LEYDSE A*- r§o7. W O E N S D A U R K &7> I i j i ■g:|"zg?pgöc^.-|o COURANT. DEN JUL it. £y Td ,fc %l •w a!"2K'3 (Sj a>\H gfzS r> t-> <y -J V. Slai.SSSS^ilis cï ?>§®'2>0 T ^•tr' 5. y >-.i: fri "ft b §S '1r- 03 5J2 "8 9:sH ^1 c f1* *~?2^ j-SO 139.-S u fc 5 ft 'o *c 9 u a p. r t». «S* 77 W C ■*7 k N. ONSTANTINOPOLEN den to Juny. Eergister is alhier ean Tartaar of Couriermet de volgen de tyding uit Egypten aangekomen: De Engel- fchen waren, om het by Rolette geleden ver- lies te wreekenonlangs op nieuws me15 0:6000 -Man van Alexandricn derwaards opgemarcheerd; doch wierden onderweg omringten gezaménlyk in de pan ge- hakt, of gevangen. Hier op heeft hetEngelsch Garnifoen van Alexandriënnu tot omtrent 1000 Man gefmolten een vryen aftogt verzogt en bekomen, naar de Vloot van den Britfchen Admiraal Lonis." Het is de cerftemaal, dat dfe'Ottomannifche Porte tegen baare gewoontedeze zegepraal in Egypten door een formeel Legêrberigt aan hetPubliëk dezer Hoofd-Stad heeft bekend doen maaken. Voorts heeft men een nader'berigt van den Slag tusfchen önze en de Rnsfifche Vlootby het Eiland Tenedos voor gevallen de beide Vlooten waren omtrent van gelyke fterk- tede ftryd duurde met de groötfte hardnekkigheid zeven uuren langen hoewel 5 Tnrklche Schepen door den wind buiten dé linie wierden gedreévenbleef de Groot - Admi raal Seid-Ali overwinnaar, zynde de Riïsfen genoodzaakt geworden naar Imbra terug te keeren. Er is wedcrzyds geen Schip genomennoch vergaanmaar de beide Vlooten wa ren déétlyk geteisterd, en veel Volk kwyt. De Groot-Ad miraal ligtf thans weder by de Dardanellenen verwagtver- fterking om de Rusfen ten tweedenmaale. aan te tasten. Hét is in deze Hoofdftad zo rustig als of er niets gebeurd «ras; en de geweezen Sultan Sélim, die in het Serrail opge- floten is wordt door den nieuwen Keizer goed behandeld. Het Ottomannisch Ryk heeft, volgens de Oosterfche be grippen aan den ongelukkigen Selim een kundigen en zelfs geleerden Keizer verlooren. In andere betrekkingenen met een ander Carafter, zouden de Gefchiedboeken hem mèt den bynaam den Groóten hebben, beftcmpeld. Men zogt, van tyd tot tyd, Europifehe ztden, gebruiken ender- zelver krygskunst in te voeren maar het geen Czaar Péter den eerden in Rusland gejukte, is vobr Selim den derden in Turkyen ongelukkig uitgevallen. R U N D. PETERSBURG den 24 Juny. Op een Éngelsch Fregat zyn hier voor eenige dagen zes MillioenenRoebels in Baven Zilver aangebragc; echter niet als fubftdiënmaar als eene leeping, door onze Regeering in Engeland opgenomen. Men wil, dat op den 14 dezer al weder een bloedige (lag tusfchen de twee Arméeën zou zyn voorgevallen, waarvan echter de gevolgen hier nog niet bekend zyn. In het gevegt by Deppen, op den 8 dezer, is de Colonel GraSf Van St. Priest, in het Been gekwetst, zyn Broeder; de tweede Luitenant Graaf van St. Priest is gefneuveld. In den flag by Heilsberg op 10 dezer, zyn de Generaal-Majoïs Kofcbin en Warneck gefneuveld, en gekwetst de Lt. Gene raal Docktorow, de Generaal-Majors Werdorewsky, Prins Karei van Mecklenburg, Fock, Pasfel, AlsfufjewenDuca. O O E N. WARSCHAW don 7 July. De Courant dezer Stad meld beden hét volgende belangryke nieuws: Men weetreeds dat