N% - O too "g.«5 W 5 hjWST 5 Nommeas., poor reoir let Arsises dr. ftérarteiteat if* So cL^rg^ O^-^Bourtei de la Mcnte pendant lc dtux :xc Trja&cue f. 2 8* g n S >c cet,e eonée, Monsieur le Constiller Groiaevelt qui n wo f^oreniflira les fonericns de Président. ,•5 Oomme membres de 1« ditc Cour d'Assises, Mersieart jgjvsa MeertenRyser, Diert van Mrlissantct van Geadt j. s n p5®'"- "i." 3,™ "Ctous Costeillers de li Cour Impériale. <y 2Sm« S5 i 2 FiXoits. l'éptq'te de l'ouvertnre des dires Assises sa x2vte«t ntv* Jc'n procbeio, i neuf hedres du nstin. Ördonncn», conformément k l'Art. So. Dtt péne Dé- que Ia présente Otdonnance ser» publiée de'suite dans les formes uslrées; "Que pour reXécurios dea du snsdit Cécre., Copie en sera adresaé h Procnreur-général pour"k sa diligenceèire - - D va - —aa - a-vj - --- Tribnniux de ire Instai#»'e du ressort de la w j- r, o. z "v a. S ïml*5'! Odite Cour d'Assiies et étre pnbiiée p«" affiches pribliquès w"" - S.g-3 "daas lea Chefa lieux d'Arrondissemeut et aiègtr* de* dits -2 5. >22. SCP'S S 2 én Tribunapx. tr* ftSS-M ^*8 - 1*2.2 o Ainsi fait k la Haye le cinq Avrll i8n. a 2.3 S5»C^2 >2 5? Qsiand') VAN MAANEN. P U T S E Y S, Grtficr tn Cbtf. Pour Extrait conforme, dilivri i Monsieur BEYTS Procureur .Giniral. C r/gad) P U T S E Y S, Griffier en Cbef. - - ra' st w £- e M S. o S a 2 u - S'Si2 22s 2 „S H - 2 a?3 W- 8-.JTaS-g,* 3 g 2. 2 O S J; g a*H S *=•- 3 2 'Tl »~.rp fs u o jj o. n ft s a ^"cro ?Z K* M a 23«5g.<»-IS.5§^g - 2.* 2cv fs^-SiS- a*! Beuoetaeri''tey rer'1houd!ng der A fifes vfa he* Deptps, ment der Mondec van de Maas, gedatirendet de kwec.tc bijt TltandCn van dit Jaar, dén Hecre Raadsheer Giocuevelt, welke dc fa- {tien vau Prefidmt. zal. waarnemen. Als Leden vin het vooip. Hof van Arfifei, de Hwrca van Meerten, Ryfer, Dlert van Meltsfac, en van Gtudt, alle Raaden van het Keizerlyk Gerechtshof j Bepaalen wy het tydftip der dpeuing van de voorn. Asfiftj op den negeaeEtwintigfton Jany aaofiunde, dea morgeri ten negen unren. Gelasten Wy, overeenkomftig Art. 8o van hÉttelfde De. creet, dat'deze Ordonnantie terftond en op de gebrniklylte wyze zal worden gepubliceerd ;dat ter nitvoeting der Art. 8! en"89 van bet opgemelde*Decreetdaar van,Cople zal wet. den geadresfeerd aan den Heere Procureur - Gene raaicm onder zyn toezicht gezesdeo te worden aan de Rechtbia. ken ter eerfter inltantie onder het Resfort vap bet' voorn. Hof via Assiseseo.'by opcnljtke hekendmaakingco in ét HoofdpUirfen van Arrondisfemèiit en Zittingen vin voor. tl >emde Rccbthanken, te ™-den gspubliceerff. Aldua gedaan in tien Hitvg den 5 April t.8it. getiekendVAN MAANEN. PUTS E„Y S, Griffier en Cbef.. Voor Extrift erir formafgegeeven aan den Heet BEYTS, ProcureurGeneraal. Cget.') PUTSEYS, Griffier en Cbtf. o~^£°~2-SS> Q tv o* a .-- o o 3*^ 2-3-2 ^2> 3 5- 5 -g, 3 3 "L cm fV ta a g^a.2.r-=: O ?5 "iZ K sea-w 21; BEKENDMAKING, Sogm MA1RE DER STAD LEIDEN, vermoedende dtt "xj w i-J veéle perfonen nog onknndig zijn aangaande de verplig. >- tingvolgens het Weiooek Napoleonom vau de geboorte *2 Channel Kinderen binnen dtie dagen na die geboorte, en van bet overlijden tninner NaastbeRaandenenBijwooners binnen mJu. .trior - tut*., ttnintln itrnan it's rJae "Atriarltii)<ifi oen Itiam IbTaiua f^3 5 <o5s o J-f m twaalf urentewiji de genen, welke na dea vijtienden dezer 3 5> o. miand daaromtrent nog nalatig mogten worden bevonden, 5 M a s 2 5 3 "S B de gevolgen daarvan aan zich zeiven hebben te wijten. LEIDEN den 11 April i8it. 5 WalSj-; S B S 'Ot Maire voorneem i s=2 D. M. G HELDE WIER. Ten zeiven dage van de Polje van bet Raadhnia tiöi f 3 W I 3*5 S ?s B ffi- 2 S-ZS-® 2§.