LEYDSE H O L L A N D. COUR i8* glS^ffsgs S-ïS»%jïi S3 4 DEENlMARKiN. ijl 1^1 =51 l|l sf D U I T S C «2 a:. i8O«. UAAKDAI VERVOLG en SLOT van bet KONINKLYR DECREET, waar by de Gemeente - Be- ftuurcn worden aangejleld. Art. 25. Tot het Gemeente-Beduur van DEVENTER wor den benoemd: Tol Burgemeesterde Heer A. van Snchtelen. Tot Wethoudersde Heer J, W. Hagedoorn deszelfs plaatsvervanger de Heer A. Cock. De Heer A. J R. van Suchtelen, deszelfs Plaatsvervanger de Heer Hl,van Lochera. De Heer C. F. Schriibbelie, desZelfs Plaatsvervanger de Heer B. W. Pannekoek Ammon. De Heer Middagtén van Friefewyk, deszelfs Plaatsvervanger dè Heer vacant. ffit Vroedfchapptn de Heeren A. Ie Cavalier. C. Cock. Vfifl. Cost. W. C. Hagedoorn. J. W. den Ysfel de Schep per''.' B. W. Pannekoek Ammön. vin Calcar. M. van Doornik. W. van Lochem. W. W. Zuerniont. Vyf pl'aatfèn vacant. De vyf eerstgenoemde Vroedfchappen zullen provifioneel leWt zyn met de waarneming der Jnditiëele Funöienwel- kf tot hier toe door eehige Leden der Stads-R'egering'zyn' waargenomen geweest; zullende by dezelve gevoegd wor den dégeefle, welke als zesde en zevende bullen worden ■benoemd, met autqrifarig op de, vyf anderen om .inmiddels dé Juftitieele zaken aftedoen. 26. Tot, het Gemeente-Beftuur van CAMPEN worden Benoemd: Tot Burgemeesterde Heer J. C. van Heerdt. Tot Wethoudersde Hèer W. Sterinekes, deszelfs Plaats vervanger de Heer J. J. op ten Noort. De Heer W.L. van der Upwich, deszelfs Plaatsvervanger de HeerG.Bondam.' De lieer B. Kes'feter, deszelfs Plaatsvervanger de Heer H.|L- van der Merwede. De Heer R. van der Merwede deszelfs Plaatsvervanger de Heer J. J. Stael van Holftein. Tot Vroedfcbappenae Heeren F. Bundes. Hl' Kok. H. L. van der Merwede. J. J. Op ten Noorï. J. J, Stael van Holftein. G. J. van WyheW.' Avink. G. Bondam. D. G. Dyk. A-Lankhnrst. F. Lemker. G. T.' Middelburg. R. J. Woltgraaf. ("Twee plaatfen vacant.} De zes eerstgenoemde Vroedfchappen zullen provjftoneel belast zyn met de waarneeming der Juftitieele Funiftien welke tot hier toé dóór eenigê Leden der Stads R'egeering zyn waargenomen geweest,-zullende by dezelve gevoegd worden de geen, die als zevende zal warden benoemd, met autorifatie op de zes 'anderenom inmiddels de Juftitieele zaken af te doen. 27. Tot bet Gemeente - Beftuur van LEEUWARDEN Wordeq heiöemd: Tot Burgemeesterde Heer J. van Burmania. tot Wethoudersde Heer P. Catsdeszelfs Plaatsver vanger de Heer S. Cats. De Heer W. A. P. vanSloterdyk deszelfs Plaatsvervanger de Heer H. Brouwer. De Heer J. ter Horst, deszelfs Plaatsvervanger de Heer L. D. War- tena. De Heer D. R. Smeding, deszelfs Plaatsvervanger de Heer J. de Wal. f Tot Vroedfcbappen de Heeren R. Bloembergen. H. Brou wer. A. Brninsma. R. Buifing. G. M. Cahais. S.Cats. J. V. Coulon. J. Feima. R. Storm. J. van der Veen. W. L. van Vierfen. De Wal. L. D. Wartena. (Twee plaatfen vacant). 