LE YDSE coürANT. A*- 1807, 0ENSDA6 DALMA. TIEN;. AGUSA den 18 Juny. De Franfche Generaal Lau- 'nay en de Turkfche Commandant van Mouftar, Ali-Aga, berigt ontfangen hebbende, dat 600 Rusfen en 2000 Montenegrynen op het grondge bied van Trebignf voortrukten om eenige Dor- pen te plunderengingen den 13 Juny, des ochtends ten één uur tegen dezelve op tnarsch, mét één Bataillon Fran fchen, en 1200 Turken waar onder 200 Ruiters. De Vy- and wierd (net het aanbreken van den dag gezien en aange tast. Dé Montenegrynenmét den Bisfchop aan het hoofd, namen ftraks na het eerlle fchutgevaartëonder een ysfe- lyk gefchreeuvr; de vlugt. Toen eerst kwamen de Rusfen len voorfchynen'Honden den fchok der Turken manhaftig door; maar op de komst vim 200 Franfche Vo&tigeiirs-, trok ken zy ook terug, door eerie kleine vlakte, waarin de Turken hen vervolgden en eeriy'slérykTSlóèdbadaanrecHtten. Meer dan '400 Montenegrynen éh 325 Rusfen wierden neergefa- béid. De Franfchén hebben' nóg öo Rusfen uit handen de.r Turken gered, tegen een Seqitiii per hoofd, die de Fran fche Söldaatenzo veelen er 'maar by Zich hadden tot red- ding dier Ongelukkigen betaalden. Daags daaraan' wilden 40'Rdsïe'h.èn SooMoiitepegrynen nog den pas van Grahowo vefdëédigetr; doch wierden nu door de Turken alleen daar tiir verdfeven met verlies van 15 Rusfen en 70 Montene- - grynenMen vervolgde hen tot Grahowo. Hierop keerde *- 'ae GeneTaal' Launay naar Trebigni terug. De Turken onder zyn hevel heJ>ben zich uitmuntend gekweeten en veel bult 'gémiakt; ondér ariUéreft een Mortier, een Hauwitzër, en een 3 ponds Stukje Gefchut. Zy hebben niet meer dan 50 dooden of gekwetllen, en de Franfchén flegts 3 gek wet (len 'gehad. De Franfchén |>ewaaren de 60 vrygekogte Rusfen die hunne Redders zegenen. ZARA den 20 Junv. Een Brief van Tvawnick in Bosnien rn dato 5 Juny, meld, dat daags te voren een Tartaar of Turksch Courier) aldaar tyding gebragt had, dat de Rusfen onder de Muuren van Ismail gellagen zyndat men hun 31 (lukken Gefchut, sVaendels, en elf Canonneerbooten ontnomen heeft; dat zy nok veele dooden en gekwetllen hebben. Een Corps van 1800 Rusfen niet verre van daar - 'in een verfterkte post (taande heeft gecapituleerd. Ook de Vesting Ackerraan is door denVyand verlaaten. Daar en boven is eene pooging der Rusfen, om het Eiland Candia te veroveren, mislukt; zy hebben daar by aooo dooden gekwetilen of gevangenenen vyf Vaartuigen met Aramu nitie Verlooren. Dén 6. dezer deéden de Rusfen, verëenigd met de Inwo ners der tnonden van Cattaro en dé Montenegrynen, eene landing öp dé Kust van PoglizZa. Doch eenige Trouppes der Armeevan den Marfchalk Marmont dreevén hen op de vlugt, weirfigen flegts konden zich wedér infehepen de overigen zyn omgèbragt of verdronken. De Rebellen heeft men in de pan t- gebakt; «enigen, die nog aan het daal ontfnapt zyn, komen vergiffenis affmeeken. Dé rust is thans volkomen herfteld. I T A L