volgens eén der Artikelen van den byzonderen Vreedt n C Vie met Rusland gefloten wordt) welke den weg baand tot de bevreediging van Europade voorbeen Poolfche Provinciën, door de altyd zegeryke Wapenen van den GrootenNapoleon, op den Koning van Pruisfen heroverd; nimmer weder onder de Pruisfifche Heerfchappy zullen terug keeren." Zyne Majedeit 'de Keizer Napoleon heeft te Finkendein pp den 4 Juny, het volgende Decree* uitgevaardigd. Daar wy de diensten willen hèloonendie ons door veele Poolfche Officiers betoond zyn, zoo hébben wy gedecre- teerd en decreteeren Art. 1. Door de Poolfche Regeerings-Commisfie zul- len aan.Koninglyke Domeinen, ter waarde van 20 Millioe- nén Franfche Livres, ter onzer befchikking gehouden worden om die tot belooning in eigendom aan zulke Per- ïoonen der Poolfche Armée toe te wyzenwelke ons de meeste dienden betoond hebben." 2. De daat dier Domeinen, zal doop den Minister van Binnenlandfche Zaaken der Poolfche Regeering binneu vyf dagen aan den Heer Vincent, onzen Commisfaris by de Regeering, worden toegezonden, tcrwyl wy ons de verdere fchijtkingen voorbehouden." 3. De Commisfarisfen der Poolfche Regeering, en on- ze Commisfaris by dezelve hebben dit Decreet uitte- „voeren." P R U I S S E N. TILSIT den 9 July. Het Doorlugtig Gezel fchap, welks vereeniging onze Stad voor altyd beroemd zal maakëu, is achtervolgens nog vermeerderd door den Kroonprins van Beijeren den Prins Hendrik van Pruisfenen de Koningin van Pruisfen. Beide deze Vordenen laatstgemelde Vorstin hebben den 6 dezer bv Keizer Napoleon het Middagmaal ge bruikt, ingezelfchap van den Keizer van Rusland, den Ko ning van Pruisfen, den Grootvorst Condantyn Broeder des Rusfifchen en den Groot-Hertog van Berg Zwager des Frar,- l'cbeij Keizers. Twee dagen daarna, opgister, is de Vieed« rusfehen de beide Keizers door hunne wederzydfche GevoL msgtigden hier ter Stede geteekend; aandonds daar op door die beide, hier nog aanwezige Monarchen, geratificeerd, en de Ratification zyn heden uitgewisfeld. Deze gelukkige afloop der Onderhandelingen tusfchen Vrankryk en Ruslandis Ook reeds aan de Trouppes be kendgemaakt. en moet zeker onmiddelyk door het fluiten Van den Vreede met Pruisfen gevolgd worden: Die bekendmaaking luid aldus: De Vreede tusfchen Z. M. den Keizer der Franfcheh en Z. M. tien Keizer dei' Rusfen is op gister den achtden te Tiifit gefloten, cn door den Prins van Benevent, Minister van buheniandfche betrekkingen van Vrtfi'tryk, en door de Vorsten Kurakin en I.'ahanoff vsn Rostrow voor den Keizer van-Ruslandondertekend. Ieder Gevolmagtigde was daar S °7, "5 1 «v» c k! K 5 ai w V Vtj: D W *7 C. £L fel L b 2f ««aS 3 i?. S a 3 t> ya <v cj O o _cei<'g,2 r— '""J O C-> CX p. u w '«od -3 c C! O "O™ S -S 5" v; Q ÜO R F' K «i1 «o m Q til 00 O &SS °-2? 3> j S v S° I "S rit, - "O c4 -«U'si5-01 H p S» S3 Sf S S .«S25 g S S> s g>c51 f5 O H «4 K. SO O ■aS.S- 0ïa'"" M S - fcr'S S oï.-sS .na g K -A P« cu 5 «./iÈD Sfe O^SSkS §2 i§.