LEYDSE A*, ibos. V R Y D A G N O O R D - A M E R I C A. BALTIMORE den eerften July. Meer dsn 10 dui zend buitenltndfche Matroozendie tot hier toe op onze Schepen dienden en thans geene bezigheid hebben, keeren nu naar hun Vaderlandof op derzelver Schepen terug, waar aan zy, bniten het gelegd Embargo op onze Scheepvaartnooit zouden ge dacht hebben. Dit Embargo wordt intusfchen fcherp Onderhoudennog gister wierden de Schepen JUigalor en Juliana veroor deeld, om dat zy de Wet van Embargo hadden gefchonden. ©ok de Schooner Scaflowcr Viert gecondemneerd om de •vertreeding der fcbikkingenraakende de Kustvaart- DUITSCHLAND. WEENEN den 24 Augustus. Men weet thans, dat de Reizerlyke Armée in negen Divifiën verdeeld zal worden van welke ieder zo wel in Vrede als Oorlofstyd haaren eigen commandeerenden Generaal zal bekomendie direét onder het beduur Van den Gorlogsminifter en Opper - Generaal Aarts-Hertog Karei, ftaan zullen, wien ook de hoogde Militaire Jurisdictie is toegekend. De commandeerende Divifie - Generaals zullen de volgen de zyn: Z. Keiz. Hoogh. de Aarts - Hertog Jan7. K. H. de Aarts-Hertog Ferdinand; de" Generaal der Cavallerie, Graaf B.ellegardede Lt. VeldmarfehalkBaron Zacb de Lt,-Veldmarfehalk, Marqujs Chastéllefde Lt. Veldmar, fchalk, Vorst Schwarzenberg; de Lt. VeldmarfehalkVorst Lichtenftein; de Lt. Veldmarfehalk, Graaf Klenau, en dé Lt. VeldmarfehalkGraaf Giulay. Naar men verneemt heeft Z. M. de Keizer negen Gene- raal-Majors tot Luitenant-Veldmarfchalkenen 18 Over- ften tot Generaal - Majors bevorderd, DRESDEN den 27 Augustus. Ëergister trekken 4000 Franfchen door deze Stad, gister nog 6000, en 4000 Man hadden in deze Stad nagt-kwartierdie den volgenden och- lend om 5 uuren weder uittrokken. In 't geheel pasfeeren door Dresden 24 duizend éooMan en 7500 Paarden. Alle die Manfchappen welke hier doortrekkenworden met gefor- ceerden marsch op wagens vervoerdwaar toe dageiyks oooo Wagens en 8000 Paarden zyn uitgefchtéeven. Voor de Poort van Dresden ftygt men af; men kleed zich, ge bruikt het Ontbyt, en trekt in parade door de Stad, wan neer aan een ander en bepaald einde der Stadals dan wagens gereed ftaan om de Tranfporten verder te vervoeren, De (jaraak gaat dat de 15000 mobiel gemaakte Saiers dat Leger Zullen velgen. FRANCFORT deb 30 Augustus. Ëergister]is Haare Majefteit de Koningin van Westphalen alhier aangekomen en gister (weder naar Casfel vertrokken. Voorts zyn eer- gister 4 a 5000 Franfchen alhier binben gekomen en gister verder naar Mentz gemarcheerd- Volgens de berigten van verfcheide plaatzen uit Duitsch- land, zyn er aan de Vorften van het Rhyn - verbond Ver- zoek-Brieven gezonden, behélzende dat het Derde van.hun aandeel in de te leveren Manfchappenzich op mérsch moe ten begeevenen de twee overige Derden zich marschvaar- dig moeten houden. Men wil dat by Merz eén Camp van Duitfche Txonppes zal'aangelegt