SS-ïfe»ir|pifgï*Sarï S- s i SF S?§ »5 fitKmentea, (en -Sn» vook de n t Msars i&n ah met np- c -'S.5-5 2 o P z'c'!t vaodie, «elke ntcveogemelden tyd op ue vocufcbse 5psO»;g5 ?2_k vene Goederen mogten gevestigd zyn, of daarop in het t» o ~r. t i" vervoig nog gevestigd mogten women. D j nmrrAKC il Vt/> v or f n rinnr Am tS> '-Zr, Z&Hende ojnrrert «l het geen door de belsRgbebbecde ter uais emlnrt *fa« li»«/*»nis.nid*» y am avsm./nlvass.j^g^n 1*0* O" erge- JU =r»2' *o 5 22.5-.bekoming van bovengemelde In- er. Overfchryvi CN;'- p.? w» apip ghoor't te worden ge-ibfarveetdeerstdaags donrdeij *3 5-a P5 3 5s!*3. S«j* S - tekenles èeo AmteVBerirt mei dt noodice Firttiu, W. B1NGLEY, vertooneu 0E ZOON iN'^ÏASEï-, E.EN DIENST» groot beroemd Tooncelfpelr.aarber dattsch van Art dit» zynde een Vèrvo,/ op de Standw»«r in de Roi van den Gouverneur door zai vervuld worden. Gevolgd vao: TWEE WOQ-s !>-'•' ofEENK NACHT IN HET WCiUDnieuw zj~,. ------------- Sift, 0S4f her Franscb. VerwachtSALOMONS EB&3T& pel Bcrigt met de noodige Formulieren tti .RECHT nieuw beroemd Teonetlfpel il0»1 »e- :0 X )5 P. S. Alle bovengemelde Stukken zya tebekomtc iao Boekwinkel van D. DU MORTIER en ZOOS en voor de Regifhatie voor héc Publiek worden gemaakt, terw.yl inmiddels dien.-an- t"5a"" ~T n/o gaande of voorfchrtyden by Hem de Vereischte mondé- zL» s"o,a 2Uwe informatien zulleo kuhnrn tvotden betomen. En V S?aGM°ot2 2» •S.f°S.w»«SZ,Icie toellei,lin'nlï van »'le Aften, Metsnrien Brieven of bB<',S?,o<»«S andere Stukken franco aan Hem moetti. worden gedaan. rs<s- £S» 3 2 »>?«5T Sm In Óen Haag, Óen a9 Mey 181I. &S-5-"s.--aZS3«^i8ia CARRÉ. 3 n Z S>q02 m |5 «toff-w^SS S >O sSa» 95. LEYDSCHE SCHOUWBURG. !f «O^pjPS S nt - t">'W5 Op Heden, Vrydig den 31 Mey, zullen de Holland- CiiJ w S 0 f, MS"S pj §"5' Departement aale Tooneclistcrionder direftie van ïoa'QiJ. ft o9<3S no W 110aai»jI ó2.9„2 O w5 g n. en J.'R. VAN STAPHORST, adverteeren, dat de COUPONS van de NEGÖTIATIE op AMERlCAANiat PONDSEN, in dato primo Jnny 1799, ten Kantore van N. en J. VAN STAPHORST en HUBBARD, gedaan, «tij o.primo Jnny 1810 zyn vervallen geweeat, op primo Jnny aanftaande zullen worden betaald ten Kantore Van de Ênfj. JCUYK VAN MIEROPen TETTERODE met f 55 waarvan /ai14 voor Aflbsfing en ƒ33 6 voor Rcnienrao5«t eedns ieder Conpon voorzien zyn van een Zcgei van ao Stuivers cn a Stuivers verhooging. S Wg-3 ó-S-» sSo.'fi.S g S S OPENBARE VERHURING binnen de Stad L E Y D E N, Is 8-*»i?te;2.8»2a. li." 1- - - - Myne hartelyk geliefde Echtgenoote, SARab- VOIS, verloste bedes voordeamiddsg ven een wél.' fchspen ZOON. LEYDEN den a8 Mey 1811 M. KOPPBSCHAAg NB. Deze dlend tot, kennisgeving zo binnen als m ten de'Stad. 2-5W2. r* «- 2 a B v G n 2 n w 2" 5r - - JSS» f B O C .