^^p®Sg« td s O U Soa, 6 5 -2 ^.3 8 3 60 -?0>s;^gO> O 2 o i u =10 h 5 5 a li o mm P a J ae o S'Srs Sv3«a-a s mJ-- U o Sua b Ti ,«*p 313 ed a ap S'S S u £^0"2 toe door zyn Souverein mende nodige volmagt voorzien. De Ratification zyn den 9. uitgewisfeld, daar de beidé Sou- verefnen zich nog in Tilflt bevonden" c getekend) BERTHIER. De Wapenftilftanddie tusfchen de Franfchen en Pruisfen -gefloten is, beftaat uit de navolgende Artykelen: Z. M. de Keizer der Franfchen en Z. M. de,Konjng van Pruisfen hebben met het voornemen om een Wapendiiftand te fluiten, van den eenen kant den Prins van Neufchatel en van den anderen kant den Graaf van Kalkreuthdaartoe be noemd en met volmagt voorziendiè omtrent het navol gende zyn overeengekomen Art. 1. Van dezen dag af aan zal er Wapenftilftand tus fchen de Franfche en Pruisfifche Armeeën zyn. Art. 2. Dat gedeelte van de Pruisfifche Armée, 'c welk in Pommeren daat, en zich in Straalfond bevindt, zal in geen geval aan eenige vyandlykheid deel neemen. Art. 3. I11 de Vestingen Colberg, Graudentz en Pillau zullen de zaaken in denzelfflen daat blyven waarin zy thans zyn. Noch de eene noch de andere Party zal eenige nieuwe Werken mogen aanleggen; en men zal noch verfterking, noch mondbehoeften of oorlogs - voorraad in diejplaatfen mogen brengen. Art. 4. Hetzelve geldt ook omtrent de Silefifche Vestin gen die zich nog in handen van de Pruisfifche Trouppes bevinden. Art. 5. Dat gedeelte vaa de Pruisfifche Arméedat zich in ZweedschPommeren bevindt, zal even als in Silefië alle recruteeringen moeten ftaaken. Art. 6. De uitwisfeling der Ratificatien zal zo fpoedig mogelyk moeten voortgaan. Gedaan den 25 Juny." D U I T S C H L A N D. DRESDEN den 5 July. Men maakt niet alleen toebereid" felên in ons Paleis tot het pragtig onthaal van een aanzien" lyken Gast, maar ook bovendien tot eene Illuminatie, en tot Eer- en Vreugdebetooningen van belang. Sedert den Wapenftilftand is de Coürierwisfel hier fterker dan ooit. Op den 2. dezer kwam eenFransch CölOBél met Depêches aan, die hy aan onzen Koning te Pillnitz zelve ter hand ftelde. Hierop volgde den 4. deezer een ander voornaam Militair van de Groote Armée, die ook zyne Depêches aandonds zelfs naar Pillnitz aan den Koning bragten daarop weder in vliegende haast naar het Leger terug keerde. STETTIN den II July. in Pruispsch Pommeren. Al hier ia de volgende Dag - Ordre van den Marfcbalk- Brnne commandeerende de Franfche OMervaiiè - Armeein her licht gekomen Hoofdquartier te Stettin den 10 July. i_ O Het Obfervatie - Corps der Groote Armee moet eenen aan- g val beantwoorden. Het zal in Zweedsch-Pommeren binnen „Z rukken. .5?< Den 18 April was met Zweeden te Schlatkow'een Wapen- "g® ftilftand gefloten. Dezelve zou, van den dag der opzeg- o ging af, tien dagen duuren. Na eene nieuwe Conferentie'5^ der Generaalswierd die Termyn tot 30 dagen toe verlengd, "3 by een Additioneel Artikelden 29 van die zelfde maand te Straalfond onderteekend. g Óver deze laatfte fchikkirig was geheel geene zwarigheid 4 ontdaandoch Z. M. de Koning van Zweeden verfcheen in Pommeren, nam het bevel over zyne Armee op zich, en 3^ gaf aandonds het oogmerk te kennenom fiechts de eerde bepaaling van een tiendaagfehen Termyn optevolgen. Te- vens oeffende de Zweedfche Zeemagt voor Colbergten fpyt vaji den Wapenftilftand, Vyandelykheden tegen het Corps Franfchen e» Bondgenootenwelke die plaats bele- gerden. Uit dezen daat van zaaken ontftond