Iff L EYD S COURANT 9 rt- *v. iSoa. VRYDAG S P A N J E N. Hp TTITTORIA den 13 Oftober. Men ziet thans eenige Bi nieuwe'byzonderhéden in 'i licht, wegens de her- \f overing van Bilbao door den Marfcbalk Neydie Y flegts eene Cölom by zich had van 7000 Man maar op zyne aannadering nam een Leger van [0 duizend. Man geregelde Trooppes en 12000 Boeren fchan delyk de vlugt, en des Vyands verbystering was zodanig, dat de Mauquis Portargo, Spaansch Generaal, en de Engel- fche Major Brodrick hunnen Maaltyd niet voltooiden, fchoon ons Leger nog een paar unreh van Üe Stad was. De GeneraalDesfolles heeft met zyne Staf-Officiers zich koste- 15k van het heerlyk Maal bediend dat voor den Spaahfchen generaal was toebereid; de Éngelfche Major had in zvn .Secretaire alle zyne Papierenbenevens het Beéldtenis van !»ne Beminde agtergelagten. De Vyatld vlugt overal waar ,nen dien ontmoet. De Marfchalk Ney kwam te Bilbao een Wfuur voor het Leger binnen, en eer nog een enkelda Soldaat in de Stad wasbevond de Plaats - Commandantde Hear Sonbirant, zich reeds op zyn post... De .narigten, die-men in de Zwitferfche en Duitfche Dag- bladen vindt over de|Bevelbebbers der Ópftandëlingen zyn Rer onnaauwkeurig. Men fchetst daar in als oude Krygs- lieden. Mannen af, die.naauwlyks hekend zyn. By voor beeld Palafoxdien men als een oud Officier vertoond, was. nnvoudig Garde du Corps te Madrid. Castanhos, integen- deél die men zegt eerst onlangs in dienst geraakt te zyn was zedert langen tyd Luitenant - Generaalen nog. in de liatfte tyden Commandant van het Camp van St. Rochal- wtir, naar men verzekerd, zyn gedrag niet altoos: onberis- ftlyk is geweest. De Aarts-Bisfchop van Toledo Cardi nal de Boutbon) van welke men gefprokenheeft, is indé- tad wel een zwak Man en zonder Car aftermaar geehzins ten Grysaard zo als mengezegt heeft. In 'talgefneen moet sen alle Spaanffehe tydingen mistrouwen, die vandenOver- Rhynfchen kant komenen vervolgens onder de plaatsteke- tiig van Bayoane worden, opgegeeven, 1 GROOT - BRITTANNIEN, LONDEN den. y Oftober Uit den Moniteur Gister ivend liep hier het gerugtdat het Sir James Saumarez ge lukt wis om de Rusüfche Vloot, die zich in Baltisch-Port jeborgen had, te verbranden. De Duitfche Papieren geven ons de naamen op van ajle tspote Perfonaadjendie zich naar Erfurt begeevendoch: kwaaren het diepfte ftilzwygen wegens het voorwerp diér kysenkorost. Doch particuliere berigten zeggen Heilig it het eene deeling van het geheele Oosten van Europa ffddt. Meq voegt er bydat het Plan der groote Samen- iweerders diep doordacht isen dat deszelfs eerfte iiitwerk- ftlen zich in Aflatisch Turkyen zullen openbaarenwaar mes federt langin overeeriftemming met het Hof van Per- Sin, eene geduchte Revofutionnaire beweeging toebereidt. Iotusfchen gaat Napoleon voort zyn heiUoozen invloed op de. Turkfche Raadsvergadering uitteoeffenenhy heeft de nieuwe Regeering overgehaald om' het geftreng Syftema vin Blokkade tegemEngeland aanteneemen. Men zegt, dat de Ministers Depêches van Sir HughDal- lymple bekomen hebben, waarin hy verklaard, alle verant- loordelykheid wegens de in Portugal gefloten Conventie zich te nemen, en dat hy gereed is, die als een wy'ze noodzakelyke maatregel