«•"CIO Van de VÏSSCHERYEN in Stads Vtstgracbtenin de Trekvaart van dg Witte Poort tot de Kwakel Brugge, en faj Molenof Trekjloótèn damt de Watermolens geitsin hebben. De Maire der Stad Leiden, is van meening, vrotu tijd van drie aan een volgende jaten, ingaande met den 1 Jnnij dezes jaars en zullende eindigen den lahtfieu Mei van htti» e "S e- S 2 5 5 0.I ö-ïI—SË.'S '814, in het Openbaar te VetBurtn: De VÏSSCHERYEN indezer Stads Hestgracbtenals mede in dè Trekvaart vjh; C°<j°ag'e5 'rS z* A2 2,b - Witte Poort tot de Kwakelbiug, en in de Molen- of Tret/looten daar de Watermolens geftiin hebbenen dat inzoodat» re!«w 5"S S. - partijen als volgent de Voorwsirdcn zal worden nitgediukt. De voorfz. fsrimring zal worden gedaan op hei Rttdhüüi; o-gpZ. 22*<^,Sb 2®*= voornoemde Stad, op Heden, Vrij dag den 31 Mei, *s voormiddag» de klokke elf uren; de Conditiën en Voorwaarden kir Je S J5.5o 55 5^,n S nen vlnhede'> *f 'e' Secrettrij wotdenlgezien en gelezen 5? S\a o 2 <5 g-B or o cc 2 2 ^,pr53<; •O *!:ai m B M 2 sö art 1! Cc ca ft5 Ww #s£W2^»«2 0 e.s2B«?*80^T3 J. CL» D--V *2. M 1 t cr o R 2 w ÉUf Sc On D; 2»*o» i-i'ÖZO a -'Q3 W gvén.zn?°B,!* Ï5«w De Houders van Certificatender oh per Ct. Infchryvingeo doorlopende Schuld op bet Grootboekonderadminifirnii 1. Tin«i»rat< HUYSINGA, te Amfterdam, worden geadverteerd, dat op Maandag den 10 Juny aanftaandevl, "s morgens van 9 tot ia uaren ten zynen Kantore zal worden gevaceerd-, ter uitbetaling van q volgende Wyze en teh Gelde gemaakt: >or bemvoor een derde ontvangen Rentenop de Primitive Infcbryvingen, en znlks op de volgende wyze Op de Coupons verfcheeaen primo Joly 1810, voor ia Maanden Renten in Papier ontvangen 1 Van Cspitul rood. - 50O. -*r 40O. - 30O. - aoo. -• Z Jt'5®"—1S QS 25 »"S - 100. - o 16 10.-0:5:0. en S g 2 -ES.W Kunnende de Houders van zo veel Coupons als benodigt zyn om Fr. 500:— of a 38:114 Hall. C. uit tSE.' 5 m Tr? 3 - "as- - daarvoor een Origineele Refcriptie ten zynen Kantore bekomtntegens betaling van 3iao. Op de Coupons verfcheenen primo July 1811voor 0 f9 ^~Mg g-S of Intrest 8 4 3 z 6 -3 6 io 13 lo. 6 O. 6. a - i - i - O - O 1 10 5 o 15 io o* 6, o. o. O. te makes, o o o ÏO-n W: 2 2 2 2 2 S 2 W>D o*® m u li"o o ö"cg->S Jg g-|55 yfb n n,n n o ftH» M0 tl -- (I C>m O Kp A» (k I o» Vin Capitaal iooo. - 500» 400. - 30Q. - flOO. ÏOO. M. 01 p. Renten cot no. September 1810, in Papier ontvangen en tneda ten Gelde gemaakt o 6 o w o o 17 18 15 11 7 3 8. met f o il. -o i. - o 4. o 7.o 13. -r - o II J 5 4 3 a 1 dc. 6 Maanden Renten verfebeeneö &2 Maart 1811ia Contanten ont vangen. met 4 a o. T J 2 1 o. E 1 o O 13 4 16 8 .m j O. Li «j; ij - f 4 a - 1 I o o 13 6 17 8 18 9 o. 8. 