*S ^2 B afgekondigd. Bij mij, P. A. D U PU n tA <3 e ef"*" r S t S 9 bekendmaking. ^•l^gSSiSiti nE MAIRE DER STAÏ) LEIDEN brengt by dezen ter kénnisfe van allen en een iegelijk, daarin geeoncer- J.5? J n n c S reerddot de Heeren Vre&trtgters v an ieder 'Canton inge- S 2 3 jS volze de beftaande wetten beboeren te worden geïnformeerd f- 7 J° 5* 7 a van het overlijden vin alle perfonenonder hun Vreiegt regt wonende, dewelke minderjarige "of abfente erfgenamen nalaten; En gelast, dtervolgendealle de genen, die- eenig bewird voeren in boedels vatl overledenen waartoe, i bet tij voor het geheel of gedeeltelijkminderjarigen of ven aan den heer Vreiercgter vtn het Cantonwiarin bet (lerfgeval plaats heeft. Leiden, den 11 April r8li. D. M. G. HELDEWIER. Ten zeiven dage van de Puije van het Raadhui» afgekondigd Bij mijP. A. D P U zee-tyding. Arrivementec J. E. Planters ie Vriendfcbapvan Heng. (lefort; G. Jacobs de Jeune Damevan den Haast; N. Rn- myn de goede Intentie', W. Baara le Cbasfeur en I. bon. wrs Maria Tberefe, van Gonda; T. Claeafens No. 56. dt DoelJ- de Nayer No. S63.E. Kool les deux Fr Ir es. P. Jar,rfens No. a8-, T. van Kerkhoven No. st81. de Ta mifeC. de Heel No. 94. dc Willebroek en B. Goedema, kers No. 93 tTAnvers, van Vlaardingen; J. van de Plnym la Eefnme Jeanne van Janr.exondS. Westdyk, le Jeune JannA. Klop No IU9, du Doel, J. Kok Janaz. te Dame Marie J. Roozendaal le Jeune Jean W. van Es Dina et J. Meynd'ls le Jeune Jtanvan Dordrecht; E. Engeli 'la Jeune Mir.queI. Schaskerloo le Jtunt Anteine T. gqbavere en A. Stap bonder les Fr Ir es, van Rotterdam j de Witt la Femme Cornclt'een Kapt. vu Sona le Jen. ne \Girardinavan Zaandyk. Heden zyn Ondertrouwd: H. T. 5. M O N H E M I U S MARIA de kat. DORDRECHT den 6 April t8ri. SüS-l'S'Sift'Sha *2.c^?23sï??52sla d Ak.uzK.WYk ato j^.vu vuioi^a. Heden abfencen garegtigd z'jn, oei dadelijk, met opgave van de overleed i.t den ouderdom van 79 Turen en byna 7 Mian- wijk en bet nummer van het Sterfhuis, van ieder fterfge- j denVrouwe H. M. GIL DE ME E STE RWeduwe val, wa.rbij zoodanige minderjarigen óf 'abfeuteu gcïcts. wyleu den Heer J. H. SCHACHT, in leeven Iloog. resfeerd ronden «togen zijn, fchriftelijk infof,natiën te ge- letraar te Harderwyk. F A t L L i S E M e N ït Mr. J. L. DOZY, Plaatsvervangend Regter, als Cpmtnlsfaria ln den Boedel van den Gefailleerdea GBRRIT VAN DEVENTER, Koekenbakkermitsgaders handel drvvende in Roffy en Thee, en als zoodanig gepatenieerdwonende tefLeidenroept by dezen op alle en een iegelys welke eenige praetesfien zonden vermenen te hebben op den voorn. Boedel, om :t compareren op Zarurdag den 13 April 1811, dea middags ten 12 uren, op een der Vertrekken vin het Raadhuis dezer Stadten einde aldaar ingevolge de Wetten van Koophandel werkzaam te zyn. x J Het Kantoor van Adminiftratie te Leydenverzoekt by dezen dt Houdersvan Certificaten hnnner Admiulftrariewel. w Q n t» m r x f Jr 1/ c x Xje iva iw X cu x cv v u g» g-~ e1 Mar Ai fuivant. Lts Lots peuvent s'obtenir ou a titre d'acbdtoit en lovagc pour une Jeile Clasfe ou pour toutes BSoJ rjjSsS £2 W «r atsx. prix les plus modiris. Vargent et les Lettres francbis de port. »S2BS°S,»Ö3-5 W VERKOOPING van RYTUIGEN, op Héden, Vtydag den 12 April, des namiddag» ten 3 nnren, op de Lange Brng, ?So8*?"ag.o3" "1 «ver de St. Pleten Kerk Grigtbinnen de Stad Leydenbeftaande in een Koets Coupémet grys Tryp gevoerd eeh ^5Sr"255'3sOBc;W Kierboe vu Vieren rwce Fourgona een Catricle een Franfcbe Toewageneen Jagtwagen twee paaren Koetstui- gcoSg - gen waaronder een prar zoo goed?.!» niedw, met Cbioees Koperdito Fonrgon-en Chaife-Tuigen, Vrouwe Zadel, Stilgertedfchappen en 't geen verder isn de Gegadigden» zal worden geprefenteerd. a S,<»ïS5»s„ 9-^£-2 o S-S-B S O V3ZFI 2 3-tv M n Vje-J - WV.W, «ugfcw*,n.u, e*.