M4i.ss I liï^i i»i w - s c 0 j!5w c E «i -3 E :s°5 ïAsi <m«2 5 HJ2 5 -5 U g ...PCT s' a w s g .s rXS U *ro O »- *o d S S.fc E "I - j's'|SsS-S'S-S :ofgOo p cS 5 £B§ S3 r^fli gfcl e Tf 2 NS P V c3<.!2 O Q eS-s 8-fS^Be£-.8 §«x» 5 ÏK^SÏf tó„ïOöaEt«_-0>co-0 D'iSS- 2pOftt-S g8 a flj c a o- *2Ï2 w «S 5c *2 CD *5 B. O 3 gE> -<S®3 -§■£ pg HZS'lfWpS!? tüM 2?r* OQM D S EHos^SSSi Sgsls Z I ,o« ?-§£»""« Z-*so _J t* «3 -gl w s!_;05D F? 5*. P O'. o ;SZ .N S E«P*S12 r B r~i S- o-wj°5>w^ .-. -S So o "■s'ë -S<ii w i'§5 -£«2 e-" Es* h3£ --..jaa f •S£b< S£ 1 S3* S3 H H M O O pO He <U> o ^2 C W s. «- a o u Q a. •MJ W OJ JJ *- -r ►- S - e-- 2 En! bo a m a o |3 S2 ■S 2 -s I<-|2 u 1-3 .3 p. S KH> 5^ ÏP P u u 5 O £1 x Ett"oo S: w u t> a .2 XjO 5J-* "2? w o o* u o a «!-;h eslf S 5 eSgSKS|o s a is™ v Eo :iiSj K> X^< 2 v s.^ U 0» to v Q1 U «U 2s £3 «.2 2 X"1 a m s." - 2H sSlrp- „•sa s s o 2,2 ■Sl-'SSSH SSg.s«£M ES "3*ï« SïvïA" Sï-g E "Q £StEjo - 6 ^|S=«s p 33 o <o S o v °-ï ■-• O n or -* S. ftJxSa JS a$ saS«j; O.u u N3 O p"-gg?"Sp u p - 5 ""2 5 S S-s^i ot,2 5 S J! S u p S 5 p p.S'^'S w 5 g g S -8-oN 5 s B-M w "SmoSBSB HfftWSoofC Ii N g S <2-2 S o 2-x 5 «■s U 'Q 2^» fl z 2 te 5 5 5 HQS -„--55" „-a ï;a I -5 '5" a uït -=-Is>-'5 no 0 u M .2 W« B :zr« 2 2 ooS'S^-J! «5 s «.a«"«j- zi-j.-s.H.'S.a oASuJ" 5 3* 'S °"s 9- JflSS 0 3 S - -35 "3 1X1 o-s - O g q 05 O xi u 2 tJi S u« u S •O JJ*Oi u w U M fi-S id Ofl«i a a 2 a a - o Saw°«doO,*!i? 5«mO> z 02 S S 0»g3 - - „•sSssS.s*" 5? a. -p "i !ï"S0»'ïs 2 g-O 8o - o 3 ui 2? p M 0*S5S!-SS5 a m hi!: -—,zz o <u .M, ^7 tj a o *S «3** M-s «*o-° a> r? w mo "O "fc. >1 s t* i o •s «s-sS^ ■5 «I»1! - n x K •S iü|ïï -H 3 g g S - S u S« "3. a a -2. 3 a a I 51,4 Si 5 5 V1"5 g N g c'5 g a a <j o N B li c c n n B p m. g SSP S Jop F U TJ u u o t» t«n o w 51 2a o a t> Q S-si^B Ü-S" N p S 2 00 o S r' *2 ,*3 kOv«jeptj«o r\ beta r u NM •o m-O O U0'O te M 4> "O 2 rrT •a«*u o^^TteP o -OP£g a=; Q. <U ^Tt3 <a «ua fl B u K O -a .n M fl hC !*s»V r*S t, a H ig-'S-Ss-ssst^6,2 b P B p p.3 tn 5 - t 2 Sgs"? .5 a »M £s«5i S'.ue* •^S a - .6>M '2, 00 2 j» t|4 R h x® E u R"« S1 H m S 8 t«S 2 fe *'- K -3 ««."C «B3»;«5h"'»Sï s •E-2gsS'sS|3^g««a -iè^SsÜss*^5,0"- S 8 x-p g -eSpJ "*M - e-a a tr«.v T3 Zi. H -3 >«So„5'5u oj C i, n 2» S Z 5 t3 w O h SasSgOog u 5»iS -SS"°:=. 0>OEÏ.X3Pfc 5ia'°„^£^3>uJ - •rr'x-- r§ o~ ,£3; 5N u P o!