te rechtvaardigen. Gister in eene Deputatie der StadLonden met den Lord dayor aan 't hoofd, te St. James ter Audiëntie desKonings segelaatenen heeft aldaar het volgend Adres overhandigd Oenadigjle Souverain De onderdaanigfte eb getrouwfte Onderdaanen Uwer Majefteit, de Lord-Mayor, Alderraans en Leden der Ge meente van de Stad Londennaderen met diepe onder werping den Troon Uwer Majefteitom aan Uwe Majt. de droefheid en verwondering uittedrnkkenwaarmede zy de buitengèmeene en vernederende Conventie verno men hebben die onlangs in Portugal door de Hoofd-Be velhebbers Uwer Majt. onderteekend is." De oinftanaighedenwaarmede deze droevige handeling verzeld washebben de levendigfte aandoening verwekt onder alle Clasfen van Uwer Majts. Onderdaanendie hunne verontwaardiging niet hebben kunnen ontveinzen oj de tyding van een Traftaatzo fchandelyk voor de iNatie als voor haare Bondgeoooten. Na eene lifisterryke Overwinning, behaald door den moed en dë Kfygstugt der Britfcheïrouppesen ten gevoige waarvan deVyand niet fcheen te kunnen ontfnappen hebben wy de wreede «itleurftelling van te zien, dat Lauwrieren, die zp édel iverkrgegen zynaan het hoofd onzer brsave Soidaaten ontrukt wordenen dat de Vyand voorwaarden bekomt fchandelyk voor den Engelfchew naamen ttryóig met de waare belangen der Briffche Natie." n Wy zien met dezelfde fmart de genomene verbintenis iom ie Rusfifche Vlootby een Vreedes - Traftaat me t die Mogendheid terug, te geevCn, en om een zogfo.pt aantal Rusfifche Magroozen zonder nitwisfeling tertif ie zenden. Vplgena deze fchandelyke overeenkomst moeten de Én- felfche Vlooten de Franfche Atmee haar Frankryk overr krengenen deze zal dén Oorlog tegen'ons en ónze Bpnd- Bnooten kunnen,hervatten. Deze waarborg moest gewis diep ge voeld wordèn door de Portugeezeh welke wy be hoorden te befchërmen en de volkomen erkentenis van den titel en de waardigheid van Keizer van Frankryk jerwyl men geenerlei melding maakt van de Portugeefche Regeering, kan'hiet dan hoogst onaangenaam zyn voor wettig gezag van dat Land." a S feSeS >2 S s s bw on 2 -SS" .3- £aS=,È 0 b J2 g* S3 ,'3f gj'-i ■-a-Sg-g a s O W W -• -5! 4> o 5o Wy fmeéken bygevolg U. M. nederig, ten einde geheele 'js 3 g o voldoening te gee ven aan eene braave Natie, die zo diep g a,ö gekrenkt is in haare eer en belangen, gelyk mede om dea J J, gBfchonden Nationale Eer te wreeken-, en om ons voor 'het 3 3.2^ oog van Ëiiropavan eene zo ontëerende fmette' te zuive- o S-5 <q*. 130 DSN 28 OCTOBER. B P U Sis 8 - O «J 5 N >vgQ 7 313 3 ut Mi ii 3 s"h 2. 5 ^.2 o. gl.èi a -n 1™ f=-(j 3 S o Qvg s s.ü s? -®-S c «•-'« H cd I- §é«ÊS o «"I C cr& u, 33 m <u ^2 S '-cf rfMS e» ïï'.'oS >S»; ren., dat het Uwe Majt, behagen moge, te gelasten, om® »S5 gdl ?>W 5 aanrtonds een onderzoek te doen teneinde de oorzaakdjer g S "Kg c gS g gebeurenis té kennen, en de bewerkers daar van te dóen&jQ '3 5" „-S "lTü ïf -g ftraffen. H.g 'S .fg g 2 5 <S Hierop wierd van Wegens Z. M. op de volgende wyze™ W a je -,S-oi SR'"»-:5 o geantwoord: 2 S S c gS w Ik ben zeer gevoelig voor Uwlteder trouwe, en gehecht - o-o heid aan myn Perfoon en Regeering." Ik laat aan de beweegredenen, aie Uw Adres en uwe S ''S^a jé rjde a 0 Petitie hebben veroorzaaktrecht Wgdervaarenmaar ik g o-.S g g. HS? c "5 ."i moet U herinneren dat het ftrydig il met de beginfelen 2 a s ".