LEYDSE COURANT A". 1808. N°. 17 <£a.. MAANDAG DEN 8 FEBRUARY. ïfi» l-j ba "a CW ba br cc y> o «5 g"^ B§ c .0 5 - #-4 -— r '<u rO sO £»-£ <U "3 JJ-O u S-u -J- g l~ •—I— O J2- rt S) C 93 1 r 1 c m c tz at bft £1 tj >.(_3 t« •- co -- 'Z *c "raÏ! 5 C3 H E« .E^daH 'Z c <Mri w £-^2c SS$ g-s S5" at/s f- k i-J Er- a§ s v». V .'M <u w <y C 3 ■r - <u -n aSM.b c.y.k! êSü c-o- ^S«-gS<2£<= S-S g«0C:H-®.~W s^^-s s 3 rrC jh - o D c .v- 00 O S.A) Ü(3 -C &H e3 ff 2 Cti <u U R. U Pi LAND. ETF.RSBURG den 16 January. De Nieuwjaars dag is aan het Hof op het luisterrykst doorgebragc, en des avonds wiercl er een Vry-Ball gegeeven waartoe wel 20 duizend Intree-kaartjes waren uit gedeeld. De-fcboonfte orde heerschte in de prag- rig verlichte Zaaien, Gy deze talryke verzameling. Zyne Maje(leit|de Keizermet alle de Leden der Keizerlyke Fa jnilie, en de vreemde Minisrers, mitsgaders de voornaam- fte Ryks - Amptenaarsfoupeerden aan ecne Tafel van 300 Couverts. VRANKRYK. PARYS den 3 February. Betreklyk de vereeniging van Vlisfingen niet het Franfche Ryk is by den Keizer den 27 January 1.1. eenDecreetuitgevaardigdvervattende de naar- ▼olgende bepaalingen 1. De Haven en Stad van Vlisfingen en bet Grondgebied om dezelveter wydte van 800 Metres in de rondtemet "hetFranfche Keizerryk Veree'nigd zyudezal de Haven van Vlisfingen voortaan behooren onder het Commisfariaat- 'Generaal der Marine te Antwerpenin betrekking tot den dienst der Marine en de opfchryving voorden Zeedienst. 2. De Stad en het Grondgebied van Vlisfingen maken een gedeelte uit van het Departement der Schelde-, en het Ar- Tondisfement van Eecloo. 3. De Stad en Grondgebied van Vlisfingen zullen een vree des Regtsgebied formeeren het welk ta Vlisfingen zal ge vestigd worden. 4. Fr zullen te Vlisfingen een Tribunaal van Koophindèl eene Kamer en Beurs van Negotie worden opgerigt. Men vindt in den Moniteur van gister met eenByvoegzel de Aanfpraak, met welke deLordCancelier van Engeland, den ai January, in 'sKonings naam het Britsch Parlement heeft geopend gepaard' met de Aanmerkingen van den Mo niteur en gevolgt van de Debatten in de Kamers der Lords en Gemeentens gevoerdby gelegenheid der daar in gedaane Voordellen tot een Dank-Adres op die Aanfpraakhetwelk ook zonder opneeming van demmen is doorgegaan. Volgens die Aanfpraak was Zyne Britfche Majedeit geinformeerd dat, zodra het gevolg der Onderhandelingen van Tilfit den invloed van Vrankryk over het vaste Lend had bevestigd, de Vyand befloten had eene algemeene Confederatie tegen's' Engeland te fornieeren, en het geheel der Europeefche Zee-- magt tegen onderfcheide pointen Zyner Majedeit's Bezittin gen te doen ageeren, en byzonder de Vlooten van Portugal en Deenemarkenen dat het dienvolgens eene onvermyde- lyke pligt voor Zyne Majedeit wierd, die V'ooten daar toe buiten daat te dellenhebbende getragt met Deenétnarken eene fchikking te maakenmaarvrugteloos, endus genood zaakt geweest geteeld te gebruiken, over welks gelukkig gevolg Zyne Majedeit «iet de grootde vergenoeging het Parlement feliciteert!. Vervolgens pryst men in die Aanfpraak het gedrag van Portugal, én men zegt, dgt het Hof van Lisbon Zyne Ma jedeit na au wkenri ge kennis gaf van Vritnkryks ontwerpen, en daar door onbetwistbaare rechten héi op zyber Majefteits vertrouwen; dat Vrankryk de Portugeefche Vloot tegen Groot-Brittannien wilde aanwenden, maar dat zy buiten bereik van die Mogenhéid gedeld was, en thans diende om de hoop