W' LE YDSE COURANT Saigas A*. 1808. s WOENSDAG NOORD-AMERICA. N% 8i.-Si .lis s DEN SJULT. ASHINGTONden 3 Mey. Onze Regeering heeft thans op eene Boodfchap van den Prefidenc Jefferfon, de ofBcieele Stukken van onze Onder handelingen met Engeland en Frankryk in de Courant van het Gouvernementden National Jntelligenceralgemeen bekend gemaakt. Den 23 February had de Engelfche Gezant Erskine de gekende Britfche Cabinets-Ordres van 11 November medsge- 1 deeld, en in eene omftandige Redevoering dezelve poogen te rechtvaardigen. Op den is January bekwam onze Gezant te Parys, de Generaal Armftrong, den volgenden Brief van den Fran- fchen Staats-Ministeri den Heere de Champagny. M Y N H E. E Rt De onderfcheide Nota's, met welker toezendiilg gymy vereerd hebt, zyn aan Z. Óf. voorgelegd." Het gedrag van Engeland omtrent alle Regeeringen is zoo itrydig tegen het Recht der Volken, en tegen alle gebruikendie zelfs by Vyanderl onderling geduurig zyn B in acht genomen dat iü het geWoone middel van weder vergelding geen toevlucht tegen deze Mogendheid kan gevonden worden. Om dezelvê te vernietigen is het l noodzaaklyk gewordendie zelfde wapenen tegen haar te wenden die zy zelve gebruikt, en wanneer hieruit voer het tegenwoordige ongelegenheden ontdaan.zó moeten dezelve alléén aan die Mogendheid wotden toëgefchrêveri. Daar Engeland geene wetten ontziethoe kan men dan wetten ontzien ten opzigte van hetzelve Zullen de Zee- Wetten die het fchendt, het zelve nog ter befcherming dienen En wanneer eenige Mogendheden de fchending a huoaer Onafhanglykheid dujden, hebbenzy danhetRecht om té verlangendat Frankryk alléén binnen de paaien blyvedie de Vyand alöra te buiten gaat? De Vereenigde Staaten hebben zich nog meer als eenige andere Mogendheid te beklagen over de aanvallen van En- „géland. Niet te vreeden zynde met het fchenden van de Onafhanglykheid hunner Vlag, ja van hun Gebied envan hunne InwoonersWelke het zelfs in hunne Havens aan- greepen hunne Scheepelingen met geweld wegfleepte „heeft bet ook door zyne Decreeten van den 11 November een nieuwen aanval op den Koophandel en de Scheepvaart i,dér Vereenigde Staaten, gelyk mede op de Scheepvaart ■n van alle andere Natiëngedaan." By de gefteldheid waar in Engeland, vooral federt des- „zelii Decreeten van 11 November, hét vaste Land ge- plaatst heeft, twyfelt Z. M. niet aan eene Oorlogsverkla- j, ring der Vereeuigde Staaten tégen Engeland. Welke voor- bygaande opofferingen de Oorlog ook moge veroorzaken zullen de gemelde Staaten bet echter noch met hun be- „ling, noch met hunne Waardigheid overeenkomftig reke nen, de gedrocbtelyke grondftellingen en de Regeering- loosheid te erkennen, wélke het Beftuur van dat Land op de Zeëen tracht te vestigen. Zo het nuttig en vol eer is voor alle Natiënde zaaken daarheen te leidendat de waare Zeerechten der Natiën weder herftelden de belee- digingen gewroken Wordendie Engeland tegen elke Vlag i, begaat, zo is dit ónvermydelyk noodzaaklyk voor de Ver ft aenigde Staaten; die, zich by hunne uitgebreiden Handel het meest over dié fchending te beklagen hebben." De Oorlog beftaat dus reeds met de daad tusfchen En- t, geland en de Vereenigde Staaten, en Z. M. befchouwt i, dien als verklaard van den dag af, Waarop Engeland zyiié ii Decreeten uitvaardigde." In deze overtuiging heeftZ. M.die geneigd isom de Veteenigde Staaten te befchouweh als verbonden met de zaak van alle Mogendhedentot nu toe ook geene bepaal- de