LËYDSÉ CÖÜR.ANT ilPlllMf ÜIHM fiUITSCHii AND, r ppi.,,. 1 2 -3 a. £S§ A\ i öoö. jN". 104. figs? M A A N D A 4 EENÈN den rj Angnsmt. ïen Èranfche en eea Spaanfche Courier zyn van Burgos hier door naar Konftantinopolen gepasfeerdom nadere ty- dingen wegens de voorgevalie verandering in Span jen derwaards over té brengen. Met buitenge woone gelegenheid heeft mén tyding, dat in Konftantinopolen eene omwentelingis voorgevallen, eneen Neef van den voormaals afgezetten Sultan Selim III. op den Tnrkfchen Troon geplaatst. kffca berigt thans ftellig, dat de Graaf vort Zichy als Pre- fident van de Fintntie-Kamer afgaat, en door den Graaf 0'Donel wordt opgevolgt. Vermits de oprichting der Landweer, welke volgens de geruchten zal genoemd worden Nationale Sar Jezo goed gedaagd is, dat, nit hoofde van het bereids hyeengekomen bepaald getalniemant daartoe meer wordt ingefchreeven verneemt men, dat nog eene tweede infchryving zal plaats grypenen deze dén naani zal voeren van Reftrye Land meer. In de vlakte van Simmering wotdt thans dagelyks met Gefchut geëxerceerd. Naar men verneemt is atn den Prins vin Auerspefg en den Generaal Mack ontflag verleend van hunne gevangenis. De eerstgem. wordt hier verwagt, doch den tweedenis ver boden aan 't Hof te komefl. DRESDEN den 14 Augustus.- Ëetgister begaf de Staats- Mimster Graaf von Bofe, zich niar.Pilnitz by deö Koning, vu' op by de gezamenlyke Generaals alhier Krygsraad wierd belegt, en reeds gister wierd ofdre gegeeven Om een groot gedeelte onzer Trouppes mobiel te miakenmoetende bet geheele aandeel, door ons aan hétRhyn-Verbond te le- ve en, binnen 10 dagen gereed zya, namelyk 15000 Man, zo Infanterie als Cavallerie. AUGSBÜRG.den 14 Augustus. Tegen den 27 dezer moet by deze Stad een Lustleger van to duizend Man Bei- jerfchen komen campeereneen tweedevan gelyke fterkte zal by Plattingenop de linker Oever van den Ifer komen en een derde even zo fterk moet zich by Neurenberg verzamelen. Twee fterke Transporten van Ammunitie Canon en Artilleristen zyn eergister van Munchen naar KnRfteiv en her Slot Oberhaus by Pasfau afgegaan. Uit Iu- lieo pssleegen thans .door Beijeren veele Wagens met Mon teringen voer de Franfche Trouppes beftemd. PSRLYN den r8 Augustus. Gister middag ten 13 uuren iade Ryiks-iMarfchilk Soult, die bet Opperbevel in Pom- meren heeft gevoerdalhier, aangekomen. Naar men verneemt bevind de Koningin vanPruisfen zich- in gezegende omftandigheden. Z'yne Majeftèit de Koning is by aanhoudenheid onpasfelyk. Onze Staats-Papieren zyn merklyk gereezen. De Berlyner Banco-Obligatendie tot J4 waren (laan nu 64en de Zee - handeiings Obligation zyn van 38 op 4S gereezende Trefoor- Schynen ftaan op 39. FRANCFORT den at Augustus., Volgens de Brieven van Ireslau verwagtte men dat Silefien door een aantal Fran fche Trouppes zou ontruimd worden. Ook verneentt men dat bereids het grootfte gedeelte van het Corps vaa den Gene raal Viftor uit de Mark Brandenburg is opgebroken} de Peor- ten van Berlyn warén provifioneel door de Nationale Garde bezet, doch men verwagtte aldaar tegen heden 3 Franfche Regimenten, tot Garnifoen in die Relidentie. flAMSURG den 33 Augustus. Toi nog toe heeft men hier geen Brieven van Kopenhagen. Alleenlyk Weet mendat de Graaf Holck den tl dezer van dsfar als Courier tiaar Pa- rys afgezonden, en den node door deze Stad gepasfeerd is. De