(5 §wC:i jT van het Engelsch Recht, om zonder voorafeaand onder- r} g M zoek te oordeelen." S. SS W S _s--B M j"? I S ff Zekere onlangs voorgevallen gebeprenisfen hadden lieden behooren te overtuigen, dat ik altyd gereed bet -c- - om onderzoek te doen in^t werk Rellen, zo menigmaal cü '"'t? *152 „het de waardigheid der Natie en de Eer der Armée O S u 5 - S w a geldten dat dé tusfehenkomst der Stad Londen in gee- R.2'§><Sw|>.~,£{hO I S.2® nen deele noodzaakelyk was, om my aantefporen tot het" c.5-2,jS °fi oS „onderzoek eener handeling, die aan de hoop en denQ— ü„5 ,«s tiS-ïS" wensch der Natie niet beantwoord heeft." jldS o ■t'h' - c .2"R-5«'0 Hét was de Minister Hawkesbury die dit antwoord ZV-^"2 W «j5- a N S ner Majefteit voorlas. Men mag het als eene zeldzaam- ca g u w S 'W o heid aanmerkendat, terwyl dé Lord Mayor en de Leden W a I-B - .?-!? N '3 H van den Breeden Raad hun Adres overhandig Arthur Wèllesléy (nog onlangs een der Bevelhebbers de Britfche Krygsmagt in Portugal) de Audiëntiezaal bin-1- CS S-E5« - -o J g s H O Jr. i>- u co L T e. O f V Ti nen trad. Z. M. ontfing hem gunftigen fprak langen tyd 13 gJS"» o-S J'SfiE met hem. Ö-g -JnS u w Oo c go a og - De Heer Brinkman, buitengewoon Gezant van Zweeden, p, u ™'a f-, 2 cw B g> is aan boord van de Paketbooc Dianaie Harwich' aange-wOW-g »gjo "Q" -± SS 2 - i'. F R A N K R Y E. PARYS den 23 Oftober. Gister ochtend ten II uuren zyn H.H. MM. de Keizer en de Keizerin naar parys geko men. Na hier, in gezelfcbap van H. M. de Koningin van Holland de Zaal van tentoonftelling der SchUderyen en den arbeid in de Departementen van bet Paleis der Tuile- riën bezigtigd te hebben, zyn HH. MM. des namiddags ten acuuren naar het Paleis van St. Cloud terug gekeerd. Z. M. de Keizer heeft tot Leden van het Legioen van Eer benoemd de beroemde Duitfche Scbryvers Göthe en Wie- land, Geheim-Raaden van den Hertog van Saxen-Weimar, voorts den Geneesheer Starke en den Burgemeester Vogel, e-„ beide te Jena. S Prins Hadp- Husféin- Bey is hier uitPerfiën aangekomen a e "g g met gewigtige Depêches voor het Gouvernement, De beste en innigfte verftandhouding fchynt tusfehen de beide Ryken v e e S o s. «tS O y 9 teEeftaan. De Prins Hadji - Husfein - Bey heeft hier onder meer andere Landgeqoótenden Mameluk Armid-Cachif-Bey gevonden ,"zynen Schoonbroeder en zyn makker van de kind- o j+ t s> T3 O iO O Ci o «n fs o o be 0 *5 éi 5S O'ja '-ei Tt ir* g ='2 5 S Aanmerking van bet Fransch Officiéél Dagilctd Moniteur. De Engelfchen. zyn wezenlyk, na veele jnorkeryen en bedreigingen, de Linie dier tegen 't Land "Egende Schepen genaderd; maar men.zal thans té Londen »tl weeten, dat zy, de rustige' houding der Rusfifche Vloot, en de geduchte Batter yen ziende, die de Zee- Minisrer daar heeft doen Opwerpende wykparty geko- ®en hebben. De Rus/iJ'cbe Floot is in -geeden ftaat te '"njiadt binnen geloof m. fche jaren, die nu federt 18 jaaren van Tiflis, beider ge- ^5 boorteplaats afwezig is geweest. De Prins heeft hem"2 S §'2 gröote aanbiedingen gedaan, indien hy met hem naar zyh^"0 B Land terug keeren