28. Tot het Gemeente-Beftuur van JAARLINGEN wor den benoemd; Tot Burgemnsttrde Heer K. Blok. Tot Wethoudersde Heer J. Hannema, deszelfs Plaats vervanger'de Heer Y. Rodenhuis. De Heer J. Olingius deszelfs Plaatsvervanger de Heer M. Vink. De Heer M. Vel- llnga deszelfs Plaatsvervanger de Heer C. Zylftra. De HëerP. de Boerdeszelfs Plaatsvervanger de Heer van Ring. Tot.Vroedfchappen: de Heeren A.R. van Dalsfen. J. Fon- jeyn. T. Gratema. H. Hanekuik.Van Ring. J. Roden huis, M.Vink: S. Yzenbeek. C.Zylftra. (Een plaats vacant). 29. Tot het .Gemeente-Beftuur van SNEEK worden be noemd: Tot Burgemeester: de Heer B. Adama. Tot Wethouders: de Heer W. Olivier, deszelfs Plaats- Vervanger de Heer j. Vlink. De Heer A. Buwalda, des zelfs Plaatsvervanger de Heer H. Beek. De Heer A. Jor-' xitsma, deszelfs Plaatsvervanger de Heer P.Bloétman. De Keer W. W. Wouters, deszelfs Plaatsvervanger de Heer B. Airing. Tot Vroedfchappende Heeren B. Airing. H. Beek. P. Bloetman, J. C'mmen. T. Gongryp. T, de Haan. A. Stam. j. Vlink. (Twee plaatfen vacant). 30. Tot het Gemeente-Beftnur vaa GRONINGEN wor den benoemd Tot BurgemeesterDe Heer J. D. Quinrns. Tot Wethouders: De Heer E. H. Heerkens deszelfs Plaatsvervanger de Heer F. J. J. Cremers. De lieer W;'W. Jullens deszelfs Plaatsvervanger de HeerB. D. van Idfinga. De Heer W. Siccama deszelfs Plaatsvervanger de Heer S. Trip. De Heer W. van Swinderen, deszelfs Plaatsver vanger de Heer J Wichers. Tot Vroedfchappen De Heeren L. Bcckering. J. de Drews. J. H. Geertfema. T, T. Hultshof. W. H. Lohman. W. Wol- ters. G. G. Woldring. F. J. J. Cremers. T. J. Hoek- fema. B.D. vanldflnga. S. Trip. L. Venhuizen. J. Wi chers. Twee plaatfen vacant). De zeven eerstgenoemde Vroedfchappen zullen provifio neel belast zyn met de waarneming der Justittëcle fumftiën, wélke tot hier toe door eenige Leden der Stads-Regeering zyfe waargenomen geweest. 31. De benoeming tot de viceerende plaatfen'van Wet houders Plaatsvervangers en Vroedfchappen zal ten fpoe- digften gefchieden. De loting tot dcrzelver aftreding, by de Wet bepaald, Zal geen plaats hebben, voor dat derzelver getal geheel zal zyn gecompleteerd. 32. Onze Minister van Bmnerdandfche Zaken.isbelatt Riet ie executie vin her tegenwoordig Decreet, enz. IN". 14 DEN 1 FEBRUARY". C O «j ov >L U c: g o J c c u s c ew w R N O u w C P. X ,N .4» O W 5., O c c ^I.sfTs3£ii edf- <U r°t 4> W >K O £2 *-i .ji AMSTERDAM den 30 JanuaryVan Kopenhagen wordt»;Z van den 19 dezer gemeld, dat een Engelsch Schip met Vlas33 &S i o pn Yzer geladen .zonder VolkMasten en Zeilen, in Jut- land op Strand gedreven Is volgens raport is het genaamd 5 g C S gU 0^ Humher. X° o.