c 1808. LEYDSE WOENSDAG noord-america. TIF.UW-YORK dtn eerften Juny. De Commercie. I Kamer te Philadelphia aan den President der Ver ify eenigdeStaaten verlof hebbende gevraagd om Pro- J X- viand naar een West - Indisch Eiland te mogen zen- den is zulks geweigerd. Da Heer Jefferfon zal zyne waardigheid van Prefident der Jereenigde Staaten van Noord - America nederleggen. De kcreraris van Staat Maddjfon ftaat «aar dien post, en de (ter Clinton naar dien van Vice -Prefident; die beide Heerea «orden V3D de tegenwoordige Regeering en de Volksge- (iade party onderftennd tegen hunne mededingersden Heer Bonroa, en den Generaal Pinkney, welke den byftand van poederalisten zullen hebben. Her Meel is thans ia Virginiën tot dén hoogen prya van Dollars, per Tongereezen. Z W E E D E W. STORHOLM den 30 Jnny. Op den 33 dezer kwamen hier eepige Schepen aan met gekwetften van de Expeditie !sGeneraais Vegefack tegen Abo, welke ongelukkig is [gevallen zynde de Rnsfen aldaar magtiger geweest, dan en gedacht had. De Finlanders die herwaards waren men vlugtenhadden de onderneeming te ligt afgefcbil- ti. De Rusfifche Artillerie overtrof de onze. Intusfchen cbten de Zweeden dapperen byzonder de nieuw aange- jrvene l and - Militie. -Toen het derde Bataillon derzelv» s Rusfisch Regiment met geveld Geweer.zag aanrukken, pit het op gelvke wyze tegen hetzelve aan, waarop weder- ik een groot bloedbad volgde. De Luitenast-Colönel Btercrona die ops Bavaillon commandeerde in den per arm gekwetst zyndebleef met den Degen in de tin- rhand commandeeren tot hy door afmatting en bloedver- nederviel en weg gedragen moest wor'den. De jonge iron de Geer van Finspang, wierd zo zwaar in de zyd« kwetstdat me.n. aap zyn leeven twyffeld, De Baron itjfay, Ridder van de Zwaard-Orde, een dapper Officier, luvelde aan ee» fchoot door het lyf heen. De Rusfen uit verfebeide ftrtgkea van -het Noordlyk -Finland getrokken. Dezen namiddag is de Koning, met het Jagt AmsdisVan er gereist. Het gerugtdat Zyne Majefteit .met den Kei- rvsn Rusland eene byeenkomst hebben zou is ongegrond, en geloofd veel eer, dat Z. M. op eene riieuwe Expedi- I tegen Abo is uitgegaan. De Admiraal Ragilin, de Gent- iil-Mejor Vegefack, de Gratven Piperen Gyllenborg, en Bronnen Wetterftedt en Boye begeleiden den Konmg. t'ir de Rusfifcht berigten in onze vorige medegedeeld, ijlt iat de Zwtedfcbe enderneemittge»p den 19 en 33 ssy. Oude Styl, f I en 4 Julyvrugteloos zyn geweest. ii Itrigten de Deenfche Brievendut de Kening van inden onmiddglyk na den uitflag van zaaken vertrok. Vin den Veld-Marfchalk Graaf Klingfpor heeft men be- [tuit Finland, dat hy te Perha een groot RusfisVh Maga- 1 heeft bemagtigd ep s Officiers, 5 Onder-Officiersën Gemeenen gevangen .genomenmaar door gebrek aan irden kon het Magazyn. niét vervoerd worden. Na 't vertrek der "Engelfche Expeditie van Gothenburg irEngeland, is de Admiraal Saumarez. met the ViBóry drie andere Oorlog-Schepenterng geblesven en vervol- ui naar de Oost-'Zee gezeild. D U I T S C H L A N D. FRANCFORT dqn 10 Augustus. Volgens de Brieven het Noorden van Duitschland is den 30 July 1. 