m in A*. 1808. LEYDSE P R U I s S E N. COURANT s st r-4 §11a-ïa ssïBfegëtajistfSï 2<ïiïS?!iSaiïïl1 Pö^lfplsl Ml 11II ll 1 to Ills? Ê2l f? si 1 ff- ê-p |l;l D U 1 T S C H L A N D. V K Y D A G J-}T ONINGSBERGEN dén 12 September- Z. M. de 1/ Koning heeft heden de reeds vroeger bepailde reis naar Memel ter bëzigtiging van de Militaire Jf Mi pofitien aan de Zeekust, en de middelen terver- deediging in die Haven, begonnen. H. M. de lopingin is insgelyks naar Memel vertrokken. Men ver- wagt heide Hnnne Mai. binnen eenige -dagen terug. KONINGSBERGEN den 24 September. Zyne Majefleil de Koning onze Sonverain, heeft by een Ediét van den 27 Jnly het bëpaalde Vruchtgebruik der Oost- en West- Prnis- jfche Domein-Boeren op hnnne Hoeven in een volkomen ligendom veranderd. Vyftig duizend (Huisgezinnen beko-, qen'daar door een volledig .beflaan. -DitEdiiR, henevens die van den 9 Oétober des voorlede Jaars, 't welk de erf- lyke Onderdaahigheid affchafte en het aankoöpen van Lmd-Eigendom] voor een ieder vrylteldeheeft den Land bouw eeri nieuw veld geopend. Over 't algemeen vermagt men zo rasdb de publieke ge- Jéldheid van zaaken (legt weder gunfttg Voor den Staat ge worden is eene weldadige hervorming in" alle takkehvan 'het binnenlandsch beftuur. In her militaire vak is bereids etn groote Hap gedaan, door het opheffen van alle uitflui tende voorrechten van den AdelRand. Men zal in Oorlogs- ty'd alléén-door dapperheid fnél voorOitzigt, en een g.oed gedrag kunnen opklimmen in Vreedestyd', wanneer er minder gelegenheid isom de E'igenfchappen van den Sol daat tè beproeven, zal fliêcftti kufl'de yver voöf den diénst, en zedelykheid daaromtrentpe (listen, Men heeft maatre gelen genome^, ten einde aHééhiyk verdieniten beVofdérd, doch wan verdiendenvan wélken rang die oók zyn mbgeé;' inden onderden rang gehouden worden. De verpligtfng om voor het Vaderland de wapenen te dragenwordt zón der de minde uitzondering op alle Clasfen en Standen uit- geftrektdaarentegen zyn de Stokflagen en Spitsroedén voor den Soldaat afgefchaft, en men heeft Rraften. vdorgé- febreven, die den mensch minder vérléagópi: Men houdt zich verzekerddat ook voor het BufgerlVke' Beftunr in 'talgemeen, een-Plan ontworpen is, 't'wëll .igheden eenvoucligermaakten,dat men daarin ^yan een tcgenwoórdigend is, uitgegaan 't welk" dèr Nntie DEN 14 OCTOBER. doet. De Deken bood vervolgens aan Z. M, het Wvwater aan, en la- de .Misfe bygcRaan door .rate Kaniinnikken. Dien zelfden dag ten elf naren,-gine her geheels Garni- g foen in voilé Uniform naar de Domkck, waar zichbe halven een 'menigte Officieren, ook Z. Rxc. de Gouver neur-Generaal Oadinot, en verfcheide Generaals bevon-g «f den. De Vicaris Schwartz las,eene dille Mts, gedurenden welke de Muziek van het 17 Rcgimenr zich deed booten. Dg HAMBURG den 7 OSober. De Senaat van liantzig, uit p,.- dészelfs midden eene Deputatie naar Martenwerder gezon-JQ^ 2 S.M-6 J l-S "Sl-^rSO-M" (re s 5 «O.o B r- s ?