N] I leyd si ti\ iööö. M AAN D A O N OOR D-'Al ERICA. '55 #i C.&-5 ag«W» s'Jf3- M C W f M Bf.l 5 S V COURANT DEN so DE C I* r.t P. F.R. ES #W c 55 n a h iO -c ff. 1EUW-YORK den 4 November. Van BiUimort wordt getpelddat aldaar een Schip van Rotter dam met eenige Oxhoofden jenever was aangeko men, maar omdat het in Engeland geweest was en aldaar eene belasting vóór Licent betaald ffed jo was de Lading ontfcheept, en in't openbaar verbrand, "s" Den a(S Oftober is het Schip Ho ft met Depêches van de ïrfratifche en Engelfche Regeering iii de Chefapeak-Baai 5 dtneekomen. Volgens Depêches van onzen Gezan' te Londen den Heer - jipkney gedateerd den 14 September, bad hy toen het a verwagjte antwoord op zyne voordellen aan de Engelfdhe gegeering nog niet bekomen. Alles fchynt aan te duiden (tt het Cabinet van St. James Bepaald isgeen antwoord te n jtevenvoor. het zich verzekeren kandat die eerst na de beOiste keuze van een Prefident in Ons Land kan aankomen P- yoorts dat Groot-JSrittannië tot dit zonderlinge gedrag ver- leid is door de verwagting vait een Opftand in de Vereenig- o deStaaten, waanende, dat het Volk, nu vernomen heb- W,bende dat de Spaanfche. en Portugeefche Havens voor het- S.ielve open.zyn het E,mbargo niet langer dulden zal. Maar j2 je Burgers van America zullen zulk een gedrag der Ëngel- g-fchen weeten te waardeeren, en hetzelve te beantwoorden. J Wanneer vvy een Prefident uit eene vreemde hand moesten tntvangeodan ware het gedaan met onze Onafhanglykheid. B' De pogingen der Engelfchen om den beroemden Verdee- fer van Buenos Ayros, Don Santiago Liniers, tot hunne priy over te haaien.zyn vrtigteioos geweest. .Hy heeft' g den 15 Augustus eene Proclamatie aan de,Inwoners van priuenos Ayros uitgevaardigd tot kennisgeeving, dat Koning Karei IV. en zyn Zoon Ferdinand VII. afftand hadden ge daan van den Spaanfchen Troonen mer derzelver Familie jaar Frankryk waren vertrokkenen dat die tydingmet het laatfte Schip van Radix aangebragt, nader.was bevestigd 4oer den aangekomen Franfchen Agent, welkeronderfchei- den Depeches toonea dat de Keizer der Franfchen de voi- ftrekte Onafhanglykheid heeft gelieven te erkennen van de SpaanfcheMoparchié en alle haare Bezittingen in de Buiten- la. fche Waereitjdeelenzonder het geringde deel van die Be- littingen voor zich te houden, of aftefnipperênmitsgaders de Eenheid van Godsdienst, de Eigendom, de Wetten enge. bruiken, die het toekomend welzyn der Nafie verzekeren. Verinaanende wyders alle Ingezetenenom in.afwagting der berigten van het eindelyk lot der Monarchie zich even loemryk te gedragen als hunne Voorvaderenten tyde Van den Succeffie-Oorlóg in Spanje»en welke op eene fchran. dere wyze het daar uit voortiprnitend onheil gelukkig ont gingen, met het afwagten van het lot 'des Moederlands om als dan aan het rechtmatig Gezxch het welk de Souveraini- ttit behield, te gehoorzamen. q H u B h o ol- - lzcEg'-k g.safea.'sS - O E -a 3 ,3 w P,_-'2iA'Uc:W9 •«■"■Sv'ühki»»-;; «-S. <MS Ij s If .1 J&&3 is -T ^5 2 -="a S tA C ■-? 6 r v n-.