1. een Ba llen van het Franfche 56de Linie-Regiment uit Holftein Himburg aangekomen, en moet, naar het zeggen der ïciers, nog door 5 anderen uit het Holfteinfehe gevolgt orden. Voorts wordt gezegt dat een Corps Poolfche ■nupes van 8000 Man hier door naar Frtnkryk en Spanje n ittpasfeerenwaar tegen 12000 Opfchryvelingeninsge- ki door deze Stad naar het Noordlyk Duitschland moeten ncheeren; en zo hetgerngt zich bevestigddat byHoch- ineen Fransch Exercitie-Leger zal byeenkornenzal bet de toekomende Maand in onze omméftreeken vry leven- worden. I» de onderfcheiden Stsaren va« bet Rhyn-Verbond Be nard men insgelyks weder eenige levendigheid. In het 'rtogdom Nasfau is de Manfchsp weder opgeroependie t het veld in hunne haardfteden terug gekeerd, en ontfla. 10 was geworden. Ook heeft den eerden dezer in ver kolde Ampten de trekking van nieuwe Msnfchappen tot mmilitairen dienst plaats gehad. Te-Freibnrg moet zich t eerde Bataillon van het daar in Garnifeen liggend In aterts-Regiment tegen den 13 Augustus ruarschvaardig ouden; en het tweede Bataillon, in Garnifoen t» Rsstadt, <eft eene gelyke ordre bekomen. Mén wil dat nog andere 'denfche Trouppes een deggelyk bevel entfangen hebben, «orts heerscht ër in Durlach, en in het Wurtembergfche :der veele werkzaamheid in het Militaireen men zegt Tmeendat de Groot-Hertog van Baden een Corps Sub- it-Trouppes aan Frankryk overlaat onder beding dat 'tzelvc buiten Europa niet gebruikt zal_worden; zullende Trouppes op zyh fransch gemonteerdgeëxerceerd en 'wipend wordenen te Sfraatsburg in Garnifoen komen, "n algemeen zegt teen insgelyks dat de Koning van Wur- eep Corps Trouppes zal leveren, het welk naar lort zon gaan. Eene Brigade Groot - He'rtoglyke Hesfifche 'oeppes, van drie-Bataillons ligte Infanteriemet eene lv'fie Artillerie Waaf'over -men den Generaal Scha fer al» omgiandant benoemd j 'wil men dat voor Hamburg beftemd i en dat de aldaar liggende Trouppes, over de Elbe ko en en westwaards marebeerea moeten. De Heer von fy'ers, Prefident van het D»rmft»dfche Krygs-Collegie, MeHeerHahn, Generaal Vande Artillerie'die beiden met irlof waren afgereist, zyn door Staiettes ter regeling van t nodige opfintboden. HAMBURG den 12 Augustus. Alle de berigten van ibid, Valencia en Cordova melden dat, federt de komst ■s Koaings van Spaojen te -Madrid, de rast allerwegen ■rfteld reakt; dat de meeste Wederlpaiitjelingen bereids s Wapenen afgelegt, en Pardon san Zvne Majefteit ver hebben. over Zwnedeii oclfangeo COURANT w «b> 4» V. TJ S. r- C - «r vla •-«' k - o» n S u C DEN.ir AUQUSTUS, axs sr-ïba k,- y i- -r; 2 ¥2 „A 2 é.s <u -1^ Hl-5 £'14^ A ifS' Sï.ï 2'S eP. sjbS-a >.«6r M tn.a ""g Stï - p O i-n Ff J m M worden de Transporp-Schépen., die van de Espeditie rwasa «3 .5 Zweeden terug'gekomen zyn<>p nieuws van Lëvwnsuiidde w 5" len voorzien, zullende waarfchynlyk eene andert jbefterh- Dit g J'-»'— ding bekomen. |J jZuïSo ,ss| I 5 S.-2-3 g ■PARX?' de« i« Augustna. De Keizer haéfr by DecreetS-J t >V g.SjS' e den 19 July t^ayonne uitgevaardigd, den tyrel van Hertog5 van Parma opgedrggen ;aan den Pgins Aarts--Cancelier des a J. c £-c 5J3 "(J. F R A N K R Y K. Q j< - o ,9 H 1) O 04 ■"3 (U 1* 3 S a.