leydse courant üli A0. 1808. V R T P A G I TAL I E N. LIVORNO den 24 February. Volgens de Brieven .van Napels woeden in dat Konina-ryk de Scheeps- i ^toerustingenwaar onder zich ook veel Tranfport- Schëpën bevinden, met yvër doorgezet, en men verwagt een gecombineerd Frapsch- en Spaansch Esqtiadet in den Napolitaanfchen Zeeboezem. Alhier bevindt zich weder een Traofport van 300 Deen- fche Ziee-Offigiers en Matroozen, die, uit hoofde van den ;werklyken toeiiragt van Zaaken, den terugtogt naar hun Va derland ter Zee #iek kunnen doen, maar nu dien marsch 'over Angsburg en Neurenberg zullen aanheemen. Van de hier liggende Deenfche Schepen is-een gedeelte vetkogt ge worden, maar de overige zuilen fo.t den Vre^ia, blyven lig gen. Vóór de nitbarfting des Oorlogs dreeven de Deenen door middel hunner neptrale Vlag eene aanmerklykeScheep-. yaartin, de hliddelapdfctie Zeeen vermits zy yoor bekwame Zeelieden bekend zynwierd hunne Vlag ook zeer gezógt. CI VIT A VECflIA den 12 Maart. Alhier heeft men de zekerepffchpon zonderlinge tyding ontfangen ,.dat de naar Sjciiien gevlugte Koning van Napelsden Oorlog aan Rusland verklaard heeft, en een Rusfisch Fregathet welk zich in eene Siciliaanfehe Ifavep bevond, in bezit, had genomen. ■Pe Rusfifche Ambasfadeurdie zich nog te Palermo bevon den had, is benevens deConfiil diér Natiè én nog 40 andere -Rusfen alhipr aangekomen. deenemarken. RENDSBURG den 14 Maart. Alhier ff het volgende in druk verfcheenen Tot algemeene droeifenis des Ryksen van eiken ge- trouwen Onderdaan, behaagde het den Aliërhoogftén otjzen dierbaaren en tedergeliefden LandsvaderZ. K.M. den Zevenden door eene beroerte op'de f'p' 'm nnwen, opZondagden igMaart, des mórgens fen 8 uur'en, in het Softe Jaar van zynèn ouderdom, én in.het'^ife zy- jjyr Regeering, tot de eeuwige rust op te roepen." Ter zaake hier van wierd hiér te Rendsburg op dien zelfden dag des namiddags voor het Paleis vap Z. K. hf- door Zyne Ëxce})éntie den Staats-Minister, Jfeer jSeheï- uien Raad Graaf von Sc'nimmélmann.de Dood van Ko- hing Christiaan den Zevenden geproclameerden FR.E- DER IK DE ZESDE weder .als.Koning uitgeroepenen hierop door het Garnifoen'twelk op de Paradeplaats wi? byeen gekomende Eed van trouw afgelegd." yoorrs.is.pok eepe, Ordonnantie in 'tiicht gekomen, om ten h'lyk'e yaii den djepllen rouw, in het gjheele Land mét alle Klokken'te luiden, en alle Muzyk te vermyden. De Heer van.StemanKajnerjonkpr fan den overleden Vorst, •^s pnmiddelyk ,ajs Courier paar Kopenhagen gezonden., om •deze treurige tyding aan Zyne thans regeerendé.Majefteit trait' van ia-JS-" 1 - - Heer John Carruirgégeeven onder den Tytel^van: De lleorifcke Zom.erof Rèiz,e rondom de, Oostzee,, door Deenmar,kenZwcedtn en jiuslanfl, in den Jaar'e 1804 waar De Króón-Prins is.met de daad de Souverain ygn tót' Ryfc. De ongelukken zyriér Doorluchtige Moeder, zyne „Deugden, en de uirfteekeode .wysheid van zyn gedrag, ougaken hem zeer bèlangryk. Naar ik onderrjgt ben.is „hy klein vgn p9.il.uur, ,en teêr van geitel heeft'ligt blgau'we Öog'en, eene Arendsneus, eene zéerblanke kleur.en ligt blond Hair. £y een uitgebreid bevattings- yjermogen voegt 'hy een zeer befchaafdenzeer werk- „tden Jurftgr ten to.ou teJpr^idenuitgezopdprd d peer die vplRrekt veréischt wordt. Zyne Dey r> gyne.iE.