Sffftti?* 'v* -"fg mm SèiülS ??sSA| *(iH O ft-4 t;, a ST* 5r i^utJ 'A S 52 u e tj jsp c q e* «t up S E I S =5 ~5 0 J«o" "sioSe^0 ïö;BO>S;a»ïc»" «»iS u n ?o-x2a w >-« ,JE y «2 tJ 2 5 9 o. '3^2 'S jd -E co1^ 6 O B B Of A."' >- VI 9 r2 -a'» ST* No, oïïï'eftO zz 2 -2 S r2- S:Z t£ 2 •%r jkljo-o- ^5 a S S"» S 3~ »*-i <"3S: >k 0 "2 -"2 5 2 <2" o n rt a *2 w;S.Sfl S 2^.2 S'-> ""2 2 »- a •'3.r §M-° SUJ o "n .2 S S-S S^g,Q"X s a -S O U I» I: n n - u o ."'On -O.M K>ï^ J.Sli hï^s!^" 5 w - n«bs?-a 2 iP*iHi'o .fa i ,2 S '5=25.!;?? |-4>0 u w H- u «I v it -< u e.N2=2S'? -O -«,.: -o^s SfC5 - S» ft- r® -o tt 2 M <5 WS 2 a "9 5 w fa O ^,(4 K »ML tl w PQ t*> OS fl '3 R K^tJ fêï«Iïlf'|I||»!S? s2 E^st^ï'è'iï^aöïi' N sd> ï;:sS5s.«S,so? ,2"\o^ 5 ?ra „43™ tS'm -« r%ïê?r. 5 3.ft* tS3 O r% V~l «-«taO'MQU -■5S-2 B 5 2 S w 5 s^5 Mr c Si£.SvS-2«? - tj 7! i !JSS- 2"-o22i? •ua B ,-e o o z: c S Cl. 1 9 «"S 51- 3 S-» a rj 0 P ft" U 0 ;^5 2 g g 2 g a w a ^«•OTSwdo 5 sjj 01.2 o-S 2 «n "S is fl ■•b OS c3 y e fc" 01 "O f\ O tt 33 C E! aS-^SÏ-Ogfl •So' Ó^5C3« o. 2 ^^9 «JJ»S >-. - w 03 H O^fl O 5 4i a ..»«as -( I H t O* O u O 3'S£«"".2 «•fi 5 S S gtëi u e 5 s o af B.S g-sa ■Si"®- SJ sf s^'-sst! e 2 s "3 a u li u 'Vïlgs^ f|j tr- s ï*«|l TJ O. T3 a H °- - •?-" -w v ^t a Ü'MMQ 5 cr4 v T3 Z3 ^g. .Si W 0> O gf S-S2»>1S ^duacj-oufl Cm i- o 2 «j *s iJ 75 T3 3 -r m C-»3p45 k>T3> t> c Cu-^ C V. ft 3 3 C B H S B-u ix<« u o g* o T3 T C* 5 Mu - T3 T3 T3 t3 43 2 •-* nü«0 0 Z -2 2 Si S «o ^•o^ï2=«2 3 o .fiOS 3s «•„By h fl g A u y 2- g e g -2S„5"S5 ï-S^gSlS^. 5'-® «s S j. g S'g -ö C 2 S O.^ a-r S? sZ.= o 3 2 o S-Sg.gS^.S 2 S g .«ou£ u -ovl 'S"«3 »iS. a s s - s M O JJ 9 Cb,JS tl ff *9 Heden, Miandtï den 13 Apgnstus, zolleo de Mtkelzers HRND. HOEFKENS C. J ««I na O o R •5 j •s<a= 53 Óf a 33 g' «hS Do •sa s ■S c£ S .^S55 e l-i f o H e S« MJJ»gh J»>u. d 'v 2 U* 5 B 3 S3 2 2 2 -r es» *- o cf»£ti g £a.20;s „S ér - S - - »- «>342S'Sao-°ö« U H ta r*. tlr»^ s O O jfi "üu U Z* o 3 t; v>5<«o *y 3^-9 5 O 5 H ea^ w T3 -• tj j|u —i-? ..u' S>® - w o o. u UuüflO ^fs=S=-r 2-:-|.SsS.*« o sfslls .|l'f3!:sg|g s 2g5-l! 2 E»3 3 a 5 O 3 utl»Ss •JslaSföI.-a^ H "5 g 2 2-a 3 OS. ï|.3 ,3 2«~ - S «ft5 - SjS i-4 o a ^aftM£it3y<3j S-<So5 2sSg.Sgs,| - --a D s^s oï5s2si£l 3 5 -S.-S"3 M e •jf» s a 3 43 O .