I E N. MILAAN den 2 July. Een Officier, den eerden Juny van Kondantinopolen vertrokken, en gister alhier aangekomen, heeft de volgende tydingen aangebragt Den eerden Juny heeft men in die Hoofddad een Firman des nieuwen Sultans afgekondigd, waar by de Oorlogsver- klaaring tegen Rusland vernieuwd, die Oorlog tot een Gods dienst-Oorlog verklaard wordten alle Volken dieOnder- daanen der Porte zyn het bevel ontfangen van gehechtheid aan haaren getrouwen Bondgenoot Napoleon, Keizer der Franfchén, Koning van Italien. Die Firman is door het Volkende Trouppes met veel eerbieden geestdrift ontfangen. De vreugd der Inwooners is daarenboven vermeerderd door het berigt,- dat de Vloot van den Groot-Admiraal het Rusfisch Esquader voor Tenedos totaal geflagen heeft. De Franfche Ambasfadeurdie op het oogénblïk der Re volutie zich niet te Kondantinopolen bevond, is derwaards •weder gekeerd, en heeft zyn Paleis niet weder verlaaten. DUITSCHLAND. WEENEN den eerden July. De Vorst' Kurakin welke heftemd was om alhier als Ambasfadeur van Rusland te refi- deeren. zalnu tot nadere ordre by hetRusfisch Leger blyven. Onze Hof - Courant neemt ten aanzien der Turkfclie Om wenteling een bedendig dilzwygen in acht. Men hééft on- dertusfen berigten van Kondantinopolen, tot dén 4 Juny. Volgens dezelve is alles in die Hoofddad rustig, en volgt de nieuwe Sultan Muftapha, het Staatsllelzel door zynen Voorzaat Selim aangenomen ook had hy, op raad van den Mupht'r, de voortzetting des Oorlogs doen afkondigen. De Octomannifche Vloot zou voorts den 19 Mey de Rusfl- l'che geflagen en, na een zeer moorddadigIgevegt,-eene landing op .Tenedos bewerkftelligd en zich van dat Eiland meester gemaakt hebben. De Rusfifche Armee, onder be vel van Michelfon,' is in vollen terugtogt uit Wallachyen en reeds zou een der drie Leger - corpfen van 40,000 Man waar in de Armee des Groot-Vifirs verdeeld is, in Bucha rest zyn binnen getrokken. Alle de wegen van Zevenber gen zyn met Griekfche Vlugtelingen uitliet ongelukkig Wal- ischyen-bedekt, GROOT-BRITTANNIEN. LONDEN den 2 July. Eergister avond zich alhier een gerucht verfpreid hebbende, dat de Rusfen verfcheide da gen agtereen waren geflagen en de Franfchén eindelyk eene beflisfendé overwinning hadden bevochten, verwekte dié tyding een onbefchryflyk alarm door de gantfche Stad. Doétor Lawrence fommeerde dien zelfden avond, in de Kamer der Gemeentens, de Ministers om te verklaaren, wat zy er van wisten. Deze gaven ten antwoorddat de tyding van de nieuwe nederlaag der Rusfen niet bevestigd was. Zy meenden, zekerlyk, dat zulk voor hen officieel geen plaats had; want de berigten waren zo vermenigvuldigd, en van zo veele onderfcheide kanten aangekomen', dat het otimogelyk was niet te gclooven, dat zy tot zekere hoogte gegrond waren. Ongelukkiglyk heeft de gister aangekomen Brievenmaal van Huftitn alle onze vrees bevestigd. De Ber- lyner Dsgbladen behelzen over de verrigtingen der Franfche JN°- 84' DEN 15 JU L Y. 2 a tua '13 TJ rj C o "DO 'nC Q. c.