érsi^aohta-én J ---- vindt, bewonderen L indeed,jëe,ds.,.een1,yoi _t mogjt gegtigenén die hoop is, bewaarhejd. Pas zes tien Jaaren oud zyndebeWerkte hy eene Omwente .ling in den Staats-Raad, dwgrsbóomde <ifï-9w'-Uli tige bedoéhngen va'ri fOLlANA M i.M>7%k mÊ duwe N'. 37 DE N 25 MA ART. w a* ci *r CH js +2 *2 w ciS"* S y. ËDi»'- O <3 "f -~.z. ,-e- 'ai "^4?.-C'" ho, t>. rp«1J s >-s »-< cJ O-S-/ M ft .Jr g sS i s-h sa 'c i-.- e - c c a eï£&V'<w, ^i <.g - E to B G -S? '5 ft| zeiver. Opper bereids -rW?UUnbut;cet.Stiefmoeder zyns Vaders en We- e. vanfrejerik V\ by wien zy ook e.énr2Joon H.had,..) Doorben mfteaferftijJk'Y^tr^ttilzsp'ygènaHeidWStant:- „;kunde gelpkt.c het hém die woeligeJ'ronwT wélke vpqr kuiperyen en kabaaien geborenfche.ennaar eene v:h iverffekerde plaats te:doen bannen. Deze Vorst is zeer wyslyk mét liet geluk zyner Óndérd'aahén te raade 'ge- g»gndoor zieh.'Vanrahle..iuedewerk.iug aan de.gjroote ge, „.fcbill.endié Europa ;vei#£éia,- te piffiSffidéh. K.Ö,P E N/H A GfE N den 15 Mgaft. Eindejyk zyn wy jn yoj.len Ó.orlpg met'Zweeden. Eerie zo gewigti'ge als Mdr&k- ijyke yerklgaririg'jtd't.' '#3 in onze volgende geheel zuflen ■„metiedetlen, tegen die Mcgendheid den 29Febr.,getekend, - en gister iq. onze Hof Courant geplaatst, was reeds in de vo rige weekmet een Courier tiaar Stokholm gezonden. Eergis- .ter.wierd dieaan de alhier reiideerèftde Ministers ter hand ge- fteid als mede aan den Zyveécffcbën Zaakgeiasiigderi'.nB.aron Taubedie den vorigen avond alhier „van Kiel was aangeko men. Dien zelfden dag wierd.ook, zó hier .„als te'Elzenenr, alle ^emepufpliap mét Zweedén op doodft'raf Vérboden. Ditverbod is.he.den nader op hóogé ordré békend .ge 1 maakt, en zyn daar hy tevens geldend verklaard de Kaper- Brieven, vplgens jiet Regjemént yaH* 14'September'180.7 uitgevaardigd of nog uittévaardigenmet uitnóódïgjng der Kaper*«- piri ingevolge hetzelye alle Schepenaan de ,Z'weed: fchr-Kroon of haare Onder.daanen behoórendeopte brepgen. De., maatregelen ter voering van dezen Oorlóg wprdeu mpt allen yver doorgezet. Reeds .zvn de Bevelhebbers over onze nieuw uitgeruste Zeerrisgt benoemd; men teld reeds, behalvende CanonucerfSpotèri 10 gewapende Vaartuigen alle de bier liggende Koopvaarders, dieEemiirin?erd zyn, nioe- ten van No. 181. tót24b, en daar boyerizich ungyeyédom de benodigde Ma.nfchap-te hekomen ten eindg zich féjlklaar te inaakén. Twè« Franfchéeérie Spaanfche en cerie Hol-, lancifche Divific eene magt uitmaaUende van 32870 Map. Watitetiéi, uu 6191 .Paarden tukf ii ïkeutuavkeneri, ép'- HAMBURG den iB 'Miarti.®elialven de Oorlogs-Ver> g"Jf 2T? Stf £>3 S'S-ll klaaringen van Rusland en Deenmarkentegen Zweeden,S o 'S ziet men ook eene korte Verklaaring van den Koning van N'-Sid "-g k-T Pruisfen, den 6 dezer te Koningsbergen 'Uitgevaardigden 5.v-g.« -g"SkS'"«&—S door den Staats-Minister Baron von Goltz getekend, én' «Tadi Q' S~ S J mede tegen Zw.éeden gerigtaldus, luidendeSsÜ j; v Zyne Kóhiriglvke Majefteit van (Pruisfenonze allerge-'S.>3 g ^"gjs I'S nadigfte. Hè'er, ziet zich door de beide Kéizerlvke 'Hoveh^JS^iS èx, a -"-"S"? n van Pants en van St.Petersburg aangez.ogtóm', overeen- g-S* S S S&'S- komftig het Systhejna 'dér óvetigfe Mogendhedebl van het Ni W tk m 00 t> E aS vaste Land, en de tegen Engeland uitgevaardigde verkla 7I h-g^tï g"> W ring,' ook tegen Zweden, by deszelfs nakttwe AHiantieS f c S/S 2 g 6- mét Groot-Brittanniëngelyke gevoelens als; tegen dézen - 2 S i, laatften Staatin acht te nemén. Naar aarileiditig der op :g cr£ g S den 22 dezes Jaars uitgevaardigde Rusch'-Kt 'jy.kfaririg, hééft dienvolgens Zyne Kóriinglyke' betrekkingen met Zwedén afgebroken dészel'fs gêzamentlyke Beahtpten t ftraffe, van alle" gemëenfchap en-alle vei.. „den te onthouden. Dientén gevolge zullen, vbn nu af 3 aan, tot op nader 'order, alle'Fruisfifche Havens p de Z-weedfch'e Schépen en'Waren gantfchelyk Prriisfifchë Schépen en Waéren nlet irieeriiitPruisféri Zwedéri" verzonden worden noch ook Zweedfche. p Neritrale.