en het Fortuin der Portugeefche Monarchie naar BrMilien. over te brengen. Dat het Vrankryk gelukt was RuslandOostenryk en Praisfen tot Vyanden van Engeland te maaken en de Mi nisters dier Hoven hunne Pasporten gevraagd en bekomen "haddendat men getragt had Rustands gedrag te rechtvaar digen dóór eene opnoeming van ongelyken en grieven die gèenerlei wezenlyken grond hadden; dat Rusland, wel is waar,,zyne bemiddeling had aangebodenwelke niet af- geweezen was, maar die men niet verkoos aan te ncemen, voor dat men verzekerd wasdat Rusland onzydig kon handelen, en men kennis had van de grondenWaar op Vrankryk wilde onderhandelen. Dat voor Oostenryk en Pruisfeii geenerlei voorwendfel «r billyking van hun Vyatidlyk gedrag was aangevoerd en men zelfs op het oogenblik der terugroeping hunner Ministers, geeneriet dnidclvke verklaaring van de beweeg gronden van't gedrag hunner Hoven heeft bekomen. Voorts beloofd men de Correspondentie met Rnsland, mitsgaders de off.cieele Nota's van Oostenryk, en 'sKoningsanrwoord daar op, te zullen Overleggen; men fchryft aan de bewer king van Vrankryk toedat de Oorlog met de Ottomanni- fchc Portè niet is afgedaan maar dat Zwecden alle poogin gen wéderftaan heeft om dat Ryk van zyne verbintenis met Groot-Brittannien af tg trekken, en dat het Parlement, ze- kerlyk Zyne Majefteit zal helpen in het vervullen der ge heiligde verpligting, welke de getrouwheid en cordSatheid des Konings van Zweeden cpleggnen. Dat door de weigering van den Prefident der Verecnigdé Staarenom liet in 1806 gefloten Traftaat van Koophandel en Vriendfchap te ratificeeren, hetzelve buiten werking was gebiceven dat Engeland eene onmiddelyke herftelling voor eene daad van willekeurig geweld had. aangeboden, maar dat America pretenfien had willen doen gelden, die ftrydig waren met de Zeerechten van Groot - Brittannien en die Zyne Majefteit nooit zou toeftaan men hoopte noch tans dal de plaatshebbende zwaarigheüen uit den weg zouden kttnneu geruimd worden./ Dat, ingevolge het Decreet van Vrankryk, waarbv alle bezittingen Zyner Majr. in blokkade gelleld, en alle voort brengzelen van den gtond eri de Fabrieken van Groot-Brit- tannien verbeurd verklaard wierden Zyne Majefteit eerst tot gemaatigde reprefailies was gekomen, maar zuiks niet aan ce bedoeling beantwoord had, en dus tot ftreuger maat regelen had moeten overgaan, waar toe de. medewerking des Parle'reents nodig.was aan het welk Copië der uitgevaar digde Ordonnantiën zoude gegeeven worden. Vervolgens worden dè Gèm'eCntens sangefprokeneh.be- tnigd, dat op derzelvcr medewerking wordt.vertrouwd in het voorzien in de benodigde tiitgavth; tevens te kennen geevende datondanks de belemmeringen., door den vyand aan den Koophandel cn de betrekkin.-1» met andkre Natiën toegebtagt, de inkomftetl van het Vkorigc Jaar »eel over vloediger geweest waten dan van voorgaande Jasren en hét nietj noodig gal zyn dë imposten veel te yétzwaarcaV r- o-n-at n-uy; ra; J -'-V;,25 5 tl t -Sua ja ga e£a< ei 3 ë-^-cS- S a-o s-7'I S S t-* H O c r O 2,"3 bD.C W (j btu.o'r ii o c .2c"S"« w 2 D e w Ir y. <3ar er op»1 5 g S e «■•9 Y a S -d. I- C 5 een rechtvaardige en Nationale Oorlog was, het Heze is; ^'S'S F"iru S dat die in zyne grortdbeginfelen louter verdeedigend is, en oW S't-E s dat Zyne.Majefteit geenandej- doel heeft, dau om toteenen fi &5S "&:3£ zekeren en loflylcen Vreede te geraaken maar zodanig een, ff -v o Wyders wordt aan het Parlement