ftiaatregélen tegen de Americaanfch'e Schepen genomen, dié naar onze Havens mogten gebragt worden. Hoogst- dezelve heefr veel meer bevolen dat dezelve onder be- dag zouden blyven tot dat daar over beflist kan worden volgens de gezindheden welke de Regeering der Veree nigde Staaten zal te kennen geeven." Vervolgens zyn opk de Brieven bekend gemaakt tusfchen den Britfchen Staats-Secretaris Canning en onzen Minister i Londen gewisfeld, waarin de eerfte berigt geeft, dat de Beer Rofe naar America zou gezonden worden die ook, zo «li men weethier is gekomen maar den 17 Maart te ken- en gaf dat zyne zending was afgeloopenals niet vermo gende over de voldoening wegens het Fregat Coefspeak ie «ndeien, voor dat de Proclamatie was ingetrokken, waar 1 de komst van gewapende Britfche Schepen in onze Ha- Vens was verboden het welk de Prefid'ent geweigerd heeft. Den 14 Maart, deelde de Prefident aan het Congres 'oy "na Boodfchap het Fransch Keizerlyk Decreet medein mao 17 December .1607, en een gelykluideüd van den Ko ping van Spanjen van 3 Jannary 1808, met bygevoegde [Verklaaringhoe noodzaaklyk het ware onze' Schepen Zee- Diedenen Eigendom ia onze Havens terug te houdentot 'dis gevaaren voorby of verminderd waren. Ondanks deze vèzklaaring deed de Heer Levermore den 18 Maart in de Kamér der Reprefentanieo een voordeltót opheffing van het Embargoop onze Schepen gelegt. Vol tes hem verloor hét Americaanfghe Volk daar door óp tcne verbaazende wyze. Volgens eeti geringe overflag, zeide hy, kan het voordeel van onze in- en uitvoer op 100 Millioenen Dollars worden bérékend behalven de lolbelastingendie i6: Millioenen bélóopen. Zo-Het Em bargo nog een Jaar vobrtduurd yerliést America niet min uet dan 50 MillioeneÈ Dollarsén' er worden door het zelve by de 200 duizend Menfchen werkelbosen buiten Handteeringop welke andere' wyzê moeten dan alle die Menfchen leven? Zyn yoorftel wierd toch eiudelyk et 84 tegen 24 Hemmen Verworpen. DEEN E M A 11 K E N. KOPENHAGEN den £5 Jucy. Xxjstér verfpretdde zich K er gerugtdat twee afdeelingen vanRiiafiftiieTróup- K«lyktydigbeneden ér, boven Stokholm waren, w r^Z0Us vo>^eus particuliere Brieven, den 10 dezergan '^oorwèegfche Gi-enzen -een gevent zyn voócgevallen L- tweeden daarin volkomen geflagen. zy-n els mede zo ImcietR v eenige Onder - Officiers, r-sar. gevoed zyhwerwaa«ds eok' Stalikbn Ca ui a s n 3 SS N o r? tn ^,2 a "tf gèH 0») 4» ÏH fS 'Z? Daf-3 *2 e 2 c 3 non, een pérty Ammunitie en Kagagie gebragt zyn géworden. 5^ '^g By tqeval hebben onlangs twee t.aDdliedeu in Jutland, g «j w S die, mét fcloote voeten door het 2an.q gaande, iets dat a g O/S fcherp was, gevoelden, Zout in dat &add ontdekt, en jë J wel, gelyk by naderond^-zoek gebleken js, zo rykelyk, S °-u<s «tót een Ton van dat Zand, door ontbinding in ziltig Water, S ttn agtfte Ton goed wit Zout geeft, 't welk voor hetSpaau- V, xs fche. niet behoeft te wyken. Het is daar by merkwaardig, "dat, wanneer meii hec gemelde Zaad bp dén èéöpn dagmrar *-w B met e«n Bezem wat op zyde geveegd beeft, men op die S.S zelfde oppervlakte daags daïraan intts by ZonnemchycgC S,§ en droogte) eefie g^lyke hoeveelheid even goed Zouczarid vindt. De plaats, waar dit verlchynfel ontdekt is-, 7Vj)jté* 5^2 Sande naamd, ligt by Nyemtndegab heeft twee mylen ip J c m den: omrrelr en is des Wintprs mpr "^.e-pxaztpv 2 er o O g-.cï N S u a'd <- a> -j» M - ja CU' O CJ Tl v_ V3 SJO B e o o a 4> u, O» Ï.I uS, T3 c >-ë21 *r ja' f c-h fdg Cgco c 'O 1 Ji i3 w 'c. O „"O k>H£I 3 o. u - c fi M Hl G to 3 'S öV;.g| ■Kr t- K •Zj S u Z S|n}« SN) S S S-3 o g 2 S u m dl w - ««g 'Scl C o K P" f*} cCl <5 ap« >Za. t«S cCa txo 5 bO O CJ c» a - h> - o den omtrek, en is des "Winters met Zeewater bverflroomd; Men is uit de omftreeken reeds drofe aan *t werk oih van H ^3 dien onverwagteh Oogst gebruik te maaken; zelfs zag then c -• - L - - 2*3 o SÏ -fri'U'a c S jsl-z co '«^2 SOc!