1 im fc fr- 6** txa 5. *2 5 cr -« S1"^ M AMSTERDAM des 29 Juny iSli. S2-85£9S»2-ff- 2- O MgS«*:»8 w"§5 g_ <P O, •r-*' O"^ 0 ft*-*2 oii o <1 2 a 5 5? A- -5 £-?2.?3.a ?.3^«!25H nfficrir- B ft ®B 5' "Ï^SnSÜTo'y ■o S^tto hiO c-Po ™s,»'=S,BSsr^2 Es- S-fiLgSrS'f of'H^ ««S^ggE.gu-.Sfc.f jff P. <- c D n 8»B.~ &<- <£S5>h b s R"®" e»»" i; 2. oa ^2>ZH 5f e> 32 SïSg 3 S§ oi n i;ig^lls|!-;r5g--ff? s2S..w^3n-£-&»rsl5sB SSlAÓS*?" 2 P - EC §.s"E«» j?S 2 HO? r-^'a Ü*0 5 a r* N O "Z S ^ftaz ^5«v-?aw »pe; K O rt 6» - a-** 2 s n.43 W gS'»-" cr-^i- ir O-S" §2^?^ 3"- I s 1» B O 3. o 5SË f 2 Z. ofSffg." S-2 wS v2 E.2 N H Zo.5 2 s 2 O*.5 at3«®2J S^OAq„O» X k*i° 1 O Pv V» M ►oCt s S- NSP PS. &D?2> p" B 5 S go »OJ5? i O'S w Bataaffche Relcripticu. 4 pCt. Vrrm. Kegocittle 1797. 5 pCt. Met. Sehaïdbi.eaLonr. J pCt. Iuichryv. op 'tGrootb. ai pCt. Certificates. si pCt. Nationale Losrentes. 3; pCt. Obligation Rutland. 3 pCt. Weenerb.,by Gill St C. S ?Ct. dies 4 pCt. Certificaten dito. 1 s pCt. •ptaja 1807. si pCt. GocoaMid. Iafcript. 5 pCt. Cerdf.by I8c. V. s pCt. ObliSttien Prolsfcn. g pCt. dito Vryw. Neg. 1801, 5 pCt. co Judge Renten. 1804. aj pCt. Loir. Vryw. Nag. 1807. 6 pCt. dito dito 1I09. pCt. dito dito. 1I08. 1 pCt. Domein Pipier Bom van 'tSyndicut .8 s9 6'z »<4 «i 57 i 14 I5i 75 75 61 9i 64 k i- ll 7- 58 S 9 24 1 44 M ae| 4 s3i- I»l 4 13j. 35i h 3Öi* 85j 4 87J. Heden verloste myne tedergeliefde Echtgenote, Htden overleed myn ttderyeliefdi Echtgeaoot de Heer RUDOLF MEESna cent bedfrgerihg v,n trent zeven weken, in den onderdom vin twee-en-uct,,. Jaren en zes Munden. Ia een troostryk vertrouwen op dei overledene z,ij.. (tandsverwisfeling, en met diakbtre erkentenis voor d byzondere voorregtvin roim zes- en - vyftig Jtren met 5, zen wiardigen Mm in eenen gelukkigen Echt te hebbn mogen vereenigd zynbetreur ik, met onze Kinderen Kindskinderendeszelfi voor ons fmerteiyk verlies. ROTTERDAM den SARA VAN LELYVELD. 27 Jnny 1811. Weduwe R. MEES. Heden overleed myn wtitde Min, de Heer JACOl HENDRIK HERREWYN«u eene Borstziektein i; onderdom vtn negen-envyftig Jtren, m eene gelnkki» Echtverbintenis van 3a Jaren. Vrienden en Bektsdeg welke den Overledenen in zyn bluf en werkzum cara&j gekend bebbenzullen wel eunig deel in dit myn griev^ verlies, hetwelk my en myne drie Kinderen treft, will- nemen, zonder my zulks door Brieven vsn Rouwbsklig betuigen. ROTTERDAM den 8. P. BROUWER, 47 Jaoy 1811. Weduwe J. H. HSRREWyj De AF 11 ris K 3 o 5" B f o* a sS^tff 2.0 5 z JOHANNA CATHARINA GAEL voerfpoedig van atn S 3 2 w^iSS.'» welgefchapen ZOON. gr S o S?f i° LEYDEN den 27 Juny 1811. «USgTf&O P.- C V K M V 0 ds L N B 5 1 '-V B 5=:» De Bouders der Interest - Coupons Vin de Oostenrtksch - Keizcrlvte SA KaninrlvkeNtrotiatienten Kiatore-lerKtnVi... FAIRE til Op dan vorlgen voet, door ijl, COMPAGNONS, gecootinneerd worden. In AMSTERDAM'is op den S9juny 1811 nvo'leeii. de Wel.Edele Heer JAN HENDRIK STAALANDEL in den ouderdom van ruim 3S Jaren; waar Van by dt« door de Famialje aan Vrienden en Bekenden wordt kcnij gegeven, S.< o r S a.