LEYDSE COURANT. H I"£ 'll B 0 A*. 1808. V R Y D A O S A N J E N. BARCELONA den Jl Mey. Men leest in de Con- rant dezer Stad van den 25 dezer den volgenden Brief van den Fradfcheü Divifie - Generaal Duhesme aan den Kapitein-Generaal Van Cataloniën, geda teerd 34 dezer uit het Obfervatie - Corps der Ooste- lyfce Pyreneën. Heer Kapitein-Generaal! ik heb vernomen, dat eenige oproerige en partyzuchtigemenfchen, uit het bekend ge- maakte EdiCt gelegenheid opvatten-, om onrust onder het „Volk te verfprelden, 'twelk zy doen vreezen voorde Militaire Opfchryving. Het Volk moet echter verzekerd zyndat de Keizer geene maatregelen zal neetnendan overeenkomftig met het welzyn des Spsanlthen Volks en met de zucht, die hem daartoe bezield. Deze magtige „Monarch, Heer Van zo veele Legers, heeft geen Volk nodig, en men kan niet twyfelenofzyne groote ziel zal niet in gebreke blyven,, om de Doorl. Perfonaadjen en de goede Spanjaarden, die hy by zich heeft willen vereeni- „gen, te raadplegen over alles wat op het welzyn én de behoeften van Spanje betrekking heeft. Het voorbeeld v»n het Koningryk Napelswaar men van geene Opfchry- ving gvfproken heeft, en waar de Recruteering der Armée „door vrvwillige werving, en door lieden gefcbiedt, wel- ke het Volk daartoe koopt, gelyk tegenwoordig in Ca ff taloniën plaats heeft) moet iederéén gerust ftellen, en de onrustzaaijers tot zwygen brengen." tk verzoek Uwe Esc. de verzekering van myse hoog- achting aanteneemen. Be Divific-Generadl Commandant en Chef. O as getDUHESME. BILBAO den 31 Mey. Gister ochtend is alhier aange komen Z. Exc. Don JofephMasfaredo, komende van Bayon- ne werwaarts 'hy gezonden wis geweest door Z. Keizerl. H.'den Luitenant-Generaalom met Z. K. M. te confe ree ren omtrent al het geen onze Zeemagt betreft. In de lange gefprekkenwelken de Keizer met Z. Exc. wel heeft willen houdenheeft Z. M. hem te kennen gegeven, de edelmoedige ontwerpen, welken hy heeft gevormd, op dat Spanje deszelfs alöuden glans herkryge. Vol van dankër- kentenisvoor de weldadige gevoelens van Z. M.heeft Don Jofeph Masfaredo niet geaarzeldde door Z. M. gedaine aanbiedingen aantenemén om4 door zyn vernuft en kun- digheden, tot een zogewenscht doel het zyne te blyven toe brengen; aan het welzyn zyns, Vaderlands eene rust opoffe rende, die hy, op zynen ouderdom, zo zeef benoodigd had. Tot betuiging van Hoogstdeszelfs byZondere achting, heeft de Keizerdoor Z. Exc. dea Grootmeestervan het Pa leis, Duroc, aan Don Jofeph Masfaredo, eene rykc Snuif doos met Z. M. Portrait verfierddoen ter band ftellen. H O L L A N AMSTERDAM den 22 Jany. Van Kopenhagen wordt van den ti dezer gemeld, dat de Engelfcbe Oorlogs-Brik te Naskow, op Laaland, opgebragt, was genaamd the Tickler, voerende 12 Acbtienponders Caronnades, 2 lange Achtien- ponders tn 50 Man. Een Engelsch Linie-Schip den 10 dito van Hveen gezeild en zo het fcheen naar Malmöe of Landscrona cours houdendewas by Graaen aan den grond geraakt en by het vertrek der Post nog niet weder vlot. De Franfche Kaper la Nouvelle Girondcva- Bordeaux, is in een der Havens van 't Spaansch Koningryk binnen ge lopen dezelve heeft op zyn tocht vyf Pryzen gemaakt, waar van er een in