worden; op den geheelen weg derwaards zyn voor de marcheerende Trouppes Kwar tieren toebereid, met last om dezelve met alle achting, aan getrouwe Bondgenoten vtrfchuldigd te behandelen. De algemeene gedachten zyn dat Boulogne en Calais de ver zamelplaats dier Trouppes zullen zyn, doch deswegens is niets gepubliceerd. HAMBURG den 3 September. Op heden vieren de Hol- lindfcbe Trooppes, zo wel hier als te Altona de geboorte- verjaaring van hunnen Koning op de luisterrykfte wyze. De gezamenlyke Officieren gee ven een groot Diner, by het welk, behïlven dé Hollandfche Chargé d'Affaires, verfcheide andere Perfoonen van diftinftie zullen asfifteeren, en zul' lende des avonds geïllumineerd worden. In de Deenfche Papieren, door den Koninglykeil Adjudaht- peneraal. van Bulow eene bekendmaaking zynde gedaan van de trouwloosheid des Spaanfchen Generaals, Marquis de la Pvomana, (zie onze vorigej, zo vind men thans in gemelde Papieren twee Proclamatienj die aan de Spaan- fche Trouppes zyn uitgevaardigd de eerfte is van den Spaanfchen Generaal Juan Kindolan, en luidt aldus h Soldaaten! Ik ben pp mynen Eerepost gebleven en vor der van een ieder uwer myn voorbeeld te volgen. Gy- lieden kent mv en weet dat ik u allen bemin. Ik ben een eua Krygsman en héb lang met u gediend; boord naar ray- aeftem, dat.jk geen ander belang heb, dan de eer van Spanje en het geluk^yin myne Soldaaten. Komt allen naar Flens burg alwaar gy den Prins van Ponte-Corvo zult vinden die aap elk eenwelke zulks zal verlangenverlof zal gee- vtn om paar Spanjen terug te keeren. Op deze wyze zult gy met ear en zonder zelfverwyt in den fchflot uwer Huis gezinnen terug keeren; maar indien gyde trouwloze Ophit- zingendie men u inblaast gehoor verleenrdan wènsch ik dat gy de teekenen van de fmaad en fchande die u over dekt, zult dragen. Soldaaten I Ik omhels ulieden als een Vader zyne Kinderendeza tytel geeft my regt om te hoopen dat gy den nuttigen raad, dien ik u geef, zult navolgen." De andere Proclamatie is van den Marfchalk Prins van Ponte-.Corvowaar in Z. H. de Spanjaarden waarfchuwt Voor de trouwlooze raadgeevingen van den Marquis de la Romana, zeggende onder anderen dat dezen zeer wel be wust is, dat zy nooit hun Vaderland of hunne Familien we der zullen aanfehouwen maar daarentegen naar Canada of de Indiën gevoerd worden om aldaar onder de fmadelyke onderdrukking derEngelfche Regeering te kwynen. Hy be veelt hen, die nog nietaan boord zyn gegaan, geene bevee- len dan die van hem of vqn den Generaal Kindolan komen, aftewagten, en belooft eindelyk die geenen, welke het be- geeren, verlof te geeveo om naar Spanje te trekken, ten einde zy zich van de valschheid der door den Marqfuis ver- fpreidde gerugfen zouden kunnen overtuigen. Het is thans hier zeer rustig. De Prins vau Fonre - Corvo bevindt zich federt gister wodcrinzyn vorig Hoofdkwartier te Flotbeck. De Spaanfcfce Generaal Kindolan is in.deze StW, bepeveus eehrge honderd Spanjzaraep. De Spscjaar- lüURANT. EJI.sc a-jjj E 51 ||rf s 1 rsjsse s4ks 9 §:S P i Cïjc-a, ■S F I 3>.