ïl hl UM* r'N°. W*« op te )0- io i Si t. LE YDSE tfA A N D A G PREFECTURE van bet ÖEPARTEMENT der MONDEN van ie MAAS. R PREFECT van bet DEPARTEMENT der MONDEN van de MAAb, ontvangen hebbende I M een fieOnic v» den Staats-Raad Intendant-Ge- P neraal der Financiën en publieke Schatkist in Holland, in'dato 1 dezer, No. a.handende inige bepaalingen ter executie van bet Befluit van Z. Doorl. oogh. den Print, Aarts - Tjefaurier van 'tRyk, Algemeen edehouder van Zyne Majefteit den Keizer, yandenngdeh ia Wintermaand 1. 1., berekkelyk de JAGT en dc VIS- CHEÜ.YEen houdende bepaildilykdit niemand z>! mo- (n Jigea -ten zy voorzien vaneen Permit de Port - d'Af mes >f Chasfe adverteert by deze,allen en een iegelyk dien het mde mogen aangaanen die wenfchen gerechtigd tot de igt te mogen zyndat zy tot het bekomen van het nodige trmls zich in petfoon met een fchriftelyk verzoek moeten •rvoegen by den Prefeék van het Departement; of wel, niks niet verkiezende, of de gelegenheid van hunne woon- ilaats zulks niet tnelatendcals dan by Gemagtigden met be (chrifteiyke opgave van bnn verzoek, by welk ver- joek zal mogten gevoegd zyn een Declaratoir van denMaire, ifvan het Gemeente-Befinur der Stad of Plaats alwaar de Herzoeker woont, houdende het Signalement van den Ver- ioeker, waar by zal moeten worden epgegeeven de oüder- lotn en lengte des Vetzoeketswyders de defignatie van t Hair Voorhoofd de IPengsbrauwen O ogen Neut, Vond, Baard en Kinde Kleur, bet Aangetige en de by- londere kemeekenenindien er zyn; en welk D claraiolr ilndelyk eigenhandig door den Verzoeker zal moeten on- lerteekend zyn zullende alsdan op de verzoekenin dier bege ingericht, door den Prefeék worden gedisponeerd, n de nodige orders gefield dat aan de Veizoekers zeiv-o fa» hunne Gemagtigden door de Ontvangen dea Droit pEnregistrementin de Hoofdplaats van bet Departement, Tya.de" or h-Departement der Monden van de Maas, Trytelaar in den Haag, de verzogte en vereisebte Per- kiis tegen* betaaling der daartoe bepaalde Geldenzullen ■fgegeeven wordenwelke permit niet langer van waarde tullen zyn dan voor den tyd van een Jaarte rekenen van den dag der uitgifte: zullende door de Maires der Steden van de eerde.Clasfe en de Gemeente -Befluuren der overige Steden en Plaatfen binnen dit Departement, in hetvervolg; geene Patenten meer tot de Jagt afgegeeven worden; welk verbod wordt gehouden te zyn ingegaan met den eerden January dezes' Jaara. r Den HAAG, den 17 JanuaryiSit. De PrefeS-voornoemd r C. G. H U L T M A N. fungeerend PrefeS. PREFECTURE van bet DEPARTEMENT 1 der MONDEN van de MAAS. jSe PREFECT van het DEPARTEMENT der MON- DEN var. de MAAS bretigt by deze, met referte, zoo tot de Dispófitien van den Land.Droit van het Departement Maailand, in dato e6 van Wintermaand 1810, No. 4 en 6. als, tot deszelfs gedane Notificatie van den 14 dezerter kennisfe van de Maires dër Steden vin de eerde Clasfe en der Gemeente.BtRuuren der óverige Steden en Plaatfen, bin nen dit Departement dat de Commisfaris-Ordonnatenr Rcgnault deszelfs dienst. heeft overgegeven aan den Heer Ordonnatenr Lyauty voor'de 17de Divifi; en aan den Heer Ordonnateur Banrotte voor. de 31de Militaire Divifie, en dat Zyl. zich dienvolgens ter betaling der door hun federt den iften January 1811 gedane Leverantie by gebreke der Geëmployeerden van dé Militaire Adminiftratiebehporen te adresfeerenmet prefentatie der Bonaby dé differente Diensten Van Brood Vivres Pain "l 1 Van Vleesch CFivres-Viélfde'). Brand 'in Gnarnifoen Brand en Licht .der Wachten Corps de Garde. Dat geene Vivres van geringe aangelegenheid (petits Vivresnoch Genever behoord afgegeven te worden, en dat, byaldien.de Corpfen Znlka reeds hebben ontvangen de Gemeentén deswegens voor rekening der Corpfen zullen worden gerembouifecrd. En datèindelyk met betrekking.tot de Fonnges, de Heer Kosterman Agent van de CompagniefCbap van Breemen op bet Rockin N». 