-» X 'A.w B C tióopotfeft terug trokken óp 'rtr^re van den feroor-yi^r^ g c'i&2 Multapha BairJ&ar wfelke dus bly.^t eenig£; wenken' u te.hebben van bet rccü te gebeuren''.ftond* By bet afg^ïa ü-'g 5 'POróh .Ox.** ."tJ r ftt R N D. RIGA den jS> December. Men vindt in de Courant on- ier Stad het vólgend Artikel uit Bra'neiladt in Finlandvan den 9 Novemter O. St. Door de gewigtige Overwinning van den Generaal n Tutschkow over het vyandlyke Corps, onder Commando „van den Overften Sandels bevochtengelyk mede door de fchikkingen des Opperbevelhebbers, welke de Gene- raai Graaf Kamenskji met buitengemeene bekwaamheid heeft uitgevoerd, is den 7 dezet Maand te Orkijuki tu»- «fchen de Generaals Graaven, Kamenskji''en Adilérkreuz, van de Zweedfche en Rusfifché zydeeene overeenkomst gefloten waarby aan de RUsfen niet alléén geheel Fin- landmaar éok een gedeelte van Zwgedénaan de Over- zyde der Rivier Kemi wórdt afgedaan." D U I T S C H L A N D. WEENEN-den 10 December. Te KotifiantiPopelen is» duor bewerking der Janitzaaren eene nieuwe omwenteling tiitgebarften die den Groot-Vifir Muftgpha Bairaftar het leven heeft gebost. Onze Hof-Courant geeft deswegens een berigt van Konilantinopolenin dato 13 November van dezen inhoud Offchoon geduurende den Ramazan, cf Turkfche Vas ten, eene volkome ftilftand van bezigheden plaats heeft; girg de Groot-Vifir Muftapba Bairaftar onvermoeid voort met de ontbinding der Corpfen Janitfaarenen üet geliadig' vermeerderen van de, Vaendelen zyqier nieuwe .Militie Stymcns genaamd, zo. wel als met dezelve' hqjftshdig të énen exerceeren. Daar by had hy de posten van Ministers V?n Proviandeering en Politie der Hoofdftad herftejd, alle leii'gloopend of gevaarlyk gepeupel met drengheid verwy- öerd, en de levensmiddelen tot Jaagen prys doen gëeyen dfn bekenden Feyzi-Bey bennemde hy tot Proviand - Mi nister, en verbande zynen tot hier toe geweezen lieveling en geheimen Betaalmeester Köfe Achmet Aga, uit hoofde van eenige door hem begaane verdrukkingen. De gewigtige linst van Commandant der Kadeelen vap de Dardanellen gaf hy aan Selim Schambi Raghib Pacha, die fedeet de afzetting vtn Sultan Selim naar Natoliën was -verbannen en verbande érn vorigen Cpmmaridant naar het Eiland Lemnos. Aan den ingarg der Dardanellen bevond zich een Engelsch Fre gat, aan bi%rd hebBende den Britfcben Minister Adair, je'ke nog voortging met nnderhandelen met Enfin Va hid Effendi, en dus geenzins naar.Maltha tetmg fchynd gekeerd •e zyn, zo als onderfeheiden berigten gemeld hebben. Dus verre gaat deze Brief van Kotiftantiuepolenvol- geus nadere berigten brak den 14, 15 en ifiNovember eene Lniwenteling uit die met bloedige gebenrCnisfen vergezeld liag. De japitzsaren gréepen de Seymens, of nieuwe Mi- mie met ovttmagtaan, en toen de Groot-Vifir Muóapha htiraftar de Zegepraal zyner Vyanden zag, wierp by met ^iten band vuur in zyn Kruid-Magazynen fprong er rnr de «1 <ie Lugt, Den 10 November ftergd nog een groor jedeeite rtiSvad inbrand; van den regenwoagdtgen Sultan Mabmoud hnord men niets.