8- o. O. 2 Rif S r, s JSo 2^ c.»ï. «6 s* n< s a»&BaB5«3w SR?;®S3 ^ilggg. is-^l5.zC§8-5 2c M W •>5 5.5.«>s 5." s-S *5- >lo:2C<?"~sy\?3<« F 3 t - "xgalBIjSoO»!" E -VÏ.'vS5 ol-B"? BssD3= 5^° 0 En zal ter zeiver tyd, ten zynen Kantore gevaceerd worden ter intrekking der overige in onbruik geraakt zynde Co» pons, tegens afgifte van 6 nieuwe half Jarige Couponswaar van de eerfte zal verfchyneu na September 1811tegen hetiiing van 3 Stuivers voor ieder ftel, en worden da Houders der Certificaten verzogt, dezelve by de afhaaling Coupons te vertoonen, om daar op de annatatle van deze afgifte te.doen. Alle de geenen, welke iets te ptetendeerea hebben van, of verfcbnldigd zyn aan den Boedel van.wylen MARIi CATHARINA POTHOLT, Wednwe GEORGE GAAKLANDT.; onlangs overleeden te Amfterdam op de Priii fen Gragtby de Vyzel Grtgt; gelieven zujks ten fpoedigfte, immers voor medio Juny eerstkomende, fchrifteljl op en sin te geeven ten Kantore van den Notaris JACOB OLZATlte Amfterdam voormeld; als mede worden di geenenwelke met valable bewyzan kunnen aantoonen de naaste Vrienden van gemelde Ovcrleedene te zyato zocht zich met dezelve ten voormelde Kantore te vervoegen. De WYNHANDEL, gedreeyen zynde.op des Naam van den Heere MATTHs. BUSÏNG, zsl van Heden «f don dan Heere J. A. VAN DER VENMz. vervolgd worden; ten dien einde beveelen wy zyn Ed. in ieders gunst. ROTTÉRDA.M C O R Ns. S W A N E N B U R G, Voogd. 34 Mey i8ll.. j O Hl. TER HOEVEN, Toeziende Voogd. Dsar van Heden af de WYNHANDEL van wylen den Heere MATTHs. BUSING door my zsl vervorderd wordts, hebbeikdecer my deswegens in ieders gonst aan te beveelenkunnende men van eene beste Bediening verzeker d zyn. ROTTERDAM 34 Mey 1811. J. A. VAN DER VEN, Mz. LEYDEN en AMSTERDAM. Verwittigd de Tandmeester SIMON NATHANS van Amfterdam, dat hy Hedti en Morgen, des 31 Mey en 1 Jnny te Leyden zal te fpreeken of te ontbieden zyi S ZvDa 5 ta« ?z' 0 ■"«H* c s* a o ir's» -•sr>i cr cr oa- ^•<^5 g to-5 55 g B SbE2^2^S ïa?