LEYDSE COURANT. I T A L I E N. DEENEMARKEN. A°- 1807. WOENSDAG rusland. PETERSBURG den 30 Septe mber. Op den 27 dezer was de Parade zeer luifleryk, en wierd door het fraaifle Weêr begnnftigd. Zvne Majefleit de Keizer fprak geduurende dezelve veel met den Generaal Savary, Ambasfadeur van Vrankryk. Men heeft by de Militairen veele inrigtingen op den voet, zo als by de Franfche Arméeingevoerd. Alle Gardes- en verdere Regimenten van het Garnifoen dezer Refidentie, benevens nog verfcheiden andere, zyn hier thans gezamenlyk aange komen. Aan de Officiers en Soldaaten, die in den jongden Veldtogt hebben uitgemunt, zyn Ordensteekettsgouden Degens en andere belooningen uitgedeeld. Door gebrek aan neutrale Schepen zyn de Vragtpryzen der Coloniaale GoederenenBuitenlandfche Fabriekwaaren, aanzienlyk gereezen. De Wisfel-Cours op Hamburg was gister 19J Schell. Banco de Roebel, op Adfignatien. Men houdt thans zorgvuldig toezicht op alle onbekende Vreemdelingen, die van buitenslands hier aankomen. Slegts weinige bekomen daartoe vryheid, zo zy geene zeer onver dachte getuigfchriften vertoonen kunnen. In 't vervolg zul len zy dan alléén daartoe verlof bekomenwanneer zyte voren door bunne plaatfelyke Overheid met de blykbaarde Attedatien.voorzien zynde, zich by den naaften Rusfifchen Agent aangemeld hebben die voorts daar over berigt aan den Minister van Buitenlandfche Zaken alhier inzendten van wiens beflisfing het als dan afhangt, aan Wien de Agen ten in de voorkomende gevallenpasfen geeven of wei geren zullen. MILAAN den 9 Oftober. Z. D. H. de Prins Onder- Koning heeft den Raad der Prefeftuur van het Departement de la Mella afgezetom dat die befchuldigd wierd van Geld ontvangen te hebben, om zekeren opgefchrevenen van den dienst te bevryden. Hy zal voor het Civiel en Crimineel Geregtshof van Brescia worden te regt gedeld. De hoop, die men had opgevat, dat wy den Keizer Na poleon nog dezen herfst in zyn Koningryk Iialiën zouden zien, fchynt thans weder te verminderen. Eergister wierd, op ordre des Onder-Konings, de Raad der onderfcheiden Ministers in het Paleis te Monza byeengeroe- pen tot het houden van eene buitengewoone Zitting, doch waar over de deliberatien geloopen hebben weet men niet. By gelegenheid van dit Paleis te Monza, in hetwelk de Onder- Koningin, Princes Augusta, Dochter des Konings van Beije- ren, haar verblyf houdtwordt opgemerkt, dat ook dit Pa leis Monza, in vroegere tyden Monzaga genaamd, is ge bouwd dóór eene Theodelinde insgeiyks Dochter van eenen Beijerfchen Koning, en'Gemaalin van den Longóbardifchen Koning Autharis, en Ryksbeiluurderes na zynen dood, zynde tevens ook geweest de eerde Bewerkfler van deYzere Kroon, welke door Keizer Napoleonen de door hem ingeftelde orde van de YzereKroonop nieuws merkwaardig geworden ls. EXTRACT uit drie onderfcheiden BRIEVEN van KO PENHAGEN, in dato 17 Oélober. Het is than^ uitge maakt, zegt onze Stads-Courant, datde Engelfchen binnen weinig dagenSeeiand zullenverlaaten. Het grootfte gedeelte van het Duitsch Legioen is reeds gister ingefcheept; ook zyn bereids verfcheide Engelfche^ Regimenten aan boord, en zo men wil, bereids afgezeild, als mede onze Vloot, die door den Admiraal Gambier, in zyn officieel Rapportge- fchat wordt op 4 Millioenen 756 duizend Ryksdaalders namelyk aileen de Schepenen dus ongerekend alles wat ons aan Goederen, Koopvaarders, enz: ontroofd of vernield s geworden. Men rekend, dat onze Vloot met de genomen Koopvaarders, en de Engelfche Schepen, welke den voor raad der Deenfche