-fü, tv "So 2 s ts- O c >3. e> sr. va J .sks a 'jC. V -J. w "5 3 1 Ryks Cambaciresen rtien van'Hertog van'tPiacenza aan -E s j-.-o a. - «2£2.-§ ï-S£O-~-9- -<S <U <1 Sc* fl» ga 1 HC O 'v s -a I—v c 7* tpp a» «s s>"d W d GQ den Airts - Thefaöriër des Ryks Lebrun. - j - .-j.y -ü a Q Z.-M. heeft, -den ioilén July, te Baytmoe 'een Jveereet j r» 8>a»^5» genomen, bepalende, dat Moogstdeszelfs Onderdanenden<^ g'g'^s'k Hebreeuwfchen Eeredienst volgende, die nog eeene VMge S g «ïat'Sg -eo ~<a Familie-of Voornamen hebbengehouden ruilen'zyn'zo- c S"S4£dj2 j> e* SfM '-dfcrigea binnen 3 Maanden.na, de' afkondiging- van dir-tjé- "E Jhjj v§ ."2"} W creet, aantenemen en datriMui aangifiéte doen aan dëPlaat- -T o e g r S-5*.£', '5® felvke Regeeringwaar onder zy behootên. De vreemde -Ss S SJ 3 te 1*2 A Z '"«^5 - - -- ----- r,,'»,,"? O a J - SS o BS.S» .Joden die zich in Frankryk komen nederzettenzuilen bier „v "Rs-5zSfe-Q aan, binnen 3 Maanden na hurtne aatikomst, .htoeton vol ,Cic "2 S wt 'Sik doen. Tot Familie-Namen-zaHaa niet mogen wordeD aan-:S ®0 genomen eenige Naam getrokken uit 'het Onde Testament,S'S~ <u O C nog eenige Namen van Steden gezondead zodanige Joden, Testament, iff van Steden; reeds overlang aangenomen en beftendiglyfe %ehonden hadden; mits ook daar van aangiften doende. znike Joden welke hier aan niet voldoen zullen van het 3 S3 ;g? Grondgebied des Ryks worden vetwvderd. HÏO^'Osi.ïi «•okv s.;B, te, 4>s I,r; 1 Men verwagt 'Zyne Kiizerlyké Majefteit niet voor den c Jt w -5N g g S gL 9'3 s 53 c v:r= c_ .,-sï «SQ v w -Uw s« I r6 of i8 dezer terug. •De S per'Cent» waren gizter 83de Bank- Aftiën info. rx. v t. u n. n u. 'g.2 5 «g-gw-a g,* '.AMSTERDAM den J4 Augusti;s. Zyne Majefteit heeft W "v "g* S 3 g* opden 18 July l. J. een Dectqet genomen waar Wti de be. a Ptltngen al te belarfgrykv en voor de verdedigers van het -3 'Vaderland al te ijreelénd zyhjda» dat 'wy-Iietzvlve piet »tfw ftilzwygen zouden viürhyiaan. DirDeèreet houdt,.onder anderen in fnhftantie': Da; aan alle Onder - ofikierenSoIdaten en 'Matrozf n va» da Land-en Zeemagt, wélke zich gedistingeerd heb- ben,,of in hét vervolg zullen; distingeëreri door tiitfte- kende daden vgn braafheid, kis daar ishet redden ia eenen flag van 1 en Superieurwelke in *s vyands bandén Is gevallen; het nemen of hernemen van een Vaandel, Standagrt offt,uk Gefchuthet eerst beftortnen van eene H plaats, óf het eerst aiaklampen van een Schip, enandefï daden va.n diep aapdéeneMedajlle van masftef-Qopd zal, worden geaccordeerd, dragende den naam van hem, die gij dezelve bekomt, en houdende opgave van de fóemryke g5? daad, waar door by deze beloning'heé& V.el^orV.en.'