ü O *3 - CU ci O rt u, *>«-. c 2 3 <3 ,c c S fcD 1» CJ. t* ergs ^4 "Ja g e«z.a:s O cd °- c H as "3 Cd e f,4 f >6 vcd 0 3i2'W i 'C o. <U «J ti*- ,^-pÖ v'gs? 0 O J, 4» *tl .SJ P C -Ö rf r re 01 c -R «r 5 o.1-1 "H AJ CW'o atq-Éfi -« ,D(jd H c W -«* S - «C,! C ,a> 'ÖK, C C S ai k-1 S K E" JO a i. Jf Jig Qj tO 1 rrt -Legers, mitsgaders over derzei ver voprfpoed, tot de inruk- king toe van den Marfchalk Sopjt binnen Koningsbergen, zeet omflandige byzonderhedenen die geheel en él officieel zyn. De flag van Friediand,alwaar rfe Rusfen dé nederlaag eg® hadden', wordt, voor de gevolgen, vérgëleke'n, by dien van Marengo. De Rusfen vltigten in dé groótile wanorde de S g fchrik is onder hen; de Franfchén,' in tegendeel, zyn vol S van dat vertrouwenhet welk de voorfpoed zo dikwvls voor 6 S e hen gebillykt heeft. Zy- zyn vol geestdrift. Gewislëlyk, 4»"g W 'in dien ilaat, waar in de zaaken zynis er geen verftandig o m. mandie niet denktdat hét onmogelvk is iets goedsiets y j* voordeeligsmet het doorzetten van dezen Oorlogte hopen, jn.o u Niet minder is de aandacht van hetPubliek alhier te Lande 3 gaande gemaakt,, door een gefchrift, hetwelk de Heer Philip E g Francis onderdaags heeft in het licht gegeven over den Fi,- nancieeleh Staat der Engelfche Oost-Indifche Compagnie en wft'SiS waarin hy met dugtige bewyzen beweerd: dat tie Compagnie N-5q bare loopsnde onkosten en Etablissementen in Engeland niet 1 kan beialen, en nog veel minder haare fcbuidenuit Jee- u lingeti en recognitiën aan bet Gouvernementft; a - H o o v c- oi -a N r. -3 o 5 2 a-ï2."c.ü "3 -ü O C P »s"S-XJ SÏZ 3 fxj '2 *-> W t—Nc5 u 0 s "c 3i U* r~s i±M U' W r-M w _J_. ppügjsiïifs rt Ad A O IiM «25 fiss—s U Q, W W C cf -fl -i Ét3 §2 cS.ó«5 s.8-2 cj w 3 .0 Ju ÜC© 2^ -S, 2 -a WvO U P'U. rf- K c «u o ti ct *5 ro aSüfS^lSMjl 0--cSOJ.iO-S •r E-.S! go -br-S'.. M DooreeneAfte vanhetJaar 1793 (zegtdieSchryver) wierd j het Charter van de Compagnie vernieuwd voor twintig Jaren, jg. De eenige vergoeding die het Publiek omvingJ- c .overgave, van het algemeen recht, hetwelk d om 'te deelen in de winden van den Koophandel u„ c u - 5 fche Rykin India, bedond in de betaling van 500,000 P.. St. F -S c o c;o> Jq'- 's Jaarlyksdonh aan Welke verbindtenis de Compagnie maar ^*3 o s een Jaar voldaan heeft, dewyl'men federt beweerde, dat<^egW'C:H het Gouvern'ement geen 'wëtti£ recht had, om, nit hoo'fde O S,-3 0 S. O V. "S'"S dier Aéleverdere betaling te vorderennadien de verkoo- ta o j- ^-7r 1— _i .1 M...: _i *2 p. 21 u'Jhna u 2 0ae-o^S>-g«'Si!5 o r-? 'dj <D J O O "-•<!