"slllsitis? courant En wanneer 'de voorfchreven Impost drie honderd en twintig Guldens en daar-boven bedraagt, zal er een tweede Zegel, naar evenredigheid van het beloop van den meerde ren Impost, die betaald zal worden, by het Zegel van zes tien Guldens moeten gevoegd worden. De Confent-Billettenwelker gebruik by opvolgende Reglementen uit eenigerhande hoofde, tot verzekering der Belastingof tot geryf zsï worden voorgefchrevenzullen geregeld worden naar bet volgende Tarif By inOaguitflag of vervoering van de voorn. Dranken. beneden de a Ankersop een Zegel van f o 2:0 van a Ankers,tot 4 - o 4: 0 1. 4 1 Oxh. .-0:6:0 1 Oxhoofd ij- o9 0 ij2 - o I* o 80IOO4. 0:0 100 en daar boven op een Zegel van -. '5 0:0 De Zegels dezer Quitantiën gelyk mede die der Confent- Billetten zullen moeten worden betaald door hunwelke de voornoemde Dranken verimposten, aangeven,,.vervoe ren, of doen vervoeren en verwerken. Affchryvirtg en Restitutie van den Impost. 4. Van alle de voornoemde Dranken, welke met geeae mindere quantiteiten dan een Aam tevensuir de-Brande rs t r, ofDisteleerderyen Pakhuizen, en Ber'golaatfeh der Bran, •iets en Distelauur'suit'de Pakhuizen en Birgfisnfej der

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1808 | | pagina 1