ft*. IÖOÖ. LEY DSf MAANDAG- IT. 146 COURANT DEN s DSCEMB^U. Q rt r, M> s -fü •e o p P J? o. i <u -We :fe§ v CL» ÖD Wi" rx^-t i« o S-CL e -é^S'S.ü Ses 2 flé fer •<;>.- - »;g «e jb fa OJ tfi- M :3r fc\3jl p. A* ïï^itP^ïi! r-.S| S-?,e:2^>2 £T«H' - d c w <u -c o e-x M B fa &"wf J 5-° f SS; g üSS I s t a CUj fa -P. C I#- v £iJ ft V.c c o ccjcc w c. y rfj WT2Ö ÏT^- .^5 Cg^| 57' D as -c 5 v - o x .3 •g S-a s>.ï^£ f e •®C t T L I fc N. FL0R.ENCEN den ti November. Nfcn bed gezegd dat de Senateur Luciaan Bonaparte van hier naar Pifa was vertrokken, doch thans verneemt men dat hy zich naar een zyner Landgoederen by Vi- terbo, in den Kerklyke Staat, heeft begeeven. De GraafMenou, Fransch-Keizerlyk Gouverneur- Gene uil van Toscaanen, heeft, nit overweeging dat d« groote gaarheden, vervat in het antwoord door Zyne Keizerlyke Jiajefteit gegeeven op de Aanfpraak van de Gedeputeerden der nieuwe Departementen van Italiën zit onze Courant yan den '4 Nov.algemeen bekend gemaakt behooren te .orden, gelast, dat zowel de Aanfpraak dierGedepnteer- jeu als het antwoord Zyner Majefteit2000 maal afgedrukt onder alle Amptenaaren uitgedeelden bovendien in het gebeele Land publiek gemaakt worden moet. Wyders is door Zyne Excellentie den a dezer de volgen- Je Proclamati» uitgevaardigd: Ik fteUe de Stad Siena verantwoordelyk voor alle Op- ftandsbeweegingen, welke zich daarin mogten openbaa- ren. Ik ftelle insgelyks alle de Gemeenten van het l)e- jpartement O'mbrone verantwoordelyk voor de Ooftan- ,den, welke in dezelve mogten uitbarsten, en de Ro- veryëndie men daar -in npu mogen begaan. De Stad Siena en alle de Gemeentens van het Departement Z11I- len aan eene Militaire Executie onderworpen zynzo zy niet op ftaanden voet alle vyanden der Regeering en de Rovers aangeeven. Ik ftelle insgelyka verantwoordelyk de Heeren Aarts-Bisfchoppen; RisfcboppenPastoors, en andere Kerkelyken welke niet tegen de vyanden der Re- geeringen de Rovers predikenof zich van hunnen invloed zonden bedienen om dezelve te begunftiyen. Jz verklaare dat alle gearrefteerde Perfoonen aan de Juftitie overgele verd, en ten ftrengfte geftraft zullen worden welk eene post zy anderzins ook mogten bekleeden. Indien hetnood zaaklyk is zal ik zelve in Siena en het Departement Ombrone komen, met eene magt, die alle Kwaadgezin- j.den zal doen beeven. De tegenwoordige Proclamatie zal afgekondigd en aangeplakt worden te Siena, en in alle de Gemeentens van het Departement, en worden mede j gedeeld aan Zyne Eminentie den Cardinaal Aarts -;Bis- fchop, met last om daar van kennis te geeven aan alle Kerklyken. Ik zal er onmiddelyk rapport van doen aan ;1„ Zyne Majefteit den Keizer en Koning." Flortncen 2 Nov. 1808. (gel.Graaf MENOU. DUITSCHLAiNl). WEENEN 4eó 19 November. De Keizerin, welke Sen Keizer op de's'zelfs-ïnfpe&ie - reis naar Moraviën en Bo- hemen verzelt, is te Olmiitz,.in den nacht van den 15 op den 16 dezer, door eene zwaate Koorts aangetast geworden, die den geheelen volgenden dag geduurd heeft, zodat men Zich verpligt achtte haar-dien dag dë Sacramenten toe te die- uen. In den nacht van den 16 op den 17 dezer nam de Ziekte echter eene gelukkige-wending, en deze voortgegaan zynde zobefchouwr men H. M. thans Luiten gevaar. De Hongaarfche Irtfurredie organifeett zich metveelfnelt heid, en zal in-January, aan ftaande geheel op de heen zvn. Men heeft de Kleedermakers deZer Hoofdftad in requifttie gefteld om aan de Uniformen te werken. Zie hier de Aanfpraak door den Keizer gedaan, by-ket be- kragtigen van de Artykelen.