-5*3 ""2 w-by d« Vei. Kramerlade Goude Leeuw op de Breede Straat. Van Maandag den 3tot Satiirdag den 8. Juny ,"Zal hy 5 o 2. w 2 o o-» 3 r "1 S —5. Amfhrdam bly vën om zyne geabonneerde en verdere Begunatigeis te bedienen. Die gemelde Detitist das over gebteekii 'O-ïü' oB°?S'9iOïinde Mond van welken aard ook, fpreeken willen, worden verzogt zlcb by tyds te melden df daags te vooren hunne Adr«. Amfterdam in de Nieuwe Hoog Sttiat; No. 7. Po.rt of buiten de Hogeweerds Poott der Stad LEYDEN een TUIN willende Verbhurej, waarop men dc> noods zonde kunnen Logeeten, adiesfeere zich met opgave aan de Boekvetkoóper j. VAN THOIR, op de Hooglandfche Kerk Gragt. taSIirCsiZÏ'Sd' A. KLOSSERH. VAN WAYENBURGA. FABRICIUS H. J. KLOSSER en J. VAN WAYENBÜRGMekel.sn, j f, 3 f n "!ko'<5o2 - *n'len °P Heden, Vrydag den 31 Mey, *s avonds ten 5 vuren, te Amfterdam in de Btekke Grond, in de Nes verkoopeti - 9 e - J t- u 5. ®en P»"y V*U circe 3®o Vaten Carolina RYST; leggende op 't Pakhuis de Astonnen op de Prince Gragt, tusfeben dl "S E"; 5 g WJS Leiy Gragt en Wester Markten aldaat Heden te zien. ■JS-3S 5 "a. A. KLOSSER, H. VAN WAYENBURG, A. FABRICIUS, H, J. KLOSSER en J.VAN WAYENBURG Makelaars, N' zu''en opDingsdig den tl Juny 1811'a avonds ten vyfuuten, te Amfterdam in de Brakke Grond in d: Nes verkooneo: Ëti j -e o - dM-S 5, j h 3 o Z3 party van circs too,000'Ponden bruine PEPER, In Vaten en Baaien, (te hetiaUo in banco.) Leggende op de Pakhuizli 4 g Jn S 2 2 "•3) Z.DIonifiusop de Prihfe Gragtover de Kruis Strutcn de Moorop de Kcizeta Gtagtby de Gtoenlandfche Pakhuizef V B i w r H2 3 C^o sa r g en «'daar op den Verkoopdag te zien. ••*0 i1* 2 h* -,o° n ►- •-».M 5 a 5 0 sr H K B. 5 5 5 2* 2cÖsa° u 5 a 58^M?' 2?«2a.-5?'S2, Jl a 02^.^2 §i°B M !T 5* n ÏO N f» B <1 0 5 »2 n 5"** -o w Op Woensdag den ra Juny 1811des namiddags ten 4 nnreozal men io het Logement bet Fontein te Soeterwoude, po- 5|^^^SbHekve,len en ve«oopen: Een POEN-SCHIP, genaamd D£ JONGE JACOBmet al zynRoaihoutfttand enlopcql HERMAN DE WIT_, Keizerlyk Notaris in dt Stad deoHaagia van meenlngalsltaten erder hebbende van zyn PrlDclpi'f, j j in de Nieuwen Doelen in den Hasg voornoemd pabiiekK aldaar finaal te verkoopen No. I. De van ouds bekende zeer jon-,,»*" gerenomeerde Rjswykfcht STEENBAKKERYbeftaeode in een overdekte Steen-Ovenvan de grooïfte fnort, groot tTtif- C 5 _s-« 05 8 2 o fob uur Stalling yoor tweePurdenWagenhuiszes fVooningen voor Arbeidslieden; mitsgaders Velden en IVerkplett- (p B G 5 0.0 z 5 bs"g>ye»> Heeren eoTuinmans-Huizing, LetierV.No 107, ao8enao<>., extra wel geleegcnen itngensamen Coup elen verdtr1 «etip-c*!'