80, te Amfterda®alle.de Bons, de welke hem gedurende de vyf eerde dagen van de maand February aaiiftiande zullen worden geprefenteerd zal remboorferenen dat by aldien de femelden Agent in ge breken mogt blyven de Gebeenten te voldoen, de Heer Ordonnateur Lyauty deswegens de nodige Ordres zal geven ten einde de Belanghebbenden zich diar na zonden kunnen gedragen. Den HAAG den 2a January 1811. De PrefeS voornoemd C. 0. HULTMAN, Fungeerend PrefeS. PREFECTURE van bet DEPARTEMENT der MONDEN van de MAAS. T\E PREFECT van bet DEPARTEEENT der MON- •*-' DEN van de MAASbrengt by dezeten gevolge eener by Hem ontvangene Misüve van den Heer Request- tneester Intendant van Binnenlaadfcbe Zaken in dato 19 dezer, No. 175. ter kennisfe van de daatby Belanghebben de dat de gepenfioneerde Militairen dewelke een gedeelte' uitmaken der CompagnlenCannonniers Garde CAtes krach- aensdebepaaiingeo vervat in de Decreeten Van den jBrnmai-,' te van het 13. Jaar, en van den I3 0ftober 1804 bunneSoldy tls Dienstdoende met die' van Retraite kunnen vereenigeo. Den HAAG den 24 January ;8ti De PrefeS voornoemd C. G. HU M A N, Fungeerend PrefeS. c i *2 ss 5 o s COURANT. DEN 08. JANUARY. §1 So ia 5 H ïZ tn** ft ilsf: -14-54 SZ 3z 3 |s*S*B3 -*vSs >3^ m S H .5» X. 2 2 v - 5 r i - S S°:2ïOjo aan den Heer Pinkncy,onzen Minister te Londen, geadres- S •j»aj -eerd, is voorleden Vrydag, oader ti.dere Stukken in bet „#55- '5. Congres voorgeleezen: «S Afyn Heer. ingevolge den voordragtdoor U gedaan, 9 5—j*'S S Z v"i Hec gedrag van het Gouvernement, ten aanrieo.ie»Op- =-Si 5 ïeJ-ES" volgers va» den Heer Jackfnnin hoedanigheid van Gevnl- 'S 5« magtigde, io uwe pnderfcheidvn Brieven en aelfs in die 62 e JÖ •weike door the Hornet is overgebr.gt van welke het ver- - Sil - - - - e 41 -o m 5 i.*^ g-ïsa^ of5'3 an o se -■£..2 ire" ■s s - a. J 5 a fï O -m ..e--' a en zelfs in die B v |s oT" 1 welke het ver-lf trek geene gevoeglyke geiegendheid tap her Gouvernement p g Jar-no 3-»uj, beeft toegefebeenenom op dat Stok deszelt's aindscht te „,0 "*0 5 JiSea n-..go - vestigen, btfehouwd de Prefidant bet als ongepzstdat de Vereenigde stsaten zouden voortgaan met het onderhouden u H es— s van ehn Reprcfcntant.te Londen, bekleed tnerhet Carafter^ioü o 5 -9 viu gevolmagtigd Miniswr. tjen ten gevolge zult ,gyw«e£<- J -.S tfg m wanneeropden bntfangst van dezen ;Brief, de.heooemlng'S SUBT515 het geval zou. kunnen zyn,v en de mogelykbeid eener vér.ndering in het fyfiemavanon ze betrekkingen ro'et Groot BrittanoienL:t men aan uwe befeberrtenheid en gevoeglykbeid den tyd over van owe te- u- n rogkomst naar, dej Vereenlg^e St«aten D EEN E M A a K E N. a4s< 5 S-» wr— 5, a Marfcbaik 1 denken datr-.B-.oSPPP™, Hof ia komen doen ober het onthaal van Hunne Hoogheden S ;r|jac jZSai de Kroon - Prina en Kroon - Princes van Zwgedenby- der- "a B 2 S 3 S S t S fedért dien ryd veroordeeld zyn geworden. Zwceden vraagt kier. op een ftellig antwoord binnen 14 dtgen. Het gerucht verfpreid zichdat Engelfche Zendelingen, met de Paketboten gekomendie no; (leeds geregeld in de Baai van Gothenburg aankomen, zicb in Noorwegëo ver. fpreid hebben, met vootneemen om de aanwerving van Ma- trooztn tegen te werkendie thans op last van ons Hofplaats grypt. Indien de zaïk waar iazo kan men vooruit verze- k'ren, dat huone pogingen gten gevolg zullen hebben. De Nooren zyn bekend van wegen hunne regtfehapenheid en a o« trouw, en boven dien is er in de Staaten des Konings geep J 5 u <- Zeeman die niet brand van verlangen om de bloedige belee 2," g 2 digingen te wreekendie «na door Engeland aangedaan zyn. g S? c D .g GROOT BRITJ"ANNIEN. ff LONDEN den IS January. Het Bulletin van des Ko- "o3* a Sw nings toellsnd van gister was dus.