Échépeh en Waaréndié uit Zweden kt dé Fruisfifche Havens toegélat'en wordëri.'". Alle Brieven en Paketten die uit Engeland óf 7.wee- dén konièri Of deiwaards m'niirfrn r,i', r i ,lr--A.in rk kt 0 o -f 5 A frg'KSsi TJ 5 g Jaj ■1:1 *2 h-, i>, a si Sjd"p g C V N Li 2 ;-i o •S T- Cl w ii O i: t*o W ii O 5 rt bc C M jr; y 'H O m <u ij S '2 ii* OJ0.2 fe a 3 <-;Z;S'a« V, o e"ii^ onverwyldë perfdneele veraotwoordelykheid •Volgens Brieyèn van Elzeneur is aitfcar ir. deze laatfte dagen veêl Koffy nit -dé Z we edik he Ha VétV Meliingholg aan gekomen. Deenmarkeri zëgt me.n, heeft verba'azend veel gewpnuèri én zo men,wH wel rooper'tcö, op''dè Co- ionialè Waarendie in de Magazynéi» ópgeftapeid laéen, en waar Van hu het grootfte gedèelté in dC HtértOgdommea, e -Lihd vertierd is. "en op'Hét vasté HO L L A N D AMSTERDAM den 23 Maapt. By p.tjejfiolmiis I een G'aljasaSchip:zp tpen yerpudgrftpfdt- is' hefgeivp.gb- V- naamd CerberusKapt. J. M. Sai, yan Reval nagr i.uhkk uFq 1115 c p 5« beftemd Van Kad'ix «tordt gemeld dat van daar naar St. Lucar éiri èj S ir öt. oucar e,ny s kandeYe plaütfen,een Convpoy van omtrent 50 Zeilen vet"-5* üik g S 8 trokken was, zonder van de Engelfchep.. welke-die Haven"g g- S met it Oorlog - SC|hep.en jblpj%eeren;, geh'ndérd te wordfn. LEYDEN den 24-Maart. Gister i,s alhierbptvolgende 2 <g, a -a <-2 u "iafgekoridigdiSaBeSEtSS T\E BÖR GE WEES-TER DER STAiD LEIDENvanMijn w £3 oS I ,Y Heer den LANÖ-bRÓST mhHmpmemèaiMnasland <d ;S e «O ontvahgeri hebbende de vol gen dé aanfehri) ving: t* -g §1* 8 den Pè&ruizrrj i8ö8. isa- De LAl^D.- DEyS"" -- B lezyn. Éebbende sepn i O V <-,£• k-Zi.o CO ib, A R c 1 óS'g <z ti WD.J5 ij.. d S ♦- "C O w &Sgls Pcl c •■gH as d>E O WW 4 Uil |§ass. fe u a -F S» vs <5"-" .2 i-~ U O 1 S f? 45 ÜX O r tr Hv^ JGt^'r. tTTr L -h l -~rf' ■m ?He.4eg9uen di¥d^tin Ajri W.(i5iéJ> E^-r 4?n inhóW ftipte^jg. te; rejtule.rén Leiden tien Al Maart 1808. D. ,R. ,yft CKERHÈLD .BISDOM JKsS»IO" UdWViCi&'oiB, tótlvvi .•gO éï^-Oo -S o 2-3'3 JOfé-K gia afE.ü g fien jüu Aat^n wolgéndfe yinkde Ppije vén het1 Raad- dj-taJ>5 5' huls ftgekopdigd ten'pvefftaan yan dè H. H. Wèr-" «aM >2 g -• „S.ï.kJ, dJ W' "6..V n tin, H G -b Té S-51! 3 H 5 s L" 2" Bommel en Mr. D. M. G. k-W-adf o 5 El- --V.W -3 cïlNïw I^ELte,';i[*qg(len welke "ajtn .de ^ndsrgeteeken^en t^rce RallepcWpJlen Deekénster dekking van de door den Wh. 5>r. tersiioodpngelukliig geworden Ihwoonders alhier beefttpen gezonden; dfë.edele Ijfe'rifcheayfiegd ontyange mits dezen, ppqniyk onzeerkentenis en, den .daplt der ihëwèjdadiïden terwyl yyy ons.verpligt yomlen dejie;daad def mens'ehliéyend-. beid .niét té verzwygendaar zrij'ki.vee'lligt pok nog tht op-. wekking van andere,Menfóhenvr'iènc(ea.?9U kun,riéh jfhkkéht en de .bekendmaking daarvan,althans iefer deelnemend hart ^vMsMöÊN den' iS.Maart r 'v i v.f:.'./.; I', V.AEN TÉEE NVJ. Prt'>ikanU':i S 'Jftï

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1808 | | pagina 1