«ia. sr^s-s'SB'i» t^nae cemm«öic*fioti trè f-lm^oro«te de Ja p»ft dn M Bistre AméricainkParisou plu«ör duGoutrememeor frw^'i}». On sent que cette communication est tres-secretie. t"ï »s:&B:2«3 5'S r B J2. U Oi 98 O C ak jjm JL n Suivint les lettres de Liiboone du 8 les okjeif de ma 2? l3 ta r; m£ r» *7 _l.«.e—rt. z. jx Jitm-, 4° B#é - de)..» -***- te» nouvelies de ladite Vitle da 15 poriele Corps r cSni dn Géoè- avee les tronpts r rejoindre Lord '»iS o-S J*-» S ™g| g» Wellington. La defeote de Cadiz été iloil remise tux uïï'Os 5S.?W3 Espagnola, »Bn de renforcer Lord Wellington, de routes 5 'a S Jg1™ 5«!. 3' 2 S-le troopes angliises que Ton pent réunir. Lea lettres -dé S.?*" i-i-5 3 I BZ Lisbonne expriment descraintes ponr 1« surêté de Cadix 4 3 2.5' Htso.»" S-Ssi cette place o'ctait gtrdée qoe pat dea Espsgnols. H B» s« ?On»0 A a Pa O g-c T3 rT w" S-J"S Mi S *-S;2 p=) n S JL» o2 sLS:""«ï»^;g.S Or* m B.. rtfi* o z •g3 5?"0 *2 L c O O rTTf» 2 - 8 n p a s w JS f> sS 'fc' S ja f n. S-o o.5 H o-» S 9 -o cu c 3 2 "55£ ££s.g 2.?" S „,-"S - j*3 O O» gUS "~S?C- - 5 2"Sjpc:5 J Sg= g-2.2» ns 2* ft G- S n iLs >0^.5 a 3 >xa ,°r* sJbo. H«A -,«.3 o 2 5 5 qo o-!» -E: n&erSB ooteS^goS RB °"0 B O 2 - O b2Bh °2 w w C-Ssbj' üSSnEq.^ W L_ (5 f» - o-> - 5 1 s^è-^SS»- «■agHOw 0 2w 0 sSzg-B^s>3 SS" =?2?« ft O G 5 ®-W- t3 O .o JCJV' o w cdte de Snédevfs-l.vis Gothem- vaisaoanx de ligne. Nons n'rvons égsrda dont elle est l'objet. Nons viandes frsicbesle ptin et les sn. avoss besoln. On cotnmnnlque escsdre et de l'esctdre avec la qnl cotnmsnde les troures sué- chez notre consul k Gotbem aupirsvsDt, 11 avoit fait une visite seo berd. g - Le 10 de ce moisnn coovol de plas de too voiles qnl JSffsisilt route ponr l'Angleterresysnt été conuarié par 2 S.les vents, est vcno monlller dans la bsie. §5 EMPIRE FRANCAIS "o PARIS le 28 Jnillet. S. M. a présidé aysnthier leCon. JLtnteil d'état qui t'est asaemblé b Saint-Cloud. Z Hier il y a en une Seance an Senat, presidde par S. A.S. g- Ie prince Arcbi-Chancelier de l'Empite. Z r. rf n H t Une dépntation dn Corpa Legjalatif a été admiae le es I 3 présenter les bommtges dr ce Corps b S. M. le Roi dn Rome su palais de Saint-Cloud. a i. f°^5 Les s pour Cent sont 8e ot^si Ie* Aftions de la Banqoe •öiï4jet7S. AMSTERDAM, te 31 Juilltt DIRECTION GÉNÉRALE ie la POLICE «8 1 S HOLLANDB. E po Le directenr-rénéral dé la police en Hollande, infotm o que plnsienta indivi Jnsae disant attscbés ija police sr sont permis de se présenter dans qnelqn:s lieux publies 5 g et d'y qcêter jeloD l'sncien usige, so.t-disaut i I'occa 2;g sion de la feiteprévteBt qn'll n'autorise nuilement au S-^ enn des individu's attachés k la po'ic; de se ftiie psvt' g de rétribntions, sons qnelque prétexte qoe ce puisse étre 5 n et qn'il 1 donoé des otdres pour que tons cenx qnt agi 3.3 'Ont de la sorte soient arrétéa comme eicrocs et aménét k la direction générale. Amsterdamle 31 jnillet 1811. Le directeur-gtniral, DEVILLIERS-DUTERAGE. LEIDE