LEYDSE COURANT GROOT - BRITTANNIEN. e të s, heden vap Deenemtrken ■V De berigtert., die men ark vertrokkenbevestigd. gH g g g «I b1 «'*'2 H tO L L A N D. <S£gg2 UTRECHT den 7 February; By Koninglyke Decreten «|S-g^g. .5 g u 22 5 A0 g in den 3 en 5 dezer maandzyn gedaan de navolgende be-'g *0 tg,® <ccp"£"°£5SeB** t >emingen, als: Van den Staats-Raad Ihilttnan 'tot Pre- JJS g a a.» »a S S> "él «I^S lent van de eerde Seftie van den Staats - Raad. Van den t 5* 6 - n eer./-. Toulontót Staats-Raad in gewoonen dienst, k o.cs al^'ejZï o' u S i'attacbeerd aan de eertte, Seéliehebbende dezelve bereids 'S c w,o c S-q SS 0 Tm 5, J den 5 dezer, in die t)ualiteit, den eed in handen van c jü -{-f H g-o co"0 3," 21 No yne Majeftéit afsïtëgd, daartoe geprefenteerd door Z. E. .E 4 5 -g 5 tUC •aïj,' eg :n Minister Vice - Petmtb-fr. van dep Staats-Raad. jSg 5-° S 7*5 e* e&? e o „7'3 By'eeb Koninglyk Decreet van den 7 January -f. 1.zal q a—3 -o van de Ingezetenen in Zeelandwelke door den Storm en g o 5 g ,iV«tersnood van'den ig. Januari) 1.1. ongelukkig zijn ge-3 g, gj^-o worden.; zijnde de Ingezetenen, behalve door de navol- f g ig.cn.. van de k 1 .-oVefgeko-'^ g oodig geöo «ig ep. Inwone-a - fc. l808. W O B N 3D A T It K Y E N. r ONSTANTINÓPOLEN den sjanpary. De Gene- f raai SebastianiAmbasfadeur van Vrfinkryk by de Verheven Porte., heeft dooreen Rusfisch Courier zeer gewigtige Depêches omfang§nui,c Bucharest van den Prins Proforowaky, de Rusfifche Armée Tarkyen commandeerende. Aanftonds heeft da ar op de -jeraai Sebastiani eene lange Conferentie met Aen Reis- fcadi gehad» die nog doorverfcheideandereConferentien gevolgd geworden, en na welke by eenen Courier haar eenen en Parys afgezonden heeft. r r,; P R T U G A L. LISBON den-t5 January. Hét Spaanfche Léger - Corps pk 20,000 Manonder de ordre's van dén Generaal Sola- en in het laatst van November van Cadix vertrokken nde bezet thaüs de zuider gedeelten van Portugalvopr- pelyk de Havens der Landfchappen Algarve en Alentcjo. n ander Corps Spanjaarden houdt de Stad Portoen de isten van Entre-Minho en Douro bezet. Van den Zeekant nadert het Epgelsch Esquader van Sir dney Smith wel fomtyds den mond der Taag, maar houdt cb-echter op een behoorlyken afftand van onze Batteryen. tt Rusfisch Esquader ligt geheel (lit in onze HaVen. Het i^oningryk Portugal (laat thans door Napoleon den mntéft eene geheele verbetering te ondervinden. Ditheer- k, maar tot hier poe zo geheel verwaarlóosdLandis vat- tsr voor onbegiypelyk veel goeds't welk tot mi toe door nalatigheid der Ingezetenen, de veele Feestdagen, en onverfchilligheid der Regeeringbelet wierd. Dé,uit- xt uit Portugal beliep het eene Jaar door.'t andere >,000 Vaten Wvohedraagende to Mill. CrufadoS, C nm- ent 12 en 1 half Mill. Guldens J; een