito Vtyw. Neg. 18.11. Losr.Vryw.N«g. IÏ07. dito dito 1(09, dito dito. i808, no listig* Renten. 1S04'. ObiigiDsa Rnslaid. Certificaten dito. C*rtif.by JT. «c V. Susie 1807. pCt. 5 PCt. 5 PC?- 3 pCt. i[ pCt. ai pCt. 3i PCt. S pCt. pCt. pCt. pCt. pCt. pCt. pCt. pCt. J- ,jk ij. ij 4 10. 6 t 7 5 5 5 Sl PH- "i S3 14 81 ia is SJ 13J k 14 31 4 32. 32 4 33, 191 4 20. il* 4 i S7i 58. ló 4 78 4 '4x l 'lS- Obligatlejj 'Zweden. Prnisfen. Domein Pipier. Bon* van 'tSyndicaac. pCt. pCt. 34 4 35* 60 4. .i 5'J 4 52. «9J 4 90|. *,-• Heden zyn Onderrronwd: J. A. VAN LEB V I N E. J. B U Y N. LEYDEN don 17 Angnsras i8ii. Op den 15 Augustus 1811overleed op deszelfsBui tengoed OEN ÈMEA by BREDAin den onderdom via 8ó Jaarsn, de Wel- Edele Geboren Hter en Mr. MATHEUS CpRNELIS VERSLUIS, Uttrt *>«b den Eaptr en Oud' Schtftn der Stad Èriia. Ltydenf by di Wei. ANTHOtN Y as El OPPER w» /£OQN op .Üreea* Straat,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1811 | | pagina 2