> o S *g S3 - w O 'o w o rf» o 0Gs>> Sf'S g-ü doend antwoord aan het Huis derGeineentetoen het Vroeg ^>2 g E om betaling van hetgeen men aan het publiek fchuldig was ,s'mï =ai<j JJ 9 -»n mAPf m.ti 3i. m,,r ,mnr aap.Ib mun. „nnBmnn tCO CO tt ^E en moet men dit maar voor goede munt aannemen zonder Om g." naar de Zaak onderzoek te doen j> Z O --o a jj, S t -ach H - re s> a* In deze omltandigheden van de Compagnie, waar in de tegenwoordige (laat van deszelfs Financiën buiten's Lands niet begrepen is dewyl men er niets van in rekening ge- bragt heeft, befloot men, in eene algemeene Vergadering der Bewindhebbers, op den 17 Juny 1807, op dezelfdewys als zy al eenige Jaaren agter eikanderen gedaan hadden, tot de uitdeeling op het Capitaal vap 5 en I vierde per Cent in het half Jaai of to en 1 half per Ceiit voor het geheele Jaar! Eenige andere Kooplieden of Handelgenootfchap zouden eerst de Kas opgemaakt hebben alvorens zy befloten tot een dividenden zeker willen wezen uit welke voordeé- len van den Koophandel of andere Fondfeh zulk een divi dend te betalen flond. Wil hetHuis derGemeenten toeilaan aan de Oost-Indifche Compagnie om tot dividenden te be- 2 fluitenbuiten de zekerheid van de daar' toe nodige Fond fen, dan zal het maar de vraag wezen, op welkë de Be--et windhebbers genoodzaakt zullen zyn op eene onderfcheiden 5 wyze te antwoorden, te weten: Uit welk Fonds zyt gy lieden 2 voornemens het Dividend te betalen waar toe gy lieden het g bcjlu.it genomen bebtDe uitflag hier van zal wezen, dat de (->" 0 gy o w.' o.S 0 c U rh kjA *-* t) ij/J'bhÜ r y o» -e 3.2 C n;| s 8 SS H) N, ■- 4) 13 re X O bo i»>-;uiha'3S a ^5 0.2 O jj 1 J S. O - - J Q - - - - v r p *3 p^. S^« W Cyp Q deelgenoten zonder Dividend zullen moeten heen gaan, of oZg'J'Ü Ba3*-»» het van het Parlement zullen moeten ontvangenuit de be- -5 g iï 2 Sa t-S lastingen die het op het Volk zal dienen te leggen. SQ g 2 c« Wyders voegt de Schryver van het Nieuwspapierwaarin-2 c .0™ /.re's-S het voorgemelde Stuk geplaatst is, daar nog ten (lotte het ,^2 ëarj c j u volgende by: «g a„ g-S >-3 g Het is indedaad onmooglyk omdentoeftandvandeCom d S pagnie nog langer te verbergen en indien de fchets van g g v haare gefteldheid door Sir Philip Francis gegeven nog eenige 5.5 cTo bevestiging noodig hadkonden wy er nog eene zekere om- 'Q'tj g C 2 "(5 0-5. 41 j: 8,'rêH j H p 'C .u C «O V w 00 Si W N u j7 N Ct 41 a CS T3 C i5g"üD/bÖ s SiY e 0-13 v c H— c ^3 .5 4» d» Q> 4» re d> t. «>CQ c re -iz} a C 3 is c s g t o Handigheid bybrengenbetreklyk de betaling der Zeefchul- u c den en tevens nog eene andere Finantiêle omjlandigheid ,<ts -i o --Q-p welke federt twee dagen is voorgevallen en geene fchaduwe - 23 u van twyffeling aan de zaak zelve overlaat. us?Z*fi£2c£t=2^>a,!;0S"S'S XT,1P.. J Ja. Ure. f„l,nre,ln1p,L f7 -re.Lrel f« .'1 cj C/S 'H' - d> rC U 11 *7 CO er. B i 1 57'4* -S 4J u a O 3 X-- S*. - «n ÖD re :HZ» Ëi ■V» E S Het is meer dan tyddat het fchandelyk Goochelfpels -O betreklyk de Oost-Indifche Compagnie eens belet wordt.