gïïp -pizf! ïim^iUn i$o8. LEYDSE MAANDAG T U R K Y E N. ONSTANTINOPOLEN den 24 Jany. In onze Haven kwam voor eenige dagen een Engelsch Parlementair-Schip binnen, doch wierd, zonder dat .mén cec's deszelfs Depêches las, met het ant woord afgeweezendat men geene direfte Coffi- •jmnicatie met Engeland hebben wilde, maar omtrent dit ink fléchts geméenfchtppclyk met- Frankryk kon handelen. Voorts houdt de hoop zich (taande, dat de Vrede tusTchen de Pofte en Ruslan i eerstdaags ender Franfche bsmidde- lingzal gefloten worden, en men vleit,zich, dat als dan de Rusüïche TroUppes die iotusfehen nog geduurig verder, king-bekomen Moldaviënen Wallachyën ontruimen zullen; De Yriendfchap der Porte met Frankryk fchyutyoi thans- «odenbesten voet te daan. De Keizer Napoleon heeft den iultan. een eigephandigen Brief toegezondenwaar jn Z. M. Je iférzék'éfing dier Vriendfchap vernieuwt. De doortogt door Wallachyëu is thans veiligen er gaan veele Transporten vooral van Catoefinaar Duitschland. Pë Goéderendie voor Franfche rekening zyn opgekogt gehoeven in Wallachyë geene |uitgaandeRechten te he taaien; RUSLAND. PETERSBURG den 9 July. Op den 5 dezer gaf de Fransch Keizerlyke Ambasfadeur, Hertog van Vicenza, (Heer de Danlincour) aan alle de vreemde Gezanten alhier eenegroote üiaaltyd waarby ook de Minister van buitenlandfche Zaa ien en Koophandelde Graaf RomantZow, tegenwoordig was. ,.ln de nabyheid van Re val zyn door gewapende Èngelfche Vaartuigen twee herwaards beitemde Riisfifche Koopvaardy- Schepenmet Koórn en Bran de wyn genomen. De Cölo- -aiaale Goederen ryzen weder. De Koffy geldt thanS .82en de geraffineerde Suiker 5J Roebels de 40 pond. Sedert de jongfte Oyerwinning by Abo heeft men nit Fin. nd geene verdere berigten over Oórlogszaaken bekend ge jankt- fntusfehen verneemt mendat de Zwèedën onder den Adjudant-Generaal Bergenflrale met 1500 Man eene hading iby Wafa beproefd hebben waar by één gedeelte van dat Corps met gemelde Opperhoofd en 11 Officiers gevangen jouden genomen zyn. Alhier is van wegens het Keizerlyke Commercie-Colle ge aan alle Kooplieden, tot déze Haven behoorendebe kend gemaakt, dat uit de Oostzee-Havens, die door de Kngelfchea of Zweedén geblokkeerd worden, géene Koop- viardy-Schepen met Rusfifche Voortbrengfelenaan welk «ne Natie dezelve ook t'oebehoorenmogen uitzeilen20 tag de Blokkade duurd. DEENEMARKEN, .KOPENHAGEN den 19 July, Men verneemt Van chze Lmdgenootendie by den Vyand zyn gevangen geweest, dat de Bngelfchen op hunne vraag, waaröra zy zich toch jo.veel moeite gaven om dóór den Zond Cohvooijen naar den Oostzee te brengendaar immers alle Havens, in die 1 Zee uitgezonderd de Zweedfchevoor hun gefloten waren ten, antwoord gavendat zy verwagtten hunne benoodigd- heden van HénnipYzer, Koorn enz. weder te bekomen, im dien die Goederen hunne Schepen wel zouden te g'e- moet-komen, zonder dat zy behoefden binnen te loopen; dat, wel is waar, de prys daar door war.hooger zou wor den-,, maar dat zy ze hebben moestenen tevens hunne Vyanden tqonen wildendat zy'die Góederen; hftn ten fpyt, wel wisten te krygen. Volgens deze onderilgtiög Bade onze Kapers ook in de Oostzee hunne Rekening vin den kunnen. - Naar