LEYDSE b<Sk^ a M a. -sï^sïUf.'S IMP R U S L A N D. g"S gro^t^-brittannien/ A°_. 1808. m ié- COURANT. - V R Y D A 6 DEN 49 JANUARY^ •d-S. I -5 i a N xt- O >t' p .N v; s«^ .■V S "Sa;? 2 "31-2 h. k3-,-<U --2 F D '6' h c.^ CgB g )(4? ,-s> 8VS<S :5U" e-^s s.e j ■f 1-8- ,<B 0 e V kl gJSfcD.'B K-fc^-g. °2 ^:5 wrfj w Süt xgjfc£ H »- 5£ t> o u w v *7; SS-ê^gS-i* H O L L TWEEDE VERVOLG van het KONINKLÏK DECREET, waar by de Gemeente-Be- jluuren worden dangefteld. Art. 19. (ot het Gemeente-Beftuur van UTRECHT wor den benoemd Tot Burgemeesterde Heer P. Ram. Tot Wethoudersde Heer W. J. B. van Die- len, deszelfs Plaatsvervanger de Heer A. J. W. van DielenDe Heer M. J. Eyck, deszelfs. Plaatsvervan- ger de HeerW. vaitDam vanlsfelt. "DeHeerB.M.-yanStein- hardt, deszelfs Plaatsvervanger de Heer P. L. van Heil- mann. De Heervan Baerle, deszelfs Plaatsvervan ger de Heer J. Mulder Tos Vroedfchappende Heeren Bosch van Drakenftein. H. van der Burgh. C. W. Cambier. W. van Dam-van Is. feit. J. van Doelen. P. L. van Heilmann. C. van Hees. M. A. van den Heuvel. J. de Joncheere. W. Ketel. W- Koopman. G. C. Martens. J. Mulder. J. C. van Musfchen- b'roek. L, T. Nepveu. J. F. Odé. Van Oden hoven. G,. Reitz. W. Testis. H. Veenendaal. H. Verlfork. P. E. S'oet vaB Winsfen. J. J. Woertman. (Twee plaatfen vacant.) 20. Tot het Gemeente-Beftuur van AMERSFOORT wor den behoémd: Tot Burgemeesterde Heer F. J- van Lilaar. Tot Wethouders de Heer J. A, Giebedeszelfs Plaatsver vanger de Heer (vacant.) De Heer N. C. Koiff, deszelfs plaatsvervanger de Heer W. Methorst. De Heer O.Scheltus, deszelfs Plaatsvervanger de Heer G. Vogelenzang. De fleer W. Pul, Cz,deszelfs Plaatsvervanger de Heer (vacant.) Tot Vroedfchappen welker getal, by Ampliatie van Art. 3. van ons Decreet van den 23 O&ober 1807, wórdt bepaald op vyftien. De Heeren H. BromC- GybelsJ. van Goud oever. L. Harderwyk, G. Hondius, W.Methorsr, C.Pan- tfêkoek, W. Rom, R. Rykfen, W. Stemfoort, G. Voge lenzang, R. C. de Wys. drie plaatfen vacant. 91. Tot het Gemeente-Beftuur van NYMEGEN worden benoemd: Tot Burgemeesterde Seer Sanders van Well. Tot Wethouders: de Heer W. Singendonck, diizelfs Plaatsvervanger de Heer H. Singendonck. De Heer F. W. van Nyvebheimdeszelfs Plaatsvervanger de Heer H. Hop- gers. De'Heer J. van Veersfen, deszelfs Plaatsvervanger de Heer F. W. Schenk de Nydeggen. De Heer G. L. van der Lisfe, deszelfs Plaatsvervanger de Heer G-. Elders. Tot'Vroedfchappen de Heeren J. J. in de Betouw, van der Gvn. J. F. X. Hamer. H. W. Rappard. J. van Rees. F. W. Schenk de Nydeggen. P. A. Vos. H. vgn Arens- hergen. H. van Bennekom. A. in de Bétouw. Brakel. G. Elders. J. van der Heyden. H. Hoogers. J. Kopp. De zeven eerstgenoemde Vroedfchappen zullen provifro- neel belast zyn met de waarneming der Juftitiëele'Fun&iën welke tot hiertoe door eenige Leden der Stads-Regeering zyn waargenomen geweest. '22. Tot het Gemeente-Beduur van AHiNHEM worden benoemd: Tót Burgemeesterde Heer J. N. van Eek vanMariendaal. Tot Wethoudersde HeerJ. W..T. Hoff, deszelfs