Raad dezer Stad heeft den Tg dezer eene Waarfchu- ving uitgevaardigdwaar by de. Burgerstnwooners en Vreemdelingen, die hier zyn, herinnerd worden de Publi- ea'ien van 30 April en 7 Odtober iSog. gebiedende dit de zelve zich in hunne gefprekken en beoordeelingen over po litieke zaaien voorzichtig, maacig en béfcheiden moeten ge- ittat'enmet ordre tevens, om zich op publieke Plaatzen ia Herbergen, KoflFvhuizen, en Wynkeldersen andere pa- blieke i1 nizen te onthouden van het fpreefeenen oordeelefl over poi'tieke zaaken en gebeurenisfenwordende te gelyk «Uen, die zodanige Huiz"n hou'en, op hunne verantwoor- Aelvkbeid verpligt, allen die in hunne Huizen zich hief te len mogten gedragendit verbod te herinneren. F R A N K R Y K. PARVS dén 34 Augustus. Voorleden Zondag heeft Z. M. de'Keizer en Koning het Corps Diplomatique ontvangen, het welk ten gehoor van Z. M geleid wierd door een Cere moniemeester en deszelfs Aide, binnen geleid doofZ. F,Xc. tenCroot-1 eremoniemeesteren voorgeftjjd door Z. D. H. den Prins Vice - Groot Kiezerwaarneemende den post van Aarts-Cancelier van Staat. Op dit gehoor wierJeti door de tespeftlve Gezanten der Hoven van Rusland, Holland, S'xen en Beijerenverfcheiden perfoonén van rang en on, ierfcheiding aan Z. M. voorgefteld ,- gelyk mede door Z. Exc. ito Graaf de Champagny,- Minister van buitenlandfehe Be rekkingen, veifcheiden perlbnaadjentot de büitentand- fcg Diplomatie behoorende, welke zich', op httnne reis i» deze Stad bevinden. Het gehoor geëindigd zyndebood Z. Ex'c. de Gfaaf Tol- foy', Amba.'fadeur van Rusland, in naam van zynen Sou- wrain, Gefcbenken aan Z. M aan, beftaande ih Tafels Vtfen en Kolommen vsn Malachiet en Ja-pis. Dien zelfden dag heeft er eene groote Parade op bet Plein van het Carousfel plaats gehad. Z. M. heeft in pérfoon de aevue over de Trouppes gehouden; de liyendigfte toejui» 'hingen kondigden Hoogstdeszel'fs tegenwoordigheid rtn. Het op Zondag avond, op het Stadhuis, tot viering van ®en St. Napoleon gegeeven Bal, is zeer .prachtig (geweest; Hiintu K. K. M. M. hebben hefzblëe met Hoogitderzélver t®, {tnwoordigheid vereerd. "tnftantinopolen is weder het tooneél eener Omwenteling f'weest, en Turkyen is van Meester veranderd. Miastapha v 'rsftar, pacha van Rufchuk, die over de Ottomanniiche h'germagt aan den Douau het bevel voerde, is de bewerker er onverwachte verandering.Reeds wist men dat hy 2''met een groot gedeelte zvns Legerspdotfelyk naar Aarianopolsd begeven b*d by daa Groet- Vizierwet wie* DEN 39 AUGUSTUS. a N .«5 -^•5 >*<- P. a UP-*-!-! vSÏ-s-3 W 3 O- "H (fi W O KI D J5 M h" IU "Z 18 n ot v gf 2 w-t» E As g-ïï .2 O .O Üs O V O S3 jr. js a ui *5 c tq ai k. 65 5 z c - 43 O u U U I, M ft Af n -ra y T 'O o 'c 0 2 V t- ,<U a 3 3.' 2"° o - JE S a CU S O S s -<-* 4* V '3 i- 'c? 5 J'S i.- i-r 3 .ne ii Vy C Ol O) t3 v ê-fcj cv "T: h" d V - x V. S A hy in onnfn wasen 'dat hy dezen had doèp beliuitenorh N met hem naar Konilantinopolen te niarebeeren Mep badh (2 ."Eg hem zya Camp-by de muuren dier Stad zien oprigren; Hy V -' zeide niet anders gekomen te zyndan om zynen nieuwen S jsjg gSE Souverein te kennen en hem buide te betoonén. blaar rt-èds -5 'S r c s'_c was de Bevelhebber der Vestingen van den Bosphorus, die ,g Sk tot de verheffing van den Sultan Muliapha had toegebragt, SggaS"^ door Onbekende Lieden gevat en gedood. De Aga der