é t? H-aS |Sf>s§6 s U 2 S <U - «U' O „éé-5 o o at c o DEN 9 SEPTEMBER. is*5-5'5 U i a f gplp"3 s-e I H|i s.bl:f S-o§ "«i olu Sg~ «ai 2(g a dfnwélke op.de Vesting Kopenhagen zynbeloopt» eeti S.q"233'c "3 "5 2^0 -3 aantal vaii omtrent 3800 Min. '3 - S f-S 5 a ri ww A fvt v tj XT t/ P ©*EC w F ft A I\ K R Y K. c "co PzS ae -iJi. v •b,'S.5 1 'SB O R Y K. s-"-s.sz s 5 e e s s*» PARYS den 4 September. In den Maniieuh van gister3 leest men eene 1 Generaal van I en laat daar 24 Augustus 'van dezen inhoudt La- i»-a »ivr De Marquis de Ia (Romana ha^, gan het hoofd derDi-Q P'gS 8 g 5 vifie welke hy commandeerde, den Eed aan den Koning van cqpj gezonden door den Spaanfchen Generaal Kindolan die deg 5 L S verontwaardiging uitdrukte welke met hem dé Bevelheb--2 3 SSs bers dér Spaanfche /trouppes in Jutland deelden. De Prins j lei *-• a o o - 8 ÏE 'aj~ U j«H bü trok daadlyk te Veld. Sla S.5 's»ï «5-4'c«a :.»De Marquis de la Romana zicb nie.t zeker achtende in So-gg c «a-3 6 c<<2(j-:'Ë - het Eiland Fuhnen, heeft zich gehaast om het te ontrui- 8 Sa;m2iaüJj 3 men, en, na een gedeelte zyper Trouppes Op.het. Eiland Langeland geworpen te hebbenheeft hy zich in perfoon in de Vesting Nyborg opgeflotenwaar hy nog is. Allé dp toebereidfelen waren door dep Prins de Pente Corvoen door de Deenen gemaakt, om hunne magt te vereenigen, en zy waren de Belten overgetrokken." Van de Trouppes dié zich in hét Noorden bevonden twee Divifiën elk van 6ooo Man uitmakendeZyn er 4000 op Langeland geblokkeerd, na hunne Hospitalen, hun Gefchut, hunne Paarden verlaten te hebben; de testis ont- wspend en zal paar Frankryk gezonden worden X g r. c c Pi J, g a a j c Bi E fü C w' t; «U c CU tJ- De Divifie die in Seeland lag en die aan het muiteh ge. g Hagen jswas reeds op bevel des Konings van Denemarken^ g ontwapend geworden. Zy bevindt zich geheel in Kopenha-3 5,2 a:8, gen. Deze maatregel wordt geregtvaardigd door het ver-ow raad van den Marquis de la Romana. In het oogenblik 3.o >_-■£: oogi g o zelvewaarinlhy met de Emgelfchen handeldedeed hy nog a - o 2^ - «q c W tl JtvoJo'S"?,-», "oïouüoc J epi "*a-M o fé J-a c 2 SJ j '."aö b* I ^1 a v 2 c^ïéZ U tl s «5 betuigingen van zyne trouw.. Het is beter voor de gemeene ,"clSoï's3jiM''t4cv« zaak 3000 vyanden iheer te hebbendan ftreng geweest te|«omu'3 4S2w_-u:>'^3>>S i>luiii. iiol. ei dgo-Sft zyn tegen Trouppes op het oogenblik waaritt zy zich trouw-o -3 gQgl/ betoonden en met de levéndigfte geestdrift den eed afleiden H js a a 0 - dien Zygefchondèn hébben." £hT&ë'2-cS35>c;:,S3o-3>>,'g Reeds is een gedeelte der, Trouppes van de Vorften der <2». go.5 "23 co _y rj 2^ cKco M rS ^5" c «1iy fQ WIJS erzeivcr ocitcuiuiiug gcmnrtucciu. -o w De 5 per Cents geconf. zyn gisteren ter Beurze geblevin -1 r-\J - A a:J O.