- maar men meend ?at de afgozertt- Groote Heer Muftapba niet meer in leven is. Een Courier van or-zen Internuntius te Konilantinopolen u federt eco paar dagen met die tyding alhier aargtkoinen. was te Adriat.epolen we! dris dagen opgehouden, docr H 'I rouppes, die met »efergetiée matfgbe^ Laat Konftaa- "2-JÏ 3 o.«y" Multapha Bair^ar wfilke dus bly.^t eenig£ .wenken cjÖi "t .vegten. os^ ClJf «>i <2. 3 x 5 - .m a. of0 i w Cs3 5 van den Courier V'iren de janitzaaren nog aan Bairaftar' .zaarén verkreegen over de Honden zo als zy hunneTêgen 'S S a «Si® {jl g».;3 ftreevers noemen de overhand, en niét 'alleen ftv, -niHt.j .ook zyne voornaamfte Vrienden beBben-epfiïtieeven by'in 'sf*5 g S a.5o,8S'2 ja gefchóten. Het aantal der gefneuvelden was by de afttize S--E V c t 2 u"£' Daar.de v-oorragd van Macedonisch en Natolisch Katoen »j «a tlhier vérrs over de 100,000 Baaien bedraagteu nog grbófe,-^ Sffi -^■Sf'S-ojj.S'E -r* S Transporten onderweg zyn, zo verneemt men vin Bucha-q5 S J*3*8 c a'S~ je w"S E jegt, dat aldaar van veeie Weengy. Huizen ordre gekomen'^cgg 5 -ig 5?'"$ ge g' 5'S gc -S,.n£ "is, tot nader aanfehryven geen Katoen meer'te transpor-o g v.-£ E kS"J-E'S'ö'S'<5 teeren, vermits zy by de tegenwoordige geduurigy daalingO C5 zich niet met de kóstetfder afzending van dein- en door- Bg-gj u esg'xi' u-S e E-S yoertóllan bezwaarén willen. Het agnftaapde Voorjaar zal O'.^ e® C> 2 e ?'S.;'ï,S?g5 1 of doen ryzen.ingeval van vernieuwden Oorlóg Jg 5 JJ gjg o"S *r - 1 dit Artykel 1 -der Poriè met Rusland,' of,"ingeval van-Vreede, tot de Z^ZS- 1% 5.„ 5 1 - jV I J. J - A -4 .M rr m -»v A A. y v u O AMSTERDAM -den 24 December.- van den 21 dezer gemefd, dat den t9 van Tesfel terug zeilendebeneden dezel geraakt is, het Smak-Schip gevoerd doop. hetzelve had.de Boegfpriet verlooren en w doch na het losfen der Ladingdpór adfi(lentié van twëe Schuiten.weder in de Haven van Tesfel gebjagt. Te Stroobos in Groningerland, zyn leggende deKapreins R. Harms,S. WillemsH.J.Smit, T. Doedé's.en H. Wol- ters, alle van hier naar Leer, Stickhauzen en Hengftefordt gedestineerd; dezelve wierden door éfe ingevalLe vorst ver hinderd om hunne reis ,te vervolgen. LEYDEN den 25 December. De Parysfchfr Brie ven v»c 19, 20, 21 en 2t manqueeren .ons tot op dit oogenblik. Die van den 18 dezer Hebben medegebragt het, volgend: Vyftitndc BULLETIN 'van het LEGER van SPANJE. m to u at- co s u e u a ja S^-2'SSl^ VanNdeHeUerword^i|^ |1 ditonaar de Haven ftS m»c5«3 v "S 5 O. O S ill v 0 o m 53 .S S xi S 55 ja n X .Q Q m 4 C3 I O tv al* I W-S O-S a.aS J 5 i 5 s S5 Q c •5««oS had gewanhoopt aan het leven van dien Officier, masr hy S B a^ -'g.'g is heden buiten gevaar. o-5°oS_£j'S'"^2S£S'®S5 De Generaal Krazinski, Colonel der Poolfche Chevsux- "-13 g w>« 2 g u Legers, offchoon zi.ek Zyndé, heeft altyd aan hec hoofd 5 S 3-S o „Ju «M van zyn Corps willen; ganvallen. m w E - 6 m e i - De Heer Babecki en Wolygurski, Kwartiermeesters, en n ET jo S S Surzyeski, Soldaat, van de-Poolfche Chevaux-Legersdie. o a "giQ Sóo» Suf, 5' op den Vyand Vaandels veroverd, hebbenzyn tot Leden 'r*£ van het Rerlegioen benoemd. 