le ai Juillet. Sa Magetté 1'Empéréur et Rol vlent de nommer par décret du"9 de ce móit,. trlsiieni 6u Tribunal de premiere instanceséanr dans cette vtlle Monsieur Daniel van Halteren, Ex - Grand-BailliJug t; j d'Instrnctinn Monsieur Etienne Luxac Ex-Echievm; Joge Monsieur Jacques Leonard Dozy, Ex-Echevin; Jnge Sttppléant Monsieur Pierre Antoine du PuiGref- ÏNÖ D N G. 5>-- J.7J - Vbigena Rnsfifche Brieven alhier ontvangen WH te Aribaogel in Rntlind een vreesfelyke Brand oatftaan I P 9" A M tnbee 3nor 1tAt4*i<kaj^a QaLk-léaa 1 Oil-' man Tsmb In «en Brief van Elfeneur vin den 03 Julywordt bet volgende gemeld: federt onze vorige zyo albier by den Tol -vj sqgfklareerdzei AmericaanfchcSchepen; inGottenbnrgliggen l-t> 3 S-^m-a nüSo" i.® verfcheide Schepen van die Natie welke gaarne vertrekken a gzS 3 "£•-*< No o 5. o 2 wilden dtnde voornitziclten tót een Vteedebrenk met En- ».r>3^;52>S8j •S po geland, febynrn hun terng te boaden; hetls denkelyk wel SS '1 Ï0öZ«,nï50»; - °'n dezelve rede dat de In Kopenhagen opgebragte maar n, beginnen hnn Ladingen te vér cenrs gereekend bet provenu niet dagen heeft bier by de Tol gekimd komende van Petersburg, met naar America gedestineerdde- door eeo Deenfcbe Kaper tot nader onderzoek aan- iv men zegt, op grond dataich,onder zyn laa- Vaten gerifineerdé Suiker bevonden, welke by Petersbnrg niet heeft mogen losfenen waar van geeo eeving was gedaan of papieren van gevondea wierden; -.„--sag S'5ï S*-! omtrent foortgelvk geval heeft volgen» berigten plaats §3-!°°3.apq met een Amerlcianin de Belt opgebrtgtuit de Oostza* Q b 2 8 M 9 t A ÏÏ1 Aft el P iMieP ven In sa» 'knitanAu amAmn iaau ataa Ja UJinir I*a j 5 0 e p 4 n S O .1 5 a Ik 3 - C fA S3 a A W3 stJ.H B S B 3 o rs 1 r°is Sf'wg 5.2 cy cö C 2 .-SjS-Q f.Po K» CO an? B Z ?- r S^-gqS =a -2 3 S iS'^S-E? wSS S z o 2, .5? o o 5» *2'. cl 2 8 gï S.> -N.wji 5 H ■a a ti B o 5J S-komende, Wmir vtn het bovtnfte gedeelte ven de lading ia &iog?=fc.a; Tarwe in Zakken, en bet nnderile gedeelte in Koffy, Sui jjn ?'4« ker, enz. beftood; eergister hebben hier weder twee Ame- aeS,"r"Sj!. ricasnenvan Petersburg komsnde en naar America gedet- Srjf» o B tlneetd, géklareerd, en bebben hunne reis oagebinder.' raas, Kapt. Engftröm, Jo/eph, Kapt. Sanford, mibcl g C 2"^.." 3 o mina, Kapt. Knbl, Maria Sophia. Kapt. Gnlftorpb, Jo -ra a nf'pht Kapt. Allen, Dower, Kapt EdwardBarrongdKil- o liam Kant. Tobn Goodwin en GenrreKam. Hnwland r.j. ?53j. Jaspera, J. Heger, R.'Jaspera, H. J.' Mailer, P. H. ïnSI*0"»?" Weever J. A. Glim R. BaarsO. Jacobs, R. Cliltfens .on t43 A A, MennesJ. vu Dyk. Kspt. Wsgemskar, E.'H.Óidep- Sa.2s2!:2;* é>2bnrger, W. Tbomss, S. H. Vos, O. Zimtncrman, H. TrompP. Roofeboom E. H. Mnller, K. Schuit, M. 2-*' S 5 E Guirky, f. Roelofs, J. Clsssfen, E. Jans, G.B.Doycn, S Ju?» - <2>S P- Matthys, L Corde», Kapt.de Roiter, J, H. Bnyten, Eó a 5 0.3 H. Roela en J. H.eren, alle van Stickbanzen D. Ringt s, S< B fs.'"