-T??3g<0 5*q"rë 3 Indien de Wetgevende Macht daartoe niet tusfehen beiden Só® komt, moet inen dezelve houden voor eede gewillige mede- pligtige in het bedroghetwelk niet voor eene onfchuldige o '^>o'J^S^oc -3 zaak kan gehouden worden. De Natie is ten volle bedro-WH g 33 5; c J o g g g 32 -3 3 ujj D a t, o> >.s gen in haare biliyke Rechten, om te deelen in den han- 5^ >•- re <D 3 -3 1— o 3 -?J a 3 o O C/» P 3 3 J? -a delvan welken de Compagnie een Monopolie re maakt heeft. g o De Staat is bedrogen in den Prys die bepaald was voor den r1 X -5 afftand van de publieke Rechten en ten laatden "ral de open- o 2 c d bare Schuld nog vermeerderd moeren worden omhetfehnk- lyk Deficit; goed te maken, hetwelk opgehoopt is door een Ss"3 A nadceligen handel en door het dwaas en kwaad bcltuur van 2 EX S 3 S S 3 3£<2 S «£c T, O MCy5?1 <D<a_ c- -UJkh -.^-C os-/> o7! w w 93 getyteld: Aanmerkingen over'den handel in Indien en over s "u 8«^g;S [.«gj o-s'S-f» - S de Compagnie. Er is laatst een Stukje uitgegeven dnor Cadell en Davits, de Staatkunde om'het Móuópolit van de Compagnie nog la n- 5 *Oü® c5 o 11 ^8— t gcr te continuerenwaarin al het voorgemelde op eene on-ij .n>Arlnrl<arrl.iii<o it.uc m IX n ts A i tr K «rf» IP r» wnfrlf Ttlfïlf»»' Hé» li.»- J O rü fi k m (J -d .5 O *-? 1 m wederlegbare wys omllandig bewezen wordt. Iijdicn de Be- c<<!?untfc(a o M o windhebbers ndg langer het ftelzel van wanvneglykhcid en2 g'2 'flv "S g,- -a - r 1—j 1 v, C o misbruik, ovef welk 2y het gezag voeren, willen verdedt-^;g E ë-.ï gen, zullen zy geen ty'd verzuimen om den indrukte keer ,4 -J rj-3 ~i> te gaart, welke dit gefchrift gértiaakt heeft en nog zal ma-O e 8 d jij l"l3 kenwaai- het ook mag geleezen worden. "-SïO-o 8->"^=---S:cOS; V R A N K R- Y K V K A IN IV. K. Y A. gj-a S35 k S §-52 g «2.° a.5> 'C SE g e-O s f—-j qj - nj VJ 15 o o <u c g. tï di '3 gg PARYS den io July. Naarmate de Ondcrhandelihgc.ri., td "j- *„5 ee cd Z 55 5e in 't Hoofdkwartier van Keizer Napoleon bëlangryker w(or-„'g a.^§-.S 5 js.5 Z< c i -p S den, volgen ook -tic berigten van het grootè Leger elkander"3 j M' met meerdere fnelheid op,' en reeds heéi't menna her^aaEi 8611e Legerberigt, weder veri'ch'e olïïcieele tydingen van, TiKit vari 27 en 28 Juny, waar van de eerlle voornaamlyk ^f»hpl7pn Ef»r rlaa\zf>rTiflaT /Ipr lielefferinf van Ncisft»(iun behelzen het dagverhaal der belegering van Neisfe, den 16 Juny in onze raagt gekomen; en de Capitulatie.van dé Vesting Kofei op den 18 Juny getekend, óm op den' icj'uly over te gaan, zo zy voordien tyd niet ontzetinogt wonen. Het tweede berigt van dén 28 junv, is van dezen inhoud; Gister, namiddag ten 3 uitren, heeft zich de Keizer hv, Keizer Alexander vervoegd. D.e twee M'maiehen zjlé tot des avonds ten 6uuren by elkander gebleven. Zy zén! vervolgers te Paard gellegen en hebben de Keizerlyaej Garde zicu manmuvrecrcn. Keizer Alexander h'eci't gé- 5 k j> - S "u v o a t«> fe o.? -J .3 '7 3 O ft' a -v. v ,w o>v "■3E j 5 «af-" 3 -- W 13 S-« lr> M -m t—>^1 i* VA

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1807 | | pagina 1