3 2 m,g N g O o i o ;Zyné Mnjefteit heeft aan meergemeld Poolsch Corps agt u g-Sfóu?S"°^o£ o& 3 Eereteékens voor de Ofljciers en even zo véél. voor- de Sol- ja J JJ 3 g-g.^,68 o daten ge fchon.ken'. S h ."s ',-S 3 9 -asoïtó? J)e Chef cREsquadpon Lubienski herkende den aden - óS5 o «ft S - het overfchot der Armée van Castsnosby- Guadalaxara JZ eé-H J t het voörnaatpfte werktuig van Engeland fp ^me-doodlyke 8.3'R^ -M °'?S* Ontwerpen tegen Spanje :Hy is hét, welken Engeland in het^g Jfmg a S fc-jj i.-„.u- om den JTader endepZóon te verdeelen ten g jajl 0 „ts e 'g. j o E .b»-u f' werk (lelde om oen yaaer en.aen /,oon u: vuut.itu u-u -- 0 r u u i, einde den T,toon van Koning Karei omver te werpen wiens cjs -"i - 2 f'flgS verkleefdheid aan Frxijkryk bekend was; om Volk-söproe-w i *-'< ren te verwekken tegen den eerden Minister van ditn Sou t m< verain; oni niet het.hoogst gezag te. hekleeden. den jongen O JS-ga>! ja s e I c v Prins, wejke in zyne Huwelyk met eène Princes van het £■£-; t'f-o 3 u 'a» c oude Huis van Napels dien haat had opgedaanwelke datief - -n O Z y ti u C j: 1-ty -j p Huis nlnamer heefr Inreb varen. .j - ^jeö'v© g, 5 u M tu. rTi r CTi^.Ctl rcU Het was de Hertog deTlr.fantado, welke de. eerde rol S o» rti) 3 'Z ffieelde in dp famenzweering vab het Escuriaalen- het wasi^ 5%z S-"a *-8 e aan hem dat toen wierd toevértróitwd de magt van Genera- c 3 tt .«S^ugêSS - lisfintus over de Arméeën van Sjanje. ■-* ié n c'o! 'g S c P Daarna .zag men j»3 iS 1.1 "f I-=.c hem dei) Eed doen te Bayójine in de harden van den Koning - O w j* S Jofeph, alp Colonel van-<le Spaanfche Gerdes. 2 &0'S c' Te Madrid terug ggkdmen zag men hem zyn'Masker af 3 7;. g - S c - c g, werpen en zich openlyk déw Mari der Engelfchen nen. By hem logeerde de Ministers van Engeland; omgang leefden de geaccrediteerde en geheime, Agenten deze Mogetiheid. Na zyne Medeburgers tob een dwa weerftand aapgèzet te hGbbenzag men hem even zulk een «•■g g J'f»l K v jkafaart als Verrader, van Madrid rtaarGuadalaxara devUigro c S Jo"&S S nemen, onder voorwending om hnlp te zoeken; zich dfror0 w oS deze list aan ^le gevarenin welke hy zyne Medeburger? ge. »^<3 •-« w Zg A Sort had onttrekkenen geene zorg hetoonen dan voor T5 1L& "5 f den Engelfchen Gezantwelken hy in zyn eigenR.vtuig hadg c p C g 5 en aan-wien hy tot Êscorre diende. -Wejk yoor -eeT zal at o ptfTJcS.' ,8°* ^S'k'b ®"H WmHf co"_v '5-<t heeft, die hun Eer en .Vaderland voor de onregtyaarUigheid van haare zaak Opgeofferd hebbe Zoo dra het rapport-van dia Chef d*Escadron Graaf Lu-. Menski bekend was, ging de Hertog van-U.trop martrch met zestien Esquadrons KavalJery-, oen den vyand ra acht te nerr.eri. De Hertog van Beilune voïgde iBer.dè L»f«tf;ery;- f)e Ffêrtog van Is:rie, te Guadalaxara/aangéffOmcn zvnde,; vond cr de vyant.-elyke Ayetho-de die o^AhqsJo. trok', Vii^p dezelve overhoop jr.a.k'e o.' Kryg^e^ ^n- gorter. X*v DiVïfi-- Generaal KuiTin vn de Lr:gai. 'det D.ai gondii va< BorJvfoöit oodwigt zy.ndede Vyatdeü 00 eiSS:

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1808 | | pagina 1