^" p ai S g C i M f L 5 so S vMS 2® o a "O »lj si®; Q *a o a Ss?5 *o Q«ri i p »:- Ni« P J3 BSUOUU O X- w ,5® o u U M Cv' O 3 003 3 J3 O 3 p vXu >3 O 3 o* LEYDRN. SIMON NATHANSgeëxamineerd en geadmitteerd Mond-Klei- en Tandmeestervan Amfterdam 'sHage, Leydcn dcc.verwittigt zyne gelbonnecrden en verdere begnnstigersdat hyzal te fpreeken of te ontbieden zyn Vrydag en Zaturdag den 31 Mey en 1 Juny 1811, by de Wed. Kramer in dt Goudc Lecuwop de Breedé Straat. Hon tochdie in bet ulterlyk feboon het ware belang (lellenen die zelfs in een gevorderden lecftyd willen behouden behoe.ft voorn. Dentist niet aan te fporenom hunne Tanden op den duur te doen onderhonden vooral die vio hunne Kinderen van jongt af te laten rangeerenzyby wier opvoeding dit verzuimd isbeklagen zich deswe gens te zeerdm dat zy de hunne hier voor niet zouden bewaren. De Dentist Simon Nathans, beeft das tot gemak van alle Heeres en Dames in de meeste Steden der HoUandfcbe Departementen een Abonnement geopend, waarin zo veele vao de saczieolykfte Familien hebben deel genomen, en waar door men voor eeo modjque prys voor cene gebcele Fa milie by bet Jaar voor bet allernoodzaaklykst en fterlykst onderhoud der Tanden verzekerd iszydie nog in dit nattig Abonnement willen deel neemeo, kunnen zich deswegens oog by hem op de bepaalde tyd aanmelden. Meer dan eens beeft de Dentist het Pnbliek gewaarfcbnwd tegen Kwakzalvers en Rondlopers, dlc zich voor hem uitgeven. De Dentist Simon Nathansdoor de voornaamfte Collegien in zyn vak gepromoveerd, rekent het overtollig door ecne breedvoerige Annonce op te noemen wat hy aan dé Mond doet, daat het genoeg bekend is, dat hy deswegens alles verrigt, zo wel in het Qerlyk in order brengen en fchoonmaken der Tanden, alt bet behendig en byna onmerkbaar uitnemen der pynlyke, én het inzetten van de alleinetfte Tanden, welke yan de natnurlyke onmogclyk kunnen onderfcheiden worden, en voorts alles wat tot out en fchoon vsn den Mond én Tanden kan en moet gedaan worden. Is woonachtig tc Amfterdam in dc Jfiienwe Hoog Straat, No. j'. p-ssgisSCsrs-Rcs 5§»diai{ ïf»5 •Q »-H "O *0 N *0 c a w I ;s Stj-2 na c "j 2 te bo-j ei S' te o 5-vï^^ g o ^w -S o J l> "O O W 000 0.^ -u "Ja 8ÜSÏ5SSS p oj S O"-^ 2-4* te.2 a a 'ra c-o kn p b p o •"wrM«,ï"o o ■oJ'-x E. try S'O'o «fi cü 4- .2 V J5J« P"®-55 2w<»l|^-S2 enSu.-g2|b3 -5.S»ï°°a P 512-8 resin's o dl s> u-53 g3^ O v s V 73 V 3 W 3 c, I -® Tj M S3 s-| s z I 5 <£f L- f-" 3 S 3 M u-. a Jr y p a SÏ - •2-1* p g. t E £>o ■y E S .E ïj bftTJ qj c 44 §s?z -SS O s te -x W 3» ■g'S W> X C«S u JS O o eé U s>3 - 5 ss^- S-w an 4s "E o '<Ji O 2aII r^t U So goj 2S sgs- La en iS-C.D^Dzlï gH5SSttg«B„üSz| 'S* S?S sz-,2 s<l 'Open o£ >„v^K •w b*lRo« •SNu m £fiS«:e2 tod o ft o- ->:!'?Q 2.* 'ogbf1 'Zs^SS^HS' J2<Ö «SSV- o. >x; ei a 4* IT gpS"^"p--z .85 «»ss®ioOQS| s g, êg'Sg wjO'o O P -£tc - t "3 a P - C O 4» V. zg^a*.*; e-=S 5 S •S w m. te „.NÜüOM .M'g'S.S b O w jz x 0 7i v s-s&S S g KN e ft» »-t S«mO? qZ jé o O w '-s* S ê*H a 2 ^§3 sfi S.g S® >z &.T3 w> tx3 ®Sï:-.