Ja 5045 SS-Sm g-3 u Pitfaven was afgezet, endoor een man zonder karagter ver-2 h ïO; IS a -< Q 5» 4> r- -rj wg tk - D ouum muiiapn» icuicuvu wicn i»c/,c iv,iupnu iui uus vei a V ►-*0 «(vsW in deszeifs afhankelykheid gehouden had. Doch dén e.Sften JB "O July zag men dien Pacha Konilantinopolen binnen trekken §"5^"? aan her hoofd van 8000 manden Muphtide Ulemaas enïïE|«'c L.t ;«rr La i 3 .J O V 11 de Stttts iTlinisters by een verzamelenen de afzetting be 50"^ fluiten van den (Sultan Muliaphavan dezen den Sultan Se- >J V j S lim terugëifchende. Op de weigering van denzelven uitte- q g 5 'S c o D s IavfpaA enrhtr aa aan Kpf hrtoM 7im»r nnnprllph Pn TfAiin. -»?«>' - P vm. - Z. c c w. -"3 a v a a-. c ^co c t/' i> - - CE a J> O OR& SS v ■V <p t s, »4 Sf-3 H* 5 -f. O* -«ssSjjch u a g E a Z SN t, 2 M M -?*; N H pi x; N cütl'3 co ci a •- to .t- n> *2^1 a T1 o si.T»3s--|" S3 JWa S o S'-sl ël;5tHü0 V 5 Ë'A Z t»J) 'Si's .a leveren, zathy op, aan het hoofd zyner Opperden en Troup- -^^s>«)-E§5 pes, en voerde -dezelve tegen het Serrail aan. Hetderrail>4 |fp j u - wierd geflotendoch weldra wederom geopendmyar Hechts C s «fSo'S om den vermoorden Selim, aan de geénfndie hem ge-- u >.5 s-- - vraagd hadden, over te leveren. Muliapha -Bairaétar be-S a a":p.*S J ïf-g tuigde aan dit ontzield ligchaam de gevoelens van zyn leed- 0< g oj u v j wezen en verknochtheid. Sultan Mudapha wie rdt afgezetr g 5 V en zyn jonger BroederMahmout, neef van Selim wierdt '»j=iS53 "5 "B'vSiEESkS-? tot Grooten-Heer uitgeroepen. Vrydag daarop volgenden WMu v a heeft hy zich nag^de Moskee begeven. De Groot-Vfiir£ SS g "S "sSvoij^0 -oSf is afgezet, de Ministers zyn in hunne posten bevestigd. S^Ja£:»BgjgS£'So g «ut» Mudapha BairaAar Wilde geen Groot-Viflr zyn; zynde hvg o.g B S g.X ?-J-- belast geworden er een te verkiezen. Vier Vrienden van -^SnlxS SÖ v c.'-'É: s den Sultan Mudapha en onder anderen deszelfs Opperdal- "5 r«°u v-'s 5 g-.\ a 5 2 S-19 tJX ï-i. »Y»1J"W C Pt r Tl v .1 km kA W meester, zyn onthoofd geworden. Tien anderen worden at bedreigd hetzelfde lot te ondergaan. 2a'"0- nen 1 volge 1 gonnen I tyd in zyn Paleis gevangen gehoudenen door het Volk tot het openen der Negotiatiea gedwongen geworden. De 5 per Cents zyn 81 en 30; de Bank-Actiën 1250. w H C? *>öo 1 -p M MO W«EBaS,^ H O L N D ZWOLLE den 23 Augustus. Gepa,teerden Vrydag na - den middag omdreeks 5 unrenis op het Rouveen kort by de Herberg bet Mol'Mjtnaar den kant van Zwolle over* - leden Rlljaieth Hubak Wed van Jan Roef-kool, in den hoogen Ouderdom van 106 Jaifeu en 6 Weeken. Zy wak gebooren In de maand fuly 1702, en. heeft te zamen 61 Kin-^, g ja g- -» m "O e deren, Kinds-Kindpren en Agter-Kinds-Kinderen gebad.piSdi waar van er reeds verfcheiden overleden en foiflmigen ttngi v -- in leven zyn. Tot het laatlle Van Haar leven ioe heeft zy= nog vry wel baare Verllandelyke vermogens behouden err-v^ -* op den laatilen dag va» haar leven nog agter bet Huis gegaan. AMiSTERDAM den 26 Augus'iis. Eergisler heeft het'*"S jS Koninglvk inflituut deszelfs eerffe algemeepe Vergadèring g yj gehouden, ondër voorzitting van dén Heer J. H. van Stvin- '6* den, Profesfor in de Wis-en Sterrekirnde en WyshegeerieS u «j alhier, als Voorzitter dèr eerde Clasfe van hetzelveter. S 3. O'S j? cö« u Eed *<3. ■SSgcT.:» 4.