ontroofde Marine naar Engeland moeten overbrengen, eene Vloot van wel 300 Zeilen zal uittnaaken. Intusfchen is het gerucht algemeendat niet glle de En gelfche Trouppes naar Engeland terug zullen keeren. Voor eerst verzekeren verfcheide Engelfche Officiersvan welken gister nog veelen in deze Stad gezien zyn, dat de Artillerie naar Zweeden gaat; vervolrens verteld men, dat er 10 dui zend Man insgeiyks naar Zt•egden gaan; dat de Koning van Zweeden wel gaarne <•- uizend Man zou gehad Hebben, omeenen mooglyk zynden aanval af te weerën, maar dat de Engelfchen niet meer dan 10,000 hebben willen geeven, welke voornaamlyktot het Duitsch Legioen zouden behoo- renterwyl de Engelfche Trouppes zelve naar Portugal zouden gaan. Wat hier ook van zy, dit is zeker, dat de infeheeping reeds federt den 13 dezer heeft geduurd, en men zich met grond mag vleijen dat, ingevolge de Capitulatie, op den 20 dezer geene vyandelyke Trouppes meer op Seeland zullen zyn, ten ware de komst van den Engelfchen Afgezant, de HeerMerry alhier eenigeveranderinginmogt te wege bren gen. Het was voorleden Dingsdag, dat die Minister alhier aankwam, en eene Conferentie had, met onzen Stads-Com- mandant, e» met den mede alhier aangekomen Zweedfchen Admiraal Cederflrom. Na den afloop dier Conferentie ver trok de Kamer-Jonker von Qudleu naar Kiel in Holftein, alwaar de Kroon-Prins zyn Hoofdquartier heeft. Wat iri die Conferentie is verhandeldweet men niet, alleenlyk gist men dat de Heer Merry Vreedesvoorflagen heeft gedaan en «lezelve naar Kiel zyn gezonden. Het is misfehien ook niet zonder eenige bedoeling dat men de Declaratie door Enge land wegens de Expeditie tegen Deenmarken uitgevaardigd, ■juist nuinde Kopenhager Courant geplaatst.ziet. Ons manqueeren thans wel 16 Briefmaaicn van Hamburg; waar door men ten aanzien der Deenfche Aliiantiën niet de overigen Mogendheden in de groo'e onzekerheid is. Ondertusfchen mangeld het niet aan geruchten onder ande ren verteld men, dat de Koning van Zweeden Generalisfinius zou geworden zyn van de gezamenlyke Engelfche Trouppes in onze (treeken, het geen eveuwel weinig geloof zou ver dienen, indien hun vertrek vanhier bepaald isook hegt men nog niet veel geloof aan het gerucht, datdie Vorst de Zweed- fche Vloot ter dispofirie van Engeland zou gefield .hebben. Van de binnendcelen des Koningfyks onffangt men 1111 en dan nog eenige berigten die althans daar ib faroenfterómen dat de vyiadiyke poogingen obi landingen té doen aiceji 129.I Gt 5 j -3 d,-?i •a DEN OCTOBER. co y -IC W) O w O »o 1» o V) TS rW -•s 3 s>£ §£T >u &- IM "SA-gpCS „"2 g-, N_ Vf v- >»4) ,*Gf=s £3 M SSaS|5"j5la.s^f q - u3 cb. -'3 (U r SÏl&ês.S'SSuviHS ®.S.SÏ.ï 3g .0 o o 03 o c* overal afgeflagen worden. Te Lasfoe hebbert zelfs moe- g o dige Vrouwsptrfoonenzo wel als alle Iriwooners aldaar, de Wapenen opgevat onj den Vyand te keer te gaan. Het ver- lies door den vyand by den geheel onvoorzienen aanval op c> Seeland, wordt, volgens verzekering van geloofwaardigerg Q o mannen doo_r de Engelfche Officiers zelvezo voor de Zee- N o 8 als Landmagt op ipoo-k 2000 Man bepaald. o o o l- o y S S m .5 2 0.5 •s i rw S &cs ^30 c c >2^0 O p> g M «t. o o 5? o y T3 0 5- a a '-Se O Q. li u M e el CJ O T3 S O A'S v Oh1— C O' 5 co K, - H - -■ - 3'"S.BS5lsii;ïoï»'a 1_ l- C •SSo-r.2(ü0Jh^l!,tiO hoe het ins«pq-ó^„M3giS-jj.s»xu - Alles is hier onéindig duur, en God-weet,o den Winterzal gaanals ds Scheepvaart niet wedervry wordt. o a «"g 5 c ö.W a De Boter kost reeds van 2 mark 8 Schell. toe 3 mark het pond. gï>53°""""" KIEL den 21 October. Met het einde dezer week zal het g S Hoofdquartier van den Kroon-Prins naar Odenfee, op het - SasS"1"-5; 'Je g s o'S'S a J 1 2 S gei - S Eiland Fuhncn, verlegd wordenmaar hoogstdeszelfs Ge-Ü^ g 5 maalin blyft provifioneel met haaren Hofftaat nog hier, je-J?"