-op den Hongaarfchen Landdag vastgefteld: Lieve en getrouwe Hongaarenl Gyhebtalles gedaanwat men van Uw Nationaal Caraéer kan verwagten het welk ten allen tyde met eer en verkleefdheid aan Uwen Souve- rain is vervuld geweest. Geheel Europa zal zich kunnen overtuigen, dat Hy van dien zélfden geest bezield is, en datwy tefamen niets meer ter harte zullen neemen dan o.'.e Oude Conflitutie, met alle onze middelen en totdenlaatften druppel bloeds te verdedigen en onbefmetaan onzeafllam- melingen over te dragen. Wy zyn naauw vereenigd, en h zullen het tot in 'cGraf blyven. Zodanig zynde gezinni- -a» Ogen van Uwen Koning, die. U lief heeften niet ophouden h zal U tnet de tederheid van eeneneVader te beminnen. Hatre-Majefteit de-Reizerin-heeft de Aanfpraak vaa den." Aarts-Hertog Primaat van Hongaryen ,'.ïancHoogstdezelve gedaan, aldus be'intwoord: t Óns verblyf in't midden der Afgevaardigden tot deStan- den heeft ons bet levendigst genoegen verfchaftdoor de blyken van eerbied en verkleefdheid aan ojizen Gemaal gegeeven en waar van ik het vermaak heb gehad oogee- tnigen te zvn. Thans kennen wy de Hongaarfche Na- tie, van welke het onszitoos oneindig ftreelen zal deSou- veraine te zyn." De jongde Brieven uit Turkyen fnreeken van eene ge- wigtige byeenkomst, die de-Franfche Zaakgelastigde de La tonr^Maubourg onlangs met den Groot-Vifir Muftapha Bai- taftar gehad heeft, welke niet, gelyk de fpraik ging, van Kocftantinopolen naar de Armée vertrokken isdezelve houdt zich te zeer bezig met zyne nieuwe inftellingen, en met zyn opzigt over alle takken van liet algemeen Bertuur, om zich van daar te verwyderen. Daarenboven, hoe zeer het hem tot hier toe gélnkt is, om de Janitfaaren te breide len, ja, om eenige derzelven in -iyne nieuwe Militaire Corpfen te doen overgaan, is echter zyn gezag nog niet genoeg gevestigd-, om zo maar de Hoofdftad te durven verlaaten welker rnst mLfchien alléén van zymt tegen woordigheid afhangt. Men verzekerd zelfsdat hy onder de hoógfte Bewindslieden geheime vyanden-'heeftdie "echts naar eene gunftige gelegenheid wachten om zich te verklaaren. Alles' moet den gemelden Groot-Vi.fi aanfpoo- ren", om zyn post niet te verlaatenten einde zich aan het Hoofd der Turkfche Armée te plaatfen vooral in een «ogenblik dat zyne tegenwoordigheid aldaar niet vereischi wordt, want er is geen fchyn, dat de vyandelykheden te gen de Rusfen zullen hervat worden. Daar de nieuwe-Militieonder den naam van Set mins- bekend, nu ten vollen is gèflganifeerdheeft Baira&ar aan dtrzelver Generaais en Officiersgelyk ook aan die van het Camp van Daud Pacha als mede aan aile pei-faonen van diftimftie der Hoofdftad, by Kiatbana een pfagtig Peest ge geeven. Hy heeft ook nieuwe Corpfen uit Aftën doen tomen, die, by het vertrek der laattle Post, in den oatr S.FS vEÏ; y-1 a?» va rQ fa A C i lu-bi Ja fi* 'a U Ha' 21 i; t e c i? -*■' P <u J= <U <T3 fa O O »-N z a "M c - V O '«Q'SJ -4» S 0 9 se tac-v ir -h X= trek van Konfentinopolen gelegerd waren. Zelfs de be fuch'te Kadr.i, Stadhouder over Natoliën, is met een zeer talryk Corps aangekomen Men zegt hier dat de SpxnfcM Minister by dë Porte O-a o-a N s-ë 4 2 Marquis d'\lmanarafirtts eènigen ryd eene vfy dubbel- u „Vvl siïd w5 - -- hr- i/J** - - - fa-* -fai c T C u ZZ' E: c fa X3 al 2 fa c X >0 'fa fa as-^-o a a Ox E IH oj v X ,"W s-i ='a,s;ut Tta>?.'