tusfchen de .3 w Generaals ter Explicatie eene Briefwisfelingen d« Koning c "u ai m g O "2 1 van Zweeden liet my, tot afdoening der gefchilleneene ti "'Jéj byeenkomst voorflaandie te Schlatkow op Zwpèdsch Grond- S gebied, bepaald wierd. Men belde toen over óm te geloo- 2 2 "5 s2j'3 ven, dat 'sKónings tegenftand, die eerst een kwaad voor- f 3 m q S U g 5' 5 2 S h tekengefcheenenhad flechts afhing vanzyne begeerte, oni *3 Z O 2 T5 S zelfs de zaaken te beftuuren, en, het geep men voorheen Sc<^2"5>. niet meer gehoopt bad, eenige openingen tot Vreede, én si; tot eene duurzaame overeenkomst zou doen ontdaan. "SjStiSa Ik begaf my den 4 Juny naar Schlatkow, verzeld door vyf' jj ft; 8 of zes Officiers van den Generaals - Stafen even zo veele .3 5 I 13 3 Gensd'armes d'Ordonnancé; De Adjudant van Zyne Zwe.ed- 5 c'S fche Majedeit had my doen weeten, dat de Koning béna^ zonder Escorte met een niet zeer talryk gevolg te Schiat- èi *"2<"3 2 i3 S 'm U kow was. By mvne komst vond ik het Huis, waarin de .v S ug.S £f- l, Koning waszonder Gardesdoch buiten, op de plaats ftond 5^0; S^<I'ë«o2",l<l H-ii een Escadron Cavallerie in flagörde. Toen ik alléén by"g uSca®:>'S 3 -ë"I "Z dien Vorst was binnengelaaten ftelde ik hem de reden der S" S y 5 7. "5 "2 byeenkomst voormaar hy viel my aandonds in 't woord>J^ 5"n met te verklaaren dst zyn wil voor den eerden Termvn van a 5i k. den WAf,A"* a-a dotqr rentlï a - 3 w g Europa zal h^t met verontwaardiging verneemen, als g Eflv Öfe Sa<! SZK 5 eene fchcnditig van het Reclit der Y7plken en .de wette'n der ïuu.5_«>.ïl2S,-1))'<<,ï,n<2ï Ecrchy waagde het, een Franfchen Generaaleen derg O"3 3 '3 voornaamfte Ondcrdaancn van Keizer Napoleon,, voorre-Z o J *2 c E SfS dl J flaan, om zyn Souverain en Vadeiland te verraaden hy g 'Z J Si-S -g g bÖöjw**' eifchte van hemdat hy zich op de zyde der Engelfchen - <S -o 3 g,6g-o5,~':i'ö^cl,c:><? M o 00 - cd 3 OC O 7 J3 33 '-t LI'S g 2 a o»; '-O 2 <u W3 5 s b» M L-rO b1 V U C n^O o c 9 2-2 rS o ha -5'S 2 .2®.5 O 3 UH „.2>.ssg® «8 s g«i>2 >2= „3 -f-sl Pl 3 ^-C: 2 TJ 2 O-P 5J g X Ti cn .2 c "O <D rS= d 2 V co O c. V 0\ Se R O V c N o 5 »-o bJC w CM /j Oh, 33 a S O* a CO Xi (Mj O sa o M S3 w 4» M -m o a °-§ c •H c a 04 d> a 0 5 u S3 1-4 cs q* a bX) w s c o- .2s" o s ia G .xr a zj ~3 1 a r; w .71 I'S 5 8 2 3 3 rcS P, U zou voegen, onder de onreerde Vaaneft eéner. bende. Over- g c2 o a O., -r? ;U ng ...T3 c O Si 04 c c uK s neemt san de inbeelding dier Vreemdelingen, en huii bè-p^Z g ^.g 5; 8_>;- ..5 paaldelyk het belang zyncr Natié opöiferd. .55^3 X -ft"0 •"3«w S.fi i Sedert die Conferentie heeft dê Konjng de vyandlykhéden vour Colhèrg doen voortzettenen anderen aan den mond der Trave doen begaan. Hy heeft Geld én.SoIdaaten utt Engeland getrokken, zo veele Vlugteiingen en Oyerloopers als mogelyk is, byeen vergaderd, en, ip vertrouwen op zyne magtden 3de dezer zyn Wapenftilftand van tien dsgcp óp hetzelfde oogenblifc doen opzeggen, waardp hy.kennij kon dragen van de niéuwe gezindheden van Rusland ett Pruisfen. f De Vyandelykheden met Zweeden beginnen dus wedèr niet den 13 dezer ipaa'nd. Wy kónden' die eerder hervatte»,'

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1807 | | pagina 1