ÏE3 OS v~ J? EheïSS •cM «s - 04.2 S 2o'j a op éénen dag »bo Menfchen en 80 Wagens óaar mede bezig. S S c Men kan met grond vooronderitellen dat langsde Zeekusten verfcheiden dergelykc tot hier to.e geheel mtttelooze ftree. JS d. n ken zyndie thans ryke Eoutöogftsn zouden kunnen geven. B"° sa o S S 5 jj FRANKRYK. - n TJ i- "O VJ -°ii s tsi oj w ^3 f fcX o 6 2 icCyS "5 s| t R A N K R Y K. PARYS den 1 July. De bititéngewoóRe Spaanfche Junta x 'S o "jj :S c' c te Bayonne heeft den 23juny baare zesde zitting gehouden, ü»'3 „13 '3 fc'2>N-^-S JiT V- if1a v W T 1" a. K 4i C K en zyn daarin de laatfte gedrukte bladen vah bèc ontwerp pï, o - E - der nieuwe Staats-Regeling voor Spanien uitgedeeld., waar d?a 5 g p £<S cx op door die Vergadering eene Commisfte van ij Léden, is bé- «J jj „L Jj B g> g SAlS noemd, om een uirtrekzel te maaken vanalie de ichriftelyke "3 u o o ■c gevoelens welke elk Lid binnen drie dagen moest iule veren, c 3 en dit uittiekzel alsdan aan den Prefiöc-rit over te leveren. - - s r De Minister van Zeezaaken heeftin dató 18 July, «éne ég S."«2 c.ii 8 s O CJ .2 Seg S»4 g Ordre uitgevaardigd, dié ia allé Zeehavens is afgekondigd, P i=,3co van dezen inhotid; c «^8 Sedert drie Maanden vervolgen en hemen de Ëngélfche jTr:,r„u««'A ..,,v „t1..i. e& WO JL, 5 1) K rr-1 r~- cs u u r i Kruisfers de FranfChe Visfoherszy plegen die geweldadig- g-J iog g'ï'gÓ S heden, terw'yl op he't voorbeeld, reeds in Mèavt 1800 o door denKeizer en Koniiig Jé geve n het Britfche Gouver- Sl J= o '4 iiémènt iri Jüny (ïa'araart .volgende plègtjg verklaarde, t'at Si ,S het uit wadbrk'eerighéid deFianfchh Visfcbéïs' z'óu' doen ré, fpefteerenen terwyl dat Gouvernement ze.er wel weetj dat de Ryks - wetten (Reglement van dén aa Mey 1803) be- veelén om de vyandlyke Visfchers niet te verontrusten, en daar het eindelyk overtuigd is. dat dié wétteu ftïpt naarge- kömen worden." De gematigdheid wélke mén die woestheden die fchending der goede trouw tége'tigeftelii,,hééftheeft het Britfche Gouvernement niet terug gebragt noch tot zyne ver- B bintenisfen noch tót tneer mehschiyKé gevoelens." v a Dienvolgens beveelt Zyne Majeft'eit de Keizer en Ko: .E ningdat deszélfs Obrlogfchépen en de particuliere Kapers f g jagc maken op de Engelfche Visfchers dézelv.eu gevanglyk-o iri de Ha veris opbrengen.; zich van dérzelver Schepen mees- J. ter maken en dezelve yérnleJen." BS'* Deze repreféilles zulléh üitgeoêfend worden tót aan het u oogenhligwaarin het Britfche Gouvernement zal ophouden j; de Franfche Visfchers te vervolgen;" - -co getekendDECRèS. SS - De 5 perCts ge'corif. zyn gister ter Beurze gebleven85fr. 15 c. en de Afliën van' dé Bank 134a fr. 50 c. Heden zyn de S per Cents gecouf. ter Bèutze geweest 85 fr. 30 t. ,^'Z - N 3 o 1? a a g T» ts. O c a> k Or -a cc is HOLLAND. ,|5* AMSTERDAM den 3 July. Zyne Majefteit heeft Hoogst- ÏÏ.H'q Aeszelfs reize door het Departement Gelderland aangevan g. gen. Den 28 Juny kwam Hoogstdezelvevergezeld van-gu/j deft DireAcur-Géneraal van