= go zinnige rol fpeelt. Eerst had- hy zich voor Koning To&pb^§ g"§ Sf S C's Keizers Broeder) verklaardmaar federt dè verbreiding van den geest van opftand in Spanje en het doen. van ze-, o c bniteniandfche Zaaken) verzocht, om ronduit te verklaa S c v 2" Si o reu, of hy de nieuwe Spaaqfche Regeering wil vertegen g-g-o"' u a*15'S Z cj3 «ja woordigen ja of neenen in-gevalle hy geen r—*-^">'n -1 a - - antwoord geeft, zal men hem niet meer als h blootlyk voor Particulier erkennen. Volgens 1 ven zou die Minister tot,deze onzekerheid Verleid zyn door V c; van dien Engelfcheo Gezant by het Turkfche Hof vruch-iêw u.ï I'S J 'l teloos gebleven zynen dat hy geen 'vérlof heeft kunnen «2 ï2»3 5 S J'ü v gj Isnlrnman nm vi oL near V nnAnntinnnAlhn tA Kp fTPPMPtl QJ ot. KA <t> CJ .X cé Ld ha bekomen ,.om zich naarKonftantioopolen te begeeven. tvicn --a voegt er by., dat zyn laatfte verzoek aan de Porte zou ge-pTtsJ13 ïc jja S °.5 H f si weest zy "L-- 1hul o. f."1 ec «-o 3 d met hém handeling ,c uouw. vu, uu >tiuitv,i so „uip-..,. De Engelfche Vloot van den Admiraal Collingwood heeft c .zich niet voor de Dardanellen vertoond; het waren flegts w eenige Fregatten of-Corvetten, beftemd, na.ar men zegt, ter blokkade v -a o w a A 5 S«-= °-ü 5» ,o.a:ï- C c JX hfa QJ Cd X rC. i- X l- t$ o (-^■1'° w "f. 3 r M 1*5 Tl S C O X m tc Cs r» kade van -Smyrna voor welke Stad zy echtervol- t 3 f? J s g o s u x-öi j;ens de jongfte berigtynntjg niet verfcheenen zyn. Watye-~^,"i?o_^F>v->-s,>t:'-Jt" - _.n'wn_ Los T.,A,„wL 't> i.MK/laii aal nnrlor p ft «1 yl -X* M Mfai uaja-idfati O 5 c O 4> w 0 1 te maakea en daar zy door geëne öb9,Jj-'j c> -IS'-! 1, zullen zy zeerwaarfchynlyk-by *.Z K s S g 2 lader wel de ruimte kiezen. De- 5zj2* 5 Sj2 t - -- - MM» P-B. ,m 25 daar van wezen, moge.het Tutksch Esquader zal onder gC g zeil gaanom jagt op hen te maakea en daar Zy door geeue n Vlooj onderfteund worden, zu" de nadering van dat -E .quader nieuwe Gioot-Admiraal moet zich naar het Eiland Cyprus begeeven om de gewoone fchatting ic te vorderenwelke dit Jaar aan de meeste .kleine Eilanden van den Archipel is kwyrgefcholdenuit hoofde van de Zeerooverven der En- - gelichen, waar door dezelve veel fchade geleden hebben. De Hof-Conrant van den -lè. behelst het volgende onder de Rubriek Spanje: N,opens vroegere gebeuretiisfen kan men uit de ftukken, die te Londen .publiek zyn gemaakt geworden, nog het volgende melden. De Gouverneur van het Eiland Cuba, Marius de Sommérnelios „geeft,'In -eene Proclamatiede cjato 12 Julyaan de Inwooflërs van g g dat Eiland kennis v*n de -bëlluiten der Junta van^evillën en roept degelve op tot gehechtheid aan Ferdinartd VII, 7 Sia Prins van Aftnrie). Het zelfde gefchiedde van wegens g jWï-»» den Cojnmandsnt der Marine aldaar, Don-Vila-Vicen -«.2§ nios. Ook de Onder - Koningen van hetSpaanfché vaste 0^X0^° Land in America, -(PeruMqiicoenz.) hebben der gelvke oproepingen gedaan;'' o 2 2 - a - „,In veffebeiden gefchriften, door de afzonderlyke Junta's 10 u - bekendgemaakt, bediscusfiëerdmen de wyze, hoe 's Lands, 5 ca to =1 si u - P B-Ot p c c'ff oj 'O fa Tt fa i, K^,QJ -Ca -J Möl-S -"£ =-5 -»;o h Hoofdbeftuurmoet worden ingerigt. De Junta van Sevi s. lie heeft in een zeer omftandig gefchrift het denkbeeld n van fommigebeilreden óm de Cortesof Algemeene Sraa- 5 c H ten