Millioen ponden fy- Schaapen- wol80 Scheepslaadingèn Oranje-appelep en itroenen; 15 Ladingen Vygen, Amandelen en Rozyhen 00000 Schepels Zeezout, en 70Ó Vaten OlieWaak Van 30 alléén naar Brafiiie gingen. Daarentegenbeftopd de in- otr van Engeland: in allerlei foorten van Wolleen Catoe- StoffanTin, Steenkoolen, allerlei Kleederen en Huis- aad80,000Centenaars Boter, Pekelvleescb; enz. die van 'rinkrykin LakenenLinnensSpykersSriaph"aneoLe- Sr, Horologië'n, Galanteriewaaren epz.van Holland in aolfche Granen en Bottrvan Duitschland in Koorn Lin ens, Chitfen, Nenrenberger Waaren enz., van Deenmar en, in Rundvee; van Noorwegen, in Timmerhoi^t,^ van weeden, in Yzer, Staal, Koper enz.van Ruslandin oornHennip, Vlas, Zeildoek, Touw, Zeep, Teer Pelteryenenz. Men ziet uit deze opgavedat Pór- igal deszelfs rnwe Voortbrengfelenzo alsSchaaperiwol, ag niet bewerkt, dat het geheel geene Voortbrengfelen der irast Opleverd, en dat de groote Schatten die dip Ryk dert300 Jaaren nit Brafiliën trok naauwëlyks toereikend tren ter betaaling van de behoeften, die de Buitenlanders leverden. Nu deze Brafilifche Schatten niet meer aan- omenzal de Portugeesdie door de Natuur gehéél niet lisdeeld is, moeten Vefluiten re werken, of honger te ly- :o,en half naakt te loopen. Want om behoeften en ver «genaamingen des levens van den Buitenlander te koopen, lartoe zal hem voortaan geld ontbreeken; DUITSCHLAND. ÏERLYN den 28 January. Eeti uit Parys tomend en kb naar Memel begevend Courier, heeft ons, by zyne borreis.door deze Stad, nieuwe hoop gegeven. Volgens vae verzekering is Prins Willem, een Broeder onzes Ko ingsgelukkig in Parys aangekomen en heeft aldaar een ewenscht onthaal ondervonden. Z. K. H. woond in et Paleis der Tnileriën en heeft èene byzondere F.ere- ngtbekotnen. Wy hoopen nu, dat het hem gelukken zal m de oude Vriendfchaplyke betrekkingen tusfehen Vrank- 'k en Pruisfen te herftellen den aftogt der Franfche rouppes nit de-nog bezette Provintiën te bewcrkilelligen 1 aizo alle hindernitfen uit den weg te ruimentkelke t geheel herftel der Pruisfifche Regeering nog ia den rtg liaan. ItleitJtil nu, dathetPlan ter niéuweOrganifatie derPrnis- fche Armée geheel afgewerkt is. Het volgende weet men it vry zekere bronnen: r. Er zal eene geheel niguweal cmeene Militaire Opfcbryvingplaats hebben. 2.) De Armée il-erkel en 'alléén uit Inlanders beflaan, en daarom zullen Je BuitenlandersOfficieren, Onder-officieren enGeinee- Itnallengs bun affcheid bekomen. 3. By voorraad zal Her Opfchryveling (legts één Jaar dienen opdat daardoor e Natie zodra mogelyk in den Militairen dienst geoefend' lyn moge. 4. De veele Generaals gaan af, de Regimen ts Jjekomen ilegts Overften. 