gezegd, Mis Si k. O c D, -O <1 CJ r H K O OCÜ C - c O 1 o> rs "•S-S'tSr 3 a> «J 4/ f- ÖTJV C C. 3 - C 3 z. <U. {X F rSM-l die niet kan onderhandeld worden, dan op. den grond van volmaakte gelykheid. Dat de oogen'van Europa en van dc 13 waereld op het Britsch Parlement gevestigd zyn, en dat, ^2 8 zo het zelve in - den^geest laat b..........0_ f zpnder vrees de zeldzame famenfpanning tegen dezelve on- kOJ S1" der de oogen ziet, Zyne. Majefteit vertrouwd dat Groot-^^y Brittannien met roemen voorfpoed uit deze worfteling zal-^g» komen; wordende hetParlemcnt verzekerd, dacmenindez» 0 E5 Sj° -S zo geduchte en ysfelyke worfteling kan ftaat maaken op de E -~ fe: „L J Tw 1 1. .t... ,*..a 3«(Z- M o u v. !T_ ca ~j ,r *2 in deze Crifis der beftemmingen van het Landffw S^'g 5,0^^ Ëj blyken die de Britfche Natie kenmerkteirgc° 'S -S >..2,:3 S w.Ü J, rji..„"o ft; B S jO'.g t; K M1<*< c "re'.: c" p Q 25 K, 'Z w co O' igi e'-S t-Fe - 3 w En» HZ" -Sb cis-B3 B<a £"2 2 nz' '15 a 8 S ,(J! De Moniteur van gister, ontzenuwd de Aanfpraak dee'^'gg'B.w-g 'JJ-0 c°£"«j Canceliers van Engeland in de daar by gevoegde Aaumer- o £,- a"S g g ee J oi D 51 kingen van ftuk tót ftuk, en in dien van heden leest men Ëf 2 nog het volgend.berigt: De^nn1'n,rr.- ujut.,.,, o .ft-.1" rz ---„ .0 a Koning vanEngeland.beklaagt.'S/"uEb m zich, iti zyne Bóojfchapaan het Parlement,dat het Wcenertg'^-o u ty <j Hof hem den Oorlog heeft gedeclareerd zonder, deszclfs gg vT* ^ns ïbc i, beweeggronden.,te doen kennen, otzytie grieveh op 'te g '0 Z geeveh. Daar e'r in -die Boodfchap virfcheide ongegronde .g <£j g w.è- 15*» voorgeeyens zyn,. onderftellen wy, dat deze insgclyksf»^JS J'if'fiu'ïrtjf óunaattvykenrig is. Zie hier een'ige Zitifneden letterlyk .1Z«" lef' lC, ha .K W - j lz r-Kre et 5 c rv ri c-H .rm r-rt e— 1_J j- S *4> *0 f?3 S 1 bpl ff O -"M k*2ï L- S bEP t b.' Het Hof van Londen treeft nie.t'gèantwoor.ddan,door J k SL. .r^ de weigering der Rusfifche bemiddéling, weigering al p P nogbevcstigddoor.deExpeditieopSeeland in Deenmar- ^5 6 u K fe)ü.S E <s ken eene maatregel van inbreuk op de rechten,dernen- ff g-«J g jg _H' trale Mogendhedenen1 vergezeld van oificieele Dccla-, i, ratiendie regelregt aanliepen tegen de beginfelen door 5? J c" E Jü s de andere groote Hoven aangenomen sC<? <Q Dat Het Hof yan Londen oprech, telyk de wil verklaart- om in tinderhandelingen te tre- dert over den Eee - \treedc op grondflagen, ftrooken^ 1 B de met de belangen der Mogendheden dig daar in deel te neemen hebben'j en dat, als vöorloopige blyk van deszelfs intentien tén dien opzichte, hetzélvê niet wei- gere volkomen terug te komen'over'de vyand'lyke maat- „„regelen, door hetzelve.tegen het'Dcetafclie Hof geno- menmitsgaders over de Declaraticn metlwelke hetdie V, gepaard heeft.aSUSSxfS-i1 545;$ Het is (vervolgt de Mbniteur) gewis onmogelyk om Sj c u-j'j ci^^s „grieven óp eene uitdruklyker tyyze uit te fpreeketi. SÏ T T e'i het Cabinet van Londen niet geweeten heeft waar oVer het z i. y hó-fi.f:' p s j Weener Hof zich beklaagde is het'opgetwyffeld, dat het - - daar van onkundig heeft willen zyn.", g g g il e yd:- -• c> In de debatten .