-* o323g*gS-S"32lw GERHARPÜS ALTlUSJOHAN PIETER HEBELDIRK LUGT, HERMANNUS ALTIUS en MEINDt. MATTHs. 2 «r o'JS* STEBNHOÜWERMakelaars «uilen op Heden Vrydag den 12 April's middags ten een nufte Amiterdam in dt Witte o JJ-® 0 g o S £-3 2 gtZwaan, op den Nieuwen Dykprefengeeren te verkoopenEen extra frisfe en mooije party Rigafe WAGENSCHOTTEN, 'S' r>« o-R"? S S. RoS zPYP-en VAT-HOUTEN; een party Eike KNIES enCROMMERS; een partytje Bovenlandfcbe DUIGEN en andere Hout- ES 2 K On w' 2 ,C waaaaw man» ml- tV1^1— 1. Y r> V* /"V CSV» rtT>t#T»TI7 L .l.^.u s 2 er, 2<"5nS§ 5 3 2 a w S" r.B n o S S o waren meerleygends als by Nntltie wordt aangewezen die aan *t Kantoor van ROOS en BOEVlNK te bekomen zyn. ;5w B. WILD en j. ALTHEER en J. G.. VAN TER VEENte Utrechtzullen op Maandag den 29 April 1811en a 5 Z volgends dagen, verltoopen: Et re greote en uitmuntende Verzameling van zeer net geconditioneerde BOEKEN, inde o<» -1 o g g*2 meeste Wetesfcbappcn Y a,r onder zeer veelen die zeer zeldzaam voorkomen, eenige MANUSCRIPTEN, SCHILDE- £0 <RYEN, TEF.KENINGEN, PRENTEN tn Gouden en 2ilveren MUNTEN, tot de Hiftorie van dit Land betrekkelyk', ^*S-'3M2,°''8B3.2n 2*"*® l^iet vee' F"1®'1® en kosten bv t cu verzameld en nagelaten door wylen deo Wel - Edel Geftr. Heer en Mr. C. A. VAN 3 3 3." ?&Oa b g12 o WACHENDORFP, in leven Oud-Raad in de Froedjcbap tn Secretaris van den Gerechte der Stad Ufrecht fcc. &c. 5' 2 S ~2» a»»r van de Cataloguszoo vee.' thans meielykalbmme ia verzonden en by bovengemeldenvoor twee Stuivers aan £5 3 5e,§'S S"*^ 3®*» O*1®" Armen, te bekomen Ja. g n*2.c-3 g 3 o D ïr A. en J. HONKOOP, Boekhandelaars te LKYDEN, ztllen Dingsdag den 30 April aanftaande, en vier volgende cL" J, q q otb 5 f dagen, tén hunne Huize verkoopan rent extra fraaije Verzameling van LatynfchtFranfcbeEngelfche ltaltaanfche ü-o.éi3 S g^3 b Hoog- eh Ncderduitfcbè BOEKEN, wst.r onder e beste Claafifche Scbryyers, en veele andere fraaije Werken meeren- voorts nog eenige Genees-, eenige fraaije RARITEI- VRIES en T. F. SPAAN, 1 Overledenen in bet Huis verkoopen eenige fraaije TEEKENINGBN, door onder- feketden beroemde Meesterskapi'aaic PRENTEN, door de vnornaamfte: Kunst-Graveur» uit de Itallaanfcbc Fran fcht, Hoogduitfebe, Neder duitfebeHcllandfcbi en Engelfche Scholen; keurlyke g tien ie en Us ft PRENTWERKEN, w»«r ouder kostbatc en zeldzaam voorkomende Werken; verders twee fnaije Manufcripten en twee kenrig byeen verza. melde Atlasfen de Nederlattdfcbe en Antfierdantfcbe Gefchiedenisfen betreffende; laatftelyk eenige Kunst Kas f en; allea roetveel vl7t eniever, io veele Jaaren bvtcr, vervaderdcn uitmakende hetalom beroemds en kottbaare Kunst-Kabinet van wylen dm Hoog.Edele Geb. Hee- Mr. E1EDERIOK BARON VAN LEYDEN, in leven Heer van ie Stede Vlaardingen tn Vlaardinger Ambacht cn.Babbers Polder, &c.&c.; ailes breederyojgens twee Catalogusfendie by gemelde Makelaars io in de Bulten-Steden te bekomen zyn, (_mits betalende 8 Stuiven voor den Armenj Ti Leydcflbv ds Wed. ANTHONY de KLOPPER bh 70011, op iè Btcedr Siriu.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1811 | | pagina 2