Frankryk is opgebragt, drie gezonken en de vyfde, met Catoen geladen, wordt vermist. ArrivementenTe Baltimore Kapt. Breemer van en bv 't Hoogefand op de Eider P. Pallen van hier. Den 20 en 21 dezer is in Tesfel niets binnengekomen. Maar is in Zee gezeild A. C. Onwehand naar Mandahl. Den 19 en to dito is in 't Vlie niets binnengekomen. Maar naar Zee gezeild P. Haazenoot naar Memel en J. de Soppes naar Frerierikftad. LEYDEN dm 23 Juny In onze vorige hebben wy den Lezer bereids, uit den Bayonfche Courant van den 13 Juny, kunnen mededeelen eenige bewyzendat Zyne Majefteit JOSEPH-NAPOLF.ON, Koning van Napels, tót Koning van Spanjen was benoemd. Het Fransch officieel Dagblad vanden 18 Juny, bevat thans de autentieke Strikken, welke ant die gewigtige gebeurenis betrekking hebben, namelyk 1. Feb Adres van de Opperde Junta van het Gouverne ment aan Zyne Majefteit den Keizer en Koning, ter betuig ging haarer Hulde, en groote verwagiing der verbetering van het lot van Spanjen, door den Vorst welke Zyne Ma jefteit over dat Ryk zal gelieve» te ftellen, en welkers Troon den oudften van Zynen Majsfteits Broederen tot zich fckynt tc roepen verklaarende tevens dat, de Raad van Castiliën zich met den wsnsch der Opperfte Junta vereenigt. 2. Een Adres van de Stad Madrid aan Z. K. en K. Hoog heid, den Groot. Hertog van Berg en Kleef enz., wairbydé- selvshaare hulde voegt by diederOppeHle Junta van 't Gou vernement en van den Raad, met verzoek aan Zyne Hoog. herd om zuiks ter kennisfe van Zyae K. K. Majefteit te krengen. 3- Een Brief vin Zyne Eminentie den Cardinal Aarts- ïisfehop van Toledo,JLodis de Bourbon, in dato 22 Mey, >»n dezen inbond De afftand van de Spaanfcbe Kroonaan Uwe K. en K. Majt. gedaan door Koning Karei IV:myn Doorluchtigen Souverein, en bekrachtigd door Hnnne Hoogheden den Prins van Asturieen de Infantnn Don Carlos e» Dbn Antoniolegt my, yolgensGods wil, de zachte verpiig. ff ting opom aa» de voeten Uwer K. en K. Majt. neder te leggen de hulde myner liefdemynef trouwe en van »niyncn eerbied." Het behage Uwe K. en K. Majt. my té erkennen als zynen gettouwften Onderdaanen my te doen verftaan zyne Souvereine intentie om mytie hartélyke en yveHge onderwerping op de .proef te ftellen God fchenke Uwe Majt. lengte van Jaren, tot het wel- I, zvn van de Ketk ca van den Staat." 4- Eene Proclamatie van Zyne Majefteit den Keizer en Koning, gedateerd.Bayonnc den 25 Mey, waar van wy den inhoud in «nze Coursnc vas Maandag bereid» hebben opge- JN\ 7<5. 0 E N 34. J U N t. - S M s i 5 <2 S 5 5 S .E o ■O S- - Si .5 u CC j= ee a.-«-p.,. s? .a«Wo»'°8. "H na O - 5 u i O 0 3 S fc J. 4) rf» OJ Ïy j_ ril ,2 e p. ai o e w ?\c'a P 5.'? «"gisi?s -• ütj öj *- 1 >a W 2 5 4» .2 s o w y -K s 5., Een Decreet van denzclfden daggelastende 3st CK^h-5'.' - -- ~r - ei, S p. »r, de Vergadering vsn Notabelen door den Gtoot-Hertog p ®'g L ^.'2 „S YSS e g van Berg reeds befchreevenden, 15 Juny te Bayonne zal ■S g u gg byeen komenvoorzien met de wenfehen aanvragenklag- - w b ■- .0 t: „ca - jJÏj'C ten, en bezvsraaren hunner I^astgeev«rsen zulks om te die- S tien tor ir-rondflair der nieuwe Conftitutiènaar welke de nen tot gfondflag devr nieuwe Conftitutiènaar welke de o, O*0 Monarchie moet beftuurd worden. »S 5 «S o *5 6. Een Decreet van 'Zyne Majefteit, behelzende de be- a J*/? -u. g B noeming van den nieuwen Koning van Spanjen, in deze be- 2 S -^ t."S woordingen53 c - 5 cö ffö' S S^tb - dsü RJC t M. w. 