wilde; doch de Mameluk heeft hem geantwoord dat geen post, geen aanzien op den aardbodemJJ w QJ C T3 1ti S J2 o i> -u o «mi I U— V» N W 4Z K S.S 5 33- SUÜ C 0.3 scaiuwwuiu uai y- TO- i-.' VS'Cgnwn'OO by hem de voorkeur had boven de eer van den Grooten 2 3® eet» P c -2 o 5 .a Xio„a„ -.lil ZH «- l 'O .J r R#l N f w <1 ro e 2 c JN Q 5 2 <u J, pg .3p Napoleon te dienen. |C5 Van Bayonne fchryft men dat de Marquis de la Romana o J werklyk te St. Andero aangekomen is, en daar men veron- g derftejlen moet, dat zyn plan is, zich met den Generaal a Bleek te vereenigen, zo is de Generaal Verdier met een -g c g o o a j g a "-1 g -g S, aaneienlykCorps op Duranjo gemarcheerd, terwyl zich vsn'e ^S - cc eenen anderen kant nog andere Trouppcs naar het zelfde o'-g" .e e t 5 f*2, v t> d, o B <=«•- ö-O punt begeven. till ucgv VII. W 11 kj rj -W Volgens die Brieven zyn de ftellingen der onderfcheide «u-S S g S 5 Sl? FraBfche Leger-Gorpfen in Span jen, aldus: r g E o u. Jfg c o w De Ryweg van Miranda naar Bilbao is vry. De Marfcbalk -o t cp 1/O teO O C rf\ rrt 'V-v <I» Arminon, g-'o—-i. Ttevino tnet.een gedeelte zyner Armée, om des noods aan o S o Caftanhos het hoofd te bieden,-, die-, naar men zegt, in ae v-g g -S= ftreeken van Logrogn Generaals Bonnet en L en eene van ligte Cavalle quartier is te Miranda, net groote noutuquaitici su u«i a Hof zyn nog fteeds te Vittoria. -a «a» -«"u De '5 per Cents zyn 80 en 40; de Bank-Aftiën 1240 N D. L H' O AMSTERDAM 1 per le Revenge;., «er te Westerfchelling binnen gebragt, het Tjalk-Schip t-s r ,■-,[ OT S'gls^JÏÏS „-S-ëfe.2 'ïl-Ss '2 o o-SSX "Bu "S- 0 7T L ÊC C S-Iji &5-S 5--S M den 2iS Oftober. Door-de Franfche Ka-g «'S-S w »"S- Kapt. van Vliem is genomen en den Mdevg s g,„' g jelling binnen gebragthet Tjalk-Schip de^ c c'j-J g< <t 5. .ft c Jupiter Kapt. H. Adams,: 8 '8 o to" A"'b:8 Van Kopenhagen wordt vaÜ den 15 dezer gemelddat door-o c O d S5 g .g -g - f een Deenfche Kaper een uit de Noordzee komende Brik te|e ••ST.: -1 S Z Jé 9 S 03 Elfeneur war, opgebragtdezelve had een valfche Rusflfcjie j; ~v.< o g-g e Vlag opgeheesfen.; - S S'g'"S fi g-SrtH &w2i'5 ti' Uit Elfeneur heeft men het volgendedoor Deenfche Ka- R H S Jro *H pers zyn genomen en te Christiaanfahd opgebragt de Sc he e cl H .5 2 c W o2 g g Sen. dïjiïge Cornell,*» Favorite; «n te Strobing g»|g|:W^ mU~TM Galjasgevoerd door Kaptv Zierk; w w s O* fl r u. 4«- v< g g.« Volgens fchryven iiit-Lubeck van den ao dezer bad men co a> «T ,0 -g - 'Kg.. aldaar-ait de Öostzêe'tyding bekomen, dat; dé ZweedfebS|y K~C s*ogfsj Vloot zich uit de wateren voor^Baltisqhport verwydert had naar.Gar^escrona terug gekomen was., 'Amvcmenten Te Archangel Rapt. Jornal., Kauslmd en LundvVatt-v tel Cropaftad Kapt. Bradenahl, van Pil- lau, ën^FeHy Van Radix; en tf-Riga M; F. Pott,'.Van Te- nerift,C4,'rJi :P» -Qéswell Van Sèvanah, S.. de Wit Va'n.LiS; bon, E. Cattle en J. Mè^denfteinvan Bremen. Vati - Archangel <:yn vertrekken Xapt. OxleyMoller Meyer Krufe eri Thohtfonnaat5 en van Rigï D L. Deunde, naar Rotterdam. Den &3-dito 'zyn in ?tVliebinnen gekomen J, Gerrits, va|t i^hrfunden P. K. Buttervan FredrütfUd* X' y T-F, O V 0/

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1808 | | pagina 1