5. Zulk een Overlie ont, legt Jaarlyks 2500 Daalders Traétcment, vrye Wooning 1 dé Garnifoens-Plaats, vry Brand en 4 Rations fof Por- in. J. 6.) De Staf-Kapiteins, op twee na voor ieder egiment voor de Compagnie der Chefs en derComman- :urs.) de Regiments Quattiermeesters en Veldpredikers an af. Slegts in Oorlogstyden worden eenige. Geestelyr tb aangefteia. 7. i) De dienstdoende Manfchap der Regi- Knten verwisfeit jaarlyks van Garnifoen. LONDEN den 2 6 January, («t-ti- Frankryk De Vloot w Rochefort heeft de waakzaamheid onzer Esquaders wee- ra te ontfnappem, en is, ten getale van zes Schepen va» .inie, en twee Fregatten uitgezeild. De Admiraal Strachan «ft dit eerst gemerkt, toen zy reeds verre af was. Haare «Hemming was onbekend. Sedert de Asnfpraak des Konings gedrukt is, hebben de linisters daarin gewigtige veranderingen gemaakt. In de wfprnnglyke Copy beloofde Zyne Majefteit. df gthctfe 'trrespendcntic te doen kennen, welke betreklyk/de On- trhandelingen van Tilfit beefr plaats gehad. In de tweede litgaye, der Aanfnraak van Zvne Majeiieit wietd deze belofte "I de.Officieel! Nota's bepaald. Het is ook merkwaardig, boe de M'nister zich zeiven uitrent die zaak tegenfpreeken. Één hunner zeide, dat nfchen de conrrafteerende partyen te Tilfit geheime -ver- i«renhfen hadden plaats gehad. Een ander beweerdedat f Rendering fiegts kehnis gedraagen had van de gehei.me.witr- "'reen dit c»ntraéieercnde partyën; een derde hield Haan» DEN 10 FEERUARY. C>V- 6PC3 tZ ci tin Eg'§ E3S -15 ■C-S "5 s-Ó -§ o c- g e— ÏC A» •Jg c-°-s3 .S at n-ïl-'ó «oï O ,00" ZO Jv A3 J -P i "C rr 'E S^'eépf 16 5 i y "-VÊ SJ a c"ig= J c a S-.ëvjd-'T» *t!rr c> i,3 ts- cj *TT y WX-^. N 'S3 U .t t, - .C S' <U-0>t3 -.2 83 T3 >- J3 t rs P G S C;SïS =*39 ►J B- s **w5 c s 1= V de, dat de Ministers tan lerfche Gelukzoekers toen in jjlgB Pooled zvndehet beste gedeelte hunner onderrigtingen te fe-* 9 e c danken hadden; eindelyk bekende een vierde rond uit, dat.'/j^ zv geenerlei informatie ontfangenen geheel niets verno-gi «,.-•* - ao 5S- 's jflg E-s •"z-s •"SS-A.cw'T.SdS sa-'?® ^"•,"«5 bx^,- T3 S tc 'S - s* w S - S s*"= bargo, 't welk in de Americaanfche Havens op Engelfohe to SJ*o Schepen zou gelegd zyn, worden door het Pakethoot lady yJ t rlrabella dén >28 December van dé Rheede vin Nieuw-pipj York vertrokkenbevestigd. gj f-, g c g Sö c* 25 0*1 3J a vani ijoemingen Qdent Heer,/ geattacheerd t op den 5 dezer, in die dualiteit, den eed in handen van ZyneT" - -c- - -- - - - 'Héa's By.' voortaan de vervoer en bet tranfporteren van alle Goederen, .g 2 K -£ w g X j~ -ji y 5 n J Waren en Koopmanfchappen btnnen het Ryk, niet anders j'Ï.S E J 6z ïz i 1?^ mogen gefchiedyn dan volgens.de daarby opgêgévene vasteL u. c^SÏ-7' S Routen en Heerebanen. 