§-2 3 Sa r? 8 fl'op^llpS CIÏB'ïmylSflSNH 3.- 3'a rr a. o-w i-3 5a.?' o, *o B*g S.S'S 3 o g a 8 R53- g 3 8 N B M pr E.-s px, n 3 n a z m in.7*. ir no 3 "1C' P a "rt 3'O.C 0< q. H-, D «5 g*fl> 0"S:Brt:.M2<l3"rtO.Oi o 3 - O* 2» 3* 3 n,S 11 O'S 3 03 2g??^2?»^aSj»S'Sm2^ï 2 -i S? S4 o 2 £"1 ^j3 g ■_Sj O f» K o n> 3 a. T k - - 5 e-3 f^-S-o - S-aS.-l- 3'|Na^g g a Pi&f!i-ïi£r*1i e T «S 3 5" 5 2 U^TjJJ n'a."-re g a« 2 3 svs"&<" «SS 3 »8- gS^Bj-gs-'SSl^iSg; g-5=a 3 ïi^sjSirjilg X~ 2m ft.13. M o" S.crq o 3 2.P 3 3*0 p^p, "Ï7»si O f» 5 o 2" n> o I P a 3 -t 2 ;B.ns"Brgw8fg.:3'*^ "öd-Ü«^r™&gij s2-21- o »-8;S[rn NV&ft3^.3, g 5=3 N3 ffra o «J _g-§ S sr8 2 5 g gB a- ffg.foa-5? o a-O 8 5 a." a.2 a 8 S*a£§3 S"Jh8 ■«•8." g-S.ö-3 gfg.* s S'f»: »a7_ o> £1 «S .2.3 ®o-B™3„n'«5' n n M TJ A r> 'n 1I M M «21 b' «N O 2' 3 *1 3 O 7a re 3 C - 3 2.3 3 v«5 £s SaS-SSijBg^ ■°ïo(at? 3 ■g g 3&S f»-^fnP_2 ■-> - ro o CL 3 LgS^f2-«|ipS&|--|N^,g^lSi5 j«ÏÉiPï:!lï»?i®lfjÉ p.»«s a2S|33g -• i\ fl 3 rt c/i .«-<£" 2'e-*: ""^M3 g g-S- fa <s>s-s 5"3-agg^g§S 9*N 5 -« 2 S?5» tj n> 2 2. a* 2f «3 ■3>S-S 5s 2" Ro^R^êlgSw s? g.2f£>s «5 B« 2fi.-s 3 &Jï n> g S2,£!5 3 c< S2n ?s 8" J3|nfSS£.p'B 2 3 O.C 3 8.2» B 8* ""5 "sals!? si =2.N 2 CO 9 3 3^ 3 a a - gq N M g* O -• ?vr*) i—j O - N S 11 o. o f^> >-% Cfl 3 Cu 2, <J -r n> Cfq; 3 ni TJ c O P .O'pö K O 0» tn 3 cn a- 8' 2 2, 2 S O* MS 3 O re - >8 «M W 3 3* p, 3 O o 3^ i p,3 o g-3-o «*S S3 o r S" S S'P'O M U. 3 a.S'fcs3!if»35 i '8-SS--w|&f i-Saffil' a a N-3 O t; 5 3 5 c I?"51: re 2, g rt ».w a- o.™ 3 a-a <-«•!» c ■X s.a a Ej1» 2 SS™ S S're tre 2 2. re -re- 4.re: B- 2S.2S lrE3s" 4 re f o O'qj '5 n 3 2 Ha'o.o'a o g --HI 3 o 2 R 3-^ 2 »i®9 M ft. s2 r» 3 n> a*-* o. 3» CJJ Jj ntra.3, 3 q S.5 S.q>:,3 cr-le 2 5' ïi. r. 3 3 5 o" - 8 Js- ,ff-S 3-2.f>3- 8.4». C- 3 S^Ö- M f» cn sr^" öi 3 "2-8 S 2.3 re 3?tó^|?rlre 8-| swiilr? rê'SSTre 3 2' S 3 01 0.2 >0-^ -^ - - ?s.ra L,pi C^o ^orq N g* 2 a a H 3 »-*♦ O n o, S*= g-8 «2:" b S.oS^??5s H--B-» 3' ;s 3 E^-S H =1i—1re •5 2 2 re K»3. 2: r «ap^ias^ <s £T N o* a Z, s* *m3 c;-3 H P 3 H» iW f« 3 o 2 - 7: c t?#»2 3 ,c5J» 5- 8 fa re - g- o -< cv J 3 4qï?=13 3ZS n fi ^73 o ►-• w 1 trtw "-1 rM 7J rt B 3 3 f S r «s-" «>3 s"SS- M?rslÊ^-=:;ss i-2<^f*s9l'|'R4S4 j3 3- H' SS 5 3-8" V-» S 3-m3 g oq c -■ 3. <J Ha o sr a 3 Ia 3 2 u 3 Prf 7) NHs^ 2 3 2 - 2 W-- '-^ vq as 3. H O» Cu- t <S -"sSP-S l'S-^ 3 5« 0-5 o fi curra cr^< w 3 .i o o - 71 O fr f» r? JLg- .N c s s-s-8 «Us--8,3^ #u _c2 S. o- -j no D- 3* B 3 tr n o 1^; <T n rti - r«-i »tv CS »r-t *s 3 3^ r~1 l^g-Pf ■3' - I' *S HS'>P" iïi - 3 re 3 ^S-3r>|«n pSfSgl^f £-« o 0,2.0-3-0. o s». o o a* s -y. -3 O A ft 2. r?»-}0,ri2 0 *2 ojfïi^so? 2 o jrr, ff S. n> o crq a 3 G.w 3 n> <0 cw <6 C7* -■s|-=|§!sSS - fa. ff ?Tb «cfiiog'7 3 2 Érre 3 O- S 5.3 re fo <s> co a ffB B, re 3 sai st ISreOS? r 3 3 n S.O.