<!" S 5 Getimmerte tlle het welk zederdweinig Jasreo veel is vernieuwd es unmerketyk verbeterd, en die Affstte weder met p J s- o <-» £.Zrt D 5 HERMAN DE WIT, Keizerlyk Notaris in dt Stsd deuHasg o> 5j;.. ?o 5 op Maandsg den eerden July 1811des namiddags ten vyfuureu Ü.O zS7°->' N'sl" - H^'S ve"en» eD 9P Donderdsgden4dito, des avonds tea 9 naren, «ld gerenomeerde Rysmykfche STEENBAKKERYbeftssnds in eet *<5 a w1 n ■4i -rj' J. w 3, - O" 9 f -6Ï"Ï5 o-r 3 c-S* 5 I 3C o C3 g E: O f» CO 5 0 3»2 c aa" ad -• D - a - (;,,o g--5 5 f, f ;oH O s - O f rt 0 J" 3 Vaarten Ry Wegvan de Hoorn Brngtotby de Stad Deift, en over de wederzyds gelegen Pollets; voorts groote Moesiuln\ 3 f." I Boomgaarden Geboomte welasngejegde Slingerbescbleidende van de Woaningtotean de Coupel; wyders oog een Laat, <s o.! 5^3 o g lang, lao Roeden, aan beide zyde met Hout beplant; habbeodedeSiesapMnneenvrye/n- nu Uitvaart ot KulkvaodtTrfk- g--s|' o "a1" iot voor dc Steenovenmitsgaders nog twee ftukaallcrbeat wei toegemaakt WEI LANDalles annex den anderen, - -* te zitben groot circa 5 Mcrgen geleeren onderden Ambtehte vso Ryswyk, in de Piespoel PolderaandeDclfche Trekvaart, <\c 0 •-<. o O tusfehen DtlftendenHtag, tegen over bet Tolhs kcn ftrekkendemet de Lsin ea Steenen Brng totatn de Klei Wegwitrdöor 3." o"o S"s- 0 hel9Pioloen metRy.en Vssrtuigeven gemakkelykis; en eindeiyk nog den eigendom vaneen tweedeStssas» Brug, geieega o?; g g.- n ov" de Klei Weg, tegen over de Vaar Sloor v»n meergemelden Oven. ^aï-S P°eolle> (voor zoo wel de Huizing en Geiimmertnns betreft) te zsmen in den Aaaflig dei Verponding, 'sjaersi! a.» 3 g g co; Somme van ƒ46 ij, Kunnisdebyhet doenderOpdrtgt worde* aanvaarden door de Gegadigdens bezigtigi worden des MaandagsWoei!- r-^ 3-5 o Oi'-i, S'2 5 dags en Vrydarsvan iedere Weekdes morgen» van lototdes avond» ten duüren. S'2 '"'oSi»™3 Kor-per ?a! de keuze bebbenomme de voerhaede Steen - Materialen en Gereedschappenvolgen» ttuxitie over te ors- °£'"><l35'rir n"n ,!5 C voorzoo wel de Roopprysdet Steenbaikery betreft) onder ipiclial ve:band van dezelve et de heift.it! «vj n o Kooppetifjijgee by Rusting te bopdeotefens Interesten i sper Cent. Eo No. a. Pen party WEY- of HOOI LAND, groot vier Mergen, geleegen als vooren; (zynde deze party bezet met noj een.ge /.ter goede Sues Aarde. Zullende ae voorf- bret Perceeles, eerst fefaraat en dearna gecombineerd woidsn sfgcfiigen; kunnende No. 1. m« pr'mo Novetr.ber 18.xt worden aanvaard. lrrr.eo' eenire njaere onderrigting deswegenabegeerendeadiesfeere zig ten Kiotort vin bovengemelde Keizeriykea N0- tjris HERMAN DE WlT. woonendc in de Oude Mol Straat in den Haag voornoemd; by witnegt dagea voos de Veiling, i» -ondiuen van Verkoop en de Bewys. s van Eigendom te zien eu te leezen lelien zyn. Te Leyder, bv de Wed. AJNTH©NV re KLOPPER ih ZOONop de Breede Srrtuf.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1811 | | pagina 2