Plaats vervanger de Heer H. W. Brouwer. De Heer A. C. W. Key- zer, deszelfs Plaatsvervanger de Heer R..J. Bouricius. De Mier C. J. Zuylen van Nyevelt, deszelfs Plaatsvervanger dé'Heer M. H. van den Onland. De Heer P.j. Staring, deszelfs Plaatsvervanger de Heer A. van Hugenpoth., Tot Vröedfcbappendé Heeren R. J. Bouricids. W. R. Brantftn. Gaaymans. A. van Hugenpoth. J. van Leeu wen. F. deNarée. W,J. Tulleken. Beverley Hereford. H. W. Brouwer. T. Foster. G. van Haafelj, J. van Om meren. M. H. van dén Onland. J. Schevikhaven. :(,Een plaats Vacant. ■De zeven eerstgenoemde Vroedfchappen juHei prov'ifio- neel belast zyn met de waarneming der Juftitiëele Funftiën, welke tot hier toe door eenige Leden der Stads-Regeering zyn ujfÊirgenobmen'geweest. 23. Tot het Gemeente-Beftuur van/ZUTPyEN worden benoemd: Tot Burgemeester: de Heer L.van Heeckeren tot de Wiersfe. Tot'Wethoudersde Heër H. J. op ten Oortdeszelfs Plaatsvervanger de Heer J. de Bruin. De Heer J. C. van det Meulën, deszelfs Plaatsvèrvahgèr de.fteer C. van Lo- bupfels. De Heer G. A. Verftege, deszelfs Plaatsvervan- ^W de HeerM. deLeeuwvan Coolivyk. DeHeerTh. Chris- tiaüns deszelfs Plaatsvervanger de Heer A. G.iRoeloffcn. Tot Vroedfchappende Heeren J. Ardesch.. J. de Bruin. B. van Hasfelc. E. van Heeckeren. M de Leeuw van Goolwylc. A. Op ten Oort. J. T. Sloet. P. van Hamel. -ChK Kolenbrander. C. van Loben'felsz, P. Roeloffe. J. J. Schlüiter. P. T. Vosvan Avefaathe. H. W. Welmers. Een plaats vacant. De zeven eerstgenoemde Vroedfchappen zullen prpyifpo- »eel belast zyn met de waarneming der JuftitlëeleFunSiën, welke tot hier toe door eenige Leden der Stads- Regeering zyn waargenomen geweèsf. 24. Tot het Gemeente-Beftuur van ZWOLLE worden behoemd! - Tot Burgemeesterde Heer W. S. van der Gronden. Tot Wethoudersde Heer J. Gomarus deszelfs Plaats vervanger de Heer H W. Grecven. De Heer C W. Eek- hont, deszelfs Plaatsvervanger de Heer C. Papnekoek. De Heer A- van Sonsheek deszelfs Plaatsvervanger de - Héér C. J. Zebinder. De Heer G. Vos de VYaaldeszelfs Plaatsvervanger de Heer F. D. H. Heerkens. Tot Vroedfchappen de Heeren H. W. Groeven. Van Haer -folte. D. D. H. Heerkens. J.'P. Hubert. C Panne koek. J. D. F. van der WyékC. J. Zebinder. G. van Deventer. A. Ovink. S. J. Sandberg. W. H. van Vocrst. J. van Utfen. Drie plaatfen vacant. De zes eertgenoemde Vroedfchappen zullen provifioneel •eiïst zyn met de waarneeming der Juftitiëele FunAien welke tor. hier toe duor eenige Leden der Stads Regeering zyn waargenomen geweest; zullende by dezelve .gevoegd worden de geen, welke als zct«nde zal, worden benoemd, met authorifatie op de zes anderen om itimid lels de jufti- .- tieele zaaken af te doen, Het SLO V.hier-na. ef Vs "2 5 ^22 5 vw.'S AMSTERDASï den 27 January. Kapt. H, -Roelofsvaz g bier naar Varei gedestineerden onder Convóoy van Oe.lf-^ f- zyl vertrokken, meldt van Harlingerzy! van den tS dezer, CZ U'C a dat hy afdaat tnet het Convooy aangekomen wasdoorzware 2 florm was zyn Schip lek geworden en veele andere van hun- ne Ankers geraakt, twee-zaten tegen den Öyke,n waren S g- u zwaar befchadigt; ook Was het Commandant - Schip tegen 3 u den Dyk gedreeyen. w. g ï"2 S By Thiftedt in Jutland is verongelukt het Brik - Schip Are- a P W Bi s N - •S. 2 t*o '-a A 1% .