mén verneemt, zyn verfchëiden En- plfche Convoy-Schepen, die het waagden in HaVer,s dér lestzee,binnen te loopen op aanzoek der Franfche Confuls beflag genomen. ïcnNoorweegfcbe Schielooper, dié middel gevonden reft, om uit de gevangenis te Carlftadt in Z weeden) te ïkpmen, heeft verhaald, dat aldaar iu de 70 Gevangenen firtn, die aan alle Levensbehoeften gebrek Redert'. Zy toesten het Vleesch van neêrgevallen Paarden eeten, en tta zette hun Zelfs geheele gekookt» Paardenkoppén voor. D U I T S C H L A N HAMBURG den 26 July. Men fckiyft uit het. Znideiyk luiischlanddat federt agt d?gen de meeste Coloniaalc Goe- fren aldaar merkelyk gedaald zyn. Een Centenaar Suiker rerd voor 125 h 130 Ryks-Guldens aangeboden, en fttwt omtrent 25 Gulden .laagerdan de aankoop-prys te Am» trdam. De verteering van Koffy en Suiker neemt van week week af. Vèrfcheiden Speculaceursdie htm voorraad jet houden kunnen, zyn in groote verlegenheid. Van Dantzig wordt gemeld, dat de Rogge daar thans zeer thaars, eh nog duurder is aan Ta'zwe en men van Wyn in vervplg misfehien een volflagen gebrek voorziet. Een iesch Franfche Wyn die daar anders 1 Poolfche Gulden Groifchen omtretrc 15 Sr. Holl. ja, in vroeger tyd niet eer dan 9 St. Hollandscb kostte, wordt thans reeds met 'L Gulden 18 Grosfchen (ruim 2 Gulden Holl.3 betaald. Bit Hongarye berigt men, dat op den.20 Juny één ver- -hritlvie Onwedermet eene Wolkbreuk en Hagel yerzeld, iwflflige fchade aan de beroemde Wynbergen van Tokay d»an heeft. De Hagelfteenenwaren zo groot als eene °ot, en de Wolkbreuk zo hevig, dat Steenen van toóCen- oaars awaarte van de Wynbergen tor in bet vlek Tokay ge aard wierden; zwaar beladené Wagens wierdeu met de 'flkn een heel eind weegs weggefleept.eö de laatilen ver enken. Alles, den vernielenden vloed in den weg tam, verging waaronder zeven Perfoonen, die juist van onènWyngaard naar huis keerden en een 12 jasrige Knaap uoor den vloed met zyne Hut wierd medegefleept. Veel mdvea, Paarden en Varkens kwamen daar bv om. en icbade aan de Wyngaardën waarvan veele geheel ver teld zyh, is onmeetelyk. Het geheele Plaatsje lag z'o 'Sseenen, dat men veele hondefde Menfchen nodig had, 1,01e wegteriiiiuen. F R ANK R Y R. p8R.YS den 17 July. Volgens berigteteuit .Spanje, is M te--Koning- des mofgens'van den is. >an Bïivrëfca ('lokken, en te Burgos aangekomen, zynd'e aldaaj. reet i teerfeew.ygingen onrfangen men verwagrte daags d'faraan 'tyae Majefceit op den iï. verder de réis azar ssljoó'fd» W* 92 COURANT. Sg-ssij-s B B 5 0 s o li 3 O ba -o C en DEN 1 AUGUSTUS. 'flad jytadridzoo voortzetten. Zyne Majefteit heeft aan vèf- g g us o <g; fch'eiden Perfonen die uit hoofde der onlusten te Burgos o "O-j, gearrefteerd v/aren, genade verleend, en dezelve, in Vry-Q^; «JjZ» heid gefield. Te Madrid wareB op de tydiag der aankomst o,g g c - vsè dea Koning op Spaansch Grondgebied alle de Klokken g c -d geluid, het Gefchut gelosten avonds dS Stad verlicht g-g Men meld van Bavonnedu Hunne Keiz» Koóiagl, Ma jé- 22 (lèiten óp den 21 July van het Ka deel Marrjc naar de,Stad O g 'jg j> Pau vertrokken zyn."Men verzekerd, dat Z.Mo de Zaaide. 