~ g-o Te Christianfand zyn onder Convooy van het Linie-Schin E S ."S S c M a C «3J O 4» P. I rr .f5 ra'G M cs p.o'S n **57 5 Jo ei ÖB5o og"2oXJ5 s3x^e» *s ^3 r, u, 3 V*. ho 1/5 o t— o co y Zedert onze Sorige is in ïesfel niets gepasfeerd. w'J-» -Za LEYDEN den 31 January. De Franfcjie Blieven tot .den g z »7 dezer, behelzen niets van belang. De' 5 jjpr ,Cts. warèn^"° .g b-^'S S-jÊf ge»oteerd op 85 en 85; de Bank- Actiën op cOK3"zO."a Door plaatsgebrek' moeten wy heden virft'^fsideMvértm-S V 52 2 tien tot onze volgende uitfteileli. 'J. S-s§1IcjS SgjJ'o a JS ififke -te3.2 u «TJ V. t3 - J O -X 4» r si -^ub.4 S S H _a w D 2^2 ep-o s smsj nO Cl- J) J oorlog zoii V°tóeiï; erf£o'p 'dat. vermoeden wieV-dèn de zich"° i* o aldaar bevindendé Dcètffcbe Scbejjen ocder^eflag gelegt. -o cx'S Sc W nvx M a^ZoM g«5 C. <T. M nv r/-> VL V Dit geeft' hoopé dat Verfcheide onzer Co'mp. en Koopvaardy- af s «j M Schepen door dien maatregel behoed zullen zyn van een 8 Hh"" Sj 5ë^ gMH 5w "2.-S 3 prooi der Etigelfchèn te; worden. g o S o. w c o-g S ^1 ni TSv. rirpr MhJaAn'tiri'.ntt iélanót> 'Std 5 O 55, 1 2' 5 ..-a ..X oïü vafi een Nationale Rleederdragt3. het oprichten van een' grooteKaper-Compagnie, vaüwelkenzichaltoos yagSche- pen zo digt by een moesten houdefi, dat zy zich óp de eer-, fte Canon - fchoot konden vereenifeehom in voorkoinehdh gevallen een Vyandlyfc Convoijeéretid'Oorltóg - Schip, en daar na alle geconvoiiee'rdè Koopvaarders te fiuanen aantas-i ten en wegneemen het geen hy meend uitVoerlyk te zyn, -— wanneer men zódanig Schip gelyktydig van vbren, van agter en' op de zyden berchiet, waar toe een zodanig aantal Ka- pers van 20 k 30 Strikken gendegzaamisen het'welk In de a-g a o-o a q o o a e - Nóorweegfche Wateren het beste zou kunnen gefchiedên.' j' g o -■-•-^-4 o - c O c v g g 2 p-Slr, e> WEENEN den 16 January, H L A -N D, Van hier is voor eenige da- g "I'S. ycstilssil®®! S,gr-s 5 ^<<-300.1 WJEEINEJN den 16 January, van nier is voor eenige aa" 5 p S.I S1 ai3 B o £g 3 gen nog etn Courier naar Londen vertrokken. Alhier zyn gjlj'e'P q fe - SjSo heden berigten van TriëSte tot to Januaryop welken dag, o -a B o S-cc"l.ï Zéggen zy, aldaar iqRusüfche Oorlogfchepen zyn ingeloopen. oS g - -8 s -3 Sftbier zyn t"8fchoone Paarden van Kooftantinopplen »oc.. „QEk-- koinen die heden verder naar Parys gaanals een van! den thans regeerenden Sultan aan Keizer Napoleon. 5 "-3 k c g 3 Ddrzelver Tuigen zyn van zeer groote waardye.. SB^s o b *W-J" 1 'XP W t—I O plen aange-'1"* t 2 o> S S' - ^§5 -i n gefebenk S Sf S g 2 3 l j •Napoleon. «O'S 2 t -IT'S c 8 - oC «t o rS-^ '"0 K' HAMBURGSden 'ed January." Volgens de Èrievéh ilig" S I g f»1fe 2 rXvA«.„„e. J. ri..f „óV n„d1,A.,ao„ ™ii,. y o ïps»-*- S Litthauwenheeft de Graaf van BuSchSvden, welke na dep as jg jj q "2 ce-«^ Vreede van Tilfit a'angefteld Was tot Opperbevelhebber over .5 2^-B a na w S q"0 het Rusfisch Leger, in plaats van den Generaal Bennigfen, SfiïS-ÏP de groote Rusfifche Armee beftaande uit tBo Regimenten, oS'ö»S~ftc i 3 5 E geheel en al geformeerd, gecompleteerd gekleed pn gewa, -J E g.