des .Koningfyks byëenteroepen en veeleer het grond- S O n beginfel vastgefteld, dat de byzondere Junta's der" Pro- E* -g H vinciën door het Volk gekozen zynde ook eigenlyk denJ t# wil des Volks vertegenwoordigenen daarom,alleen bet S Recht hebben, Afgevaardigden tot de Hoogfte Regeering, te kiezen: Deze.gefchiHen zyn,thans geheel zonder doelw n daar federt het begin van September te Madrid eene Gen o g - u a traale JuDta gevestigd is. Het.heeft zich-tviet bevestigd-, ro ög i, dat de Kapitein - Generaal van het Eiland Majorca zou bc S geweigerd hebben, de Spaanfche Tronppes van dat Ei a land op verzoek van den GeneraalMarquis de Palacio ,^g p naar Cataloniën te zenden. De-Inwooners van dat. 'en o w - o J9 van ;de^o^ei^gejftglearifche Eilanden hebben yeelëér een143 2 00 1 S x P _xJ- T_A_L,1 /iccL- »9 b, U. - fa *~>- Cfa-a S| B w ^.s-s* n W »*C id D >,;s«: §S gf§ 2 trb fa SC ,^>"cj o ii .c.^eo-^2 m p*y bD «fa ^■5 5-S O U3-5 o M eé S c o ►-) CS ai O S c e W B MO W ^.5f u. 2 M §"g. S".S O 2 O •Si-u a p r*. .-1 mi O JJ. O s £2"Sia i_ ei Cd S j fe c V a se - 'L O V f- S^ 'S---3? hl -t-A- O u ,nS>0 «3 m - >e a Q j *-> p SiT 3 fc-gl-Sc-» - txc fsc^s 2 o t£ - ta e S werkzssm fteël genoiaen." - NEURENBERG den a ('November.' Z. K.ön. Hoogheid, '.«V M g U-O c ~i -a o ,'R.c u* u® r dsar, en Christiasn Schmitthenoervan deze Stad, mede^*0.2 2j K 2 c.*§>U \r> ■Zbón van een alhier overleden '-Gereformeerd Predikant, Z .Wi^ g -|>- g onder de Lutherfche-Proponenten zyner Landen gelieven "3 -jT'Ci S<5 "5 S aan te neemen. Ook heeft die zelfde Vorst befloten, da*NM 5ü-J»22I>'N a,*®- het Gereformeerd Gymnafium en bet Roorosch-Cathplyke an j-<S„g g R 3 Seminarium je Heidelberg met elkander in een gefmolten S 18 'J no- K J moeien worden znlijpde het. begin en, de inwijing dier -5 M 5. verëeniging op den 17'dezer in. het -Roomfche Semimriqm T plaats hebben met eeqeplegtige RedevoeringonderPauken-eo y 2 c -j- en Trorapetgefcirtl. 2 - S 5 ,S 7® O De Aarts Keizerin -S3 r* EZ N X <J ffi ed S g, D <!E) i 2 c c CJ B-o "Si O 2 jt S S"3® N -S -..O ie t 2 <o-c g vc a t o *3 t8 fa "u fa c ba CO ^2 g y. v p *- oj g« f-J-H S-l-3 X r- -fa X v O J> -!"1. 5 5". cr. a s-Hertog Ferdinand van Oostenrykv Broeder der S? a. 5 S - die geduurende den jongften Oorlog eerst de-Oos- q a - sa g w 5S duurende de twee overige Maanden vin den O-rlog aan het j hoofd van hei Oostenrykfche Léger-Corps dat io Roheipen g was byoen getfókkén. Thans is hy door den'Keizekzyn g 2 ïr- 'C -V X e c c at l 'X:E-?üIïïï Schoon - Broeder s' mef hetnitgeftrektfte Militaire Commando co*^ iQdc .«rRCol,» hgon.róUiö rt.'mblirlr nx/PJi' RnbputPn a» 1 Moravïen thans"bezi ,irr - Provinciën- Volgfeos; de jongfte brieven-was hy t& Praag., <5 waar hy met den grootfte luhstëf zyn inrpgt geb eden, heeft. y° Hy heefc aldaar het Gamifoen de R^vuë doèn pasfeéren. Alle jBurgerlyke. én: MiUt'aije ^ftuuren wierdën by bem ten.fed* dientie* focgel^aten.ï^aar 'nieft 'zegt, is hy voorueemena den tegen wbor-di gen toeft and der KoïiremCcbe Vestingwerk ken te onderzoeken., en eeai rapport te doen over dè nood zaak Ivke/verbeteriiig-*n aamdézélve.' Öe publieke M'lirairé Gefticntetr yah'Bohemeh trekkébonk aand'achricfe. Men vetwacht Z. K. H. binnen eenige dagen te Egra, op de nttv«rfte Grenzen vin Frankenland. "52> ff cf •sr-5 S o Z. £«1-5.ë=3' ow«(5<

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1808 | | pagina 1