„c 3 S 2? éi S O."-3 0 0-- sa zo5 !||Ais-=e - S 3 g«K, Pna'-ëgS-=|KS £VS"2-3>co2 •2És;-§f x>y iimccut 111 rjuiwuu tö vcivn^cims.1: nci oïik - ocnipvirc- u'3 w'3 c u N thufa Kapt. Bailvan'Petersburg; de Kapt., Stuurman S-g 2'j; Q jj-o W-a - 2 I i- 5' 5 11| I 5.p6 i: a e'f -i dronken;, ook is aldaar geftrartd het Galjoot-Schip Cufanna j-a'a M r.,t •ïS-zj, Kapt. Stuart, van .Gotten burg naar Londen. S"S 2C 't'1' LEYDEN den 28 January. Daar men uitVrankryk meld, dat de Prins van Stahrernberg'Ambasfadeur des Keizers f.S3.s S S-é MMliiiMMflMi t S Sua gr Parys, dat om den Oorlog metEngelan'd nadruklyk voort te iJ;N u zetten, en op het vaste Land den Vreede te haqdfïaven, een W ac ,^3; Beiluit'van dén Behoedenden Senaat 8ö dnizenaOpfchryve. - lingen van de ligting des Jaars 1809, ter befebikking vantó - - het Gouvernementgeftèld heeft. By een tweedeBeiluit van ei .5{j,* 5 o eg sj -S 5") diep Senaat wordt de vereeniging metVcankryk vastgefteld, Z S-g 4 Rf-1 "2 o j. gCte g' SO van de Steden Kehl, (by Straatsburg,) C-''-1 K vf S> rz Wezel en Vlislingenwelke laatfte Stad der Schelde zal beboeren. De 5,per Cents waren den 23 dezer Aétiën-1255. ;-i. VanWinterswyk, in'tGraaffchap.Zutphen,wordtgémeld,* dat zekere Aleida JCots Huisvrouw vau Gerrit Jan Ilyink ouder dat Dorp woonachtig den 9 dezgr..dKs tinchta om 3 uuren van een Zoon beviel, den u dito van een Dochter, des avonds ten 9 uuren van dien zelfden dag nogmaals van een -Zoon en daags daar.aan des morgens- ten 4 uuren we der van ecneDochtet; dus van vier Kinderen, waar van de derde by de geboorte ftierf'; zynde die Kraaatvrouw naar tydsomftandigheden zeer welvarend. Die Vrouw, omtrent 40-Jaaren opd, had uit een vroeger HuweLyk nog twee levende Kinderen; zy had by haaren tweeden Man eens tweelingen.gehaden beviel den ioAa- gustus 1806, van drie levende wel gefchapèn Kinderenen drié Maanden daar na had zy een Miskraam. Men 'befchrvft dit paar, van het weik de Maheen geringBouwman en D»g- lponeris als zeer vlytig-eh arbeidzaamen dus de opmerk zaamheid eu onderfteuning van menfehenvrienden waaidig. S3 s-Ssed W B p, sfi:tË r- W! n f. 5 g z 5 '2 zig 0,0 -t^ a - 8 3 "2 a 5 7 O"«4»- s2 O' O U- co c. bC- g;.-0 2 c "5 a tstï? a> T3 ba - z 4) ÏJ fc< vxj taa 0 rA a -Pv ri 5 n C X W bo w 2 5>H te -0 "5^ u PETERSBURG den 30. December 1807; Zyne Keizerlyke u g 3 Majefteit heeft een Beyelfchrift uitgevaardigd,, waar by de'^jM g Uitvoer van Zout naar buiten 'sLands wordt verboden uit-ep SJ 3 a B allé Havens aan, de ÖOs,t-Zee en op de Landgrenzen totrf o S 3 z 2 aan de Zwarte Zee; waar tegen het Zout, dat van buiten sZ o 2 g-j o 'sLands langs den Dniester naar Rusland wordt gevoerd^5" S5S - g van Tolhetaaling wordt vrvgefteld. s1" 2 <="2 S •r D U 1 T S C H L A N D. It^Pg 