- r til C/D w 00 O ~,r"bbv"^ "F v IV UV HUH t lYiUUf vmu 9 W1 «tllU^iS tlUUtWUHT CJt I11CCT. W ILLl/M REBEL en GERRIT STORM, Makelaarszullen op Woensdig den 29 July 1807en volgende dagen te AnirterdamopdeLeydfeGragt, tusfehen de Prince Gragt en Kerk Straatverkoopen een zeer deftige en zindelyke 1NB0E- -u °f,'laan"e in een Snoer heldere Paarlen, kapitale Juweelen Goud- en Zilverwerk, Galanterien en RariteitenveeV iihinees Koperwerk een zeer kondig gemaakte I voire met Paarld'Amour ingelegde Chineefe Tooren, zeer Oude Oostrlnd. Porcelynen, Lak- en Glaswerk, Lywaaten, Vrouwe Kleederen Oost-Indischhoute en Gladhoute MeubilenSpiegel».'», B°eSen„&c Alles nagelaaten door wyle Mejufvrouw HENDR1KJE VAN DEN BRIEL: breeder volgens Catalogue.. Zullende de Goederen twee dagen voor den Verkoopdag voor een ieder te zien zvn. HJ^l?,S£.NTZLAAR- NICOtAUS MONTAÜBAN VAN SWYNDREGT, PHILIPPUS CAUV AS VAN ALPHEN en BREUKELMAN en HUBERTUS MONTAÜBAN VAN SWYNDREGT, Makelaars te Rotterdamzullen opDingsdae party irmnuGlN X - HOUT, beitaande m omtrent 50 Blokkenvan diverfche lengtensbreedtens en diktensgaaffvr en Iraai gevlamd dewelke is liggende op de Houtkoopery van de lleeren BuysGlavimans en Comp.buiten de Oostpoort der stad Rotterdam alwaar dezelve genummerd daags vooren op den dag der veilingdoor een ieder zullen kunnen worden; hezjgttgd. «ader.owUrrigjinjby bovengemelds Makelaarsalwaar in tyds de Notitie -Boekjes te bekomen zullen zjtu. ïa|S.3^|8S s-'frl|:?'3ftf-Sffgffgif*SS*lï, t* J. WESSELING en If WESSELINGMakelaars zullen op Maandag den 20 July 1807, te Amftcrdam op den Nieuwen Dyk in de Witte Zwaan., verkoopen een party Oofterfche en Nocirdfche H9UTWAAREN, beftaandc in Nerva, Dant- ziger en Memelfche Balken, Vuure en; Greene Koperwykfche en Byhavenfche Balken, Juffers, Twaalf-EllensColters, Kqperwykfche Deelen, Stolpen, Maatbalken, Barcoenen, en andere Houtwaaren meer. ziger en Memelfche Balken„Vuure en; Greene Koperwykfche en Byhavenfche Balken, Juffers, Twaalf-EllensColters,, Koperwykfche Deelen, Stolpen, Maatbalken, Barcoenen, en andere Houtwaaren meert NICOLAUS MONTAÜBAN VAN SWYNDREGTWILLEM VAN DAM?. H. Zoon en HUBERTUS MONTAÜBAN-1 VAN SWYNDREGT, Makelaars te Rotterdam zullen op Dingsdag den 21 July 1807, des voormiddags ten elf-maren,, in de BoompjesopdePlaats, agter de Huizinge van de Hoeren LitledaleDixouènComp., verkoopen een party SCHEEPS GOEDEREN beftaande in AnkersTouwen, Zeilen, Rondhout, Baande en loopendWand, enz.; alles geborgen van het op. de Plaat Onrustby Noord-Beevelandgebleven Schip genaamd Generaal Mercergevoerd geweest by Knpt. Robert Millerkomende van Baltiniore, en gedestineerd naar Rotterdam als medeeen AAK, BALANS en GEWIGTetrzulksby Ca velingenzoo als dezelve genummerd zullen liggen op de Zolders en boven genoemd Plaats zullende daags vooren 'smor- -1i— -=-■ bovengemelde Makelaars. 1 R. KölerMakelaars, zullen opDingsdagden 21 July iffc.7 n An n innnn A /»n ïTfvAolitfp StVOtlf TMft l'fin IfPvlronr Pni kv"v" - f - - j 1 met Glazen'; -wyders Malionyhonte als mede een extra welluidend Bureau-Orgeldoor SlrtimpicrForte Piano van Meijerent Staartiluk door Ruckertsoverheerlyke Buste van den Romeinfchen Burger Brutusen vecle andere Goederen: alles n*i- eelaaten door wylen den Hcere C. RENSING, tied. Dcct. Breeder by. CatalogusMorgenen Maandag to vooren teiien..

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1807 | | pagina 1