-•§ *-*11£12 5'zss- f £«a>'S:'»w2 °- 5? - - f O aZe S«§* 5 S" V- S 06 - *51» gÖj <- M.&SX -c R -S3 door Zyné Majefléit opgenomen welke zich met belang-H --5 k '-je - -- peeming naar. dén toaftand dier Stad informeerde, en dé - 8<KJ o-»-§"£ b n ïk' Gedeputeerden aan zyne byzondeke tafel toeliet, zittende j v t* de Btfrgemeester Hdfeland, welke, met dé beide Senatoren Döring étl Muht*, d<| Deputatie uitmaakte, aan 'sKeizers iegterhand. om naar 't,Legér iti' SpanJen te'gaan. pe gemelde Oor-^S-ivgS'. j— - a So.a lógs-Mimstéf,, Vorst P'oniatówskihad'by eene Dag-or- - £V-"T£-*;2'b! tT®I ""«U dre kennis gégeéyendat Keizer N^poleön aan het Potilsch 5 S J fe m O-2 r 5 T itrpr' iifnr^RS Tia^ i"3*1 ^nfïi TiTïlclö(n»»#I Legér véréerd; Rad12900 SnaphBariên1 jóó Muskettenr 820 paar Pistolen en 750 Cavallerie-Sabels. Volgenabé .j ,'figiyandf;ri;.MrJ-.r- z'Myw, •GJ' rring;van het Wetboekffapöleoo, 2323 Rechtzakken door de--g>mSg gnéS- EcO ::Vreedé'.Rechters bdflisc. ll» |g «j' 'J T, S-a- SSIfi Sk^oJ =4^ !S2 lïanp.e Wfi' 3 <fezcr te,p r.'Wr'.fltegizel 4E„ r: ■JOsjberigteg uit Spanjen.m 0p.ft^defingcji„;tederï 'dët^ Itfoiiiji'c.ut hadtfóü S Sr .2j63- o iE JE jpvj Mig P ïWfW»!!*.- jefteit de Koning bevind zich """V r- -, 0- 4Li bezigheden vertegenwo_,_.0.._r.,„,._fl_w r.ss™- eene w.erkziame déelneemjng. aan het Biftunf verfchaifen en daar 'door de zocht voor 't algémeenen dé" Vadériands'-' liefde duurzaam vestigen zal. De bezigheden (n dé hoogere taRkiq van het Bëwind, ïellen niet meer naar Provinciën maar naar de hóofdzaaket lyke voorwerpen yah beduur verdeeld Worden. Zo wel deze, als de Piovtnciagle Regeeringen, zalmen met Kunst- kundige Commisfien voorzien'opdat meh'by'elke aahgéle- §De Krygs- gii Domein .Kgmers ztfllen eene veranderdé gedaante bekomen, In eene meer vrye wèrfezaaipheid, elk op zich zelf ftaande. en aan grootere vérantwóördelykhéid onderhevig, zullen zy, vereenigd met welbedrevene Ver. tegenwoordigers der Provincie en fcherpziebd'è dèskundr- gen, Voortaan vry-blyven van dien ComptoiriGeest, en die eenzydige wyze van befchouwen, welke haare werkzaam heid flechts aan afgefleten formaliteiten en nutteloos ge- febryi' verkwist. De Stedelyke Gemeenten zullen eene weldadige hérvor- ming ondergaan; De Bdrgers zullen hunne eigene Regée- riag mogen verkiezen, en de Magiftraatèn zullen uit de Voogdyfchap der Kamers ontflagen worden. Ook zal de Burgery het Recht bekomen ,/om het Beftuur en geïiruik der Stedelyke inkomflen nsartegaah en té leiden.' De Regtspleeging heeft insgelyks nitzigt op eene wezen- lvke vesbetering door het aftehaffen der Patrimtttiaale Ju ristliSienwier beflaan met eene welgeordende manier van Recbtfpraak in tweeftryd is. De voorzorg der Regeering ftrekt zich ook nit tot den toeftand der Geestelykheid dérzelver inkomttèn zullen vermeerderden behoorlykér vastgezet worden op dat zy' de waardigheid, die haar toekomt, en het aanzien behou- de't welk Zywaarlyk niet tot het heil van