~. It PT. w m "w®* S O. O. ,t2- o O wv»^i' O. *-<i M. Q. 7 o a rr» 6-2« rjö 0 - 5 ^t1'0 2 .Ja Z^o a aS< b°^S.a<SS-- £js<oSS S '-•?.S**5.Ss.sS5!r*E&?R 8 nS. 2 s Z op den vanen voetvan f3:15 perCoupon van/ao Weener Courantedoch alléén naar aanhechting van eenZegel vsn 2 Stniverif e" b>5? o N. en J. en R. VAN STAPHORST, adverteeren dat de COUPONS van NEGOTIAT1E op deLlQUIDATED DEBTia W g-o- dato primo July 1780 ten Kantore van N. en J. VAN STAPHORST en HUBBARD gedaan, welke primo July iSlozyn verval b of* K? b lei! geweestvan primo July 1811 if aan (na aanhechting van 't behootlyk Zegelworden betaald ten Kantore van de Kasfi sri j CUYK VAN MIEROP en TETTERODE; alsmede dat te gelykertyden ten zelverEantbrh worden ingetrokken AGT- EM DERTIG OBLIGATIEN vin bovengemeldeNegotiatio zyn,-ie N°. J. 71. 133. 14a. 171. 174. tïö. 216. 229. 286. 287, 294. 366. 410. 423. 426. 435. 463, 466. 479, 518. 660. <97. 725. 779. 788. 833. 871. 884. 894. 896. 91S. 986. 9J3, 1019. 1044. 1128 en 1130.welke door den Notaris J. H. ZILVER in prefentis van Gïtnlgen ter affbsfingzyn uitgeloot, en znlks met een Premie vaa 63 per Cent. v Commisfarïsftn en DireBeuren der Ntitrlandfche Aifuranlit -Compagnttindeo'Jaare ipySblilflèn AmRerdim op 1 S"'gt'hans onder direftie van ARNOLDUS LAURENS WEDDIK en JOHANNES CORNELIS 3PENOLERter vent 1 kerirg voor BRAND, enz. znlien gednurende de muud Augustitt eerstkomendedes Woensdags en Zsttlrdtgs, des tnötgeti vsn 9 tot 12 uuren, ten Kantore vin J.C.SPENGLSR, op de Prtnsfs Grsgt, ovar hst Aalmotsfeniers Huis, eenUitde«li«| deen van Tien f er Centvoor het afgelopen SSfte Jaarop Couponsvolgens Art. 11. vanhetContrift. •-* Alle de geenenwelke iets-te pretendeeren hebben van, vetfchuldigd zyn aan, mitsgaders eenlge Goederen, Cel j den of Papieren onder zich berustende tnogtes hebben, behóorende tdt den Boedbl van HENDR1CA VAN DEN j BERG, in leven Weduwe van JOHANNES VAN ULDEN, gewoond hebbendé oo onlang» bionéo de Stat j Leyden overleden zyndeworden verzogt daar van ten fpoedigftenen wel uiterlyk vóór of op den vyfrientUt, Joly aandiendeopgave te doen ten Kantore van C. P. VAN STAVEREN, Eetzerlyk Notaris, te Leyden voorn', Alle de geaenwelken zonden willen fnllioeeren tb iaigftito gerechtigd te zyn tot de eene helft des Boedelsnage- latten by MAARTEN VAN BEERENDREGT, in' leven Mr. Timmerman te Leyden, worden verzogt zich, gemonteerd met de nodige verlficttien, ten langftea voor of op den eerftea Angnstna 1811bekend te maaken tti Kantore van deo Kelzerlyken Nataris P. VAN HEMERENte Leyden voorat. Eene ordentelyke Borger JUFVROUWgenegen zynde by ordeatlyke Burger Lladeuop eeue aangemame Stand, binnen Leyden, TWEE KAMERS te Hanren, zynde eene Boven Agter- en een Benéden-Binnen Kamerzyndl Behangenmet Stook-Slaapplaatsen verdere Gemakken voerzicn bet zy in of kuiten de Kostadresfeertl zich met vrachtvryc Brieven aan 0. DU SAARBoekverkooper ze Leyden. By I. NATHANSop den Nieuwen Rbyn te Leydenzyn nog te bekomen in.de Vierde Clasfe der lep ie Ktizu <5. iSnïS 2«Daï8 a%ófcbuurStalling vcor twee Paarden IVagenbuiszsj Wooningen voor Arbeidslieden mitagtdsrs /'cMr* en WerkfUa: v" w" m m«1.S Ü3 5'S/«i Hoeren- en Tuinmans-Huizing, Letter V.No. 00720800209., eztrawelgtleegenenaangenaamen Couptlen verdei Z* o - - »e2a;»» o'TS Getimmerte, tlle bet welk zedert weinigJtaren veel is vernieuwd en aanmerkelyk verbeterd, en die Affaite weder