5- - g o R15 v H: ifSSptS (4-3.6 s N - iwi; T3 .2 E c aj S 2 3 <u k/ui 3 m aO ?7j H. rj S" c Cd 4? o P - O u_. Q e SeS'- g! s, r-- i"2 1 b» o 'r<- y u fe£Sl|3-..aiig ,gj •fill fcSs'Hf. eo*-< 2 Ë1!I|S£ïsë g<Z u -a W 6 L v >-u S.cS»'. lyke Departementen des Franfchen Ryks eens ion gaan be- AO zigtigen. Zyne Keiz. Hoogh. de Gropt-Hertcg van Berg, was reeds den 10 July vu,n Bayónoe mar de Wateren van Sj wj g K Baréges vertrokken zynde te Madrhï door vermoeidheid 2 - V, ,S S van eene Koorts aangetast, voor welke hem dieJÊaden zyn g cg aangeprëzeh. o. 2» B De s per Cents zyn 84 en 80; Bank-AAiën 1300. ysB,"" a SB-S Sir-*S II O L L A N D. I g|!és.S AMSTERDAM den 28 jVly. Gèdsurendé Hóo^stdeszelf» <ïf |;g verblyf te Tiel, hëeft Z. M. zïch verflag dóén geven van 5 5" den tneftand der Finantiën van die S«d, die zich in een vry goeden (laat bevinden. Z. M. heeft daar op ach,tervol gens het ïnftitut voor de Wolfpihnerv, eeoe Fabryk van fyne kleuren, en de Haven dier Stad bezocht, Ook heeft de Koning de aanvrage aan Hoogstdezelye door den. Magi- 3 j a"SS ftraat gedaanom reparatie van den W-eg tusfehén Thiel eh 'S g- wi'S Maurik, als mede het plan v eene. Gierbrug over de Waal Thjelis Z; M. ovèr Yfendeorn Slykwyk- naar Lent gereden-, en aldaar de Wsal ove'rgégaa'n aa"? g -5 v a •- «r ,-s maar Nytnegenalwaar-; ten Huize van den Heer NydmbcitX', E _r "E «iSS - -"es tot Hoogstdfazelfs ontfangèt gereed was.' Zyne .Majë- 3 S 3 S Sz Sz'^M it heeft - zich oveflB naar den ftaat dér; Dofpcri op.:des-'£&-g g 3 -feaJst 2S-*SOii3~i! -* - - ai u Stflïï 13 JTdï?» OCO W-U u oa S« >3^3 «x»'! een naauwkeu'fig Rapport over Stads FinatitféO.' Vervolgen's maakten de Geesteiyken van önderfcheideU Gödsdiénftige Gezinten hunne oflwachting by Z. M.dós-zeer te Vreden was over den geestdié hen bezielt, gïoofal gaf Z. M, aan den Predikant der Liuherfchei Gemeente, zyn genoegen té kennen over de gevoelens yan Z. M. voOrggdrageooveï zyn goed gedragen bet aaözien dat hy 'genjer: ■•yérvol- Zaal bezocht, alwaar de Vreede.van 1O78 gcjloteil is; de aldaar bewaarde Oudheden, meestal van d'ïn Hennëherg; 4» vs ix bD 5 hét Kabinet van den Heer in de Betouw, dieri .Zyne Majt. G S 2 2 met het verder opdelven van Oudheden op den Hennebérg 5 a gelast heeft voorts de Gropte Kerk., wjatift het Graf'Van Ctttharina dehoarbon-,hetLatyn'fché-Sëhool.het Armhuis, «Qjf&USJ eetvige andere Kerken de Schilderyen van den Heer Ho- g c a S gers, eri het Burger-Weeshuis. o 5 Zyne; Majeffeit heéfr een Decreet genomen; waarby ,4e "f-g o m Er ia 1 tl kV, *1 •njifl,' p jr. 5: 7m H/A'Ujp 'jjj> C •- 1 phH T3 u> <U W 'opSiS^Ël; #5. 2 fr* fTv«w ,Jt 1 C 4 .S Stad Nymegen niet meer als eene Vesting zal téorden be- <u g, .S >13 febouwd, en de faaitenw«fkM 'mm de Stad in eigendom.S§13 -S'-s overgege ven onder de .bedélingen by hetzelve Decreet ver-g§C.?:2'»j S S g vat. Ook heeft Zyné Majefteit 'aan de Roomfcbe Gemeente-o c 5 «f.g ü'f dier. Stad dé Broeders-en, Reguliere'^ -.Kerkep, gé'fchoöken. 'g 3 8- g» gis jg. g'w g. -AMSTERDAM den 30 July. Volgeti-s b'erjgten uit Aal-'» g Ja; -a^ w, hurg van deh 42 July was den 9 dito.*ld»*r doof de K— Prove/leenKapt. Koekopgebragt een Atnericaansch i Schipvan Newjórk naar St-.