5|lf* f TRIESTE den 4 January. De voorraad van Suiker S,-a f g "g'g 3 «)g tvordt thans alhier zo fchaars dat honderd Pond Weener. ol - S gewigt tot 240 k 250 Guldens in papier Geld worden ver- G ,'k'egt, uit 'welken hoofde onze Kooplieden in het Z'iidelyk 5 c g^'O'8'J «5 - - - Duitschiand de Suiker tot vry.hooge Pryzen laaten opkoopen; ^*2 Z2 ha §<i13za'5 S c"5 doch het is niet alleen dat_Produft, hetwelk, zo tyst. Sedert "5 c'f'cS §23 c"« 3e Iagtstiangekomen post zyn hiér idle West-Indifche Pro. g n.g *.0 -ij3 C c op 50Ó,Gulden in hqhTch'e ,pp^;44o delfoóct op 400.en de ordinaire op.390 Gl. De fyn gsrafi- ™c'c ^-3 228 S S ne'erde Suiker op .320.; middelfonrt 310; de Melis op pt g 3 S>5 S2; w ƒ300; de Hoilandfche Peper, op ƒ255.: C Z s S 5 S jjt 3-5 S f LEIPZICH den 9 January: Qnze tegenwoordige Nieuw- -3! - g S>^M jaars-Misfe, in andere tyden.doorgaans -van geriug blelang, 2 u p A'A .'^2 - "e3 Bu "Se SOL.ai'-ual.- *-•«--r ^«3W8vi«.» S „,g - oj> v8 02^9 s.SSGS'JJ ^-3 TS k.K,=.U <?'?^-2-SJ2.S.S-O. O valt.thans zeer goéd ui_t. gr'ia een zeer aanzienlyk aantal S 3 c o •S a g. ift.usfen eu 'Ppolen. aangekomendie veel, klinkende munt *3.§"f Jart hebben mede! gebragt, en zwaare inkoopen van Duttfche o .2 e w -3 Fabriek-Goederen doen, vermits, er volkomen .gebrek •BSfjS'» «»S»S 8 u.s'jJ-. o-;.™ 0 aan Eng'elfche Goederen. Het mangeld flegts aan genoeg- T o %-<a ?z.èa 0 S'«« c zaame Waarenen daar door raaken oode Lakenen en Ma- je. 5,; 5 *3 c Sf 3 g 5 gazyn-Goederen tot goede pryzgn *an den man. -« 2 jf-u 5ls*5; o'\d 5 oï LONDEN den ty January(pve r VrankrykJ. De vol- HU: S:g 3 g-g g gende Proclamatie is hiep,uitgevaai;digd, en -in de.QfScieek §'•§-• 3 ïg"3 m a g'-e' Courant Bondon Gazetted geplaatst:- - - -- Siè'-dS H 0 0 0 GEOKGÏ RE? |-^w|s5 g"«-|- Iu-pvérweegiqg der omftapdigbeden ,-'dlfi ons gedron- g g a g c -g g C 9 S als ter Zee,^1ie.ye zegdenhe^bèè>w.y, beflotep, en c<wa ^e-,. M - beveelen-mits dezen;,-dat.-ia^^e.^dtféltenr.von i?'ns., VèrWA».2^- c y'-jJ c 4> 6 o q- i 99 eenigd KoHïngfyk vön Eègeksd e,n,Ierlarid een Fieost- c§ JJ.2 g;c n en openfcaare Riddag'kal,gebonden worden, tUejbepwld c ff ïi op den 15 ^ébrnary aanftaaiideen zu^a tea t-iode vry en ons Volk. ons.san dén voet der Alqiarea nederw.erFfêo-^.^23 1 rhrt oinftó I^n/1 «o'UD/lW, «U'a j'a' 1 Ta1v»' -O e*. c sa fe .S s S c* 5t' o ro it 3d éS ^ïï«5.SM.ét Wapenen voorfpoedig te maaken en 'dat zy ons-de her- ftelling.dés Vreedes doe etlangen." „zo bcveelen wy het onderhouden dier plegtigheid aas onze getrouwe Onderdaanen van het- vefeenigd Koning- - rykals ftrekkende -ter .ontwapening van de gramfchap des Alntagtigenpen ten einde zyn en Zegen op ons tetdoete-1 afdaalen, hen bedreigende met de blliyke (iraf, die H-t.' vergeeten. van zulk een heiligen én godsdienstige!! piigc H zou «aar zich .(kepen; en teneinde uteer aan dien dag by te zetten hebben uy aan oijre Asrts Bisfshoppeu Mi Bisfchwppen van Eugëi.a»! ea lerlaud gé -

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1808 | | pagina 1