'V—r**w hf H L? m t T -w. r fc, k g g J i 4 lfi.fr a> zr ci xj v-I «i X y* 55 a 7X F 2 Is s j;.> ft; ~>M •v tc a Bd e r? W cjso Madrid, enz. enz. ons hebbende by adresfen doen ken S Jf „'-c cd „nen, dat het welzyn Van Spapje vorderde, dat men san - c - - - de Tnsfchen wy be'flaten Broédeti van Siciliën Wy guarandee hankelykheid en integriteit iyaci oLiao.liiu lueuiui»,-;-. o, "«ozcïu; als in Africa, Azia en America." p g - J3 u Gelastende de Luitenant-('.eneraal van het Koningryk, o JJ o >-gf> ^5OS de Ministers en den Raad van Castiliën om deze Procla c 5 ®s J matie te doen expediëeren en afkondigen volgens gewoo- "2 a's ff ne gebruiken op dat niemand hier vau Ignorantie zoude ^S,"ea< S o 'gz g u - a kunnen pretendeeren." uZW o f Kg-2 o ow S Gegeeven in ons Keizerlyk Paleis te Bayonne, den^^g g E N ÏT? H f juny 1808. o -ff- - ge teekendNAPOLEON. Nan tueee den Keizer, De Minister Secretaris van Slaat, fgneekend} H, B. ÉAkET, '7. Eene Proclamatie van de Opperfte Junta des Gouver- nements, aan de Spanjaarden, in dato Madrid den3 juny, Waar by dezelven op dejnadrnklykfte wyze tot rust, orde, eensgezindheid, en gehoorzaamheid aan den nieuwen Sou- Threin worden vermaand. "P#l Een Adres der Afgevaardigdeh tot ds algemt-ene buiten- gewoone'Juntain dato Bayonne den 8 Juny»'houdende eene gelyke vermaaning aan hunne Landgeaooren. 9, Oriderfcheidene Aanfpraaken der Depuratien asn den nieuwen Souveram gedaanbeneveus de Antwoorden door Hoogstdenzelven daar op gegeevenwaar omtrent wy li onze vorige reeds breeder gefproben hebben. Voorts ziet men in dat zelfde officieel Dagblad, dat Zyne Cath'olyke Majefteit den 8, 9, 10, 11 en .12 Juny by zyn Leveede talryke Spanjaarden ontfangen heeft, d.e re B yon- ne zyn; zich dagelyks lang met dezelae onderhoud; en dat men hen ook dagelyks uit die audiëntitn terug ziet komen, met een hart vol verwagting op de toekonisiwelke s?n Vorst van gen za'gt. toegeevend en rechtvaerdig earaift. r fieri belooft) Als inede dat de Leden der hiiitenjtewoone 1 Junta, weikef getal dagelyks vermeerderd, dor den Heer Azanza, Finan'ie- Minister van Spanjen naar mtate zy aan komen aan den Koning worden geprefemeerd. Ook wor- d den «y des ochtends aan den Keizer by Hoogstdc-zelfs Levee geprefenteerd. g Ter gelegenhtid dier gewigtige gebeurenisfen meenen wy den Lezekeau wien het Ryk van Spanjen min hekend S is, geen ondierist te doen met hun de volgende fchets van den ftaat van hetzelve méde te deelen. 1 >S Spanje, dat fchoone en vrugtbaare Land, zoMoederlvk— ,a3 door de Natnur hedachteen Land't welk Europa weleer c 5 eens voor eene algemeene Monarchie deed vreezen en lang den eerften rang onder de Staaten der Waereid bekleedde, a is door een verkeerd Beduur allengs, tot eene onbeduidende g '3 Mogendheid vervallen. Maar de bronnen van beftaan van 5 'a dat Land zyn onmeetelyk, en het is, uit hoofde zyner g, Aardrykskundige ligging, van byzonder belang voor de Scheepvaart en den