- Zvie Majefteit heeft een 5 B'S-S goeden nag. gehaden bevind zicb heden alzo wel .-Is gis- i a terenen dat van beden: de toeltand van Zyne Majeftelt gj*» ge ia byna dezelfde al» federt twee dagen." .3 c 0 Het Parlement is gister door eene Commisfie geopend, g S - S Terftond daar na heeft de Canceller van deh Exchequer by O «-S de Gemeenten de Bill van Regentfch.p voorgedra en, op-^^pj-S Sa gefield, overeenkomflig de bevorens aangenomen Refolutienjjj g dezelveis voor de aerfte keer geleezen, en zal znlka h.den u g-*0 v M c og a X voorde tweedemaal gefchieden, De Hof.Courant'van gister deeld twee Depeches mede,®!2 door den Graaf van Liverpool ban Lord Wellington uit Por-~ ji n S tugal ontfatfgenbelde gedateerd van C.rtsxode eérfte -3 -5 a van'12Decemberbehelatweinigbyzonders; en van de laatfic,u in dato 29 Decemberwordt bet volgend uittrekzei mede- 5 -5 gedeeld. - 1 ■- Sg-<S S; Sedert mynen Brief ran Uw Lordfchap van aa 1 1. ben-g3"g. ik.geinformèerd, dat de pyandiyke Troepen, welke op het.ï einde der vorjge Maand het Neder-Beju hebbeo verlatten, g S den tg en 16 dezer-te Almeida de Coa zyn overgetrokken, 2 o." a en in Opper-Beira voorrgeruletdoor de wegen vin Piuhela-.S w e ettTrancofo, ën van Alverc. en Celorlco." mS n Het juiste gètal der Troepen welke dar gedeelte der 5, tf 5 Grenzen doorgedrongen zyn beb Ik riet kanoen verneemenk S S -ïï a maar fchyoen 16 h 17000 Min te beloopenen ik-oaderftel® J 5 "n dat dezelve niet alleen uit het Corps van (Jerdtnnemaar -j „^2 a ook'nit her 9de Corps ftamgefteld zva." S£0,3£^' Ingevolge myne jorgfte bekomen berigten was des vy." .e «fo a ands Voorboêde den eafien te Macirvain de Valeije van a E S - W .u R w S e» o SA 'C R Ah B g-S- 5.5 s1- 3 Cd k v. i S-S -Q O a - - O - s Z 'f 2 2 2 §2 Sa: 5 Ssï«* s -2 s S5s s Z m <n Cn >-) J*5 0 O o oU Jü 5J H.e-l sgi Z'3 S ft z U, 9. S -.5- 53 Eliff, 'r c -a. «Sis- ■ss 5 i gisaw. dOORD-AMERiCA. sl NIEUW-YORK den :i December. De volgende Br'ef In dato ij November, door onzen Sxctctaria van Staat, Manrgedetacbeerd, zó Cavallérie 11S ïailULCMG) U»m. uvai ^j - „w overkant vatr den Zezere op Gaftel- Branco J at g"> g c S g 5 a a Dezen ochtend heeft men van Oporto een Briefontfkngen S - B a g itrdato 30 December, dos luidende: S -Xï 5 3|3 Het eeniae nieuws albior ia. dat op den 26 dezer een-a «-a S3 *-!?3 §0 S c Cbrpivto tSobb Man Franfcbe tn fan ter ie. en 209 Paarden - 2 met twee-Stukken Gefchur zicb met een - - Cbrps by Espinhal vereenigd heeft. Men Veraekert.dat Mexico ziek ónafhanglyk heeft. - - ~.;J ,#SiaU, De Berigten van Kadix ontfaogen, loopen tot 06 Decern -l" 'S 3 ber. -Het Schip tbe.Bulm.ark waa den is diio aidasr aft'H Spaanach-America aangekomenen had,, in plaats van de «««a-o-m» verwachte 7 Millioen bardf Piasrera, 5MUIioat)atnge'oragt. - namelyk anderhalf Milljoen voor hetGonverncment en vier. -dehalf Miltloea voor Particulieren, Het bad voortanogeme meenigte kostbare Artikelen medegebragtmaat dat sliet was in ve.rre na nog niet Voldoende om te voorzien in de be- boeffën. Den 15. hadden de Franfchen van eene hnnrst Batteryen, niet verre van het Canaji de. T'Ocjderpr.,- 7of Hanwi-fers van eene nieuwe nitvindlng in de Sud gewjrpqn, er 2 daar van warm byaa in Lat midden der Stad gevallen. Dezs Hanwttfets zyn in vroeget tyd doet een Spanjaard vit- ,m>S eïSs

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1811 | | pagina 1