* ÉS S P. 5 pen ozygvï-lta, Je 41 3 O S O .E "j"5 Od wc 'w r~ fee i-s Sc -s,ecérü rt <0 'J Tv 2L 5 - 0 "O «r ■üS Dgan *7 c f-l' |=u KM'* O «r> 9. - 5 o o a a ze.s-g> bc4" O" wyl wyders rot Prefidenten Zyn verkozen: by de tweede <3 Clasfe, de Ridder J. Hi nlopenStaats-Raad; hv de derde TïJ Clasfe, de Heer Wilmot, Hoogleeraar in de Oostcrfcbeiü Taaleii en OUdheden alhier; en by de vierde Clasfe, de -o.ë Heef R. Wmkeles.g Op den 22 der laatstvorige Maand is Z. M.door Hoogst. 4, =o derzelvér Minister van Oorlog, aangeboden het Rapport7. ts van de Oommisfie, l»y Decreet van den 18 Juny re voren, benoemd tot examen van de Elèves op de Koninglyké Ar-" y(Z tillerie- en Qenie-School te Amersfoort. J g Door de Ministers van Oorlog én van Marine en Colonién^ g t is, van wegen den Koning, aan de Héeren van Swinden>35 van Beek Calkoen en Pierfnn Tholen refpe&i ve Hooglecraa ren te AmlterdamUtrecht en Franeker, gelyk mede aan de Infpefteurs - Generaal der Artillerie en Genie, de Heen a g ®T Krayenbof en MartuCcheviitz en aan den fleer Floryn- fchpiftelykZ. Majts genoegen te kennen gegeeven, over de g,5: wvZe, viaaf op'Zy de hun gegee.vene Commisfien, ópzigte-O 2 a lylc de gehoudenëexamina der Elèves van Artillerieën Genie 5,^4! en der adfpwante'ntot dengraad van Lnite'iwnf by de Marine«t S Bébben ten uitvoër'gebragt. Dé kunde en fvati door hen" g~. ten dezen aan dea dag gelegd, zyn derzei ver gevéstigdea n -t- foem overwaardig. »rï 00 *"r»l n -7 S f «F AM$TKR.OAM den s7 Augustus1. Volgens Brieven uit 2 a Z 5 U S 5 g 2. t Oefln» van den 3 dezer wSren dien morgen in gèzicht van de g JS g g o 5. .{j j Haven 2 Vyandelyke Vaartuigen verfchcenenwelke ecnige Sfg zï -ï k ïy 0 11 kleine Köopvaardjr-Schepen genomen hadden. _j S' Volgens Brieven uit Petersburg van den 6 Augustus zou eerst den 31 July, de Vloot uit Croonftad uitgelopen zyn;' haar wezeulyke beifemming is tot nog toe piet bekend. «•a,eyx7e «i 'T iï» j Arrivementen; van Buxrehude, 1 1. Visfer vauAlw like en F. Kumferot, ven Bremerforde. 3 S g "ik -5 c o g -a a Den 34, 25 en 26 dezer is iu Tesfel niets binnen geko- - c -c n-Z E S men; maar zyn naar Zee gezeild C. S. Parleviiet en H. Sie-K C -J 'f' Sv g- .ii Jz.S:; gers, naar FredrikftadH. J. Jansz naar Tonningen. §.dS5 «2 tt-S-S M J» Sc 'f' a -Sn Pd ri< 3 -M s Ooi W a ca^ tj •?n(4 31 s s v c i 15 w o, g 8-2.118^.|^ c J 5a.S'e»f SÉ «1 M B V> 2 g "S 52 CcJ to-*/ - 2 7 u - Cl 11 -g>.| -aS2 -ï.3 59 g Sx-T e. 8 öc>~ iS jr -e a j- a> cd - jv org o "O EP V. Q,VÜ O C X 3 Ö-8-S.Ikz B|^ P 6 M r B -S .x ia UTV.ikavaiVUV IIUM au-'M. v-- j ci yjs berigteti, volgens welke de gemeénfehap tnsfeben Bayonne -.O ;o'^ en Madrid, die een tyd lang' zeer onveilig was gtweest,*^® E"->Q- - wederom volkomen herfteld was ten gevolge van drie overwinningen óp dé Infurgentenby. Burgos, Valladolid en Riója'behaald,. Èëil diez overwinpingendie by Valla-' dolid gamelyk moet zeep: veel bloed gekost hebben., 30,000 jnfurgeticen waren op dat punt uit Gallicien Astn- rien eq Leun faanigevWiden onder dezelven bevog.-tep. zich. 6000 Man Linie>Tröa'ppés; het was de Marfchajk Bés- fiere idfe hen floegj- en w,e! zo volkomen i dat. bya* de helft die yyandIyk«'Arih'dë";6tnk'wairi of gé-.'ïngefi géinaakt wierd. Kstagosfay *r,welk zicb,nog-vwdeedigt, wordt dev- .uav-aS^Wvï'gc- tQ-^3 "O to o,. u c l: j o«ï e «.a >,5s 0.S8, p.S«

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1808 | | pagina 1