*- 'cSfie-a— o - lyk ook Zyne Majefleit de Staats-Departementenvoor zullen blyven ophouden. Naar men verneemt zyn onlangs nieuwe voorflagen van a i; den Engelfchen kant gedaan. Derzelver inhoud kan men 85 M 3 o S g^Sc 9 .Mr-. niu'ieD WMJ CJ iT .H u Ti natuurlyk begrypea met geheel bekend te zyn; maar men^u i- - - 1 - - - --- - O 01 c S c ol r X> i—t "O O C w N f2 C o -y Ti O'N^rt £3 meend zo veel mét zekerheid te kunnen opgeeven dat aan ons Hof de keuze wordt ge haten tusfehen de herflelling van fl-7gh onze Neutraliteit, en eene naauwe Alliantie met Engeland. S oa -- u g - 0 w Edoch de voorwaarden, aan de beide gevallen bepaald, zyn g g van zodanigen aart geweest, dat zy van de Deenfche Re-2 jjcq§'5H o a-^o^ c geering als geheel onaanneemlyk zyn verworpenHet fchynt 3 g «'5 u 0 S'o0 «>2 de Engelfchen dien ftap-enkel hebben gedaan met het doel- «üuQj wit om zich jegens hunne Natie een fchynverdienste te gee- w c Jjj 5 ven, en zich tevens te ontflaan van de verpligting om See-°^ g S S 0 land te ontruimen. -m M 5 S 5 u,0 7- S o RENDSBURG den 21 Odober. De jongfte Brieven van» «-ö g gü g - -- --- Kopenhagen van den 7 dezer, melden dat de Engelfchen g werklyk een begin met de infeheeping hadden gemaakt 5 en3<Z o-j c c O men celnnffle dnr bnn vertrek hinnen den behaalden tvd ZOU 00 JüL te g w «2 a'S'o c men geloofde dat hun vertrek binnen den bepaalden tyd zou 2 00 toe kunnen volgen. Edoch hetis van de droevige Staatkunde des fl vyands te verwagten, dat dezelve onder het een of ander 2 w O Ï-IU w T T? r<-» L_J y f o> ^5 o P TJ N -C N (U a> rt nietig voorwendzel zsl zoeken zich weder in het bezit van -(3J"c2ï; mW g- Seeland te (lellen of liever om het niet te ontruimen. het afgaan der Brieven waren de Holm en de f itadel nog in hunne handen. DUITSCH LAND. HAMBURG den 23 Oétoher. Men wil van goeder hand weeten ^at de offenflve en defenfive Alliantie tusfchenDeen- marken en Vrankryk 1. 1. Vrydag den 16 Oétober, te Rends- burg onderteekend" is. Een Deensch Courier moet Zondag 1. 1. daar mede door deze Stad naar Parys zyn gepasfeerd. Daar de Engelfchen thanszoo het fchynt, op Seeland lan ger venrylen willen dan de Capitulatie te Kopenhagen geflo ten huntoeflond z»l de inmarsch derFranfche Hulp-Trouppes t op Deensch Grondgebied niet meer lang verfchovenblyven. nZ Op welk eene wyze de Engelfche Expeditie tegen Deen-^D marken, door fommige nadenltende Engelfchen zelfs be-g .6 9. J* t-t I I C ta k iq Q - T - - ei fchouwd wordtkan mén zién in het volgend Uittrekzel uit 1^3 S een Brief van Londen in dato 25 Septejnber geplaatst in h ons Dagblad de Hamburger Correspondenten dus luidende a s tujpQ K» - 53 "O 3 - - - _£- - J—J Op den 16 September wierd den Volke door Canon - Sal- -gö w c vo's van het Park en den Tour aangekondigd, datDeenmar- 2 «'C kens Hoofdftad en Vloot, by Capitulatie, in het geweld der Engelfche Krygsmagt wasgeraaJct. Nooit evenwel wierd g g er eene zegepraal in Engeland met minder vreugde verno- Sg-o g men. Men verhaalde elkander dit nieuws als ware het de g w p o tyding van een nederlaag; men gevoelde de fchande van S «u o g eenen barbaarfchen en roemloozen Triumfen veele ftem-g S men verklaarden zich openlyk tegen dia geenen welke uit'** .2 g fj verblinde-en arglistige Staatkunde onfchuldig bloed hadden S 2 g ^c- 3 Jo •aw8i£§21§.ii O r NI f< S "5 S 2 3^-3 2 3 Ni i3 .2 a l-; o u u G.rf S s - 2, 3 'Sï g vo 2 'JA 3 SS». ei O Ti 5.