5 3 o 2 0 AMSTERDAM den 8 February. Van Hambnfg wordt S fe £.3 "3 5;, »U <nS5 van den 3 February gemeld.dat de Schepen van de Kapts. öj"p S S'3 '**'®-ii Vv - ze o> Peterfen en Brade met meer anderen in de V gelukt zyn. Den 6 en 7 dezer in Tesfel niets gepskfeerd.- r LEYDEN denB February. Heden hééft de ^B-n s» Heers. SPEYERT VAN DER EYK ,A.L.M Phil. DiSèrv,'S fltath. Sublim. èf Pbyfiees frofefor Ordinariusde waar 3 oog S--c £-3 o 5 J.V(,d:4 t> T?.ranÉnn tin xAKtrnt/tiio »s.^u'..rjaii-i ÜD-T, D U C bO-rl <C .flfoheid van RECTOR. MAGNIFICUS der Raninklyke Uni-rM- verfoeit, nedergdegdvmeis eene piegtige Redevoeringin g *z - c «-ë .s 5 ci 2 2 ''^«feVivgaaa ...vg WW.IV pHtJUfiS ftvue SA. W «MC C» N Dichtmaat: dt in genii human i praeftantia ttfagqeitaii** b'Sco sS'c%,,ïJ' in variis artibus tt diftipttnismaxime in Matbimati-cit-9 <o0.5isj'Si pq S Tbyfices tt, Jflronomicis confpicua dat is: pvtr de voor trefelykheid en'-fchi&ndetheid van het menfcbelyk vernuft* in de uitvinding en effening van onderfcheidene kunsten en wetenfchappen inzonderheid der Wis-, Natuur- en Ster*r fekumde doorftrddendeen is in die waardigheid iopgevolgt ^oor den Hoog-feerw. Hoog.GÏl. Heer JOHANNES VAN VOORSTTbeol. fioftor, Antiq. jGhrifi. f -HiJi, Dog- - - - - mat uni 9? '£xegd -N. T. Profeffor Ordinarius* Voorts is tot - Secretaris van den Academifchen Senaat aangeftelt de fioog- - - Gel. Heer NICOLAUS PARAOYS, M. D. e f Profeffor Or dp. in pla«s van den Hoog-Gel. Heer J. H. VAN DEK. PALM, °o®8v>,w^ L. L. ef rlntff. Orient. Si., P.rof-for Ord. LEIDF.Nden 9 Februari) 1808. Heden morgen is al- 9 h .v 3 'A hier eene generale Colleéte gedaan langs de huizen der In- 5 g f -« g gezetenën dezer Stad cn derzelver Vrijdom, ten behoeve g S 9. o a "o j S, "T3 -a-- C ',ZT 5* ■Si J C 3 W ris srs r- is o"SQ 0 §- s ■- "J Si 0 "j 2 B. o- p a "3 C .- ia e .r •-> <u e, C v ir Q y durvah ook nog geadverteerd door billenenc&e daaftoe daags te voren aan alle de huizen werden rondgezonden.' 5 ■-'s/T^S 5 Deze Colleéie heeft, behalven de réeds in het particulierg3 9 g 'T^ g «aar Vlisfingen gezonden aanzienlyke Liefdegaven, opge - j» -5 3 u *7 S bfégt eene Somma van f 5272 2 <S"e j. S •- u u DE BURGEMEESTER DER STAD LEIDEN' door den T~ -g H o.3' w'c 3 5 g f» - Heer Land-Drost van Maasland kemii6 bekomen h'eb-"?3-m 5 -n2 35 .1 a 5 iryI. d o ré-a 5 s* 50 e* «i« pq bende, dat Zijne Majefteit, bij eene Koninklijke Decifie Sr~^ 5ü 3 van den 19. Januari] 1. 1., Hoogstdeszeéfs vergunning had £Ja 5 1 o verleend tot'het doen van eene inzameling van Pénninge.n p.2 ir. - o"S a r~ T 0 d; Hoor het geheele Rijk,' ten behoeve der Ingezetenen i'fi g 5 4g g Éeelan'd, tvelke door den Storm en Watersnood van den ^-3 -T ïj g Q u a .15. dezer maand het meest bijzondür zijn ge.croffrtil; met He g T"*-.g-- Q-B paling dat de aldus ingezamelde Peuningen aan- 'den Land- o, g '-T g Z 4 Drost eu Asfesforen in het Departement Zeeland znÖen B at C worden ter handgefteld, als daartoe in' dezen fpeciaal ge- o-TJS «T cómmitteerdten einde onder-de Ongelukkigen ingevolge< de nadere daaromtrent te makene bepalingen, té- worden g 3 "C,2.