■8»5èlf2 wi^ ,«ïls ;j j- È»SSêï' iïM«. SSall-S a 5 2 S S-®"» aftj "2 «JS-® -S"0 2 e s lï r: - ft. o a a 0 4m«^S2 t»i B rv 9 ft gtj y n ft a a. O O Sft. o **0»^ Ifi 3 <J Oh o. cd ft-l o '•S?|§ÏË|s-5S2 "23-35.§ eu|t»S.<'1|S ®-aa o<u>c— pvjti -> S s c M«.s gS'-'óga»00 s>£a3 2 So.^S.2ai«K K -5 4q «4 O2- »-4 S- s.*» M 5 js. Od- «a^ft .-52 - q 4 H Cl u m u a 3 Cl M -J W O tg co 2 3.2 a. - ai 8.1 - 0 C. LINCKER.SB. F. VAN «*3"9 ft O K o W co2g-g>aS„ "Cj O ri O i> 0 ft u a o a. a &.6S4 n g.2 5 01S1 o-o-ïö»» O o B"" «ft-3 u sj 01 {•öo esoaiHfa O 'S .J®® h O ft fl - K"c i-uoooj,, S« S v^rTS °"1} ft.S*! »°üg BO 2 22- •"-S 2 -S "S oja'u 8 ft4 tl ft» rr* cJfQ O T3 a O ft* tl w ft™* w tl fl c au 'E ft* S 2 "fi «ii'SBo :.o b -S U HS S-2 D 2> 0 ..O Je«3 LANGEN en J. Q, BOODE teAaifterdfm in'tOndezyds Heeren Logementverkoopeneen hegt fterk en weldoortimmerd HUIS. GIER.HUIS en ERVEN, ftnode en gelegen op de N. Z. After.Burgwei en hoek ven de Bosksm Steeg, by de Boom Merkt ,'JD. 14. Gr. g. No. 17. Wvked. No. 3635, nieuw No. 3847 ln 'tblssuw, zynde het Agter.Huii D. 14. G. j. No. 17. Wyk stf. No 3S13, nienw No. 3827 in *t bleeuwby 't Billet in 'tbreedeomfcbrceven. DeBewyzen ven Ei gendom 'en Vei! - Conditiën zyn tJ zien ten Kantore eenden Notaris J. VAN RIET, op de Cingel, by de Korsjcs Steeg: neder op.derrigting by gemelde Mekeij'ers. GERHARPyS ALTJUSJOH AN P1ETER HEBEL, DIRK 1UGT, HERMANNÜS ALTIUS enMEYNDt. MATT». STEENHOUWER Mikeleai.szullen op Masndag dea 19 Angnstn» t8ildes nede middags ten 4 noren, te Antfterdam in dt Witte Zv/aetn opdec NienwenDykpreCenteeren te verkoopenÉen extra groote en mooije byna cje eettglle daarvrn «verig zynde psrtv Rigefcbe MASTENvan 1 s14, t«, |8.4 aopglm 6070 4 80 voet. Edo party Jihynfche GREE- NEN, VUCHTBN, PENNPN eti DIKBALKEN; dBvcrft fDrtimertto DELLEN .en SPARRENrxtra mooije Eiké T 3rsbandjche RIBBEN Rhjnfche PUIGEN en andere Jfwiviaaren meer; Jeggewie ^ïj Iry Nbtttien word satigevsatzen I Air awn het Kantoor VM RQ03 en BOEVUS^zuikn te bebemtn zyn, i ■- «tK - -ü S"S5 j-ö O S'O 'O ftt NB. vJ - <3 9 «8 c Ni Cft- ■J -Jt e» o ,"4 es Daar de STEENBARRERY onder R.YSWYK niet verder zal worden geëxerceertis men voorneemens in de volgende M««nd, aldaar» publiek te veilenEen atnxienelyke party gebekke STERaJ in fDcrtén; V|n tyd van de ontfac g'at voor de iCooper» gemakkelyk zal worden geftelÖ. Zullende de picclie. tya vip Verkoop