£ fto tsvan Nyker^, p de Koet, van Nymegen, R. van derMen- 0,1 - 2 ft l'nvan den Poscb Kapt. van Sprang en Molenbergvan Ssx"-5 S-S SH J",Dcr,nd W,de }°og..van Tbolen, J. de Na»y«r,van S o S n T 5 P Vlssrdjngeu B. fioedemaekersvan ScbeveningenKept. Óodewortelc, van Roofendnl J. Kokfen, J. Voor- burgh, D.'Danafer en E. Webbegera, van Dordrecht. AMSTERDAM den jt July Ktl. Bataa/fch Refcripttga. 4 pCt 10J I J. Vrvw. Ner-.tiatie Jror. r rCt V •an Boord le Van het fregat the John Adams en gelaat mei cenezeer gewlgtige commnnicsiie van den Atreiict-nfcliee Miniatér te Parya, of liever van bet Fraé ch Gubveïni. ment. - Men gevoeld dat die cominnnicatie zeer geheim ii. Volgena de Brieven van Liabon van den Sflenwaren aldaar de voorwerpen van Engelfcbe Fabriek 30 i 40 pet Cent gevallen, en moesten nog meer vallen, nit hooide der menigte Koopvaarders op de Taag aangekomen. De berigten uit die Stad van den igden behelzen, dat het Corps vin den Geoentil Blake, bedt mi ia om dat vin den Generaial Graham té vervangen, welke te Kadix metdeTroe. pen onder zyn bèvèl ia Scheep gega.n om zich weder by Lord Wellington te voegen. e-ve: deediging van Kadix is dos aan de Spanjaarden ov-rgeiaatenom Lord Wellington met al de ljpgelficbe Troeptn-té ve'rfterkendie men byéta kan brengen. De Brieven vin Lisbon lasten ecne vrees voor de veiligheid van Kadix blykeo, zo die plaats alleen doot de Spanjaarden, wordt bewaatdt. Onze Srationop de Kweerifche.^ust voor Gotbembnrg is 9 Linie.Schepen flerk. Wy kannen ohSnietdtn beroemen over de oplettendheid 3ie men voof dezelve beeft. Wy kragen van de Kust Vleescb, Brood en al de Le venjmfdde* len die wy nodig hebben. Men komr gemakkelyk van het Esquader aan wal en van wal op 'tEsgnader. De Gennaii Esfen die de Zweedfcbe Troepen In 't Westen comman deert; beeft by onzen Conful te Gotbembnrg gedineerd; eenige dagen te voren bed hy een bezoek by den Admiraal Slomarez op deszelfs Schip afgelegd. Den 10 dezer Maand bee/i een Convoni van meer dn too Zeilen, naar Engeland moetende en door tegenwind opgehoudenhet anker ia de Baai lasten .vallen. frawsch kki&erryk. PARYS deo e8 .July. ,Z. M. beeft aergis'er den Staats. Raad geprefiieerd welke te Saint-Cloud vergaderd it geweest. Gister is er by den Senaat eeae Zitting gebonden it welke Z. D. H. den Prins Aarts-Canceller des Ryks ge prefiieerd heeft. Eene Deputatie van het Wetgevend Ligchaam/is den 25. toegelaiten om de bolde van dat Ligchiam aan Z. M den Kon|ng van Rome op bet Pslern van St. Clondasn te bieden. De 5 per Cents zyn 8e en 25 de Btnk-AAiëa 1243 en 75. AMSTERD AM- den 31 July. GENERALE DIRECTIE der POLITIE in HOLLA ND. De Directeur-Generaal der Politie ia Holland, onderrigt ynde, dat verfcheiden individnszeggende aan de Politie <t-aiucbecrd te z.n, zich verooriefd heb'-en, van in pu- leke Huizen zich te vtrtoonenéa er volgen» een zooge- amd oud g-brsik te collecteten hy gelegenheid der Ker- nis; verwittigt d; belanghebbenden, dar hv in geenen dee- e, iemand wie het ook zy, aan de Po itie