den Staatver loren heeft, fints een geest van onverfebilligheid voor den Godsdienst de gemoederen heeft ingenomen. Men fprcekt van bet (lichten van hooge Staats - waardigheden voor den Geestelyken Stand, op dat eene uitfleekende verdienste zo: we) by dézen (land als elders door opklimming zou kun nen beloond wórden. Eene krachtige verbetering dér Opvoedingswyze zal de werkzaamheid der Geestelykheid wnJerfleunen. Er is een ontwerp op tiloutby de verbe- itring van het Schoolwezen van de jongfli vorderingen in de kunst van-Opvoeding een voorzigtig gebruik te tnaaken. Het in waatvooroordeelen en gewoonte zullen belette- len tegen deze hervormingen opleveren ,- maar niettemin zil de Regeering met vasten rred naar haar doelllreve». Mogt het haar gelukken', tot welzyn vso het Dniifche Vaderland ja tot dat derWaereld, uit de verwoestingen der tegenwoor dige jammerLyke tyden met luister eenen- Staat te doén her- tyïen wiens ondergang een onherftelbaar verlies voor bét en waB. bemant met menschdom zou zynvermits de fttengfte rechrfchipénheid wartn m z0 "egten zyn levendig begintel is I rcryqi;vïyr"öi*r'V tvd rgk^j drir t B?ibt4Ó; Zfch-lisa'ste'h I WWaëiêv- tic vermaand om wéder" paar. hunn? haardflëedép tél^rg^e keereil. Öe Siad'Sf.'Apjdèro, zpit, yoomg; flïlëyé^ 'van qumtie .was. Men vopd in fie onderaafdfche Kelders van«a "-"« hetzelve veêié Geyangépénwéffié h?\" flagt'omir vfih de fchriklykfte dweëpzBgt waren .géwordén doch nö dóór u g g onze Solda.aten yerlogt,.in triumf wierJden omjievoerd.' Q> .o 8' J.' Tia uJ» riRuaT. BTm f. A 'óJtLïJ>~ 1 v De 5 pér Cents zyn 8oén 6si dó Bank - Aftién 1235 en 25. y-ja HOLLAND. S U-C .rQ o a ge Rukken aan land gefpoeldt. Den s dézer lag te Delftzyl in goeden Raat jprtge GrietjeKapt. Jan Roelofsvan hier e 3 a f*;ee a J£«0" het Schip de -3 eth g 'B naar H»n|t>urg. ilSïSS? S- o» •S-c nge Grietje, Kapt. Jan Roelofs, van hier naar Hamburg, s e; y J 5 Door den Hollandfchen Kaper. Ie Dialled oir Kapt.Pieter g.-2 S So- N S ^-ü I.undt, is nisfehen de Wezer eu Helgoland eenomen en te Delfzyl opgehragf het Schip Portuna, met Stukgoederen <1 van Helgoland komende. •SïSjOffl Door-den Deenfchen Kaper Scharjie is den 2S September j, 3 -..of té Eifêneur opgebragr 't Kéipbauzer Galjis-ScHlp 'IV. Pf' Kapt. J. Morckmet Vlas en Potasch hetzelve bëhóordey'eoS tut het Coovooy 't welk den 23 dito door 'dè Eood 'gepas- -§^:e %WS feerd is. Een Zweedsch Galjas, tot hét zelfde Cohvoóy ja; hQ|» a.c o. 2 EJ a S g M behoorende, zou te Randers opgebragt 2yn. MO--gO-jji.5 Van Kopenhagen wordt van den dezer gemeld, dat vol-5 5 o --jj 3 gens Oeentebe Papieren te Chrisrtaanfand waren ongebragr g "J een Kniphanzer Kof-Schip met Timmerhoutéén EagéUch sfsife'Sj'ji?'.2 e o'c'.L éai'e 4. - u via 8. g '5-,j~ u a> 1 S N B -JE »k 2di S£2 S -o m w. e» -§ -»i§ 1 1- P o »-» 7 :-*S «2-^ 1— TC» o SB «'P v So 00 ^.2 S 7 2., n j--S g f ei 3 c w Ocj" a A dj a» l* u t> erhout .ejin Eagéicch i» Schip met Kooien^ cn 't Schip >U jonge Comeljs S-Jcu,, of S J ps O O. fxj' "U c Suiker en Wyn, en te J>$arrtmd *t Schip AlcxamUYi AfrjveinentenTe.