li*- r Heden, Ma<nd»gden'ta Augustus'aavondttea snuren precies, zollen'deMakelaars J en H. KROON, te Amfterdam in bet Outiezyds Heeren Logementverkoopen: No. 1. Een FffiHiHP M RW» op deMtrreUars Gragt, rosfehen de Haarlenan»er Sluis enSparendammerBrug, dativveele jimepjvf./wfargfr* eo &oJfy-tn Thee-Winktlin cedaan is en oog gecontinueerd wordt. En No. a. Ren HUIS, LOÖTSen STYGERbeaeveo» oaa.r 'enter gelegen fra.tjeTUIN enERVRgenaamd VAART- ES LANDZ1GT, bulten de Haarlemmer i^on, aan den LaageoWeg, by de lookoeden; ie zien meteen briefje «foor ten der Makelaar» getekend. De Bewyaen va» Eigendom en.Veil-Conditiën «yn dezen voormiddag te zie» ten Kantore van den Notaris,E. STOEZAK Woond pp den BaailemmerjDyk. Op Zatnrdag den 17 Abgnstos 1811dea namlddagi tr»3«iB»*a precies .zullen in hrtLogcmf m ie Zen; ter Kamer* der Notarlrfen binnen Leydto publiek verkogt wórden dlv.rfe ÊPPBCTRN téwetenNation»ls Loséentan. Schold" britvjn, inftltbteveo Ca;itailin Kei GrootboekCertificaten van dito ingtfekreven CapltaalDertig jarige Rénten.OSli- gatten ten latten Vaé SetRntfifcbe Reizerryk, Obligatiën-ten haten van Zyne Keizerl. Konicki. en AfOttoI. MajefiMt, Oblis.a(ifö ten iasrtn van Zyne Koninkl. Majt t. van Denemarken en Noorwegen; mittgadtrsni-rtejit KozerlykeCo pons tas f or ptoire G»tl en Ccmp.waar va» de Notitlen té bekomep zyn ten Cotbptojre-*an oeq Kciieriyke rsotagl» T. VOU M.fcftSN mstagiden'by at Utkciaan Q. VAN DER SPRURT en 4. G. LE2WXNve Ley den yoótsótmfij b o a Bü S a -II 5 »-S - B si|s*&s&'&i| i'ièffi SSlAïï vidSg ïöïëiS JSCe^"- - I'CS M S 2.f B - j °s f'3-r U .C km if *3 .M h s^ïïaSSS^ *2- •5^ 5h S s S'SiJ aJssI'0 z S^ïSScJ^S. O gift's'5 S'-S"®1 "2 U w-, O 43 -O s •- it xx I |^,*ï«5 a'EJS'sS^Sa sl sra#M -= fs|§ .fr'-s^S IWI"! ?|Sfa«;8?gs-*Bfrï -°5'S-«> 'ï«a£S2«« W M Zj EJ v 'ftu! -a« -5ï BS S 5 a ;a«"i«Jïfl ia«S a.:i S" ?..^I-S'£ »s m i' D. A. NAMIAS en D. A. NAMIAJuniorMakelaars. z*!len op Donderdag deo 15 Augnsrcs if 11, 's avonds ten bslf 'zes nnren te Amfterdifa in de Ne» in de Brakke Grond, verkoopen een pertv AMERICAANSCÖË BLADEN TABAE leggende op dé NtenWezyda Achierburewtl, over de Wyde Steeg, op een Zolder ven het Pakhuis Je Blus, en aldeir -diigs vood en op den Verkoopdag te tien. w. y 1 Ti. O X ft a

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1811 | | pagina 4