den Waterftaaten van den3 "N Land-Drost Vau het Departement, te Nykerk. en fteldede S n noodige ordres tot reparatie der belangryke Slujs 2 Ida at a S gelegen. Vervolgens bezigtigdé Zyne Majefteitdè Werken S o tbans aan den Arkmer - Poldertot herftel der fchaderisJ door de ftortnen van den voorleden Winter veroorzaakt3 g, aangevangen; by welke, gelegenheid Hoogstdezelve aait liet'-'^; o Dyk-Beftuur derzelve Polder eene toelage van 30,000, ^5 5 heeft vergund, terwyl de overige kosten door de Dyïplig-^ Mg "S« 5a -öï p ptj OJ ïS s3? So P.OJ S «j rt C, HJ V} I S o; P 2 S o j«ii g-s zMi •a&is* «f <U &-t C r; a, a» t— a tü'.tSÉf'Ö S"Sl5|-a o-ss>^i O ei *£f<Lc„ «J Z <j~- «;ro s s Pw o ■- v S JZ/ - l'F 2?2 Z S-.S N.fa <U w n O f3 i»8«3SsiSa g co c. rn T P o -> oOsQ" ?- S-M c-J ™.di String 11 2 5>3 S -5 rt 3.2 2« je o e ,g,.ac ir c. et o O. o wv o sr-* t. „o4 - 5rrO rt *-* 023. lor JS b O 5 2 rt d, 2 «i.a c- N tigen zullen worden qpgefchoten; als zynde de publieke,q s "S e 5'§2<a |j 3.H-0 Schatkist met dé ongemeen groote .tiitgivén vin den Water-S c "S< o o "8 1.W. j l^\ OJ' ftatt rueds zo iwaar tyelast.., ss-Sg.lS'SI'^ttS r1 cj o c g De Koning h'icr htftselfdc''misbruikhebbende ontdekt, dat g <u g >-*2 q g '„AtZ «S aJ rK ook in NoordHolland en andere deelen van het Ryk doo.r S* u a> 'S'S 2yne Majefteit bezigtiffd, plants heeft, om, namelyk, tot „^>43^ het begin van den Winter te wagten met het herilel der Dyken, ondeV voorwéndfel dcc he.t Dagloon als dan heter-p koop is heeft Hoogstdezelve.am de algemeêneDire.die vang -o S rlón Wernrdeei ItritiAlArt' neelti»Vpiir>(T znr'T tp flrüFEn rttff ft. w S e* 1-1 a S ,7-S bloeit, en over het Stedelyk Béftnur, hetwelk, ï>mcier daat op voorbereid te zyn, een voldoend, gedetailleerd ét; ?s*Usgjgf 2 E -=S .e .r* dj!aO«Ch UHi' naauwkeurig verflag van den (Vaat van deszelfs Financiën SZ pi 'Z «§c'vo /F-& -£ c gegeven heeft. Dit Bellunr heeft te meer des Koningsgoed y c tó g ?S Ja 'Z IzPiivino 'ara ei ttpAvatrfn ilo crplvlff* Hf <e-hf»r»ïi ir.C» en (Sn„0 fl, A 00 5* C C T? *j (o 2 keuring wég gedragend'ocfr de gelvke Jjeicherftiing en on-O u *a'« „5^^ 5 g ft" A 8«i 2 derfteuning die hetzelve zonder onderli-heid van Ge- jj o g-o w o fc j Q g g meente, en zelfs van Godsdienst,- aan alle deszeifs Onder-i- Ss-a^;SJ s<3oA*ï hoorigén verleent., en over dén goeden ftaat der Scholen. E 5 j;"J aS# 5 Zyne Majefteit heeft' de Tct'aksfabryk Van bet Huis vaa'cj.S gS 1 u Dreyet ,:«e Amfterdam,' ean'e Gla,bl»icry -«n eene'Hoeden-g p -4- U 5 5 g.® SolSai? fabryk, bezogthoe zeer deze Fabryken, d&oy dm tégen-.c u -i g:oj4 uu woordigen ftaat .enftremrtlng van denKoophandelftïlfttaii ,3 c 3 moeteneii^üliep'dezelveziihtctbeteretyden'ftnandehoudcn.^.S Si° o1* SP« Ac"S®'§-b De Koning heeft deo.Lahd. Drost van bet Depai tehient be- fri taS «n u «w -e> wé; ei last zorg te dragen-, dst de'PiaaffejykéBeftuureu, en byzon- der de Leer'aais ó'anderi Godsdienst» %an de Dewooners van hèt platte Lnnd.nreerder'vertroiiwen in de iriénting der.Koe pokken inboezeftién. Moeders door Z. M. deswege us on dervraagd,- hebben geantwoord.,- dat zy de iriSiuing der'gé. woone Kinder-pokken den voorrang, gaven, om dai.dezéj- ven van'Hun gelyken doch Koe poteen van Kee^ién kyg. men. Het zyn dergelyVe dioeredmen die, door'de dage- lykfche (lod-'tvinding ,er, liet- bvna a!;eir,e;s gtWordtn voor- baeid«ioeteo wotden bèftreeden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1808 | | pagina 1