é 1p«SbH CS-~s V g e -^25 fcx o -»-• 61 3 - 5 &S 1? B B.jS te. p .1 p, S6i-|3 5 •te o S tl" S 2"" 6- B u s »x -as S e g-~s >vi E> u u M ^5>s5gp c as o 0 "Btó*85ö gS'sg^ ï§?IS- mV m ï^i (in te-o **\S if 'S 0 «Si*; *8 ci SS ik,(J r 2 ^ï£,sll o 8 0 5 8-0 M-te 5 13 g S a n S o gufi tw g z B p, n u ,5 o o fcoSl". «xt 5 z E o 3 n« -C tJ O o S> z ~-S« £g 2 B E i! 3 SxSgp - SüD°ig g^gpf: y o o N 1 v- 1 E» B««3 „-•£ P.2 xQgSÊ p3 S-v-g g |SS"S l& «B"5g| §s-«ïf'2 e* a E ij p C u. s-=£~; - -x ""y CO-CÉ- b 1 o-^j sfO-5LO' O g -« I 'tl n co co O te g S3-S-2 tt .- £J t> «Sï%3 SSiï'S 3 D"-p mM ft *w a a. O'S 8 5 O V fl H «S55f y CO tl ^3 W o üg - L. So» J 5 a ti c* cc >zzsz sfc-saitS 8P.b?A'« UIT DE HAND TE KOOP, een hegt fterk en wel getimmerd HUIS en ERVE, met deszelfs Stalling, Kolf- en Kaatsbaan, mitsgaders Bepooting en Beplanting, (taande ea geleegen in de Weipoort, onder den Ambachte van Soeterwoudewaaain de Herbergiers- en Kruidtr.itri\Nstringen met goad fucces worden geëxerceerdzynde de van ouds genaamde Herberg DE GEKROONDE MUSKADEL. Icmant deswegena eenige informatie begeemde adresfeere zich aan den Bewoonder van hetzelve Huis. De MAKELAARS in WYNEN, te Rotterdam, zollenop HedenWoensdag den 09Mey, *snamiddags ten vyf nnrenla het Logement het Zwynshoofdpnbliek veilen en verkoopen «ene pnike party van circa 18 Vat nieuwe witte Bergerac WYN, beftaande nit de bekende Merken van Mefclop Montdeneyra, vyfmaal P. M., en Eyma la Fonronsfeals mede zevea Oxboofden onde witte Chalosfe WYN en drie Oxboofden onde Mnacaat Frontignan WYN. Dc voorfebreve fVyntn zya liggende als nader by Notitie word aangewezen en knnnen op Heden geproefd worden. H.J. POLMAN, H. WESTHOFF, O. SCHIMMELY.PORTIEL JE, H. SCHIMMEL en R. H1SS1NK, ^-.kelaars, zullen op Dlngsdtgden 4 Jony itl 1te Amfterdam in het Ondezyds HeerenLogementdea middags ten 1 a nnrenverkoopen een liqnlde party EFFECTEN, te ramen circa/67000ala: ƒ12800: j, en 2jl3l en 4pCti. Holland; ƒ1600: iJcD3pCt. Tbefaurie Amfterdam; ƒ1000, AmericaLiq. Debt; ƒ4000, Plantagie Morgen/Ier en St. Croiar; en aCertificaieo La. B Hope CD Comp.; ƒ5920, Demerary divers; ƒ41600, zoo Obligttieo als Aandcelen in diverfe Negotiatien in de Coionie su- rinameo &c.: breeder by Biljetten, De RffeAen en Veil-Conditiën znllen vier dagen voor- enopden Verkooj.digtezita zyn ten Kaotore van den Notaris ADAM HOUTKOPER, op de Prince Graft, ever de Roozc Straat: Nader «torment by de bovengemelde Maktlaai», u <u eS at -a o. O Z O O NI cE til P* CU O ►J 14 H O >- Z O EC H E i) -o te at '►J 'au H

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1811 | | pagina 2