met gaei ff *9a.f 3 P(ucce*11 geëxerceerdgeleegen aan de Delffche Trekvaarthebbend# de Couptl een onbelemmerd Uiizigt0ver geroeldi Vaart en Ryweg, vandeHoornBrogtotbydeStad Delft, en over de wederzyda gelegen Polders; NE t M-ava M- O» Ui vw» w-u»»v«u»vii UU| (.WbwllEEa BtiSe DVSV WW W «tkliu 4 »*SWO 1 3^5-P Q c S te zamen groot drct 5 Merge agekeken onder den Anxbichte van Ryswyk, in de PWspoel Polderaan def Oelfcfché Trekvurt, gS jTot1. S 0 B gtuïfeben Delft en den Haag, tegen over het Tolhek, eoftrekkcodeinct de Laan enSteenen Brug totiinde K lei Weg, waar doot nS! o>wra>" 0 g het opkomen metRyen Vaartnig even gemakkelykia 5 en eindelyk oog den eigendom van een tweede Stuntn Brug9 geleegn J 2. JL0§ over de ltlei Weg .tegenover de Vaar gloot ven meergemelden O ven. r?2 oSsSs-ïfoca Docnde» Cv°o' 100 veel de Hniziog en Getimmertens betreft) te zimenln den Aanflag dec Verponding, *5jiars« -S&9 g 2 £S.>" a a Somme van ƒ46: 11. 1 worden, Heden Maandag tl volgent tanxttie over te n» verband van dezelve, de helft in 1 2 h i' I -"vi auvt entw, Kiuut nsr KKrcss, gerevgea us rvvisu, zynde deZC party bezet met BOi n-v 3 o «"g Pr 3 b <eenige zeer goede .SreeB Aarde. g 2 3 K 5si 5 3 a 2 Perceeleneertt feparaai en daarnt gecombineerd worden afgeflagenknnnende No. 2. m« ■■Sa-,®- v>~ a S§s; co g.2.= 3.~J_ »j- a jjjnSta Zullende ée vuorf. hreeve Perceeleneer S 7?g 5 C 3 o p^P'l®0 November i8ri worden aanvaard. S r 8 --S S 3 3 73 S lemant eenipe nadere onderrigtiegdeswegeaabegeereodeadresfeere zig ten Kantore van bovengemelde Keizerlyken Nn 4a a» a« ""S rotaria HERMAN DE WIT, woonende inde Onde Mol Straat in den Hug voornoemd j by Wien de Conditiën van Veikooi .J *S n Q2 9 Cfl dó &CW 2"& van Einodom rè 7.ifüi pn rp léhpvpn «un o es-^3 S >r-»C o S2ba3« B B B s 2- 2 S'SgVG "8 S b 3eo de ®CW_X';C E'ectidom te zien en te leezea zyn. S o.,, - •-* De CKRinanans ViN r-r ttr a..!.'.!!.., ri De GEBROEDERS VAN CLEEF, Boekverkoopèrs te zimflerdam en in den Haaggeevenult en bebben alomiu b _^Q.S'Ghonnf Conespondenten verzonden: 1», VERZAMELING VAN DE TARIVEN der GETIERCEBRDE INTERESSEN S 3 S crffiv,n °e HOLLANDSCHE EFFECTEN, berekend., zoo voor de sedert den eerden van Hooimaand 1809 vervallesiei iSSffS" a lavoor het Semest r, of baif Jsar, dat op den aefien Maart iSlif vervalt, groot OéUvo: 4 8 Stuivers. 11°. VER' S W5-EC3HCELY8INGS. TAFELEN, flrctkende om FRANCS en CENTIMES tot HOLLANDSCH GELD en HOLLANDSCHl ag ut GULDENS en STUIVERS in FRANSCH GELD ever te brengen, klein Oétavo! 4 8 Stuivers; belde deze nuttige Weri' WS'.a s,b ^s Stf.^sa RECHTBANKENen VREEDBGERF.CHTEN in riet Pranscb Keizerryk r en de BEHANDELING DER ZAKEN BÏ DE ZELV E lu gr. OétavoPranscb en Holldndsr.bgedrukt OP LAST van Z. D. den Prins Aarts - TbefaurierHerl'l van Plaifance, Gouverneur Generaal der HoUaridfcbc Departementen nm- ent- By dezelve is mede voorhanden compleet Asfortiment van alle de WETBOEKEN en andere Franfche RECHTSGELEERDE WERKEN, welke regena- ■wtjordigin de vereenigd#Departementen inwerking zyn; waarvan oene CATALOGUS GRATIS by hun te bekomen!!, T* Lejt3e*r Hde Wed. ANTHONY d* KLOPPER er' ZOON y op de Breedé Strur}

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1811 | | pagina 2