-il. «aa TT - O r i JJ "T? tl'1 - C w 213 P* P cn w O derzelver beftemming gemarcheerd De 5 per Cents geconf. zyn giste 81 Fr, 45 Cent. en de Aftien van de Bank 1230 Fr. H L L A N D. AMSTERDAM den S September. By onderfcheiden Ko-m 3 n 2ê 0 inglyke Be'Huïten van den 30 der vorigen en van|den 3 de- u o 3 «1 - - tjw w c 'p- ,2 v ow M o Ij! 2 g N O jj O B^EJ5S 0.4 a U&x g s,.*i!v,Z^i'3C5 MV. Singlyke zer Maandzyn gedaan de navolgende benoemingenal Van den Heer 'Lobman, 'den Zoon ,°to_t Vroedfchap" der Stad «j« S o.SC0| _>£g S g 2 Groningen, eti als zodanig provifionee.l gechargeerd met de tó™ S fi-g S S waarneeming van deszelfs Vader daan. Verzoekontflagen. Van den neer /v. a. p titer a tot Criêf de Bureau der Generaale Secretarie by het Minifte.Q^ 5 rjè'van den Eerdienst. Van den Heer J. J. Scbneitèrtot Chef van het eerfte Bureau der eerfte Divifi Mihifterie. i Pd I- i" 2 w ff «,8-a ivifie by hetzelfde ™s:4:fc'2s«°feSs<sv. Ëergister is op de groote Parade in tegenwoordigheid van v ^SfSg5"~ed-i*'uc alle de Trouppesbinden de Refidentie Garnifoen houden- 5 j; -g c iS de, aan R. S. Pur aye, Sergeant - Major v«n de ifte Comp.-n g. 3, E S> B* O v ür t: °-'c Wi§^ 5 g fU MA - -A_ tS .tré YJ .'4 as4 si! 3 a i 2»a S> gedrag in den Veldiogt van 1799- en als de prys Bo uitftekende dapperheid; by welke plegti^beid de Generaal c S M ÏAx)0iyic-hcryMilitair - Gouverneur van Amfterdam eenè iia v..g_ „-J-g J. toepasfelyke Aanfpraak gedaan heeft. Vervolgens iq dqof< 5 g 5.^7^ g u> 5 E -g 3 'Z o. denzelvenby deze gelegenheidcenan Maaltydaan delloofd-^ 03 v'gjd Sjjfe Officieren van het Garnifoen gageeven, waar by de brajveg c< g -e "5"o Puraye ook is verzocht geworden. h o-o^ fkg. o e Zyue Majefteit de Koning is gister morgén Vai Uier the-? "-"Ëtjjlof; der naar hét Loo vertrokken. - M>SÓu-a(0<t:63-*'W.g"£Sil.S'^Si. AMSTERDAM dén 7 September. Volgens fchryven. uitte! Ja .3 gj] 6 >0 -"««3 3 -¥|< Kopenhagen v»n den 27 Augustus, waren voor twee dagen, Z f~S b.5 .55 e c midden in de Beidt, eene tot de Engelfché,Brtk fCeat:y behoo -Jf 2 i 0 CS 2'® a 2 v - rende Chaloup Can Kaptein W. Kebertfod gevoerd.,". Sfct.2 8 S S i'S 5 o c 5 dezelve bevonden zig I OHder-ofljcier en ^Man, X o érf N o50 c - - genomenin trokken is, hét ongeluk gehad hééft Om in den naébt van K>üJïc§ je den 14. in Ragérak om te liaanWaar door dé Schipper 5 Man verdronken zyr: twee Man hebben zich-J4 utiren -ip de Kiel aan de Boot gehouden tot dat zy van de Eugeifché. -r RótterÈan/ty.'tait Leirh, wiefrtengeborgen, welken bede i et Brie-ven Valies, in handen, is geysileo. ArrivementqijTe Archangel Rapt. Swaine Landfchóft, Freeman, Neégel, Gorham, Huun OlfenRytter Peter-, fen, Atkins, van... te Riga p. Cswelisfen, v:» Bórghea en J'. Moüek, vai hier, eo te Ha tub Mg H. ver Sn-- ;n,(5fq3PG«s

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1808 | | pagina 1