^ - S 2 0 k*2 -- ^9,^ co X' •- V- a S r° co doen vergieten. 'Des avonds wierd er geen Huis geïllumi neerd, en reizende Lieden uit afgelegen Engelfche Provin w cien verzekeren dathetafgryzen tegen die Expeditie en der- q g zei ver Bewei kersdoor alle braave Engelfchen wierd ge- 3 deeld. Veelen die tot hier toe in ftilte de gronden van de- oü-o ze Expeditie hadden mispreezenlieten-zich thans open- lyk hooren tegen derzelver gevolg, en verzekerden dat En-^ 8C= geland daar door een flap nader tot deszelfs ondergang h g a, m 3 S gekomen was,waartoe zoveele elkander zich verdringendeMi S g-g'Snj g Sia'3 S nifteriën rusteloos hebben medegewerkt, door opvolging g gOïu J van een Syflema, het welk zich dan door bedrieglyken 88 jj glans, en dan door laagheid en zelfzucht deed uitmun 0.5 g 5 -g tg - ten, en het welk het tegenwoordig Ministerie tot eene voikottien vorming fchynt te willen brengen, terwyl hetOujg g e-S^ zich inmiddels aan de algemeene vervlóekingen blootfleldS en eene bereids bedorven Natie geheel en al haar zedelyk ge- f-, o J f "J2 i a> u y' y - a T5 •S c<f O CJ "J u o ,tf p d-o 3 •- 3 t T-, A4 0> CE voel doet verliezen. ^coö«"S™n eS B S S De dreigende crifisaan welke dit Land eindelyk is bloot- -f S -g g. j «j j; o« geilelddoor dien men deszelfs waare betrekkingen waar o O o J J S i r. tg -c, g belang miskend heeft; door dien men den vyand ligt werk g 2 g K jo q; -g 1 - - - - 5 g O..S 5 ho vérfchaft, de Bondgenobten verdrietig gemaakt, de hulp.^'^j a ifZrt, s jj» bronnen van den StaSt verkwik, en zich eene onbepaalde^ -S,~ J g K -*<--■ heerfchappy der Zeeën aangematigd heeft, deze crifis^ ^fchynt e j, u 5 zich thans eensklaps in haare waaré gedaante aan de Natie teü^-5 at s* 4 tel •j*; O) - -3 C -i. c i, en dezelve des té heviger ontroering te baareng o -jq tp N g'g foort van befchouwing -haar in zeker opzicht geheel c>ffi g'.S'S vertoonen; en j~~—- - - - - daar déze foórt van-uciuiuuw-uig 'ua«i iu uj""vuv &- nieuw was. Diezelfde Natie, wélke tot nu toe de Óorlogs- rampen llegts Van verre gezien had, welke gewoon was de jy i ,3> nederlaagen haarer Bondgenooten met zekere onvèrfchilllg- y beid te verneemen en .nog voor weinig maanden de ganc-^'gg g to g -f .h«J!.r fcheWaereld, i«n dé afgefleren taal eener oppervlakkige Va-H-g O - derlandsliefde uitdaagde diezelfde Natie begint thans de 3 r nabyheid van het gevaar te befeffen. - oc2 cj o h S g GSifi r-W 5 De verftandjgilen uit ons midden bekennen thans dat'zyH cd t* c C 'o <i ït O r. S "7 Lp 2^ P 2 S T- C •fiSö|sg §ng •- A» .WT: R ;j oiJ w 3 -5 N-2S dat zy in haaren tegenwoordigen toCftaud van Zekerheid en Rykdom alléén beftaat door den rasfen omloop haaret Ca pitaalen, door haaren Koophandel en nyverh'eid; dat de ge- geldige menigte der belastingen niet de nnnfte (Iremmingin den omloop van het geld gedoogd, en de Natie dus op de loopbaan haarer welvaart geen oógenblik mag Uil.(laan of agter uit gaan, zonder het geheele gebouw yan haar FAnan- tiewezen, en w.aarfchylilyk zelfs haare Conllitutie te zien in duigen vallen. Nu leidt, zeggen zy voorts, het fystema van Zèe.rcóvèryénPlundèrzüchtmet één woord, het fystenaa vin eeu Algiersch Uóofnest jechtftveeks tot het op- ótc 6gen dier bronnenwelke haar bet beftaan moeten geeyetf, C J= C e. G O 'c Cl ■y-sS K fü c 2;

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1807 | | pagina 1