óver het Dank - Adresfcheen de tegen-1> -L "5 »-vr. party der Ministers, wel fiet meest zich te hepaalen om de ona g g1S-^ £0-f r> j;c bewyzen van het vyandlyke van Deenmarkenen van de fchik-S JJ 3 5 S a kingên, te Tilfit gemaakt, te begeerendoch de Ministers S E ka gaven niet onduidelyk te kennen, dat trien die niet gemak- S -S lyk zoude gecven. Lord Hawkesbury zeide in de Kamer Sa der Lordsdat het o'pgeeven der'bronnen waar uit de p E V -S's- „Ministers liunne informatien hadden' gehaaldepii ein-^^2 2®* dc zon maaken aan alle openingen van dien aart. door de -g o v .o menfehen voor bun leeven red'ncri fillderen., ','ren by de 5 c -c" Gemeentens zeide' de Heer Canning: Wat de'Expeditie S Z UtS: c Sj?jk -- jL,r nuar.nli»! "J, 'i*- e« -t.p Fv -.ta i. O p. e- 5 co S jii* - 5 O O M O 8 'C T a 73 O «&0Z .r£» •s c o i} •♦.Ü^crö JJ 'ii Mg ix n ■ac Is m. K.^; A tc J2 ,n g £.2 1 W' w- -lm P- ^3 'T curg fc y bj -o as: rs W-i *3 - >vü c ;a U A» 'S -o 'e-. J-L hf Vj "a M». jL o a c van Deenmarken betreft men mag ten'dien opzigte op Ministers fcheldeh zo véél men 'ivil. Nooit kal men 1 de 1 ^0^5-S hnn. K to r1 '8^ 8 bet geheim ontrukken het welk hun feer 'fe.tt :pügt gebie- v-v g 't; den niet te bpenba'aren." De MontfyW- zegt mêr op: da.'t y <u S-s? c -ll*w u zeker een geheini r.poit Heter bewaard zal 'zvn ^,'-en wel dm o k -Ji c goede 'redenenjriaar 'vraagt tevens wRt.'m.én V2ri eene Na Kif, o 1T,11.;. 13tJ did y ■-> A3 tionaié Volks - Vertegenwoordiging ni ne'e denken cï'ié geën recht hee'fc o*hi rekëhfchap van zulk eene 'ysfelyke'Espeditie te vorderen. Vap hier is nie^s byzonders te melden. o Öe 5 p.Cts. zyn 85 en 00; de Bank-Adieu 1252 en 1 half) c u HOLLAND. *3 N N >.^M -~J "f S s a r^-vO' S ft' o v? S c7»é n -<= s u d - .5 Ongeltikkigen te oriderfteunen en zo veel mogelyk de fc hade te herftellen. - s 3 H 5 Wyders beyveren zich veele raenfehenvrienden om onze §-&a cd •odlydendeSnd te hulp te komen. Het Gezclfchap DpBnina te- w h oodlvdende S tad t:e. zonden f 450 -.,.en voor die van. Vee re 150 voorts w nog voor Viisfingen., door cën Heer uit Holland 550 ai jïj w .5 Ook de Stad Leyden boe zeer zelve in den voorleden jaarc c£ C g c -a O geteisterd - vproppr nnypu nnnd nier7.n als hlvkt uit het «r u y! e Aiuicitia, te Amsterdam,, heeft aan verfcheide He eren o p 2 Middelburg voor xte on gelukkigen van Vlisfingpn óverge- 'f N •v.Ai *v cr 1- ci> e a tg -<ii 03 V. 7 geteisterd, vergeet onzén nood niet, zo als blykt uit hètÖg-^ÜËS "l-3 sï' volgend berigt: fJSb-f la^fa'S I'= JJ-P De Ondergeteekende ieder ih hun privé, door een 5C ca c "c refpeétabele en by hun welbekende hand uit Leyden eeni- „ga® S u"g7 SjS §S^v &- ge Geiden en Coupons ter'onderileuning .van Noodiydenden S.«4 a o S- door den gédugten Watervloedalhier aan hun Adres ont- fangen hebbende bedanken uit naain der. lydende Mensch- y g S 55 h '5 j 2 heid degeëerde Zenders voor hunne mocné cu alle - u!e Edele i2.2l^"5£'8--o~!SS 'jjoyE.' Menfchenvriendendie. van de Voorvaderlvlte Deugd der ".IS 5"s SP*» •§'-*• c g c— 6', weldadigheid nog Biet ontaard, a,:n he. rimpfpocdig Wis- ~i g u h - -5 N fingA't in liefde dagten vo'or hunne Gifteö mei vüurige 88 Beede., dat de Vader der Barmliartigbeid. dien arbeid hun ner Liefde rykelyk vergekLcn r.lie pogingen tot dat einde verder zegene terw.yl de Oüdergêtekende-, dia met het ver trouwen der uitdeel-lig vereerd, het nitfteeUcud gei-.oegea hebben om door die Lïefdengiveh in de dringefldfte behoef ten van sommige te huppen voor-rn, liaune. oapeluitkigp Stadgenoptcn aan hun eri alle gevcelige Harten verder ern- llig aai.bèvcelen. VL1SSINGF.N S. L -E T TB.T „,7 ril,--,! »F«hr. ifici. Cl' VAN EFltN ,'J P ff 0 -T s. fcd pj

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1808 | | pagina 1