Koophandel. Daar tegenwoordig Je 3 twist, of Britrannrën 's Waerelds Alléénhandel zal bezitten 0 misfehien zal moeten beilecht wordenzo is Spanjen, aan r 5 de Middellandfche Zee, tegen over Africa, en aan de S J Zeeëngte van Gibraltar gelegen, voor Frankryk van het'g-w'z: hoogfte gewigt. Buiten deszelfs wydverfpreide buitenlandfché Bezittin- 3 g gen, heeft deze Staat een omtrek van 9053 vierkante Mylenü'5 bevolkt door to Mill. 739,000 Inwooners. Deze geringe 5 fj '2""^ bevolking, die verre is van aan de grootheiden vrugtbaar- 3 00 9 Ood 2 5 cJS d d c4« P4 -^1 N y, ff. S *5 2 -S I g 5 n'J? f i jp ^9 r. öf W"T Siü s - £w aS3 5«Ipst.gd ■aS E S.® T- .2d c c eo MidJtlfcj O n z, c rr, x4 r- '«<g0='atd™S'" ■Ogï»"„>CU (2,3 «O g 5 oü t.Öv S.ëfg 0cd S 62 •ffG-MV2 ct> M Sj W NI <U ës,gj"Boö ->o^«g ÏHÏ= a<a& C 9» ff"0 5Sa"cs'Sfi(d2'™S'3 po. Ss - 13S3 3id So - 3 v §S3-£w'5 .-■its.*156-00,8 x rx zj (3 c <0 SS f' O O""" O M O c o fri >->«-» nu. o »-idka'~* a x S c 3" y:S c Jo s - .s? n X'ha'r.'" N <u K' H O u ui 22 rt r— r; -5 •-« {ij u 53 co c -o 3DY2 Sr ir, u e ^5 ®&S-S-3 5la,--S."OM§-"S CJ heiid des Lands geëvenredigd te zyn wiordt gedeeltelyktoecx? gefchrever» aan deszelfs uitgebreide Coloniën die veel g Volks verftinden, Spaivjè toch be: Nieuw- en,Oud-Mexico Terra-Fii'ma., een gedeelte raguay met Tueumau en het wiajiCKiöauivuc K-auvj, «u^nva-o* bj -WV5, West-Indifche Eilanden Cuba en Porto-R.ico; in Africa H-T'Sc®re 5 u i Ceuia, MeliilaPcnon Alhucemar, de Canarifche Eilun-< o S'*& den, enz.in Afië de ManilifcbePhilippynfcbe Ma, riaanfche ei? Carolmifche Eilanden. Uit des?elfs Colon.ëu-4 a Z x 3 Sr*' t! o H O-O w «Ti ,Z M 3 tn o&S- La 11 <i V, H-- H K M s%s°- Sb.-«oo -»2-o 5'JSÏS B "O® - - tiM» i.1-- 'fsSB r^td 'JO, pi c «O C ft} *a Z -J.f: pL L r- <iè 1 ontfangt Spanje eene ongemeene hoeveelheid Zilvervoorts ïu''a3^H'^s^ a S ^"£0 |-3 Goud, Koper, Tin, Yzer, Kw.ikzilver, Platina, paruien 'i| &T JJ 5 e S eenige foorten van edele Gefteenfene, Cochenille, Cacao,* i J(.i Q f.-2 Vanille, Suiker, Tabak, Hulde», Katoen, Vigogne.Wol;. sBri-.zx S~ - - 3 - "*•- Wasch, Campeche- en andere Verwhouten, Indigo, Sal peter, China, SalfaparUla, en Balfem-Peru. Spanje zelve bezit heerlyke Wynde edelfte Booravrucbten veele Oiyf enKaftanjebóomen, Kurkëiken, Palm-, Terpentyn-, Moer beziën-en St. Jansbrood-Boomen. .Men teeli er Suiker, Ryst, Katoen, Anys en Kappfers. De Spaapfche Scbaapen zyn beroemd, en men teld omtrent 5 Millioenen derzelven van jietedele Merino-Kt», het Jaarlyksbedrag yan welkeq op 25 Millioenen Francs gerekend wordt ,.behalven nog dé mindere foorten van Wollen.. Ook zyn de Sptanfche Paar den, van welk? de besten m Andalufien, Eftitmadura ed Afturien gevonden wordenmet recht vermaard. Spanje zelve heeft ook veele Zilver-ep.Kopeimynen Onder des zelfs Aardlb.orten i» de Altnagron Waar van men zich tot de Sevilifcbe Snuif .bedient, merkwaardig. Het Ryk heqft in allea by de 250 Rivieten. Wat de fabrieken betreft, daartoe is geen land zp goed geregen, echter zyn dezelve nog Zeer vatbaar voor.vepj, heteriog„ Uit tbce»» sa, voonaasttft» Manuta&uurem rsr s - 0> O. Z

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1808 | | pagina 1