-J -o - =|si"t:5'gP pend, het welk den Keizer van Rusland, die onvérwagc in 5 5 g,_r e 3 S g.5 o B gm m g -des Generaals Hoofdquartier te Witepsk aankwam en alles q £g 8 j^qS' e>,"~5s5 met eigen oógen zag ,c'zö zeèr voldaan heeft dat hy deti2 N g,Q Graaf van Buxhovden dé groote St. Andreas Orde vereerde. g -5 Haare Koningl. Hoogheid de Kroon-Pjincesfe van Deen- g,c i tütrken is"*in den nacht van den 18 dezer te Kiel gelukkig van aïjiü»; 3 eene Princesfe bevalleti Haare Doorl. Gemaalde Kroon- 2 S -g 5 S Prins wierd egrgisterit'ond te Kiel verwagt. g gTqïï -g o B 2 c 2 S J »3 o Van Elfenenr meld men dat van den 7 tot 16 defter maar 9^g.a2«S"S^>eSi3 8(3l 8"° 7 Schepen in de Zond'zyn.' geëxpedieerd. De Winter had£S aStS 5'° 8-S zich ilreng ingefteld, in ons fou waarfchynlyk 'de Scheep- c H og -2'^S g"§'go-|-ë g§ Vaart by provide ophouden. S°'5 GR0 0T.-.'BRITT A NNIEN, u I p n o u.er - <r s 4» O tj u ct Ofi l, -» C o o q5?S5(j n a> «A - o8s J"«S.SWr.S rgyue?"ï»^5 'a-'ü, 5 p f» «l-sg s-ï -s.". - - jo e t J» O, K K - ro P ■£>- -N LONDEN .den.20 Tinuary{wr Vrenkryk Eergister ëjM-g ~2 -• g 5 5^-ö avond is alhier, van W'qenen een Courier aangekomenmet 'g g g "gg *Jg o ordres aan den Oosts'tirykftnen Ambaafadenr Prins van g S «ög o 3 u-j B Sfahremherg, óm deZerRefidentle te verlaatcs, hettvelk hy J'ea «>s Jjo-a ?ÓS - e g- dezen avond 0/morgen zatdben. Men denkt dat zyn vcr-^;e cq >0 a 3,3.5 |5 I g-.«ï o «g trek door eepe Declaratie van het Rósienryksch Goriverne- a< a - A«a- - inent zal 'Friëste is Ministers 1 De Major - I tyding, dat het.Porcngeesch Li'ladd Madera ,zi-ih den 24 De- w jpg g.JfN q'3 |S e<5 §4 - ceniber by Capitulatie aan.Zynet Majelteits Tro'uppésent? ög 8 0 j! «?o 5 S"3 een Esquader van Sir Saiituel Hnod, heeft.«Vergègeeven. S's®1? 5 Sïu .tl"» - ..i v 't-.vi.' s.i-on. _n4! v A^n-i-a .5; ra fcuc JSJ S r6 o cd 4» CJ *2 t- U JjO<|UUVJVI Vtf.lL tril oailiuvi uqvu u\.v,k CJ ,\J Het Dagblad jf 'hè In dept nd ent WhigdeclH eert 'Stuk mé- ^>.2 c» s-a 5 w c z r~u, deonder den tytel van Apptl aan de J$figttfcb£!NatU»-«?,$5 5 ü'SjI'S o1 K- -- u «TT 4- 3 riö T* v— .*L o <1 1 het welk men als de eerfte «larm - kreet kan befchgÉ wen Ie. 5-o o P Ryk te ónderncemAi, en dat «1 verfpilden wy gedtiuie'nde .*5r^Jg&§S o"S"f? P'S^ nog'gehéele Jaaren, ons blóe'dcn onze i'chatten wv'nooit KÏari ""b S-aisu'tt 8-3 beter voorwaarden moeten hoopen, dan die wy ons thans, verzórgen kunnen. Men heeft hier Brieven van Nieöw-York tot s,.J Decern- ber .berigtende dot in de Kamer der Reprëfcncanien b&llo- ren is, een Byvoegzël tot de Aélewelke dén invoer y»«' Engelfche'Goederen verbied te maaketf, zo om daar ran kragtte gecver, als rer vootkoming van alle troe lykhedvn irt'derzèivei uitvoering.- Zy die 1 vL- wild :h doóti'Gp'f feborsen tot men het antwoord van Engciind wrst, wares

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1808 | | pagina 1