geittachterd, gemagtigd heeft, om zich, ouder w ia vo.orwendfél bot oi géuaamd, eenige rctribntien te doen betvie", en.dat \i bevelen gegeyen heeft, om alle de genen-, die op eene n-danige wyze zonden handelen, als afzetters te doen u- ■estereo en ter gentrale directie te doen brengen. Amfterdantden giften July s8i ig V y. MepUrect-tur -Generaal,. devillieres- duterage. LEYDEIÏ den ai Joly. Zyne Msjefieit de Keizer en ttosing heeft by Decreet van den 9 dezer Mssnd benoemd tot Prefiient van het Tribnnaal ter eerfter Inftmtie, Zit- :ng hnn.ieudein defe Stad, den JHeer Daniel van Halteren rz- Hoofd-OfficiqrRegtertet Iofttuftie dea Heet Elienne LuzaeEx -Schepen Regter den Heet Jaques Leonard Dczy, Ex-Schepen; Regter Plaatsvervanger den Heel Pierre Antoine du Pul, Griffier van het Mairfchap'. t 24. TVsr. Seheldbr. e| t#Ct. Losrebté*. 'S pCt. Jniebryv. «p *tGrootb. aj pCt. Cerdficatcnai pCt. Nationale Losrenten. 3J P'-'t. Obligatln Rusland, i pCt. Wcenerb.by Golt'tiC, 5 PCt. dito .4 .v. 4 pCu. Uettigéatén dleor. s pCt. j Spanje 1807. nn s si pC*- Gtcoafaiid. Iafcrlpt. V» S pOt. Céftifiby K. XP.. S JpCt. Obllgitleo Zweden. s pCt. i- Prnlsfco. i. 's pCt.u dito Vtyw. Neg. •fSon.'."<jp pCt. eOTéaltxi Ren,en.Tfb|. pCt. LeatVViyw. Nag. iIöt. 6 pCt. dito' dito 1809.' 6 "pCt.. dito dit». 1S0S. "7gtCt.r Domein Papier. Bons-van.'eSyndicHt.^. .- 114 »S- 8i ïti-. ..cfci Ï-. 123 k.fc 9i k IQ. SK-rk-ii ISl Ifij- -* -78 k J 78 k J 33 k 34. 6oJ k 61 ,»S -k i ■.-.b8r-'.k 9 «8Ï k 29i- »9r kr3"4- >K k i9i- 3«i k 39. 87 k 88. U I T L O T I N G Voor de Liquidatie der Verponding over de Jaren 1806 es .1808. wyfc 1. N". 8j. 85- 135- «97 S43- 41». 5U> -3- 7- 8. 469- 4S- S04. 3«- 394- 93. 5 «S- ao. 441. SI- 759- «S- 6lS- I. 706. 5»d. 83.- ,108. sik.570. Ltyden den l' Augustus l8tl. 39- 4M- ;I9S. 70s. «S3- 445- eoj. 1040. 23S- 74'- 26. 777- in. 588. «88 794- 055 S»7- 2I9. 55' - «55- 6f4 '44 70K*. 353. 4«. 181. *2t. 847. «77. 77-8. 3dS- 3*4. >97- 305. 448. 3d'.. 499- S6. aod. 38. 4.24. «51- dS0- rod. 444. 9d. 910. 9d. 737- 19- "74»- W- h V AN N-O OHi. Ontvanger der Verponding Arrondisftm. ijle Lay den. 450- 599' 489- 538- 1078. 1341. 3*9- 4ad- 844 nod. 1 a 1.-190- 380.-591» 815. 840. *,,i> Aan Familie, Vrienden en Bekenden w<»rdt by deze» kennis gegeven, dit op heden den 28 Jtrly-i8n, In den ouderdom vsn TUtm ao Jaren op den HUTZ E.KytTiVTK overled n de Hoog Wel-Gebooren Heer e WILLEM LODE W-Y K Baron VAN WASSENAItR, Heer van beide de Katooyken en 't Zand. Heden, in den vrtmgen morgen, overleed, tot myme en myner twee aangehuwde Kinderen groote drorfhsid, luvn veel.-eliefde Echrgraoot H'tNDRUt MARTINI'S VAN DER HACHT, aan de gevolgen van BoiVW-al e» Verzwakking, in den ouderdom v»n owtreai' 54 Ja en ROTTERDAM MARIA SOPHIA RF YNBpft S den 31 Joly rtïl. Wed. H M VAPl DER HACHT- NB De AFFAIRE blyft contimé-nn,. Wittier, Hv de Wed. ANTHÖNY dc KL OPPOR Z(V)N o> ae U-ittlLi» iatratat.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1811 | | pagina 2