-Petgrsbutg beftemd, Arrivpmenten; Te Hengftefordt' J. -Heères oh JT_.- aa,- M_- vau Antwerpen, C; Waalkes, van Rotterdam, W. Pi.,dfe '(cgft, c~,t»- .S-S-q «-- -S Vries, O. i'rerichs ,»K, AndresD. Jacobs,'H. Jans ÖrH. «J S sS° 2-S5 Vroom» R. F. UylJ. Willems C. Menholtz, G. Roe a a güS^-as S-S c'S e 3 g lofs en-H. Jv Sta.ndeveld, van hier. - 8 qS .Sï^O'S'c'S0 =5^, rZedóre 'onze voprigé is iö Tesfei 'niets binnen ihaar is inZJ-Seï tg g ki S3-T, 47 9 •S,S'<!<.« 5 Zee gezeild J. W. Bot, 'naar Dramme. J&Sg .'ïSï .Den -aS-, 27.en 28 dezer is in 't Vlie binnen, gekomen. 4 o 3 -2 >Ï«S S*2 «iVZ'S o%. 'J. Morgén, van BergénV. Plugvan Ciirfstiaanfand én n 5^*3 ""ïS'f J...Hobpes,'van-Fréderikftad, de eerstgémelde gom'f hinnén I» g-oj'e ,Sf, "Ji'é-J-S a>-2'S ;S door-febade en leckagie. - 'e-v V q m >tö 'S:g «f LEYDEN deii 31 July. Hét herigf wegens eene' herhaalde® SssS-S'-S.-S „xtJ'S 2"8^'aS"g rO. misiukre landihg- ('tie -tonte'nPtutitnfyiét Z'véeden in3'gr u 3 JtraS 5 3 c ïsSÏg Fiatend-, fchvnt bevestigd te wunien door het berigt, ineen S» J ^-g Ujo g 2; g a-a.a^E.j»«.odry .--tcu 3J.«S c C 5 5re^£g(S «'.';gw gehoord zyn. De datum dier berigten, van Petersburg wordt 5-S-SS .go niet, gemeld. - <•••-> o 'a a a -rs '---7 Sfen heeft in een doch dat gemelde Adjudant met twaalf Officieren iea 3 k 400 «g.S'^^.SwjiaSü'S Man gevangen genomen vier Canoneer-Stoepen in de jf-g co ■'••3au raagt der Róffen gebleeven; en vieUGftletjeij' in de-grend S-^ t -S'-cq 5 S S-g'3| cg 5«i|d3« £z 3 onzer binnenlandfche Dagbladen naeèr a S S0 &R'"S Ji"f5'S Zweeden tydihgen uit Londen tot den 9 July-;' en danirin35 3 5 o.VrvEf «-o eené bekendmaking Zyner Britfehe Majefteitgedateerd 5 4 Julyen behelzende de volgende bepaalingeti'; Si. - u o .O P c <Sf' epaalingetr; So S8 w e x Sï Art. I. Alie Vyandelykheden regen Spanje zuilen vrn den g^SSg^ .fJ.8 S dl fl O 0* c r," ,mt kant Zyner Majefteit terftond ophouden. 2. De Blokkade van alle Spaanfche Havensdie niet in 't bezit der Franfchen zyn, of onder Franfchen invloed §j=5fc^g 5 :&Or VS Sga£B'Sfi'S''iï3'5:5 bpSSib8ï «Sh =.a - - W w - c 'P ui - £2„u oB g e' g g'1-ë S (laanzal opgeheven worden, 3. Alle aan Spanje toehehoorendeSpbepen en Vaartutgeó g ,w die door,Zyner Majefteits Sthepen en Kruisfers io Zeérnog' o>3 S'-5 5.5*0 "W c'S 16 TT 5 e ten. iingétroffien wordenzbllen op dezelfde wyze Ms de^ £3«j*l'S «-S H g 5.2,cbwv 9 Schepen der, metZyneMajefteit bevriende,. Stahten héhan-jB,1! o» »#5{.j§S jB deld wórden en het 2*1 hun geoorloofd zytw.elken totdus 5ssog£ ZzS» S'Sffi ver doof Zyne Majefteit 'als -wettig voor l^eutrële Schépen 2 erkenden, Handel te drvven; 4. AÜe Schepen en. Góederen-, 'die aan Perfoonen in de j Spaanfche Colonien behoorenenna de uflvaardigirgdezer Bekendmaking door eenên Zyoef Majefteits KruisfeJ-s SangéC honden zyn zullen zorgvuldig-behandeld en naar eene Ha- l vengebt*gtword«sn-j.ora aldaar Zyner Majeftejt6 welbehagen af te wachten, totdat er berigt ingekomen zy, of geroeid»'-'' Colpnien aileof fommigewaarin de Eigenaars van gëïe'g- de'Schcpen ea Goederen woonen eene gcraeenfchappelyke ■zöak metiSpatije tegentFrgukryks Biagt^em«'aJ« hebbyo.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1808 | | pagina 1