^-1 verdeeld; als mede dat dezelve «oor de eene helft zullen CÉ S -«ffj?- séorden befteed tot foulaas der Ongelukkigen binnen VI15-uk-Ö ë'T? 3 E .0 fingan; y - S-eSS^L? Brengt hiermede ter kenuisfe vsn alle dé Burgen en In- g .-g" 5 'g 'C gezetenen dezer Stad en derzelver Vrijdom', dat ten VoorfZi g Ja cZM einde eene generale Colleéie langs alle de Huizen binnen ">T^;^-0-< - deze Stad en derzelver Vrijdom zal worden gedaan op Dings-'® g ,t> c" dag, die zijn-zal den 9. dezer maand Februari)des- mor- "-b" S ^1 V dn O f? V Jd - *5: O C 9 A*.U cc .3 S g ck-a® 5 - g 2 H is Q '2 "3 ">a li 9° s i *s s O, -V q O. c .f dX-iJïa a S0* z a - s f x 2 -y *--a c> o c 3 Jr s- frr .ujll» z r-< C d^o5£5;E|So ;c ga-j «e/c«'„S -i .see. a f ~N) .- I S-5 £'C 5 gens ren 10 urenwordende mitsdien alle de 'gnede .'Burgers J3 |- en Ingezetenen verzocht, zich tegens dien tijd bij huis te53 'J -?iS willen laten vindenom waar te nemen de kbm;te_ derge-g ~H j>p*. 5 nep, die daartoe zullen worden benoemd, te wtfen: 'de eg. SgT 0 ki c Burgemeester en Wethonderen Schepenen, Vroq'dfchap-ül 77ft pen de. Leeraren Ouderlingen en Diacórfen of andere _H o'^c 5' c,— Armbezorgers van de onderfcheidene godsdienlligé Ge- "7«d,H .«ogtN^f ft'Sw 21 meentens binnen deze Stad. '2.%So 5' - D En alzoo deze Stad bij alle de IngeZeteneri dézes Kofliftg-'w - rijks zoo vele hulpvaardigheid, in het leeni Ramp, deze Stad, naauwlijks één jaar geleden men, heeft mogen ondervinden, wórdt hét onn deeld., om dè gegoedeen vermogende Burgers tot milde giften aan te Moedigen en alleen téf u w v w de zoodanige .gebragt.jdié-niet in de gelégenheid-mogtein ge-< g' .g13 'O C 5^C B"S ei." weest zijn om op den' gemelden 9 Februafij hunne liefd?-'>-o -->"T „Sq'.Zj; 'ö'g'S-T.S'S «-S. giften toe te reiken-dat, gednrénde den tijd van 14 dagen Jf«2'g< &P4r.g''Js ftj na gemelde 9. Febrqarij, tefinzamelmgvandegiften gefield ."g o" É5 9 c o>g*,-<.S. zal zijn eene kist op een der-vertrekken van het Raadhuis, ei g c S-wci c o-jl-5',*g5fe des voormiddags yan 9 tot a urén.' üCS> LEIDEN den 5. Fehruarij 1808. - J D. R. WYCKERHEI-0 BISDOM. Ten delven dage van de Puije van het Raadhuis af gekondigd, ten overftaa* van dë H. H.'Weéhoif- deren- Mr. W. P. Kluit en Mr. G. A. M. van Pommel. r .Bij mjj J..C. POTGIETER. Op Vrijdag, den 12 Februari j 1R08, des avonds té' zes uren, zal de Maatfchapplj der NEDERLANDSCHE LETJTERKUNDS ie Leyden, eene openbare Vergadering - houden, in de haizinge van bet voormalif Genootfcha^t

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1808 | | pagina 1