* n En dat aén de vóaritfeïde Medklllè vo'pf. de Landmagt40 gal verbonden zyn een Pen ft oengelykffaandé aandéSol- dy van den Rang van den Man 'welke dezelve4 heeft ver- ®v diend; -en voor de Zegtnagteen Penfioen, het geen na -o B der zal worden bepaaldnaar dè'onderfpheiderte Rangen ;-o v zullende de voormelde Medaille altyd op eenè-plëgrige - wyze worden overhandigd, in prefentie van de ondpr de-"g Wapenen ftaande Troutipes óf van de Equipagie en het ^-4 Garnifoen van het Schip, en na eene toepasfelyke Aan- 2>* „ifpzaakovereenkomftig de omftandigheid." Da eerije Militair van 'sKonings Armée welke het guns- tig effeft van het boven aangehaald Decreet zal 'genieten is R. J. P.urayt, Sergeant-Majoor van het 9deRegiment In-o»*9 fanterie. Zyne Majefteit door-den Minister van Oorlog be- «S3® v SiSf0 Eu ê-goHH.SdiïiS^S'A'Sg.kg f3" a a—a g-, S as g Sl-« -m' O O gU3 ■2 ».-« c o o j »W* I %T^ It n»So® m w w Èjö Ö'e-,5 «o- ózga* zf-H^w>o«{ 5.ut si o 4> S W 8.«'3 w 3?-0 A* S ta fi 55 w *2 a M <- fantenc. Zyne Majefteit doorben Minister van Oorlog be- g .-S^-g.aS^S rigt ontvingen hebbende, dat der«e brave Soldaat mentgvul- g s< dige daden van dapperheid in ^nderfchefdene Veldtenten de*^,^ "c nm'ée en Voernamelyk in die ,van Woord-Hpl- Q u >g .2^5^ g g .3^5 r§r Hollindfche Ar»mée land', inden Jaar'e.1799, had aan den dag gelégd, heeft hem 'S 'b JO ■J-'é-'ogB ••§'25 2> 'l ®-~ S* waardje gereekept de Ooüde Medaille waarvan by Bet voordo 'gH l-g Ji- o S 5 'i* *7 S noemtï)ecreet wordt pjelding gemaakt, als mede het Pen- c S S tS 2 fioen, daaraan geattacheerd, te ontvangen, ep ^oogstdezel- P G Z - w S,^'a ^«>^3 ve heeft ingevolge van diengenomen het volgend bcj3u.it2 o Si-S*5 S "f c S't^ 9 - - - f3 ww *1 ói A -• tfl es mr* V R. J. PUflAYE Sergeant-Shtjorvttn betide Regiment S "2 D o -S 3 J~S gA-iTo e'5te 8 Infanterie van Linie; g O g.& Z |_H* -a-S N.Q g BELOONÏNG VAN DAPPERHEID ÏH «S B'SfË'^'S^ES »»S fi - «T^J TRO-UWE DIENSTEN. ,3; "g S 5* 9 - En aan de andere zyde «.E &as "«O'sê'g r - Den Ipiest September 1799, heeft a Ptra av» z..«o c w-tlE Scboorlin. Noord - Hóllünd 4t Quifön veroverd' cr-B j. a. Voornoemde R. Purays«tl'ÊynJeven.Ung gedu- -S'^r -2 s tide I pen Bfttifinftn <r#»ni<»rë»n ?pr> »KgorBérf±vaM hp# .Q «M .tJ e-u. Ir Z reude^ een. Penfioen genieten%:tep gélyke bedrage va.a het w q aSiviteita Traftemenp van Sergeant-Major hy ds'Infanrerie J u' van Linieen welk Pênfióen hy zal behouden ,-hyihet Trac-p,*1 tement van dqn aan hem opgedragjin post, >-ï'iS2< 3. Bóyengetoelde Medarjle zal-aan. denzelven te Amfter dam raetde meéste,plé|t;giieiden volgens de wyze onzen .Minister .vin Coripg"-nader te hepaalén han'd gefteld. - 4-' Voornoemde R. J, Purgye zal eindelyk qasliteit alsi Sjrgcaht.-Msjor hy dë eeKje .Coa raanêniu Garuizoen te, Amfterdam, overgaiïi- De Minister van' Oöriogjntiaikt dispóijtiïn om ingevolge Konings intentie', deze-, -Medaille aan-A.' J. Puraye te Amftèrdstn., op ejeoe'pleétige-wyi.'ë-.te doen overhandigen. 'AMSTERDAM: den xS■Aygustns. Gisterop den Vtr- jaardag van den'Dóör'lnchtige.n Brpeder ZynerMajefteitdë Keizer der Frsnfchen, Koning van Italien en Befchermer van het Rhyn - verjiond is er op. het Ko.ninklyk Paleis,;te - Anlrttrdarrt een luijterfyk Fëest gevierd, 's Ochtends is Zyne'Skajofteittégenwóërdig geweest by Uet Te De urn i; U». 1H ja - c &3 ÏJ.' 44 -Z w 0 tVD SS O -ö O koO e*. cc

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1808 | | pagina 1