-Oic^/B: Triffov*n Konftantinopo^ len; teCrooQlVadKap:..Supdber®, Kirschner en Havemsis-^ to^j 2 +- SS" 5 «LN 't«?r, yah Dantzig, eu Vö.cz, van Ptllau en te Riga D. de J cs» .*g r Boer. vspWismar. 6 S 5^ LEYÜEW den 13 Oftober. Volgens een Lystj, die m.-r-.^ c ubliek ziet, beilond de Rusfifche Vloot, die óp de Taagfej" eojw1?» g, ep,_na»rEngéMd gevoerd «g word^uvlj e sgü I£g|^S g 5 SSJ «B d! y 7 o B c g ff "-^«Ü 2'°^ s "J -a u .e nJ 01 r- Tl 9 *-e R 'f 5'-S-* a K- BERLYN den 28 September. De geheimé Legations- Raad Kustertot PrnisRsch Minister by bét Hóf van West- phalen aangefteid zyndêis naar Erfurt vertrokken. De Brieven van Koningsbergen fpteeken van de blykén van gedegenheid, door Z. M. Keizer Alexander-aan Zyne Pruisfifcbe MajeReit, by Hoogstdészelfs doortoft door die Stad, betoond. Men beflnit daar uit. dat ook. de beste verRandhouding tusfehen ons Hof en Frankryk heerscjbt, nit hoofde der jn'aauwe betrekkingen van laatstgémelde Re ceerftig met Rusland, ep men verwagt dgaruitde geiukkig- Re uitwerkfelen voor de Prnisfifche Monarchie, ER KURT den 4 O-Sobcr. Voorleden Zondag heeft Zvtie Maje'fteit Keizer Nipoleonaan den Deken van het Colle-' KM Capittei van Sc Maria den Heer Meynung ïélast,. bm dén Godsdienst in de Audiëntie-Zaal fe vieren, alwaar mt«. ten dien einde een Altaar heeft opgerigt. Des middags ëlvamZ. Bi. in de. Kapél., veszeld van zyn geheelen Hof- iéEJèV.a 6 van 74, 2 van 66, en' een Fiegat van 26 Strikkena - - an 5Ó83 Matroozen. Twee dier Schepen O S S "g 5 g toe Rand dat zy vo„r verderen dienst g g.0 5 y g -o g gg fe g afgekeurd waien. Men was te Londen zeer ónyergenoegd gN - - over de gefloten Conventie, en men (prak er van een KA'gSr c af c raad.té formèeren over bet gcdt'K der Generaals. Mep hadtó ££30; op."yerfcheide piaatfen den Ooderteekenaar dérzelve.®!a® 5o ..flalry.mpléin beeltenis vprbrahd. 8S«SjS2' >-» f.'/prij de tweedeioting tot 'uitkeering .y - ding.^ ingevolge dé Notificatie van op hgéden voor ÉURGÉMEËSTER gedaan, zijn getrokken de Letters IV. U. 'Jt j». j waar na de deelgefegtigden fnccesfivelijk zullen worden r^Sr g 1 -9 ."f7 v. ~7<S«1-1-r 3 Opgeroepen. hj h E G BiS-C r-- 3: n£lE 3 LEYJDEN den li pftober 1808. NBÖI-XO. aSvcW» »fi Öe OnderSeteekende Ontvanger-Generaal der Mid delen te W«té| en te Lapde, je Ley'dgnbrengt pier Medé, tér kepnisfe van dé'-E'ige'naai-s én-'ttoudérs vao'-Oblifatterté» E/TeAëijtSaps ten 'jSan.iore -GénerasI rë! Léydêti fed«MUK& lieerddat op bekptpen'Yurhoriïvjë tot .hét méde n dértee-, kenen dec Vtfg'S, welkè op de Ob-ligatiéri en Efféèép; mWn u\':' 1 -j C. li iieï.t'1-X* J\ l'ffc A irt.rrt't fhs» ten septpi'd w irden zyn gL'quaiirtcèrrd'deszéif.S Cómmifon VAIif LINi/EN eu C. WAA'-BÓ* '^V' j" - r' .tjj' u U (3 A I L L E>

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1808 | | pagina 1